Nařízení Komise (EU) č. 1235/2011

ze dne 29. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, pokud jde o klasifikaci přilnavosti pneumatik za mokra, měření valivého odporu a postup ověřování Text s významem pro EHP

Nařízení Komise (EU) č. 1235/2011

ze dne 29. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, pokud jde o klasifikaci přilnavosti pneumatik za mokra, měření valivého odporu a postup ověřování (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry [1], a zejména na čl. 11 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1222/2009 je zavedení rámce pro poskytování harmonizovaných informací o parametrech pneumatik formou označování, které by konečným uživatelům umožnilo učinit při koupi pneumatik informovaný výběr.

(2) Valivý odpor pneumatik určuje klasifikaci jejich palivové účinnosti. Měření valivého odporu musí být opakovatelné; výsledky zkoušek stejných pneumatik v různých laboratořích musí být stejné, aby se zajistilo spravedlivé srovnání mezi pneumatikami od různých dodavatelů. Dobrá opakovatelnost výsledků zkoušek navíc zabraňuje tomu, aby orgány pověřené dozorem nad trhem nezískaly při testování stejných pneumatik od těchto dodavatelů různé výsledky.

(3) Postup pro sladění zkušebních laboratoří, pokud jde o měření valivého odporu, by zlepšil opakovatelnost výsledků zkoušek.

(4) Vzhledem k tomu, že na úrovni ISO byla vyvinuta vhodná harmonizovaná zkušební metoda pro měření přilnavosti na mokré vozovce, měla by být nyní v souladu s čl. 11 písm. a) nařízení (ES) č. 1222/2009 zavedena klasifikace přilnavosti pneumatik C2 a C3 za mokra.

(5) Jasnost postupu ověřování shody uvedeného v příloze IV nařízení (ES) č. 1222/2009 by se měla zlepšit zavedením limitů, podle kterých by bylo možné považovat uvedené hodnoty použité pro účely požadavků na označování za vyhovující uvedenému nařízení.

(6) Nařízení (ES) č. 1222/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 13 nařízení (ES) č. 1222/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1222/2009

Nařízení (ES) č. 1222/2009 se mění takto:

1) v příloze I části A: Třídy palivové účinnosti se první věta nahrazuje tímto:

"Třída palivové účinnosti se stanoví na základě koeficientu valivého odporu (rolling resistance coefficient, RRC) podle níže uvedené stupnice od A do G a měří v souladu s přílohou 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů a je sladěna podle postupu stanoveného v příloze IVa.";

2) v příloze I části B: Třídy přilnavosti za mokra se text a tabulka nahrazují tímto:

"1. Třídy přilnavosti za mokra u pneumatik třídy C1 se stanoví na základě indexu přilnavosti za mokra (G) podle níže uvedené stupnice od A do G, vypočítají v souladu s bodem 3 a měří se podle přílohy V.

2. Třídy přilnavosti za mokra u pneumatik třídy C2 a C3 se stanoví na základě indexu přilnavosti za mokra (G) podle níže uvedené stupnice od A do G, vypočítají v souladu s bodem 3 a měří v souladu s normou ISO 15222:2011, podle které se musí použít tyto normalizované referenční zkušební pneumatiky (Standard Reference Test Tyres, SRTT):

i) pro pneumatiky C2 SRTT 225/75 R 16 C, ASTM F 2872-11,

ii) pro pneumatiky C3, které mají jmenovitou šířku průřezu menší než 285 mm, SRTT 245/70R19,5, ASTM F 2871-11,

iii) pro pneumatiky C3, které mají jmenovitou šířku průřezu 285 mm nebo větší, SRTT 315/70R22,5, ASTM F 2870-11.

3. Výpočet indexu přilnavosti za mokra (G)

G = G(T) – 0,03

kde: G(T) = index přilnavosti zkoušené pneumatiky za mokra, měřeno v jednom zkušebním cyklu

Pneumatiky C1 | Pneumatiky C2 | Pneumatiky C3 |

G | Třída přilnavosti za mokra | G | Třída přilnavosti za mokra | G | Třída přilnavosti za mokra |

1,55 ≤ G | A | 1,40 ≤ G | A | 1,25 ≤ G | A |

1,40 ≤ G ≤ 1,54 | B | 1,25 ≤ G ≤ 1,39 | B | 1,10 ≤ G ≤ 1,24 | B |

1,25 ≤ G ≤ 1,39 | C | 1,10 ≤ G ≤ 1,24 | C | 0,95 ≤ G ≤ 1,09 | C |

Nevyplněno | D | Nevyplněno | D | 0,80 ≤ G ≤ 0,94 | D |

1,10 ≤ G ≤ 1,24 | E | 0,95 ≤ G ≤ 1,09 | E | 0,65 ≤ G ≤ 0,79 | E |

G ≤ 1,09 | F | G ≤ 0,94 | F | G ≤ 0,64 | F |

Nevyplněno | G | Nevyplněno | G | Nevyplněno | G" |

3) příloha IV: Postup ověřování se nahrazuje tímto:

"PŘÍLOHA IV

Postup ověřování

Shodnost uvedených tříd palivové účinnosti a přilnavosti za mokra i uvedené třídy a uvedené hodnoty vnějšího hluku odvalování se posuzuje u každého typu pneumatiky nebo skupiny pneumatik podle rozhodnutí dodavatele, a to použitím jednoho z těchto postupů:

a) i) nejprve se provede zkouška na jedné pneumatice nebo sadě pneumatik. Splňují-li naměřené hodnoty parametry uvedených tříd nebo shodují-li se s uvedenou hodnotou vnějšího hluku odvalování v rámci tolerance definované v tabulce 1, je zkouška úspěšná, a

ii) nesplňují-li naměřené hodnoty parametry uvedených tříd nebo neshodují-li se s uvedenou hodnotou vnějšího hluku odvalování v rozsahu definovaném v tabulce 1, přezkouší se ještě tři další pneumatiky nebo sady pneumatik. Průměrná hodnota naměřená u těchto tří odzkoušených pneumatik nebo sad pneumatik se použije pro posouzení shody s uvedenými údaji v rozsahu definovaném v tabulce 1 nebo

b) pokud jsou třídy nebo hodnoty uvedené na označení odvozeny z výsledků zkoušek schvalování typu, které byly získány v souladu se směrnicí 2001/43/ES, nařízením (ES) č. 661/2009 nebo předpisem EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů, mohou členské státy využít údaje naměřené při zkouškách shodnosti výroby pneumatik.

Při posuzování údajů naměřených při zkouškách shodnosti výroby se musí přihlížet k tolerancím definovaným v tabulce 1.

Tabulka 1

Měřený parametr | Tolerance pro ověřování |

Koeficient valivého odporu (palivová účinnost) | Sladěná naměřená hodnota nesmí být větší než horní mez (nejvyšší RRC) uvedené třídy o více než 0,3 kg/1000 kg. |

Vnější hluk odvalování | Naměřená hodnota nesmí být větší než uvedená hodnota N o více než 1 dB(A). |

Přilnavost za mokra | Naměřená hodnota nesmí být nižší než dolní mez (nejnižší hodnota G) uvedené třídy." |

4) text uvedený v příloze tohoto nařízení se doplňuje jako příloha IVa.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 30. května 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel Barroso

předseda

[1] Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 46.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"PŘÍLOHA IVa

Postup pro sladění laboratoří pro měření valivého odporu

1. DEFINICE

Pro účely postupu pro sladění laboratoří se použijí tyto definice:

1) "referenční laboratoří" se rozumí laboratoř, která je součástí sítě laboratoří, jež byly pro účely postupu sladění zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, a je schopna dosahovat přesnosti výsledků zkoušek stanovené v bodě 3;

2) "posuzovanou laboratoří" se rozumí laboratoř, která se účastní postupu sladění, ale nejedná se o referenční laboratoř;

3) "sladěnou pneumatikou" se rozumí pneumatika, která je zkoušena za účelem provedení postupu sladění;

4) "sadou sladěných pneumatik" se rozumí sada pěti nebo více sladěných pneumatik.

5) "přiřazenou hodnotou" se rozumí teoretická hodnota jedné sladěné pneumatiky, měřeno teoretickou laboratoří, která je reprezentativní pro síť referenčních laboratoří, jež se používá v rámci postupu sladění.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Princip

Naměřený koeficient valivého odporu (RRCm) v referenční laboratoři (l) se sladí s přiřazenými hodnotami sítě referenčních laboratoří.

Posuzovaná laboratoř (c) si sladí RRCm prostřednictvím jedné referenční laboratoře sítě podle své volby.

2.2 Požadavky na výběr pneumatik

Pro postup sladění se vybere sada pěti nebo více sladěných pneumatik v souladu s níže uvedenými kritérii. Jedna sada se vybere pro pneumatiky C1 spolu s pneumatikami C2 a jedna sada pro pneumatiky C3.

a) Sada sladěných pneumatik musí být vybrána tak, aby pokrývala škálu různých RRC pneumatik C1 spolu s pneumatikami C2, nebo pneumatik C3. V každém případě musí být rozdíl mezi nejvyšším RRCm sady pneumatik a nejnižším RRCm sady pneumatik alespoň roven

i) 3 kg/t u pneumatik C1 a C2 a

ii) 2 kg/t u pneumatik C3.

b) RRCm v posuzovaných nebo referenčních laboratořích (c nebo l) na základě uvedených hodnot RRC u každé sladěné pneumatiky sady musí být rovnoměrně rozmístěn v tomto rozsahu:

i) 1,0 +/– 0,5 kg/t u pneumatik C1 a C2 a

ii) 1,0 +/– 0,5 kg/t u pneumatik C3.

c) Šířka průřezu vybrané pneumatiky musí u každé sladěné pneumatiky být:

i) ≤ 245 mm u zařízení měřících pneumatiky C1 a C2 a

ii) ≤ 385 mm u zařízení měřících pneumatiky C3.

d) Vnější průměr vybrané pneumatiky musí u každé sladěné pneumatiky být:

i) 510 až 800 mm u zařízení měřících pneumatiky C1 a C2 a

ii) 771 až 1143 mm u zařízení měřících pneumatiky C3.

e) Hodnoty indexu zatížení musí náležitě pokrývat škálu pneumatik, které mají být zkoušeny, tak, aby hodnoty valivého odporu (rolling resistance force, RRF) rovněž zahrnovaly celou řadu pneumatik, které mají být zkoušeny.

Každá sladěná pneumatika musí být před použitím zkontrolována a nahrazena, pokud:

a) je ve stavu, který ji činí nepoužitelnou pro další zkoušky a/nebo

b) objevují se odchylky RRCm, které jsou vyšší než 1,5 % v porovnání s dřívějším měřením po korekci jakéhokoli vybočení zařízení.

2.3 Metoda měření

Referenční laboratoř měří každou sladěnou pneumatiku čtyřikrát a tři poslední výsledky použije pro další analýzu v souladu s odstavcem 4 přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů, přičemž uplatní podmínky uvedené v odstavci 3 přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů.

Posuzovaná laboratoř měří každou sladěnou pneumatiku (n + 1)krát, kde n je specifikováno v oddíle 5, a n posledních výsledků použije pro další analýzu v souladu s odstavcem 4 přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů, přičemž uplatní podmínky uvedené v odstavci 3 přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů.

Pokaždé, kdy je měřena sladěná pneumatika, musí být sestava pneumatik/kol ze zařízení odstraněna a celý zkušební postup podle odstavce 4 přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů musí být proveden znovu od začátku.

Posuzovaná nebo referenční laboratoř vypočítá:

a) naměřenou hodnotu každé sladěné pneumatiky pro každé měření, jak je uvedeno v bodech 6.2 a 6.3 přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů (tj. korigovanou na teplotu 25 °C a na průměr bubnu 2 m);

b) střední hodnotu ze tří (v případě referenčních laboratoří) nebo n (v případě posuzovaných laboratoří) posledně naměřených hodnot u každé sladěné pneumatiky a

c) standardní odchylku (σm) podle tohoto vzorce:

σ

=

1

p

σ

=

Cr

· Σ

Cr

kde:

i je počitadlo od 1 do p pro počet sladěných pneumatik;

j je počitadlo od 2 do n pro počet opakování každého měření pro danou sladěnou pneumatiku;

n je počet opakování měření pneumatiky (n ≥ 4);

p je počet sladěných pneumatik (p ≥ 5).

2.4 Formáty dat pro použití při výpočtech a pro výsledky

- Naměřené hodnoty RRC korigované na průměr bubnu a na teplotu se zaokrouhlí na 2 desetinná místa.

- Výpočty se následně provádějí se všemi desetinnými místy: s výjimkou konečných rovnic pro sladění se již dále nezaokrouhluje.

- Všechny hodnoty standardních odchylek se uvedou na 3 desetinná místa.

- Všechny hodnoty RRC se uvedou na 2 desetinná místa.

- Všechny sladěné koeficienty (A1l, B1l, A2c a B2c) se zaokrouhlí a zobrazí na 4 desetinná místa.

3. POŽADAVKY NA REFERENČNÍ LABORATOŘE A STANOVENÍ PŘIŘAZENÝCH HODNOT

Přiřazené hodnoty každé sladěné pneumatiky určí síť referenčních laboratoří. Po dvou letech posoudí síť stálost a platnost přiřazených hodnot.

Každá referenční laboratoř zapojená do sítě musí být v souladu s požadavky přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů a musí mít tuto standardní odchylku (σm):

i) ne větší než 0,05 kg/t pro pneumatiky třídy C1 a C2 a

ii) ne větší než 0,05 kg/t pro pneumatiky třídy C3.

Sady sladěných pneumatik odpovídajících požadavkům bodu 2.2 měří každá referenční laboratoř sítě podle bodu 2.3.

Přiřazená hodnota každé sladěné pneumatiky je průměrem naměřených hodnot poskytnutých referenčními laboratořemi sítě pro tuto sladěnou pneumatiku.

4. POSTUP PRO SLADĚNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE S PŘIŘAZENÝMI HODNOTAMI

Každá referenční laboratoř (l) se sladí s přiřazenými hodnotami sady sladěných pneumatik pomocí techniky lineární regrese, A1l a B1l, která se vypočítá takto:

RRC = A1l * RRCm,l + B1l

kde:

RRC je přiřazená hodnota koeficientu valivého odporu;

RRCm, je naměřená hodnota koeficientu valivého odporu v referenční laboratoři "l" (včetně korekcí teploty a průměru bubnu).

5. POŽADAVKY NA POSUZOVANÉ LABORATOŘE

Posuzované laboratoře musí postup pro sladění opakovat alespoň jednou za dva roky a vždy po každé významné úpravě zařízení nebo v případě jakéhokoli posunu v údajích o sledování kontrolní pneumatiky vozidla.

Běžná sada pěti různých pneumatik, které odpovídají požadavkům bodu 2.2, se měří v souladu s bodem 2.3 v posuzované laboratoři a v jedné referenční laboratoři. Na žádost posuzované laboratoře může být testováno více než pět sladěných pneumatik.

Posuzovaná laboratoř poskytne sadu sladěných pneumatik vybrané referenční laboratoři.

Posuzovaná laboratoř (c) musí být v souladu s požadavky přílohy 6 předpisu EHK OSN č. 117 ve znění pozdějších předpisů a pokud možno musí mít tyto standardní odchylky (σm):

i) ne větší než 0,075 kg/t pro pneumatiky C1 a C2 a

ii) ne větší než 0,06 kg/t pro pneumatiky C3.

Jsou-li standardní odchylky (σm) u tří měření v posuzované laboratoři vyšší než výše uvedené hodnoty, musí se počet opakování měření zvýšit takto:

n = (σm/γ)2, zaokrouhleno nahoru na nejbližší vyšší celé číslo

kde:

γ = 0,043 kg/t pro pneumatiky třídy C1 a C2;

γ = 0,035 kg/t pro pneumatiky třídy C3.

6. POSTUP PRO SLADĚNÍ POSUZOVANÉ LABORATOŘE

Jedna z referenčních laboratoří (l) sítě vypočítá funkci lineární regrese posuzované laboratoře (c), A2c a B2c, takto:

RRCm,l = A2c × RRCm,c + B2c

kde:

RRCm,l je naměřená hodnota koeficientu valivého odporu v referenční laboratoři (l) (včetně korekcí teploty a průměru bubnu)

RRCm,c je naměřená hodnota koeficientu valivého odporu v posuzované laboratoři (c) (včetně korekcí teploty a průměru bubnu)

Sladěný koeficient RRC pneumatik zkoušených v posuzované laboratoři se vypočte takto:

RRC = (A1l × A2c) × RRCm,c + (A1l × B2c + B1l)"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/