Směrnice Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006

kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

Směrnice Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006 ,

kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů [3], byla několikrát zásadně změněna [4]. Z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2) Dovážená ropa a ropné produkty zaujímají důležité místo v zásobování Společenství energií. Jakékoli potíže, byť dočasné, jejichž důsledkem je snížení dodávek takových produktů dovážených ze třetích zemí nebo významné zvýšení jejich ceny na mezinárodních trzích, by mohly způsobit vážné narušení hospodářské činnosti ve Společenství. Společenství tedy musí být v takovém případě schopno odstranit nebo alespoň zmírnit všechny škodlivé následky.

(3) Krize v zásobování může nastat neočekávaně. Je tedy nevyhnutelné přijmout nezbytná opatření k nápravě případných nedostatků.

(4) Je tedy nutné zvýšit zabezpečení zásobování ropou a ropnými produkty v členských státech vytvořením a udržováním minimálních zásob nejdůležitějších ropných produktů.

(5) Je nezbytné, aby organizační opatření pro zásoby ropy nepoškozovala řádné fungování vnitřního trhu.

(6) Ve směrnici 73/238/EHS [5] Rada rozhodla o přijetí vhodných opatření – včetně čerpání zásob ropy – v případě potíží v zásobování Společenství ropou a ropnými produkty; členské státy přijaly podobné závazky v dohodě o "Mezinárodním energetickém programu".

(7) Je nezbytné, aby zásoby byly k dispozici členským státům, pokud by vznikly potíže v zásobování ropou. Členské státy by měly mít pravomoci a schopnosti kontrolovat využívání zásob tak, aby mohly být okamžitě k dispozici ve prospěch oblastí, které nejvíce potřebují dodávky ropy.

(8) Organizační opatření pro udržování zásob by měla zajišťovat dostupnost zásob a jejich přístupnost spotřebiteli.

(9) Je vhodné, aby organizační opatření pro udržování zásob byla transparentní a zajišťovala spravedlivé a nediskriminační sdílení břemene povinnosti udržovat zásoby. Členské státy mohou zpřístupnit zúčastněným stranám informace týkající se nákladů na udržování zásob ropy.

(10) K organizaci udržování zásob mohou členské státy využít systém založený na přenesení závazku držet veškeré zásoby nebo jejich část na skladovací subjekty nebo instituce. Případné saldo by měly udržovat rafinerie a jiní účastníci trhu. Partnerství mezi státem a soukromým sektorem je významné pro fungování účinných a spolehlivých mechanismů pro držení zásob.

(11) Domácí těžba sama přispívá k zabezpečení zásobování. Vývoj ropného trhu může odůvodnit vhodnou odchylku od povinnosti udržovat zásoby ropy členským státem s domácí těžbou ropy. V souladu se zásadou subsidiarity mohou členské státy osvobodit podniky od povinnosti udržovat zásoby pro úhrn nepřesahující množství produktů, které tyto podniky vyrábějí z domácí těžby ropy.

(12) Je vhodné přijmout metody, které již uplatňují Společenství a členské státy v rámci svých mezinárodních závazků a dohod. V důsledku změn struktury spotřeby ropy se zásobníky leteckého paliva pro mezinárodní dopravu staly důležitou složkou této spotřeby.

(13) Je třeba přizpůsobit a zjednodušit mechanismus Společenství týkající se statistického výkaznictví v oblasti zásob ropy.

(14) Zásoby ropy mohou být udržovány v zásadě kdekoli ve Společenství. Je tedy vhodné usnadnit tvorbu zásob mimo území státu. Je nezbytné, aby rozhodnutí o držení zásob mimo území státu přijímala vláda daného členského státu podle jeho potřeb a úvah o zabezpečení zásobování. V případě zásob držených pro jiné podniky nebo subjekty nebo instituce jsou nezbytné podrobnější předpisy k zaručení jejich dostupnosti a přístupnosti v případě potíží v zásobování ropou.

(15) K zajištění řádného fungování vnitřního trhu je žádoucí podporovat využívání dohod mezi členskými státy týkajících se držení minimálních zásob za účelem využívání skladovacích kapacit v jiných členských státech. Je věcí členských států, aby rozhodly o uzavření takových dohod.

(16) Je vhodné posílit dohled správních orgánů nad zásobami a zavést účinné mechanismy pro kontrolu a ověřování zásob. Je nezbytné zavést systém sankcí k prosazení takové kontroly.

(17) Je vhodné pravidelně informovat Radu o situaci v zabezpečení zásob ve Společenství.

(18) Jelikož cíle navrhovaného opatření, totiž udržování vysoké úrovně zabezpečení zásobování ropou ve Společenství prostřednictvím spolehlivých a transparentních mechanismů založených na solidaritě mezi členskými státy, může být, při dodržení pravidel vnitřního trhu a hospodářské soutěže, lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(19) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Členské státy přijmou vhodné právní a správní předpisy za účelem udržení svých stálých zásob ropných produktů v rámci Evropského společenství, s výhradou článku 10, na úrovni, která v každé kategorii ropných produktů uvedených v článku 2 odpovídá alespoň průměrné denní domácí spotřebě vypočtené podle čl. 4 odst. 2 za 90 dnů předchozího kalendářního roku.

2. Část domácí spotřeby, která je kryta ropnými produkty pocházejícími z domácí těžby daného členského státu, lze odečíst až do maximální výše 25 % uvedené domácí spotřeby. O rozdělení výsledku takového odpočtu v členském státě rozhodne daný členský stát.

Článek 2

Při výpočtu domácí spotřeby se berou v úvahu tyto kategorie ropných produktů:

a) motorový benzin a letecká paliva (letecký benzin a tryskové palivo benzinového typu);

b) plynový olej, motorová nafta, petrolej a tryskové palivo petrolejového typu;

c) topné oleje.

Zásobníky pro námořní lodě se do výpočtu domácí spotřeby nezahrnují.

Článek 3

1. Zásoby udržované v souladu s článkem 1 musí být zcela k dispozici členským státům, pokud by vznikly potíže v zásobování ropou. Členské státy zajistí, aby měly zákonné pravomoci ke kontrole využívání zásob za takových okolností.

Ve všech ostatních případech členské státy zajistí dostupnost a přístupnost těchto zásob. Vypracují opatření umožňující identifikaci, inventuru a kontrolu zásob.

2. Členské státy zajistí, aby v opatřeních k udržování zásob platily spravedlivé a nediskriminační podmínky.

Břemeno nákladů vyplývajících z udržování zásob v souladu s článkem 1 bude zjišťováno transparentními opatřeními. V této souvislosti mohou členské státy přijmout opatření k získání užitečných informací týkajících se nákladů na udržování zásob v souladu s článkem 1 a ke zpřístupnění takových informací zúčastněným stranám.

3. Ke splnění požadavků podle odstavců 1 a 2 se členské státy mohou rozhodnout, že se obrátí na skladovací subjekt nebo instituci, které budou odpovědné za držení veškerých zásob nebo jejich části.

Dva nebo více členských států se mohou rozhodnout, že se obrátí na společný skladovací subjekt nebo instituci. V takovém případě nesou společnou odpovědnost za závazky vyplývající z této směrnice.

Článek 4

1. Členské státy předloží Komisi statistický přehled o stavu existujících zásob ke konci každého měsíce vypracovaný v souladu s čl. 5 odst. 2 a 3 a článkem 6 a uvedou v něm, kolik dnů průměrné spotřeby v předchozím kalendářním roce tyto zásoby představují. Tento přehled musí být předložen do 25. dne měsíce následujícího po sledovaném měsíci.

2. Povinnost členského státu držet zásoby je založena na domácí spotřebě v předchozím kalendářním roce. Na počátku každého kalendářního roku členské státy přepočítají svou povinnost držet zásoby nejpozději 31. března každého roku a zajistí, že dosáhnou co nejdříve souladu se svými novými povinnostmi, v každém případě nejpozději 31. července každého roku.

3. Zásoby tryskového paliva petrolejového typu jsou ve statistickém přehledu vykazovány odděleně v kategorii uvedené v čl. 2 písm. b).

Článek 5

1. Povinně udržované zásoby podle článku 1 mohou být udržovány ve formě ropy a meziproduktů, jakož i ve formě konečných produktů.

2. Ve statistickém přehledu o stavu zásob existujících na konci každého měsíce se:

a) konečné produkty uvádějí podle své skutečné hmotnosti;

b) ropa a meziprodukty započítávají takto:

i) jako poměrné množství jednotlivých kategorií produktů vyrobených v předchozím kalendářním roce v rafinériích daného členského státu nebo

ii) na základě výrobních programů rafinérií daného členského státu pro běžný rok nebo

iii) na základě poměru mezi celkovým množstvím produktů, na něž se vztahuje povinnost udržovat zásoby, vyrobených v předchozím kalendářním roce v daném členském státě a celkovým množstvím ropy spotřebované v tomtéž roce, a to u první a druhé kategorie (motorový benzin a plynový olej) nejvýše do 40 % celkové povinnosti udržovat zásoby a u třetí kategorie (topné oleje) nejvýše do 50 % této povinnosti.

3. Složky směsí, pokud jsou určeny pro zapracování do konečných produktů uvedených v článku 2, mohou nahradit produkty, pro něž jsou určeny.

Článek 6

1. Při výpočtu úrovně minimálních zásob stanovených v článku 1 se do statistického přehledu zahrnují pouze ta množství, která by měla být držena v souladu s čl. 3 odst. 1.

2. S výhradou odstavce 1 mohou být do zásob zahrnuty:

a) zásoby na palubě ropných tankerů kotvících v přístavu za účelem vykládky, a to po splnění odpovídajících přístavních formalit;

b) zásoby skladované ve vykládacích přístavech;

c) zásoby v nádržích na vstupu ropovodů;

d) zásoby v nádržích rafinérií, s výjimkou zásob nacházejících se v potrubních systémech a rafinérském zařízení;

e) zásoby ve skladech držené rafinériemi nebo dovozními, skladovacími nebo velkoobchodními distribučními podniky;

f) zásoby skladované velkoodběrateli v souladu s vnitrostátními právními předpisy týkajícími se povinnosti udržovat stálé zásoby;

g) zásoby nacházející se na nákladních člunech a pobřežních plavidlech provozujících dopravu v mezích státních hranic za předpokladu, že je příslušné orgány mohou kontrolovat a že tyto zásoby mohou být neprodleně v případě potřeby dány k dispozici.

3. Ze statistického přehledu jsou vyloučeny zejména tyto položky: dosud nevytěžená domácí ropa; zásoby určené pro zásobníky námořních plavidel; zásoby v průběhu přepravy s výjimkou zásob uvedených v čl. 7 odst. 1; zásoby nacházející se v ropovodech, v silničních a železničních cisternových vozech a v zásobnících čerpacích stanic pohonných hmot a zásoby držené drobnými spotřebiteli.

Ze statistického přehledu jsou vyloučeny rovněž zásoby, které jsou v držení ozbrojených sil, a zásoby, které pro ně drží ropné společnosti.

Článek 7

1. Pro účely provádění této směrnice mohou být na základě mezivládních dohod vytvářeny zásoby na území jednoho členského státu na účet podniků, subjektů nebo institucí usazených v jiném členském státě. Je věcí vlády daného členského státu, aby rozhodla, zda bude udržovat část svých zásob mimo území svého státu.

Členský stát, na jehož území jsou zásoby na základě takové dohody drženy, nesmí bránit převodu těchto zásob do jiných členských států, na jejichž účet jsou zásoby udržovány podle takové dohody. Tento stát kontroluje takové zásoby v souladu s postupy uvedenými v dotyčné dohodě, avšak nezahrnuje je do svého statistického přehledu. Do svého statistického přehledu je smí zahrnout členský stát, v jehož prospěch jsou zásoby drženy.

Členský stát zašle Komisi společně se statistickým přehledem zprávu týkající se zásob udržovaných na jeho území ve prospěch jiného členského státu, jakož i zásob udržovaných v jiných členských státech v jeho vlastní prospěch. V obou případech jsou ve zprávě uvedena místa skladování nebo společnosti držící zásoby a množství a kategorie skladovaných produktů nebo ropy.

2. Návrhy dohod uvedených v odst. 1 prvním pododstavci se zašlou Komisi, která může zúčastněným vládám sdělit své připomínky. Jakmile jsou dohody uzavřeny, oznámí se Komisi, která o nich uvědomí ostatní členské státy.

Dohody musí splňovat tyto podmínky:

a) jejich předmětem je ropa a všechny ropné produkty, na něž se vztahuje tato směrnice;

b) stanoví podmínky a opatření k udržování zásob s cílem zajištění kontroly a dostupnosti těchto zásob;

c) stanoví postupy k zajištění kontroly a identifikace zásob, mimo jiné metody provádění inspekcí a spolupráce při inspekcích;

d) jsou obecně uzavírány na dobu neurčitou;

e) je v nich uvedeno, že obsahují-li ustanovení o jednostranné výpovědi, není tato výpověď účinná v případě vzniku krize v zásobování, a že Komise je v každém případě předem informována o každé výpovědi dohody.

3. Pokud zásoby vytvořené podle takových dohod nevlastní podnik nebo subjekt nebo instituce, který má povinnost držet zásoby, ale jsou drženy k dispozici tohoto podniku nebo subjektu nebo instituce jiným podnikem nebo subjektem nebo institucí, musí být splněny tyto podmínky:

a) oprávněný podnik nebo subjekt nebo instituce má smluvní právo nabýt těchto zásob po celou dobu platnosti smlouvy; metodika stanovení ceny takového nabytí je dohodnuta mezi zúčastněnými stranami;

b) minimální doba platnosti takové smlouvy je 90 dní;

c) místo skladování nebo společnosti držící zásoby k dispozici oprávněného podniku nebo subjektu nebo instituce, jakož i množství a kategorie produktu nebo ropy skladované na takovém místě jsou specifikovány;

d) skutečná dostupnost zásob pro oprávněný podnik nebo subjekt nebo instituci je zaručena kdykoli po celou dobu platnosti smlouvy podnikem nebo subjektem nebo institucí držící zásoby k dispozici oprávněného podniku nebo subjektu nebo instituce;

e) podnik nebo subjekt nebo instituce držící zásoby dané k dispozici oprávněného podniku nebo subjektu nebo instituce podléhá pravomoci členského státu, na jehož území jsou zásoby umístěny, pokud jde o zákonné pravomoci takového členského státu kontrolovat a ověřovat existenci zásob.

Článek 8

Členské státy přijmou veškeré nezbytné předpisy a veškerá nezbytná opatření k zajištění kontroly zásob a dohledu nad nimi. Zavedou mechanismy pro ověřování zásob podle této směrnice.

Článek 9

Členské státy stanoví sankce použitelné pro případy porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření k uplatňování těchto předpisů. Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 10

1. V případě, že ve Společenství vzniknou potíže v zásobování ropou, zprostředkuje Komise na žádost kteréhokoli členského státu nebo z vlastního podnětu konzultace mezi členskými státy.

2. S výjimkou případů zvláštní naléhavosti nebo v případě pokrytí nepatrné místní spotřeby upustí členské státy před konzultacemi uvedenými v odstavci 1 od čerpání svých zásob v rozsahu, jaký by snížil úroveň těchto zásob pod povinné minimum.

3. Členské státy informují Komisi o každém budoucím odběru z rezervních zásob a co nejdříve uvedou:

a) datum, kdy zásoby klesly pod povinné minimum,

b) důvody takového čerpání,

c) opatření k doplnění zásob, byla-li přijata,

d) popřípadě odhad předpokládaného budoucího vývoje zásob, jestliže úroveň zásob zůstane pod limitem povinného minima.

Článek 11

Komise pravidelně předkládá Radě zprávu o stavu zásob ve Společenství, včetně potřeby harmonizace, za účelem zajištění účinné kontroly zásob a dohledu nad nimi.

Článek 12

Směrnice 68/414/EHS se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v příloze I části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 13

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 24. července 2006.

Za Radu

předseda

M. Pekkarinen

[1] Úř. věst. C 226 E, 15.9.2005, s. 44.

[2] Úř. věst. C 112, 30.4.2004, s. 39.

[3] Úř. věst. L 308, 23.12.1968, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/93/ES (Úř. věst. L 358, 31.12.1998, s. 100).

[4] Viz část A přílohy I.

[5] Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

směrnice Rady 68/414/EHS | (Úř. věst. L 308, 23.12.1968, s. 14) |

směrnice Rady 72/425/EHS | (Úř. věst. L 291, 28.12.1972, s. 154) |

směrnice Rady 98/93/ES | (Úř. věst. L 358, 31.12.1998, s. 100) |

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 12)

Směrnice | Lhůta pro provedení | Den použitelnosti |

68/414/EHS | 1. leden 1971 | 1. leden 1971 |

98/93/ES | 1. leden 2000 [1] | |

[1] 1. leden 2003 pro Řecku republiku, pokud jde o povinnosti podle směrnice 98/93/ES směrnice v souvislosti se zahrnutím zásob v zásobnících pro mezinárodní letectví při výpočtu domácí spotřeby. Viz článek 4 směrnice 98/93/ES.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Směrnice 68/414/EHS | Tato směrnice |

Článek 1 | Článek 1 |

Čl. 2 první pododstavec návětí | Čl. 2 první pododstavec návětí |

Čl. 2 první pododstavec první odrážka | Čl. 2 první pododstavec písm. a) |

Čl. 2 první pododstavec druhá odrážka | Čl. 2 první pododstavec písm. b) |

Čl. 2 první pododstavec třetí odrážka | Čl. 2 první pododstavec písm. c) |

Čl. 2 druhý pododstavec | Čl. 2 druhý pododstavec |

Článek 3 | Článek 3 |

Čl. 4 první pododstavec | Čl. 4 odst. 1 |

Čl. 4 druhý pododstavec | Čl. 4 odst. 2 |

Čl. 4 třetí pododstavec | Čl. 4 odst. 3 |

Čl. 5 první pododstavec | Čl. 5 odst. 1 |

Čl. 5 druhý pododstavec návětí, první část | Čl. 5 odst. 2 návětí |

Čl. 5 druhý pododstavec návětí, druhá část | Čl. 5 odst. 2 písm. a) |

Čl. 5 druhý pododstavec návětí, třetí část | Čl. 5 odst. 2 písm. b) návětí |

Čl. 5 druhý pododstavec první odrážka | Čl. 5 odst. 2 písm. b) bod i) |

Čl. 5 druhý pododstavec druhá odrážka | Čl. 5 odst. 2 písm. b) bod ii) |

Čl. 5 druhý pododstavec třetí odrážka | Čl. 5 odst. 2 písm. b) bod iii) |

Čl. 5 třetí pododstavec | Čl. 5 odst. 3 |

Čl. 6 odst. 1 | Čl. 6 odst. 1 |

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec | Čl. 7 odst. 1 první pododstavec |

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec | Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec |

Čl. 6 odst. 2 třetí pododstavec | Čl. 7 odst. 1 třetí pododstavec |

Čl. 6 odst. 2 čtvrtý pododstavec | Čl. 7 odst. 2 první pododstavec |

Čl. 6 odst. 2 pátý pododstavec návětí | Čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec návětí |

Čl. 6 odst. 2 pátý pododstavec první odrážka | Čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec písm. a) |

Čl. 6 odst. 2 pátý pododstavec druhá odrážka | Čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec písm. b) |

Čl. 6 odst. 2 pátý pododstavec třetí odrážka | Čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec písm. c) |

Čl. 6 odst. 2 pátý pododstavec čtvrtá odrážka | Čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec písm. d) |

Čl. 6 odst. 2 pátý pododstavec pátá odrážka | Čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec písm. e) |

Čl. 6 odst. 2 šestý pododstavec návětí | Čl. 7 odst. 3 návětí |

Čl. 6 odst. 2 šestý pododstavec první odrážka | Čl. 7 odst. 3 písm. a) |

Čl. 6 odst. 2 šestý pododstavec druhá odrážka | Čl. 7 odst. 3 písm. b) |

Čl. 6 odst. 2 šestý pododstavec třetí odrážka | Čl. 7 odst. 3 písm. c) |

Čl. 6 odst. 2 šestý pododstavec čtvrtá odrážka | Čl. 7 odst. 3 písm. d) |

Čl. 6 odst. 2 šestý pododstavec pátá odrážka | Čl. 7 odst. 3 písm. e) |

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec návětí | Čl. 6 odst. 2 návětí |

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec první odrážka | Čl. 6 odst. 2 písm. a) |

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec druhá odrážka | Čl. 6 odst. 2 písm. b) |

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec třetí odrážka | Čl. 6 odst. 2 písm. c) |

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec čtvrtá odrážka | Čl. 6 odst. 2 písm. d) |

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec pátá odrážka | Čl. 6 odst. 2 písm. e) |

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec šestá odrážka | Čl. 6 odst. 2 písm. f) |

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec sedmá odrážka | Čl. 6 odst. 2 písm. g) |

Čl. 6 odst. 3 druhý pododstavec první věta | Čl. 6 odst. 3 první pododstavec |

Čl. 6 odst. 3 druhý pododstavec druhá věta | Čl. 6 odst. 3 druhý pododstavec |

Článek 6a | Článek 8 |

Článek 6b | Článek 9 |

Čl. 7 první pododstavec | Čl. 10 odst. 1 |

Čl. 7 druhý pododstavec | Čl. 10 odst. 2 |

Čl. 7 třetí pododstavec, návětí | Čl. 10 odst. 3 návětí |

Čl. 7 třetí pododstavec první odrážka | Čl. 10 odst. 3 písm. a) |

Čl. 7 třetí pododstavec druhá odrážka | Čl. 10 odst. 3 písm. b) |

Čl. 7 třetí pododstavec třetí odrážka | Čl. 10 odst. 3 písm. c) |

Čl. 7 třetí pododstavec čtvrtá odrážka | Čl. 10 odst. 3 písm. d) |

Článek 8 | — |

— | Článek 11 |

— | Článek 12 |

— | Článek 13 |

Článek 9 | Článek 14 |

— | Příloha I |

— | Příloha II |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/