Memorandum o porozumění

mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii zastoupeným Komisí Evropských společenství a vládou Kanady o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje jaderné syntézy

Memorandum o porozumění

mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii zastoupeným Komisí Evropských společenství a vládou Kanady o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje jaderné syntézy

Článek I

Oblast působnosti a cíle memoranda

Vláda Kanady a Evropské společenství pro atomovou energii zastoupené Komisí Evropských společenství (dále jen "strany"),

- odvolávajíce se na Rámcovou dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Kanadou a Evropskými společenstvími ze dne 6. července 1976, kde se v článku III.2 hovoří o výměnách technologií a vědeckých poznatků,

- uznávajíce vzájemné výhody, které mohou vzniknout ze spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje jaderné syntézy,

- berouce v úvahu, že Komise Evropských společenství koordinuje jménem Evropského společenství pro atomovou energii rozsáhlý výzkum jaderné syntézy v Evropě a že National Research Council of Canada (Rada pro státní výzkum v Kanadě) koordinuje nedávno zřízený výzkum jaderné syntézy v Kanadě, a

- majíce na mysli rozvoj užší spolupráce v budoucnosti,

souhlasí se spoluprací při výzkumu a vývoji jaderné syntézy, zejména v oblastech, které jsou uvedeny v příloze tohoto memoranda.

Článek II

Formy spolupráce

K hlavním formám spolupráce patří:

- výměna informací, včetně zpráv o postupu prací a jiných vědeckých poznatků, které nemají důvěrný charakter a které mohou obě strany zveřejnit a které buď vlastní, anebo je mají k dispozici,

- vzájemná účast na vědeckých setkáních organizovaných jednou ze stran,

- výměna odborníků, přičemž každá strana bude hradit osobní výdaje svých odborníků během jejich dočasného přeložení,

- provádění společných experimentů, studií a projektů, které odsouhlasí níže uvedený smíšený výbor, zejména se zřetelem na NET (Next European Torus) a další technická zařízení obou stran,

- výměna materiálů, zařízení a přístrojů.

Článek III

Provádění a kontrola programu

Za účelem provádění výše uvedených forem spolupráce strany souhlasí s vytvořením smíšeného výboru, jehož členy budou dva zástupci každé strany. Kanadská strana pověřuje National Research Council jako výkonný orgán, který bude jmenovat zástupce do smíšeného výboru.

Provádění a podrobnosti spolupráce se stanoví jednomyslnou dohodou smíšeného výboru. Jednotlivé činnosti budou odpovídat činnostem, které se provádějí v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii a kterých se obě strany účastní. Zprávy o postupu prací lze předkládat podvýboru pro přípravu a všeobecnou spolupráci smíšeného výboru pro spolupráci podle výše uvedené rámcové dohody.

Smíšený výbor bude zasedat podle potřeby, alespoň jednou ročně, střídavě v Evropě a v Kanadě. V době mezi zasedáními může smíšený výbor přijímat rozhodnutí výměnou korespondence.

Ukončení jakékoli činnosti prováděné v rámci spolupráce se provádí výpovědí s roční výpovědní dobou prostřednictvím smíšeného výboru.

Článek IV

Zdroje financí

Finance a lidské zdroje na provádění činností podle tohoto memoranda si zajistí každá strana sama. Každá strana uhradí náklady vzniklé její účastí na pracích v rámci spolupráce podle tohoto memoranda.

Článek V

Datum nabytí účinnosti

Memorandum o porozumění nabývá účinnosti dnem, který nastane později z obou dat jeho podpisu, a podle článku II bude platit po dobu pěti let ode dne účinnosti, pokud nebude dále předem prodlouženo dohodou obou stran.

Podepsáno v … dne…

dvojmo v angličtině a francouzštině, přičemž obě znění jsou stejně závazná.

Za Evropské společenství pro atomovou energii zastoupené Komisí Evropských společenství

Za vládu Kanady

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Témata výzkumu a vývoje jaderné syntézy, která byla zejména stanovena pro spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Kanadou

- Fyzika tokamaku, včetně pomocného ohřevu, výměny paliva, diagnostiky, sběru dat a řídicích systémů

- Palivo pro jadernou syntézu, včetně požadavků na kontrolu tritia a možných opatření pro jeho dodávky

- Dálkové ovládání

- Bezpečnostní a ekologické problémy jaderné syntézy

- Elektrotechnika vysokých výkonů.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/