Stanovisko Komise ze dne 7. května 2008

k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu v důsledku demontáže tlakového reaktoru BR3 umístěného v lokalitě SCK-CEN v Belgii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu (Text s významem pro EHP)

Stanovisko Komise ze dne 7. května 2008

k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu v důsledku demontáže tlakového reaktoru BR3 umístěného v lokalitě SCK-CEN v Belgii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu (Text s významem pro EHP)

(Pouze francouzské a nizozemské znění je závazné)

Dne 22. července 2005 obdržela Evropská komise od belgické vlády v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu všeobecné údaje k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu v důsledku demontáže tlakového reaktoru BR3.

Na základě těchto údajů a dodatečných informací, vyžádaných Komisí dne 15. listopadu 2005 a 7. května 2007 a poskytnutých belgickými orgány dne 19. března 2007 a 9. listopadu 2007, a po poradě se skupinou odborníků Komise vypracovala toto stanovisko:

1) Vzdálenost mezi zařízením a nejbližším místem v jiném členském státě, v tomto případě v Nizozemsku, je přibližně 10 km.

2) Při běžných demontážních pracích nebude vypouštění kapalných a plynných odpadů příčinou vystavení vlivu záření, jež by mohlo nepříznivě ovlivnit zdraví obyvatelstva v jiných členských státech.

3) Pevný radioaktivní odpad z demontážních prací bude převezen do podniku Belgoprocess plc (sousedícího s lokalitou BR3), kde bude upraven, zpracován a přechodně uložen.

4) Neradioaktivní pevný odpad a materiály, které jsou v souladu s uvolňovacími úrovněmi, budou vypuštěny z regulativní kontroly ke zneškodnění jako běžný odpad nebo k recyklaci či opětovnému využití. Tyto kroky budou provedeny v souladu s kritérii stanovenými v základních bezpečnostních standardech (směrnice Rady 96/29/Euratom).

5) V případě neplánovaného uvolnění radioaktivního odpadu následkem havárie typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích nemohou dávky záření obdržené v jiných členských státech nepříznivě ovlivnit zdraví obyvatel.

Závěr: Komise zastává stanovisko, že provedení plánu zneškodnění radioaktivního odpadu v jakékoliv formě, který vznikne demontáží tlakového reaktoru BR3 v lokalitě SCK-CEN v Belgii, a to jak za běžného provozu, tak v případě havárie typu a rozsahu uvedeného ve všeobecných údajích, nemůže vyústit v radioaktivní zamoření vody, půdy ani ovzduší jiného členského státu.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/