Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007

kterým se Republika Slovinsko zmocňuje, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovala protokol ze dne 12. února 2004 , kterým se mění Pařížská úmluva ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 ,

kterým se Republika Slovinsko zmocňuje, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovala protokol ze dne 12. února 2004 , kterým se mění Pařížská úmluva ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 61 písm. c) a článek 67 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem a. s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Protokol ze dne 12. února 2004 (dále jen "protokol"), kterým se mění Úmluva ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie, pozměněná dodatkovým protokolem ze dne 28. ledna 1964 a protokolem ze dne 16. listopadu 1982 (dále jen "Pařížská úmluva"), obsahuje ustanovení, která se dotýkají pravidel stanovených v nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech [1]. Jde o oblast, v níž má Společenství výlučnou pravomoc.

(2) Rozhodnutím 2003/882/ES [2] Rada zmocnila členské státy, které jsou smluvními stranami Pařížské úmluvy, k podpisu protokolu v zájmu Společenství.

(3) Rozhodnutím 2004/294/ES [3] Rada zmocnila tytéž členské státy, aby v zájmu Společenství uvedený protokol ratifikovaly nebo k němu přistoupily. Podle článku 2 uvedeného rozhodnutí měly zmíněné členské státy učinit potřebné kroky k současnému uložení listin o ratifikaci protokolu nebo o přistoupení k němu, a to pokud možno do 31. prosince 2006.

(4) Rozhodnutí 2004/294/ES bylo určeno těm členským státům, které byly součástí Společenství ke dni 8. března 2004, s výjimkou Rakouska, Dánska, Irska a Lucemburska, což jasně vyplývá ze společného použití čl. 1 odst. 3 a článku 4 uvedeného rozhodnutí.

(5) Republika Slovinsko je smluvní stranou Pařížské úmluvy a protokol podepsala svým jménem dne 12. února 2004. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí 2004/294/ES bylo určeno pouze některým členským státům, nemohla být Republika Slovinsko po svém přistoupení k Evropské unii dne 1. května 2004 považována za adresáta uvedeného rozhodnutí na základě článku 53 aktu o přistoupení z roku 2003.

(6) Spojené království a Irsko jsou vázány nařízením (ES) č. 44/2001, a účastní se proto přijímání tohoto rozhodnutí.

(7) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(8) Ratifikací protokolu Republikou Slovinskem není dotčeno postavení členských států Společenství, které nejsou smluvními stranami Pařížské úmluvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aniž jsou dotčeny pravomoci Společenství, ratifikuje Republika Slovinsko v zájmu Společenství protokol, kterým se mění Pařížská úmluva.

Touto ratifikací není dotčeno postavení členských států Společenství, které nejsou smluvními stranami Pařížské úmluvy.

Článek 2

Republika Slovinsko učiní potřebné kroky k uložení své listiny o ratifikaci protokolu, pokud možno současně s členskými státy, jimž je určeno rozhodnutí 2004/294/ES.

Článek 3

Při ratifikaci protokolu Republika Slovinsko písemně informuje generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o tom, že ratifikace proběhla v souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Republice Slovinsko.

 

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. Pereira

[1] Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

[2] Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 30.

[3] Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 53.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/