Nařízení Rady Euratom č. 3

kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Nařízení Rady Euratom č. 3,

kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

RADA EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

s ohledem na články 24, 25 a 217 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že musí být provedena bezpečnostní opatření pro každý stupeň utajení, který se používá pro skutečnosti, jejichž vyzrazení by mohlo poškodit obranné zájmy jednoho nebo více členských států, a že tato opatření musí být uplatňována pod dohledem Komise zaměřeným jak na věcnou stránku těchto skutečností, tak na osoby a podniky, kterým tyto skutečnosti na území členských států mají být sděleny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

PRVNÍ ČÁST

OBECNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL I

Oblast působnosti

Článek 1

Věcná působnost

1. Toto nařízení stanoví stupně utajení a bezpečnostní opatření, které mají být používány pro skutečnosti, které Společenství získalo nebo které sdělily členské státy a které jsou uvedeny v článcích 24 a 25 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen "Smlouva").

Tyto skutečnosti jsou dále nazývány utajované skutečnosti Euratomu (dále jen "USE").

Pokud však členský stát sděluje skutečnosti uvedené v článku 25 Smlouvy, uplatní se pro něj toto nařízení pouze v případě, že jejich používání spadá do oblasti působnosti Smlouvy.

2. Zprávy, údaje, dokumenty, předměty, reprodukční média a další věci týkající se skutečností uvedených v prvním pododstavci se považují za USE.

Článek 2

Smlouvy, operace nebo dohody týkající se činností, které spadají do oblasti působnosti Smlouvy a které byly uzavřeny, prodlouženy nebo obnoveny mezi členským státem a fyzickou nebo právnickou osobou po vstupu tohoto nařízení v platnost, nemohou být důvodem pro porušování tohoto nařízení.

Bezpečnostní opatření smluvní povahy prováděná před vstupem tohoto nařízení v platnost však lze až do doby vymezené ve smlouvě, která je vytvořila, uplatňovat místo ustanovení tohoto nařízení.

Článek 3

Osobní oblast působnosti

Bezpečnostní opatření stanovená tímto nařízením jsou pro USE povinni uplatňovat a dávat pokyny nezbytné pro zajištění dodržování těchto opatření

a) orgány, výbory, útvary a zařízení Společenství;

b) členské státy a jejich orgány;

c) společné podniky;

d) osoby a podniky vymezené v článku 196 Smlouvy.

Článek 4

Společné podniky

Stanovy každého Společného podniku určí, zda má být pro účely tohoto nařízení postaven na úroveň orgánu, služby a zařízení Společenství nebo na úroveň osob a podniků uvedených v článku 196 Smlouvy.

Článek 5

Ustanovení doplňující bezpečnostní předpisy

1. Předpisy pro ochranu USE stanovené tímto nařízením se považují za minimální požadavky.

2. Společenství a členské státy případně doplní bezpečnostní předpisy v rámci své pravomoci s ohledem na místní podmínky a mohou je posílit prostřednictvím vlastních předpisů s výhradou, že nepříznivě neovlivní jednotné zacházení s USE.

ODDÍL II

Organizace

Článek 6

Bezpečnostní úřad

Bezpečností úřad zřízený Komisí, pod jejím dohledem a na její odpovědnost

a) koordinuje a zajišťuje obecné uplatňování bezpečnostních opatření;

b) kontroluje uplatňování těchto opatření v orgánech, výborech, útvarech a zařízeních Společenství;

c) je oprávněn prostřednictvím vnitrostátních orgánů, nebo považuje-li to za nezbytné, ve spojení s těmito orgány kontrolovat uplatňování bezpečnostních opatření podle tohoto nařízení na USE;

d) navrhuje změny, které považuje za nezbytné pro provádění tohoto nařízení.

Článek 7

Úřady pověřené provádění bezpečnostních opatření v členských státech

Každý členský stát určí státní orgán pověřený uplatňováním nebo zajištěním uplatňování bezpečnostních opatření stanovených tímto nařízením na území, které spadá do jeho působnosti.

Článek 8

Bezpečnostní referenti

1. V každém orgánu, útvaru a zařízení Společenství, kde se vypracovávají nebo uchovávají USE, určí bezpečnostní úřad osobu odpovědnou za uplatňování tohoto nařízení (dále jen "bezpečnostní referent").

2. Orgány členských států a každá osoba nebo každý podnik uvedený v článku 196 Smlouvy, které vypracovávají nebo drží USE, určí se souhlasem státního orgánu odpovědného za bezpečnost uvedeného v článku 7 osobu odpovědnou za uplatňování tohoto nařízení (dále jen "bezpečnostní referent").

3. Bezpečnostní referenti jsou zejména odpovědni za

a) vedení registrace podle článku 23;

b) aktualizaci kategorizovaného seznamu všech osob, které mají přístup k USE;

c) informování zaměstnanců o povinnostech ve věci ochrany tajemství;

d) uplatňování věcných bezpečnostních opatření.

ODDÍL III

Utajení a odtajnění USE

Článek 9

Zásada

Stupně utajení se uplatňují pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Článek 10

Stupně utajení

USE se klasifikují do stupňů utajení:

1. Eura — Přísně tajné: skutečnosti, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo mít mimořádně vážné následky pro obranné zájmy jednoho nebo více členských států;

2. Eura — Tajné: skutečnosti, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo mít vážné následky pro obranné zájmy jednoho nebo více členských států;

3. Eura — Důvěrné: skutečnosti, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo poškodit obranné zájmy jednoho nebo více členských států;

4. Eura — Vyhrazené: skutečnosti, jejichž neoprávněné vyzrazení by se mohlo dotknout obranných zájmů jednoho nebo více členských států, které však vyžadují menší ochranu, než jaká je poskytována dokumentům klasifikovaným jako Eura — Důvěrné.

Článek 11

Orgány příslušné v oblasti utajení

1. Komise klasifikuje skutečnosti uvedené v článku 24 Smlouvy

a) dočasně, pokud má za to, že jejich vyzrazení by mohlo poškodit obranné zájmy jednoho nebo více členských států;

b) s konečnou platností, jakmile členský stát sdělí požadovaný stupeň utajení. Použije se nejvyšší požadovaný stupeň utajení. Komise to oznámí členským státům.

Ve spolupráci s příslušnými orgány členských států Komise vypracuje a pravidelně upravuje nevyčerpávající seznam kategorií skutečností, na které se vztahuje stupeň utajení.

2. Komise sdělí příslušným orgánům a institucím Společenství a ostatním členským státům stupeň utajení požadovaný státem původu, pokud jde o přihlášky vynálezu nebo užitného vzoru uvedené v článku 25 Smlouvy.

Článek 12

Klasifikace dokumentů

1. Stupeň utajení uplatňovaný pro dokument, který se týká USE, se neurčuje podle stupně utajení uplatňovaného pro tuto USE, ale pouze v závislosti na obsahu dotyčného dokumentu.

Aby se zamezilo ohrožení bezpečnosti dokumentů se stupněm utajení Eura — Tajné a Eura — Přísně tajné, musí být odkazy na tyto dokumenty omezeny na minimum, aby se neodhalil jejich obsah ani stupeň utajení, kterému podléhají.

Stupňům utajení uplatňovaným pro dokument podléhají

a) kopie tohoto dokumentu;

b) dokumenty týkající se výzkumu nebo výroby, které jsou prováděny na základě tohoto dokumentu.

2. Skládá-li se dokument týkající se USE z více částí, určí se stupeň utajení pro všechny části podle té části, která vyžaduje nejvyšší stupeň utajení.

Článek 13

Změny stupně utajení a odtajnění

Stupeň utajení uplatňovaný pro jakoukoli USE lze změnit nebo zrušit způsobem stanoveným v čl. 24 odst. 2 pátém pododstavci a čl. 25 odst. 3 Smlouvy.

ČÁST DRUHÁ

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OSOB

Článek 14

Přístup k USE

1. Právo na přístup k USE a na jejich držení mají pouze oprávněné osoby, které kromě toho mají z důvodu své funkce nezbytnou potřebu být informováni o této skutečnosti nebo ji získat.

2. Pro přístup k USE se stupněm utajení Eura — Vyhrazené se nevyžaduje žádné oprávnění.

Článek 15

Oprávnění

1. Nestanoví-li Rada jinak, vydává se oprávnění pouze osobám, které prošly bezpečnostní prověrkou v souladu s článkem 16 a které obdržely nezbytné pokyny podle článku 17.

2. Oprávnění má písemnou formu. Opravňující dokument nesmí být v držení oprávněné osoby.

3. Bezpečnostním referentům uvedeným v článku 8 je oprávnění udělováno stejným způsobem.

4. Pravomoc udělovat oprávnění mají

a) bezpečnostní úřad pro členy orgánů, členy výborů a úředníky a ostatní zaměstnance Společenství;

b) ve všech ostatních případech členský stát, který je podle čl. 16 prvního pododstavce příslušný pro bezpečnostní prověrky.

Oprávnění udělené bezpečnostním úřadem nebo členským státem uznají všechny instituce Společenství a všechny členské státy.

5. Bezpečnostní úřad a státní orgány odpovědné za bezpečnost uvedené v článku 7 vedou seznam osob oprávněných k přístupu k USE se stupněm utajení Eura — Přísně tajné a Eura — Tajné.

Článek 16

Bezpečnostní prověrky

1. Cílem bezpečnostních prověrek je zajistit, aby dotčená osoba poskytovala nezbytné záruky pro přístup k USE.

Rozsah bezpečnostních prověrek závisí na stupni utajení, pro který se oprávnění požaduje.

2. Ve všech případech je pro provedení bezpečnostních prověrek příslušný členský stát, jehož je dotyčná osoba státním příslušníkem. Pokud není dotyčná osoba státním příslušníkem žádného členského státu, je příslušný členský stát, na jehož území má tato osoba trvalé bydliště nebo obvyklý pobyt.

Pobývala-li dotyčná osoba určitou dobu v jiném členském státě, než který je zmíněn v předchozím pododstavci, nebo má-li v dotyčném státě styky, je tento členský stát vyzván členským státem příslušným pro prověrky, aby se prověrky účastnil a sdělil výsledky svého šetření členskému státu příslušnému pro bezpečnostní prověrky.

3. Pro účely bezpečnostních prověrek přijme každý členský stát vhodné předpisy a směrnice.

Nestanoví-li Rada ve věci členů orgánů a úředníků a ostatních zaměstnanců Společenství jinak, podávají se žádosti bezpečnostního úřadu o prověrky příslušným orgánům členského státu, který ve smyslu odst. 2 prvního pododstavce bude příslušný pro provedení prověrek. Žádosti o bezpečnostní prověrky budou doplněny osobním prohlášením osvědčeným dotčenými osobami, jež obsahuje zejména přesné údaje o občanskoprávním stavu zúčastněných osob a jejich rodin, jejich aktivitách a bydlišti v předchozích deseti letech.

V případě úředníků a zaměstnanců členských států a osob a podniků uvedených v článku 196 Smlouvy, včetně zaměstnanců těchto podniků, se prověrky provádějí z podnětu dotyčného členského státu.

4. Po skončení bezpečnostních prověrek se vůči členům orgánů a úředníkům a ostatním zaměstnancům Společenství použije tento postup:

a) Na závěr prověrky sdělí členský stát, který pro ni byl ve smyslu odst. 2 prvního pododstavce příslušný, své stanovisko bezpečnostnímu úřadu. V tomto stanovisku uvede, zda na základě výsledku prověrky existuje námitka proti tomu, aby dotyčná osoba byla oprávněna k přístupu k USE s daným stupněm utajení, nebo zda žádná námitka neexistuje. Při vydání stanoviska členský stát přihlíží ke všem údajům nebo informacím poskytnutým jiným členským státem, který se bezpečnostních prověrek účastnil.

b) Neobsahuje-li stanovisko vydané v souladu s písmenem a) žádnou námitku, může bezpečnostní úřad udělit dotyčné osobě oprávnění, uzná-li, že neexistuje žádný vážný důvod proti tomu. Členský stát příslušný pro provádění bezpečnostní prověrky je o rozhodnutí bezpečnostního úřadu informován.

c) Je-li stanovisko vydané v souladu s písmenem a) nepříznivé, je bezpečnostní úřad tímto stanoviskem vázán a oprávnění nemůže udělit.

d) Dozví-li se bezpečnostní úřad nebo členský stát poté, co bylo oprávnění uděleno, informace zpochybňující záruky oprávněné osoby, sdělí tyto informace neprodleně členskému státu příslušnému ve smyslu odst. 2 prvního pododstavce pro bezpečnostní prověrku. Tento členský stát přezkoumá své původní stanovisko a oznámí bezpečnostnímu úřadu, zda má být oprávnění zrušeno. Bezpečnostní úřad se přizpůsobí stanovisku členského státu, pokud v případě příznivého stanoviska neexistuje žádný vážný důvod proti tomu.

Článek 17

Pokyny

1. Všechny osoby ve službách Společenství nebo členských států a všechny osoby uvedené v článku 196 Smlouvy, které mají v rámci svého zaměstnání přístup k USE, obdrží při nástupu do funkce a dále v pravidelných intervalech od bezpečnostního referenta uvedeného v článku 8 pokyny týkající se potřeby utajení a způsobu jeho zachování.

2. Při předávání těchto pokynů musí být zdůrazněno, že jakékoli porušení povinnosti zachovávat utajení USE může být považováno zejména za porušení trestněprávních předpisů použitelných ve věci ohrožení bezpečnosti státu.

3. Takto poučené osoby musí podepsat prohlášení potvrzující, že obdržely potřebné pokyny a že se zavazují je dodržovat.

Článek 18

Návštěvy a výměny informací

1. Pokud osoba ve službách některého z orgánů nebo některé ze služeb a zařízení Společenství nebo osoba spadající do soudní pravomoci některého členského státu musí během návštěvy získat USE nebo jednat o USE se stupněm utajení Eura — Přísně tajné nebo Eura — Tajné, která je držena jiným subjektem, než k němuž náleží, nebo osobou spadající do soudní pravomoci jiného členského státu, je mezi těmito subjekty nebo osobami uzavřena předběžná dohoda. Dohoda stanoví, že vedoucí subjektu, ke kterému návštěvník náleží, nebo nenáleží-li k žádnému subjektu, státní orgán uvedený v článku 7 zašle dokument případně potvrzený bezpečnostním referentem, ve kterém je uveden cíl návštěvy a veškeré osobní údaje umožňující zjištění totožnosti návštěvníka. V případě potřeby uvádí dokument rovněž stupeň oprávnění.

2. Bezpečnostní referent navštíveného subjektu zajistí doprovod návštěvníka během návštěvy.

ČÁST TŘETÍ

FYZICKÁ OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ

ODDÍL I

ROZLIŠUJÍCÍ ZNAČENÍ A REPRODUKCE USE

Článek 19

Rozlišující značení

1. Stupně utajení Eura — Přísně tajné, Eura — Tajné a Eura — Důvěrné se vyznačí připojením zřetelně viditelného razítka v horní a dolní části každé stránky dokumentu týkajícího se USE.

U stupně utajení Eura — Vyhrazeno stačí tento údaj vyznačit razítkem nebo na stroji na horní část každé strany příslušných dokumentů. Je-li dokument svázán, vyznačí se tento údaj pouze na horní část první strany tohoto svazku.

2. Každá strana dokumentu týkajícího se USE se stupněm utajení Eura — Důvěrné nebo vyšším se očísluje. U dokumentů se stupněm utajení Eura — Přísně tajné se celkový počet stran uvede na první z nich; každý výtisk tohoto dokumentu se označí pořadovým číslem. Údaj o dokumentu týkajícím se USE se stupněm utajení Eura — Přísně tajné musí být uveden na každou z použitých stran.

3. Změní-li se stupeň utajení jakékoli USE, vyznačí se neprodleně na příslušné dokumenty nový odpovídající stupeň utajení.

Článek 20

Reprodukce

1. Počet celkových nebo částečných reprodukcí USE provedených v jakékoli podobě nebo jakýmkoli způsobem je přísně omezen nezbytnými okamžitými potřebami.

2. Jsou-li reprodukce (například přetisky, kopie, výňatky, překlady apod.) USE se stupněm utajení Eura — Přísně tajné sdělovány na základě článku 24 Smlouvy, uskutečňují se pouze se souhlasem bezpečnostního úřadu, a jsou-li sdělovány na základě článku 25 Smlouvy se souhlasem členského státu, ze kterého USE pocházejí.

3. Před jakoukoli reprodukcí USE se stupněm utajení Eura — Tajné je třeba upozornit bezpečnostního referenta podniku nebo subjektu, který je držitelem USE.

4. Veškeré indexové odkazy určující totožnost USE v okamžiku její reprodukce musí být uvedeny na její reprodukci nebo reprodukcích.

5. Osoba nebo subjekt, z jehož podnětu se reprodukce provádí, připojí na každou z nich vlastní označení doplněné v případě USE se stupněm utajení Eura — Přísně tajné nebo Eura — Tajné údajem o celkovém počtu pořízených reprodukcí a čísly jednotlivých výtisků.

ODDÍL II

Zachování utajení v budovách

Článek 21

1. Služby Společenství nebo členských států zajistí, aby budovy nebo části budov, ve kterých se USE se stupněm utajení Eura — Důvěrné nebo vyšším uchovávají, byly snadno kontrolovatelné a přístupné pouze osobám, které jsou ke vstupu oprávněny.

2. Za účelem kontroly přístupu osob do těchto budov nebo do částí budov přijmou dotyčné služby opatření umožňující s určitostí zjistit totožnost zaměstnance a návštěvníků. Návštěvníci nesmějí být v prostorách obsahujících USE ponecháni o samotě.

3. Po skončení pracovní doby se budovy nebo části budov, ve kterých jsou uchovány USE uvedené v odstavci 1, kontrolují, aby se zajistilo, že pancéřové schránky, schránky obsahující složky apod. jsou řádně uzavřeny a že USE jsou řádně zabezpečeny.

4. Budovy nebo části budov, kde se uchovávají USE se stupněm utajení Eura — Přísně tajné, musí být chráněny bezpečnostní službou a poplašným systémem.

ODDÍL III

Uchovávání USE

Článek 22

Pancéřové schránky

1. USE se stupněm utajení Eura — Přísně tajné se uchovávají v pancéřových schránkách s trojkombinačním zámkem.

Tajné kombinace se mění při každé změně zaměstnanců, kteří byli s kombinací seznámeni, a pokaždé, když byla nebo mohla být ohrožena bezpečnost; jinak se kombinace mění každých šest měsíců.

2. USE se stupněm utajení Eura — Tajné a Eura — Důvěrné se uchovávají v pancéřových nebo ocelových schránkách, jejichž zamykací mechanismus je pravidelně ověřován a je zjišťována jeho bezpečnost.

3. USE se stupněm utajení Eura — Vyhrazené se uchovávají takovým způsobem, aby k nim žádná neoprávněná osoba neměla přístup.

ODDÍL IV

Registrace USE

Článek 23

Veškeré USE se stupněm utajení Eura — Přísně tajné a Eura — Tajné se registrují zvláštním způsobem.

Tato registrace umožňuje

- okamžitě určit seznam osob, které nahlížely do dotyčných dokladů nebo které je měly u sebe,

- okamžitě zjistit držitele každého výtisku nebo jeho kopií.

ODDÍL V

Oběh USE

Článek 24

Věcná ustanovení

1. Oběh USE v rámci budovy nebo skupiny budov se zabezpečí tak, aby se zabránilo jakémukoli vyzrazení.

2. USE se stupněm utajení Eura — Důvěrné a vyšším zasílané mimo budovu nebo skupinu budov se umístí do dvojité obálky. Vnitřní obálka se označí stupněm utajení. V žádném případě se stupeň utajení neuvádí na vnější obálku.

Každá osoba, která obdrží USE, potvrdí ihned její přijetí na potvrzence. Na této potvrzence, která nepodléhá žádnému stupni utajení, se uvede číslo USE, číslo výtisku a datum, nikoli obsah nebo stupeň utajení výtisku. Příjemce je povinen neprodleně zaslat potvrzenku odesílateli, který se ujistí o splnění této povinnosti.

3. S USE se stupněm utajení Eura — Vyhrazené se zachází tak, aby se zajistila jejich bezpečnost.

Článek 25

Oběh USE uvnitř Společenství

1. USE se stupněm utajení Eura — Přísně tajné odesílané do zahraničí se posílají v diplomatickém zavazadle prostřednictvím posla a další osoby.

USE se stupněm utajení Eura — Tajné a Eura — Důvěrné odesílané do zahraničí se posílají v diplomatickém zavazadle.

Tato ustanovení jsou rovněž použitelná v případě, kdy jsou USE odesílány v souladu s články 4 a 5 Protokolu o výsadách a imunitách Evropského společenství pro atomovou energii.

2. Výjimečně mohou být USE uvedené v odstavci 1 převáženy jinými osobami za podmínky, že

a) tyto osoby jsou oprávněny k přístupu k USE s daným stupněm utajení;

b) zásilky obsahující USE jsou opatřeny úřední pečetí, která zajišťuje jejich vynětí z celní kontroly;

c) doručitel má osvědčení uznávané ve všech zemích, jimiž projíždí, které jej opravňuje doprovázet zásilku na určenou adresu;

d) doručitel je náležitě poučen o povinnostech, které mu jsou během přepravy USE uloženy.

3. Odeslání USE se stupněm utajení Eura — Vyhrazené nepodléhá žádným zvláštním ustanovením. Je však třeba zajistit, aby k USE neměla přístup žádná neoprávněná osoba.

Článek 26

Oběh USE uvnitř členského státu

1. USE se stupněm utajení Eura — Důvěrné a vyšším se odesílají prostřednictvím kurýrní služby. Kurýrní služba musí splňovat podmínky uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. a) a d). V případě USE se stupněm utajení Eura — Přísně tajné kurýra doprovází další osoba.

2. USE se stupněm utajení Eura — Tajné však může být odeslána poštou formou cenného psaní. USE se stupněm utajení Eura — Důvěrné mohou být rovněž odeslány formou doporučené zásilky.

3. USE se stupněm utajení Eura — Vyhrazené se odesílají v souladu s čl. 25 odst. 3.

Článek 27

Přeprava USE při služebních cestách nebo za účelem jednání

1. Přeprava USE při služebních cestách nebo za účelem jednání mimo budovy, ve kterých jsou uchovávány, musí být omezena na nezbytné minimum.

2. USE dovezené na služební cestu, pokud se právě nepoužívají, musí být uloženy na místě, které poskytuje veškeré bezpečnostní záruky ve smyslu článků 21 a 22. Nezbytnou pomoc za tímto účelem poskytnou příslušné služby členského státu, na jehož území se jednání nebo služební cesta koná. Pokud se ukáže jako nemožné uložit USE takovým způsobem, zůstává cestující osoba osobně odpovědná za její bezpečnost nezávisle na bezpečnostních opatřeních, které může využít. USE zůstanou pod osobní ochranou cestující osoby, je-li nemožné je uložit na bezpečném místě za dostačujících podmínek.

Zejména je zakázáno zanechávat tyto USE, a to i dočasně, v hotelových trezorech nebo v automobilech.

2. Dokumenty týkající se USE nesmějí být čteny na veřejnosti.

Článek 28

Předávání USE prostřednictvím telekomunikací

1. USE se stupněm utajení Eura — Důvěrné a vyšším mohou být předávány prostřednictvím telegrafu, rádia, telefonu nebo telexu za podmínky, že jsou zašifrovány způsobem, který odpovídá stupni utajení daného dokumentu.

2. Pro USE se stupněm utajení Eura — Přísně tajné lze tento způsob použít pouze v naléhavých a nezbytně nutných případech.

3. Jakákoli nešifrovaná telefonická komunikace týkající se USE se stupněm utajení Eura — Důvěrné a vyššími je zakázána.

ODDÍL VI

Ničení USE

Článek 29

Systematické ničení

1. Aby se zabránilo zbytečnému hromadění USE, ničí se staré a přebytečné výtisky.

Dokumenty se stupněm utajení Eura — Tajné nebo Eura — Přísně tajné nelze zničit bez povolení orgánu příslušného rozhodovat o jejich utajení.

2. USE se ničí spálením, dáním do stoupy nebo skartací, které se v případě USE se stupněm utajení Eura — Přísně tajné nebo Eura — Tajné provádí za přítomnosti bezpečnostního referenta nebo osoby, kterou pro tento účel zmocnil a která o tom vypracuje zprávu.

3. Veškeré reprodukční prostředky jakéhokoli typu např. rozmnožovací blány, průklepové papíry, pásky, ručně psané poznámky, negativy, které sloužily k výrobě nebo reprodukci, musí být po vytvoření výtisku, který má být uschován, zničeny v souladu s pokyny vydanými bezpečnostním referentem.

Článek 30

Ničení v naléhavých případech

Každý orgán, který je držitelem USE, je povinen vypracovat plán ničení v naléhavých případech, který za mimořádných okolností zabrání, aby se USE se stupněm utajení Eura — Důvěrné nebo vyšším dostaly do rukou neoprávněných osob.

ODDÍL VII

Zvláštní ustanovení

Článek 31

Nedovoluje-li zvláštní povaha USE uplatnění některých z výše uvedených ustanovení, přijme bezpečnostní referent náležitá opatření, která zajistí těmto USE ochranu poskytující obdobné záruky jako toto nařízení, nebo vyvolá jejich přijetí.

ČÁST ČTVRTÁ

OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT PŘIJATA V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 32

Povinné oznamování

1. Každá osoba poučená v souladu s tímto nařízením, která zjistí nebo se domnívá, že byly porušeny bezpečnostní předpisy nebo opatření, je povinna neprodleně upozornit bezpečnostního referenta nebo svého nadřízeného.

2. Jakmile toto porušení nebo podezření z porušení ve smyslu odstavce 1 svědčí o tom, že s USE se stupněm utajení Eura — Důvěrné nebo vyšším byla seznámena neoprávněná osoba, předá se věc neprodleně bezpečnostnímu úřadu nebo státním orgánům uvedeným v článku 7, které zjistí skutkový stav.

3. Potvrdí-li se podezření ve smyslu odstavce 2, uvědomí bezpečnostní úřad státní orgány všech členských států uvedené v článku 7 nebo naopak; každý z nich přijme veškerá opatření, aby

a) omezil na minimum způsobenou škodu,

b) zabránil opakování.

Článek 33

Oznamování členským státům a řízení

Bezpečnostní úřad uvědomí členské státy o zjištěných skutečnostech prostřednictvím státních orgánů uvedených v článku 7.

Dotyčný stát nebo státy, považují-li to za nutné, zašlou státnímu orgánu příslušného státu žádost o zahájení řízení uvedeného v čl. 194 odst. 1 druhém pododstavci Smlouvy.

ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34

Smlouvy, dohody nebo úmluvy se třetími státy

Těmito ustanoveními nejsou dotčeny závazky Společenství nebo členských států, které v této oblasti vyplývají ze smluv, dohod nebo úmluv uzavřených se třetími státy, mezinárodní organizací nebo státním příslušníkem třetího státu.

Článek 35

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost čtyřicátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 31. července 1958.

Za Radu

předseda

Balke

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/