Protokol k rámcové dohodě o mnohostranném programu ruské federace

pro životní prostředí v jaderné oblasti o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody

Protokol k rámcové dohodě o mnohostranném programu ruské federace

pro životní prostředí v jaderné oblasti o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody

VLÁDA BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

VLÁDA DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

VLÁDA FINSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

VLÁDA NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

VLÁDA NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

VLÁDA RUSKÉ FEDERACE,

VLÁDA ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

VLÁDA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

VLÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII, dále jen "smluvní strany",

STVRZUJÍCE odhodlání plnit cíle Rámcové dohody o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti, podepsané dne 21. května 2003 (dále jen "dohoda"),

PŘESVĚDČENY o nutnosti přijmout ustanovení k zajištění toho, aby ruskou stranou nebyly vznášeny nároky vůči přispívajícím smluvním stranám a jejich pracovníkům nebo dodavatelům a následným subdodavatelům na všech stupních a konzultantům, včetně dodavatelů a subdodavatelů zařízení, zboží a služeb, a jejich zaměstnancům na náhradu jakékoli újmy nebo škody vzniklé v důsledku činností vykonávaných v rámci dohody, a budou-li takové nároky vzneseny třetí stranou, aby byly ruskou stranou odškodněny,

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1

1. Na tento protokol se vztahují definice podle článku 2 dohody ve stejném rozsahu jako kdyby byly úplně vymezeny přímo zde.

2. Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

Jadernou havárií : jakákoli událost nebo řada událostí, majících stejný původ, které způsobí jadernou škodu.

Jadernou škodou i) ztráta života, zranění člověka nebo ztráta či poškození majetku v důsledku radioaktivity nebo kombinace radioaktivity s toxickými, výbušnými nebo jinými nebezpečnými vlastnostmi jaderného paliva nebo radioaktivních produktů nebo odpadů, které se nacházejí v jaderném zařízení, nebo jaderného materiálu pocházejícího z jaderného zařízení, majícího tam svůj původ nebo tam zaslaného;

ii) jakákoli jiná újma nebo škoda se stejnou příčinou do té míry, pokud tak stanoví právní předpisy příslušného soudu, a

iii) stanoví-li tak právní předpisy státu, v němž se nachází jaderné zařízení odpovědného provozovatele, ztráta na životě, zranění osoby nebo ztráta či poškození majetku v důsledku ionizujícího záření vyzařovaného z jakéhokoli jiného zdroje záření, který se nachází v jaderném zařízení.

3. Pro účely tohoto protokolu platí, že je-li jadernou havárií nebo jadernou havárií spolu s jednou nebo společně s dalšími událostmi způsobena jak jaderná, tak i jiná než jaderná škoda, považuje se tato jiná škoda pro účely tohoto protokolu, pokud ji nelze dost dobře oddělit od jaderné škody, za jadernou škodu způsobenou jadernou havárií.

Článek 2

1. S výjimkou nároků vůči fyzickým osobám na náhradu škody na zdraví nebo majetku, která byla způsobena opomenutím nebo jednáním vedeným s úmyslem způsobit škodu na zdraví nebo majetku, neuplatní ruská strana právní nároky a nezahájí soudní řízení proti přispěvatelům a jejich zaměstnancům, dodavatelům a následným subdodavatelům na všech stupních nebo konzultantům, včetně dodavatelů a subdodavatelů zařízení, zboží a služeb, a jejich pracovníkům na náhradu ztráty nebo škody, včetně zranění osoby, ztráty života, přímé, nepřímé a související škody na majetku ve vlastnictví Ruské federace, vzniklé v důsledku činností vykonávaných v rámci dohody. Tento odstavec se nevztahuje na vynucování výslovných ustanovení smlouvy.

2. S výjimkou nároků vůči fyzickým osobám na náhradu jaderné škody, která byla způsobena opomenutím nebo jednáním vedeným úmyslem způsobit škodu, ruská strana, v souvislosti s nároky třetí strany vznesenými před jakýmkoli soudem nebo tribunálem na náhradu jaderné škody vzniklé na území Ruské federace nebo mimo něj v důsledku jaderné havárie, která nastala na území Ruské federace nebo mimo něj v souvislosti s činnostmi vykonávanými v rámci dohody, stanoví přiměřenou právní ochranu přispěvatelů a jejich pracovníků, dodavatelů a následných subdodavatelů na všech stupních a konzultantů, včetně dodavatelů a subdodavatelů zařízení, zboží a služeb, a jejich pracovníků, odškodní je, neuplatní vůči nim právní nároky a nezahájí proti nim soudní řízení.

3. Na žádost smluvní strany vystaví ruská strana nebo její pověřený zástupce jakémukoli dodavateli, subdodavateli nebo konzultantovi potvrzení o náhradě škody stvrzující ustanovení tohoto protokolu. Vzor tohoto potvrzení je přiložen k tomuto protokolu jako jeho nedílná součást.

4. Smluvní strany mohou případně projednat nároky a postupy stanovené tímto článkem.

5. Platby náhrady škody podle odstavce 2 tohoto článku se vyplácí příjemci neprodleně a jsou bez omezení převoditelné do jeho národní měny.

6. Se všemi spory, které se týkají výkonu povinností stanovených tímto článkem, které nejsou vyřešen smírem do 90 dnů od předložení ruské straně, se mohou přispěvatelé, dodavatelé, subdodavatelé na všech úrovních a konzultanti, včetně dodavatelů a subdodavatelů zařízení, zboží a služeb, a jejich zaměstnanců obracet na arbitráž v souladu s rozhodčími pravidly Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Výrok této arbitráže je konečný a závazný pro obě strany sporu.

7. Žádné ustanovení tohoto článku nelze vykládat tak, že by zakládalo příslušnost soudu nebo tribunálu vně Ruské federace k projednání nároků třetí strany, na které se vztahuje odstavec 2 tohoto článku, s výjimkou ustanovení odstavce 6 tohoto článku a případu, kdy se Ruská federace zaváže k výkonu soudního rozhodnutí na základě ustanovení mezinárodních dohod.

8. Žádné ustanovení tohoto článku nelze vykládat tak, že by jím byla odňata imunita smluvních stran vůči možným nárokům vzneseným proti nim třetí stranou.

Článek 3

1. Tento protokol je otevřen k podpisu signatáři dohody.

2. Tento protokol podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení signatáři, kteří jsou smluvními stranami dohody. Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení se uloží přinejmenším u jednoho z depozitářů dohody.

3. Tento protokol je otevřen k přistoupení pro smluvní stranu, která přistoupila k dohodě.

4. Přistoupení se uskuteční uložením listiny o přistoupení přinejmenším u jednoho z depozitářů dohody.

5. Depozitáři tohoto protokolu jsou depozitáři dohody a plní své povinnosti v souladu s článkem 77 Vídeňské úmluvy ze dne 23. května 1969 o smluvním právu a plnění svých povinností vzájemně konzultují.

Článek 4

1. S výhradou vstupu dohody v platnost vstupuje tento protokol v platnost třicátým dnem po dni přijetí ratifikačních listin, listin o přijetí nebo schválení uvedených v čl. 3 odst. 2 od ruské strany a jednoho dalšího signatáře tohoto protokolu přinejmenším jedním depozitářem a zůstává v platnosti po dobu pěti let od tohoto data. Pro každého ze signatářů, který ratifikuje, přijme nebo schválí protokol po uvedeném datu, vstupuje tento protokol v platnost třicátým dnem po přijetí ratifikačních listin, listin o přijetí nebo schválení uvedených v čl. 3 odst. 2 přinejmenším jedním depozitářem a zůstává v platnosti do ukončení původního pětiletého období.

2. Pro smluvní stranu přistupující k tomuto protokolu vstupuje protokol v platnost třicátým dnem po dni přijetí její listiny o přistoupení uvedené v čl. 3 odst. 4 přinejmenším jedním depozitářem a zůstává v platnosti do skončení původního pětiletého období uvedeného v odstavci 1 tohoto článku.

3. Platnost tohoto protokolu se vždy automaticky prodlužuje o dalších pět let. Nejméně 90 dnů před uplynutím pětiletého období může smluvní strana požádat přinejmenším jednoho z depozitářů o svolání schůze smluvních stran, na níž by bylo posouzeno pokračování, změna nebo úprava tohoto protokolu.

4. Každá smluvní strana může od tohoto protokolu odstoupit po uplynutí 90 dnů od předání písemného oznámení přinejmenším jednomu z depozitářů. Věc se neprodleně předloží Výboru MNEPR, který přijme doporučení smluvním stranám o dalším pokračování tohoto protokolu a dohody.

5. Závazky vyplývající z tohoto protokolu zůstávají v platnosti bez ohledu na pozdější převod vlastnictví předmětu spolupráce a bez ohledu na případný zánik tohoto protokolu nebo dohody, uplynutí jeho/její platnosti nebo odstoupení od něj/ní.

6. a) Bez ohledu na zánik se tento protokol nadále vztahuje na každou prováděcí dohodu, jejíž smluvní strany se dohodnou na jejím pokračování, a to po dobu platnosti takové prováděcí dohody.

b) Pokud smluvní strana odstoupí od tohoto protokolu, ale zůstává smluvní stranou prováděcí dohody, vztahuje se na tuto smluvní stranu tento protokol i nadále ve vztahu k její účasti na prováděcí dohodě.

7. Poté, co

a) pro Ruskou federaci vstoupí v platnost Vídeňská úmluva ze dne 21. května 1963 o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody (dále jen "Vídeňská úmluva") a Společný protokol ze dne 21. září 1988 týkající se provádění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy (dále jen "Společný protokol") a

b) pro jakoukoli jinou smluvní stranu tohoto protokolu vstoupí v platnost Vídeňská úmluva nebo Pařížská úmluva ze dne 29. července 1960 o občanskoprávní odpovědnosti v oblasti jaderné energie a Společný protokol,

může jiná smluvní strana oprávněna podle svého uvážení formou písemného oznámení Ruské federaci ukončit používání čl. 2 odst. 2 tohoto protokolu ve svých vztazích s Ruskou federací, co se týče jakýchkoli činností vykonávaných v rámci dohody, na něž se uvedené smluvní dokumenty vztahují. Ruská federace a tato jiná smluvní strana se vzájemně písemně vyrozumí o datech vstupu těchto smluvních dokumentů v platnost na jejich území.

8. Tento protokol se prozatímně provádí ode dne podpisu.

 

Ve Stockholmu dne 21. května 2003 v jazyce anglickém, francouzském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno bude uložen v archivu Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace a jedno v archivu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Signatářům a přistupujícím smluvním stranám budou předány řádně ověřené opisy tohoto protokolu. V případě sporu ohledně znění tohoto protokolu nebo odlišností mezi nimi je pro jeho výklad rozhodující znění anglické.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/