Závěrečný akt mezinárodní konference a rozhodnutí

konference energetické charty o změně obchodních ustanovení smlouvy o energetické chartě

Závěrečný akt mezinárodní konference a rozhodnutí konference energetické charty

o změně obchodních ustanovení smlouvy o energetické chartě

I. V době od dne 17. prosince 1994 do dne 18. prosince 1997 zasedala Prozatímní konference energetické charty k sjednání změny obchodních ustanovení Smlouvy o energetické chartě. Konference svolaná ke schválení uvedené změny se konala ve dnech 23. a 24. dubna 1998 v Bruselu. Této konference se zúčastnili zástupci Albánské republiky, Arménské republiky, Austrálie, Ázerbájdžánské republiky, Belgického království, Běloruské republiky, Bosny a Hercegoviny, Bulharské republiky, České republiky, Dánského království, Estonské republiky, Evropských společenství, Finské republiky, Francouzské republiky, Gruzie, Chorvatské republiky, Irska, Islandské republiky, Italské republiky, Japonska, Kazašské republiky, Kyperské republiky, Kyrgyzské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarské republiky, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Maltské republiky, Moldavské republiky, Nizozemského království, Norského království, Polské republiky, Portugalské republiky, Rakouské republiky, Rumunské republiky, Ruské federace, Řecké republiky, Slovenské republiky, Republiky Slovinsko, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spolkové republiky Německo, Španělského království, Švédského království, Švýcarské konfederace, Tádžické republiky, Turecké republiky, Turkmenistánu, Ukrajiny a Uzbecké republiky (dále jen "zástupci") a přizvaní pozorovatelé z některých zemí a mezinárodních organizací.

II. Konference energetické charty, která byla definitivně ustavena vstupem Smlouvy o energetické chartě z roku 1994 v platnost dne 16. dubna 1998, zasedala také ve dnech 23. a 24. dubna 1998 za účelem projednání přijetí změn obchodních ustanovení energetické charty v souladu s ustanoveními Smlouvy o energetické chartě.

ZMĚNA OBCHODNÍCH USTANOVENÍ SMLOUVY O ENERGETICKÉ CHARTĚ

III. Znění změny obchodních ustanovení Smlouvy o energetické chartě (dále jen "změna"), které je obsaženo v příloze I, a rozhodnutí týkající se změny uvedená v příloze II byla přijata v souladu s postupy mezinárodní konference svolané za tímto účelem a na základě Smlouvy o energetické chartě v souladu s postupy v ní stanovenými.

DOLOŽKY O VÝKLADU

IV. Ke změně byly přijaty tyto doložky o výkladu:

1. Doložka o výkladu k čl. 29 odst. 2 písm. a) a příloze W

Nehledě na odkaz na odstavec 6 článku XXIV GATT 1994 v příloze W části A odst. 1 písm. a) bodu i) je každý signatář, který je dotčen určitým zvýšením cel nebo jiných poplatků v souvislosti s dovozem nebo vývozem ve smyslu první věty odstavce 6 článku XXIV GATT 1994, oprávněn žádat o konzultace na Konferenci energetické charty.

2. Doložka o výkladu k čl. 29 odst. 7

V případě signatáře, který není členem WTO a je uvedený buď v příloze BR, nebo BRQ, anebo v obou těchto přílohách, se jakákoli koncese formálně nabídnutá v procesu jeho přistupování k WTO ve vztahu k energetickým materiálům nebo produktům uvedeným v příloze EM II anebo k energetickým zařízením uvedenému v příloze EQ II pro účely tohoto článku považuje za závazek podle Dohody o WTO.

3. Doložka o výkladu k čl. 29 odst. 6 a 7 a čl. 34 odst. 3 písm. o)

Konference energetické charty každoročně posuzuje možnost přesunu položek energetických materiálů a produktů, jakož i energetických zařízení, z příloh EM I nebo EQ I do příloh EM II nebo EQ II.

PROHLÁŠENÍ

V. S ohledem na změnu byla učiněna tato prohlášení:

Společné prohlášení o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

Signatáři potvrzují svůj závazek zabezpečovat účinnou ochranu právům k duševnímu vlastnictví podle nejpřísnějších mezinárodních norem.

Práva k duševnímu vlastnictví zahrnují pro účel tohoto prohlášení zejména autorská a související práva (včetně práv k počítačovým programům a databázím), ochranné známky, zeměpisná označení, patenty, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků a nezveřejněné informace.

Společné prohlášení Ruské federace a Evropské unie

Ruská federace vznesla otázku obchodu s jadernými materiály. Ruská federace a EU se dohodly, že vhodným rámcem pro řešení této otázky je Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Ruskou federací, Evropskou unií a jejími členskými státy, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 1997; toto bylo potvrzeno v závěrech Rady pro spolupráci ze dne 27. ledna 1998.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ZMĚNA OBCHODNÍCH USTANOVENÍ SMLOUVY O ENERGETICKÉ CHARTĚ

Článek 1

Článek 29 smlouvy se nahrazuje tímto:

"Článek 29

Předběžná ustanovení o záležitostech spojených s obchodem

1. Tento článek se použije na obchod s energetickými materiály a produkty a s energetickými zařízeními, dokud alespoň jedna smluvní strana není členem WTO.

2. a) Obchod s energetickými materiály a produkty a s energetickými zařízeními mezi smluvními stranami, z nichž alespoň jedna není členem WTO, s výhradou písmene b) a výjimek a pravidel uvedených v příloze W, se řídí ustanoveními Dohody o WTO, jak se používají a jak je vůči energetickým materiálům a produktům a energetickým zařízením uplatňují členové WTO mezi sebou, jako by všechny smluvní strany byly členy WTO.

b) Uvedený obchod smluvní strany, která byla součástí bývalého Svazu sovětských socialistických republik, se místo toho může s výhradou přílohy TFU řídit dohodou dvou nebo více těchto států až do dne 1. prosince 1999 nebo do přijetí uvedené smluvní strany do WTO, podle toho, co nastane dříve.

3. a) Každý signatář této smlouvy a každý stát nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci, kteří přistoupí k této smlouvě před 24. dubnem 1998, předá sekretariátu v den podpisu smlouvy nebo uložení své listiny o přistoupení seznam všech cel a jiných poplatků uvalovaných na energetické materiály a produkty při dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem a oznámí i úrovně cel a poplatků použitelných ke dni podpisu nebo uložení. Každý signatář této smlouvy a každý stát nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci, kteří přistoupí k této smlouvě před 24. dubnem 1998, předá sekretariátu v den podpisu smlouvy nebo uložení své listiny o přistoupení seznam všech cel a jiných poplatků uvalovaných na energetická zařízení při dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem a oznámí i úrovně cel nebo poplatků použitelných ke dni podpisu nebo uložení.

b) Každý stát nebo organizace pro regionální hospodářskou integraci, které přistoupí k této smlouvě dne 24. dubna 1998 nebo později, předá sekretariátu v den uložení své listiny o přistoupení seznam všech cel a jiných poplatků uvalovaných na energetické materiály a produkty a energetická zařízení při dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem a oznámí i úrovně cel a poplatků použitelných ke dni uložení.

Každá změna cel nebo poplatků ukládaných při dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem se oznamuje sekretariátu, který o ní vyrozumí smluvní strany.

4. Každá smluvní strana se snaží nezvyšovat cla ani jiné poplatky ukládané při dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem:

a) v případě dovozu energetických materiálů a produktů uvedených v příloze EM I nebo energetických zařízení uvedeného v příloze EQ I a popsaných v části I programu, který se vztahuje ke smluvní straně uvedené v článku II GATT 1994, nad úroveň stanovenou v daném programu, pokud je tato smluvní strana členem WTO;

b) v případě vývozu energetických materiálů a produktů uvedených v příloze EM I nebo energetických zařízení uvedených v příloze EQ I a jejich dovozu, pokud tato smluvní strana není členem WTO, nad úroveň, která byla naposledy oznámena sekretariátu, kromě případů, které jsou povoleny v ustanoveních použitelných na základě odst. 2 písm. a).

5. Smluvní strana může zvýšit cla nebo jiné poplatky nad úroveň uvedenou v odstavci 4, pouze

a) pokud je takový krok slučitelný v případě cla nebo jiného poplatku ukládaného při dovozu nebo v souvislosti s ním s použitelnými ustanoveními Dohody o WTO jinými než ustanoveními Dohody o WTO, která jsou vyjmenována v příloze W, nebo

b) pokud v nejširším proveditelném rozsahu podle svých legislativních postupů oznámila sekretariátu svůj návrh takového zvýšení, poskytla ostatním zúčastněným smluvním stranám přiměřenou možnost konzultací k tomuto návrhu a věnovala náležitou pozornost připomínkám dotčených smluvních stran.

6. Pokud jde o obchod mezi smluvními stranami, z nichž alespoň jedna není členem WTO, nesmí taková strana zvýšit žádné clo ani poplatek jakéhokoli druhu ukládaný při dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem energetických materiálů a produktů uvedených v příloze EM II a energetických zařízení uvedených v příloze EQ II nad nejnižší z úrovní uplatňovaných v den rozhodnutí Konference energetické charty o zařazení dané položky do odpovídající přílohy.

Smluvní strana může zvýšit cla nebo jiné poplatky nad uvedenou úroveň, pouze

a) pokud je takový krok v případě cla nebo jiného poplatku vybíraného při dovozu nebo v souvislosti s ním slučitelný s použitelnými ustanoveními Dohody o WTO jinými než ustanoveními Dohody o WTO, která jsou vyjmenována v příloze W, nebo

b) pokud za výjimečných okolností, které nejsou uvedeny jinde v uvedené smlouvě, přijme Konference energetické charty rozhodnutí o pozastavení závazku jinak ukládaného smluvní straně tímto odstavcem, přičemž vysloví souhlas se zvýšením cla za podmínek, které může uložit.

7. Odchylně od odstavce 6 nesmějí v případě zmíněném v uvedeném odstavci smluvní strany uvedené v příloze BR v případě o energetických materiálů a produktů uvedených v příloze EM II a v případě energetických zařízení uvedených v příloze BRQ II zvýšit žádné clo ani jiný poplatek nad úroveň vyplývající z jejich závazků nebo veškerých ustanovení, která se na ně vztahují podle Dohody o WTO.

8. Jiná cla a poplatky ukládané na dovoz nebo vývoz či v souvislosti s dovozem nebo vývozem energetických materiálů a produktů a energetických zařízení jsou definována v souladu s doložkou o výkladu čl. II odst. 1 písm. b) GATT 1994, pozměněnou podle přílohy W.

9. Příloha D se použije na:

a) spory, které se týkají dodržování ustanovení o obchodu podle tohoto článku;

b) spory týkající se uplatňování jakéhokoli opatření smluvní stranou, ať již je v rozporu s tímto článkem nebo nikoli, o kterém má jiná smluvní strana za to, že ruší nebo snižuje prospěch, který jí přímo nebo nepřímo plyne z tohoto článku, a

c) spory týkající se dodržování článku 5 v případě smluvních stran, z nichž alespoň jedna není členem WTO, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak;

příloha D se však nepoužije na žádný spor mezi smluvními stranami, jehož podstata vyplývá z dohody, která

i) byla oznámena podle odst. 2 písm. b) a přílohy TFU a splňuje jejich ostatní požadavky, nebo

ii) zřizuje oblast volného obchodu nebo celní unii v souladu s článkem XXIV GATT 1994."

Článek 2

Smlouva se mění takto:

V preambuli odstavci 7 se slova "Všeobecné dohody o clech a obchodu a s ní souvisejících aktů" nahrazují slovy "Dohody o zřízení Světové obchodní organizace".

V preambuli odstavci 8 se slova "souvisejícími zařízeními" nahrazují slovy "energetickými zařízeními".

V preambuli odstavci 9 se slova "Všeobecné dohody o clech a obchodu" a "jejími smluvními stranami" nahrazují slovy "Světové obchodní organizace" a "jejími členy".

V preambuli odstavci 10 se slova "stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu a s ní souvisejících aktů" nahrazují slovy "členy Světové obchodní organizace".

V článku 1 se bod 4 nahrazuje tímto:

"4. "Energetickými materiály a produkty" se rozumějí položky harmonizovaného systému Světové celní organizace a kombinované nomenklatury Evropských společenství položky uvedené v přílohách EM I a EM II."

V článku 1 se za bod 4 vkládá nový bod, který zní:

"4a) "Energetickými zařízeními" se rozumějí položky harmonizovaného systému Světové celní organizace uvedené v přílohách EQ I a EQ II."

V článku 1 se bod 11 nahrazuje tímto:

"11. a) "WTO" se rozumí Světová obchodní organizace, zřízená Dohodou o zřízení Světové obchodní organizace;

b) "Dohodou o WTO" se rozumí Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, její přílohy a rozhodnutí, deklarace a dohody o výkladu, které s ní souvisí, ve znění případných pozdějších úprav, doplňků, nebo změn;

c) "GATT 1994" se rozumí Všeobecná dohoda o clech a obchodu obsažená v příloze 1A Dohody o zřízení Světové obchodní organizace ve znění případných pozdějších úprav, doplňků, nebo změn."

V článku 3 se za slova "energetických materiálů a produktů" vkládají slova "a energetických zařízení".

V názvu článku 4 se slova "GATT a souvisících aktů" nahrazuje slovy "Dohody o WTO" a v textu článku se slova "stranami GATT" nahrazují slovy "členy WTO" a slova "GATT a souvisejících aktů" se nahrazují slovy "Dohody o WTO".

V čl. 5 odst. 1 se za slova "s článkem III nebo XI GATT" vkládá letopočet "1994" a slova "z GATT a souvisejících aktů" se nahrazují slovy "z Dohody o WTO".

V čl. 14 odst. 6 se slova "GATT a souvisejících aktů" nahrazují slovy "Dohody o WTO".

V čl. 20 odst. 1 se za slova "s energetickými materiály a produkty" vkládají slova "a s energetickými zařízeními" a slova "GATT a souvisejících aktů" se nahrazují slovy "Dohody o WTO".

V čl. 21 odst. 4 se odkaz "čl. 29 odst. 2 až 6" nahrazuje odkazem "čl. 29 odst. 2 až 8".

V čl. 25 odst. 3 se slova "GATT a souvisejících aktů" nahrazují slovy "Dohody o WTO".

V čl. 34 odst. 3 se za písmeno m) vkládají nová písmena, která znějí:

"n) projednávat a schvalovat uvedení signatářů do přílohy BR nebo BRQ anebo do obou těchto příloh;

o) projednávat a schvalovat doplnění položek do přílohy EM II z přílohy EM I s odpovídajícím vypuštěním těchto položek z přílohy EM I a projednávat a schvalovat doplnění položek do přílohy EQ II z přílohy EQ I s odpovídajícím vypuštěním těchto položek z přílohy EQ I;"

V čl. 34 odst. 3 se dosavadní písmeno "n)" označuje jako písmeno "p)".

V čl. 36 odst. 1 písm. d) se písmeno "G" nahrazuje písmenem "W".

V čl. 36 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno, které zní:

"g) schválení doplnění položek do přílohy EM II z přílohy EM I s odpovídajícím vypuštěním těchto položek z přílohy EM I a schválení doplnění položek do přílohy EQ II z přílohy EQ I s odpovídajícím vypuštěním těchto položek z přílohy EQ I."

V čl. 36 odst. 4 se písmeno "f)" nahrazuje písmenem "g)".

V "Obsahu" příloh Smlouvy o energetické chartě se dosavadní "Příloha EM" označuje jako "Příloha EM I" a vkládají se nové přílohy 2 až 4: "Příloha EM II Energetické materiály a produkty (v souladu s čl. 1 odst. 4)", "Příloha EQ I Energetická zařízení (v souladu s čl. 1 odst. 4a)" a "Příloha EQ II Energetická zařízení (v souladu s čl. 1 odst. 4a)".

V příloze G pod č. 9 se slova "GATT a souvisejících aktů" nahrazují slovy "Dohody o WTO" a dosavadní "Příloha G" se označuje jako "Příloha W".

Dosavadní přílohy 2 až 10 se označují jako přílohy 5 až 13. Doplňují se nové přílohy, označené jako přílohy 14 a 15, a to: "Příloha BR Seznam smluvních stran, které nesmějí zvýšit žádné clo ani jiný poplatek nad úroveň vyplývající z jejich závazků nebo veškerých ustanovení, která se na ně vztahují podle Dohody o WTO (podle čl. 29 odst. 7)" a "Příloha BRQ Seznam smluvních stran, které nesmějí zvýšit žádné clo ani jiný poplatek nad úroveň vyplývající z jejich závazků nebo veškerých ustanovení, která se na ně vztahují podle Dohody o WTO (podle čl. 29 odst. 7)".

Dosavadní přílohy 11 až 14 se označují jako přílohy 16 až 19.

V příloze D se poznámka "(v souladu s čl. 29 odst. 7)" nahrazuje poznámkou "(v souladu s čl. 29 odst. 9)".

Dosavadní příloha EM se označuje jako příloha "EM I".

V příloze TRM odst. 1 písm. a) a b) a v odst. 3 písm. a) a b) se slova "stranou GATT" nahrazují slovy "členem WTO".

V příloze TFU odst. 2 písm. c), odst. 4 první větě a odst. 6 první větě se slova "GATT a souvisejících aktů" nahrazují slovy "Dohody o WTO".

Článek 3

Příloha D smlouvy se mění takto:

V názvu se odkaz "(v souladu s čl. 29 odst. 7)" nahrazuje slovy "(v souladu s čl. 29 odst. 9)".

Na konci odst. 1 písm. a) se zrušuje tečka a po čísle "29" se doplňují slova:

", nebo o veškerých opatřeních, která by mohla zrušit nebo snížit jakýkoli prospěch plynoucí smluvní straně přímo nebo nepřímo z ustanovení o obchodu podle článku 29."

V odst. 1 písm. b) na konci první věty se zrušuje tečka a po čísle "29" se doplňují slova:

", nebo jakéhokoli opatření, které by mohlo zrušit nebo snížit jakýkoli prospěch plynoucí smluvní straně přímo nebo nepřímo z ustanovení o obchodu podle článku 29."

,

a ve druhé větě se slova "GATT a souvisejících aktů" nahrazují slovy "Dohody o WTO".

V odst. 1 písm. d) se po čárce před slovy "musí smluvní strany" vkládají slova:

"nebo zrušit či snížit jakýkoli prospěch, který jí plyne přímo nebo nepřímo z ustanovení o obchodu podle článku 29,"

V odst. 2 písm. a) druhé větě se slova "GATT a souvisejících aktů" nahrazují slovy "Dohody o WTO".

V odst. 3 písm. a) druhé větě se slova "GATT a souvisejících aktů" nahrazují slovy "Dohody o WTO"

a předposlední věta se nahrazuje tímto:

"Poroty se řídí výklady Dohody o WTO podávanými v rámci Dohody o WTO a nezabývají se tím, zda jsou s články 5 nebo 29 slučitelné postupy používané smluvními stranami, které jsou členy WTO, vůči jiným členům WTO, vůči nimž Dohodu o WTO uplatňuje, a které tyto jiné strany nepředložily k řešení sporu podle Dohody o WTO."

V odst. 4 písm. b) první větě se slova "GATT nebo souvisejících aktů" nahrazují slovy "Dohody o WTO".

V odst. 5 písm. c) se slova "GATT nebo souvisejících aktů" nahrazují slovy "Dohody o WTO".

V odst. 7 první větě se slova "stranou GATT" nahrazují slovy "členem WTO"

a slova "členy porot způsobilými pro jmenování do skupin odborníků GATT pro řešení sporů" se nahrazují slovy:

"osobami, jejichž jména jsou uvedena na informativním seznamu vládních a nevládních osob uvedených v článku 8 Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů, které jsou obsaženy v příloze 2 Dohody o WTO nebo které v minulosti působily jako členové skupin odborníků GATT nebo WTO pro řešení sporů."

Za odstavec 9 se vkládá nový odstavec, který zní:

"10. Pokud některá smluvní strana použije čl. 29 odst. 9 písm. b), použije se tato příloha s výhradou těchto úprav:

a) strana podávající stížnost musí předložit podrobné odůvodnění na podporu každé žádosti o konzultace nebo o zřízení poroty ve věci opatření, které podle jejího názoru ruší nebo snižuje jakýkoli prospěch, který jí přímo nebo nepřímo plyne na základě článku 29;

b) jestliže se zjistí, že určité opatření ruší nebo snižuje prospěch vyplývající z článku 29, aniž tento článek porušuje, povinnost odvolat toto opatření neexistuje; v tom případě však porota doporučí, aby dotyčná smluvní strana provedla vzájemně uspokojující úpravu;

c) rozhodčí porota stanovená v odst. 6 písm. b) na žádost kterékoli smluvní strany může určit výši prospěchu, který je rušen nebo snížen, a může také navrhnout způsoby dosažení vzájemně uspokojující úpravy; tyto návrhy nejsou pro strany sporu závazné."

Článek 4

Příloha G Smlouvy se nahrazuje tímto:

Příloha W

VÝJIMKY A PRAVIDLA, KTERÝMI SE ŘÍDÍ UPLATŇOVÁNÍ USTANOVENÍ DOHODY O WTO

(v souladu s čl. 29 odst. 2 písm. a))

A. Výjimky z uplatňování ustanovení Dohody o WTO.

Následující ustanovení Dohody o WTO nejsou použitelná v souladu s čl. 29 odst. 2 písm. a):

1. Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace

Vše kromě čl. IX odst. 3 a 4 a čl. XVI odst. 1, 3 a 4

a) Příloha 1A Dohody o WTO:

Mnohostranné dohody o obchodu zbožím:

i) Všeobecná dohoda o clech a obchodu 1994

II | Listiny koncesí, odst. 1 písm. a), odst. 1 písm. b) první věta, odst. 1 písm. c) a odstavec 7 |

IV | Zvláštní ustanovení o kinematografických filmech |

XV | Devizová ujednání |

XVIII | Státní podpora hospodářskému rozvoji |

XXII | Konzultace |

XXIII | Ochrana koncesí a výhod |

XXIV | Celní unie a oblasti volného obchodu, odstavec 6 |

XXV | Společná činnost smluvních stran |

XXVI | Přijetí, nabytí účinnosti a registrace |

XXVII | Suspenze nebo odvolání koncesí |

XXVIII | Změna listin |

XXVIII bis | Celně tarifní jednání |

XXIX | Vztah této Dohody k Havanské chartě |

XXX | Změny |

XXXI | Vystoupení |

XXXII | Smluvní strany |

XXXIII | Přístup |

XXXV | Neuplatnění Dohody mezi některými smluvními stranami |

XXXVI | Zásady a cíle |

XXXVII | Závazky |

XXXVIII | Společná činnost |

Příloha H | Týkající se článku XXVI |

Příloha I | Poznámky a doplňující ustanovení (vztahující se k výše uvedeným článkům GATT) |

Ujednání o výkladu článku II:1 b) GATT 1994

2. | Datum zařazení ostatních cel a dávek do seznamu. |

4. | Námitky (jen první věta). |

6. | Řešení sporů. |

8. | Zastavení uplatňování rozhodnutí BISD 27S/24. |

Ujednání o výkladu článku XVII GATT 1994

1. | Pouze slova "za účelem jejich přezkoumání pracovní skupinou, která bude založena podle odstavce 5". |

5. | Pracovní skupina pro otázky státního obchodu. |

Ujednání o ustanoveních o platební bilanci GATT 1994

5. | Výbor pro omezení, uplatňovaná z důvodu platební bilance, kromě poslední věty. |

7. | Přezkoumání ve výboru, slova "nebo podle odstavce 12 b) článku XVIII". |

8. | Zjednodušené konzultační postupy. |

13. | Závěry konzultací o platební bilanci první věta, třetí věta slova "a XVIII:B, Deklarace 1979" a poslední věta. |

Ujednání o výkladu článku XXIV GATT 1994

Vše kromě odstavce 13

Ujednání, týkající se výjimek ze závazků podle GATT 1994

3. | Ochrana koncesí a výhod. |

Ujednání o výkladu článku XXVIII GATT 1994

Marrakešský protokol ke GATT 1994

ii) Dohoda o zemědělství

iii) Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření

iv) Dohoda o textilu a ošacení

v) Dohoda o technických překážkách obchodu

Preambule (odstavce 1, 8 a 9)

1.3 | Všeobecná ustanovení. |

10.5 | Slova "vyspělé členské země" a slova "francouzštiny nebo španělštiny", která se nahrazují slovem "ruštiny". |

10.6 | Slova "a upozorní rozvojové členské země … na nichž mají zvláštní zájem." |

10.9 | Informace o technických předpisech, normách a systémech vydávání osvědčení (jazyky). |

11. | Technická pomoc ostatním členům. |

12. | Zvláštní a rozdílné zacházení rozvojovým členským zemím. |

13. | Výbor pro technické překážky obchodu. |

14. | Konzultace a řešení sporů. |

15. | Závěrečná ustanovení (kromě ustanovení 15.2 a 15.5). |

Příloha 2 | Technické skupiny expertů |

vi) Dohoda o obchodních aspektech investičních opatření

vii) Dohoda o provádění článku VI GATT 1994 (antidumping)

15. | Rozvojové členské země. |

16. | Výbor pro otázky antidumpingu. |

17. | Konzultace a řešení sporů. |

18. | Závěrečná ustanovení, odstavce 2 a 6; |

viii) Dohoda o provádění článku VII GATT 1994 (celní hodnocení)

Preambule odstavec 2 pasáž "a zajistit doplňující výhody pro mezinárodní obchod rozvojových zemí)".

14. | Uplatňování příloh (druhá věta kromě odkazů na přílohu III odstavce 6 a 7). |

18. | Instituce (Výbor pro celní hodnocení). |

19. | Konzultace a řešení sporů. |

20. | Zvláštní a rozdílné zacházení. |

21. | Výhrady. |

23. | Přezkoumání. |

24. | Sekretariát. |

Příloha II | Technický výbor pro celní hodnocení. |

Příloha III | Dodatečná ustanovení (kromě odstavců 6 a 7); |

ix) Dohoda o kontrole před odesláním

Preambule odstavce 2 a 3

3.3 | Technická pomoc. |

6. | Revize. |

7. | Konzultace. |

8. | Řešení sporů. |

x) Dohoda o pravidlech původu

Preambule odstavec 8

4. | Instituce. |

6. | Přezkoumání. |

7. | Konzultace. |

8. | Urovnání sporů. |

9. | Harmonizace pravidel původu. |

Příloha I | Technický výbor pro pravidla původu; |

xi) Dohoda o dovozním licenčním řízení

1.4 a) | Všeobecná ustanovení (poslední věta). |

2.2 | Automatické dovozní licence (poznámka pod čarou 5). |

3.5 iv) | Neautomatické dovozní licence (poslední věta). |

4. | Instituce. |

6. | Konzultace a řešení sporů. |

7. | Přezkoumání (kromě odstavce 3). |

8. | Závěrečná ustanovení (kromě odstavce 2); |

xii) Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních

4. | Nápravná opatření (kromě odstavců 4.1, 4.2 a 4.3). |

5. | Nepříznivé účinky, poslední věta. |

6. | Vážná újma (odstavec 6.6, pasáže "s výjimkou ustanovení odstavce 3 přílohy V" a "vzniklém podle článku 7 a skupině odborníků, ustavené podle čl. 7 odst. 4"; odstavec 6.8 pasáž "včetně informací, předložených podle ustanovení přílohy V" a odstavec 6.9). |

7. | Nápravná opatření (kromě odstavců 7.1, 7.2 a 7.3). |

8. | Zjištění nenapadnutelných subvencí odstavec 8.5 a poznámka 25 pod čarou. |

9. | Konzultace a oprávněná nápravná opatření. |

24. | Výbor pro subvence a vyrovnávací opatření a pomocné orgány. |

26. | Dohled. |

27. | Zvláštní a rozdílné zacházení pro rozvojové členské země. |

29. | Přechod na tržní ekonomiku odstavec 29.2 (kromě první věty). |

30. | Řešení sporů. |

31. | Prozatímní platnost. |

32.2, 32.7 | (pouze pokud se odvolávají na přílohy V a VII) a 32.8 Jiná závěrečná ustanovení. |

Příloha V | Postupy při sběru informací, týkajících se vážné újmy. |

Příloha VII | Rozvojové členské země; |

xiii) Dohoda o ochranných opatřeních

9. | Rozvojové členské země. |

12. | Oznámení a konzultace, odstavec 10. |

13. | Dohled. |

14. | Urovnávání sporů S výjimkou přílohy |

b) Příloha 1B Dohody o WTO:

Všeobecná dohoda o obchodu službami

c) Příloha 1C Dohody o WTO:

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

d) Příloha 2 Dohody o WTO:

Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů

e) Příloha 3 Dohody o WTO:

Mechanismus přezkoumávání obchodní politiky

f) Příloha 4 Dohody o WTO:

Vícestranné obchodní dohody:

i) Dohoda o obchodu civilními letadly;

ii) Dohoda o vládních zakázkách

g) Ministerská rozhodnutí, prohlášení a dohody o výkladu:

i) Rozhodnutí o opatřeních ve prospěch nejméně rozvinutých zemí;

ii) Deklarace k přínosu Světové obchodní organizace k dosažení větší propojenosti ve vytváření globální ekonomické politiky;

iii) Rozhodnutí o oznamovacích postupech;

iv) Deklarace o vztazích Světové obchodní organizace s Mezinárodním měnovým fondem;

v) Rozhodnutí k opatřením, týkajícím se možných negativních vlivů reformního programu na nejméně rozvinuté země a rozvojové země zcela dovážející potraviny;

vi) Rozhodnutí o oznámení prvého začlenění podle článku 2.6 Dohody o textilu a ošacení;

vii) Rozhodnutí o posouzení publikace Informačního střediska ISO/IEC;

viii) Rozhodnutí o navrhovaném ujednání o informačním systému norem WTO-ISO;

ix) Rozhodnutí proti obcházení;

x) Rozhodnutí o přezkoumání článku 17.6 Dohody o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994;

xi) Deklarace o řešení sporů podle Dohody o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 nebo části V Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních;

xii) Deklarace, týkající se případu, kdy má celní správa důvody pochybovat o pravdivosti nebo přesnosti prohlašované hodnoty;

xiii) Rozhodnutí o textech, týkajících se minimálních hodnot a dovozu výhradními zástupci, výhradními distributory a výhradními zprostředkovateli;

xiv) Rozhodnutí o institucionálních ujednáních k Všeobecné dohodě o obchodu službami;

xv) Rozhodnutí o některých postupech při řešení sporů z Všeobecné dohody o obchodu službami;

xvi) Rozhodnutí o obchodu službami a životním prostředí;

xvii) Rozhodnutí o jednáních o pohybu fyzických osob;

xviii) Rozhodnutí o finančních službách;

xix) Rozhodnutí o jednáních o námořních dopravních službách;

xx) Rozhodnutí o jednáních o základních telekomunikacích;

xxi) Rozhodnutí o profesionálních službách;

xxii) Rozhodnutí o přístupu k Dohodě o vládních zakázkách;

xxiv) Rozhodnutí o uplatňování a přezkoumání ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů;

xxv) Ujednání o závazcích ve finančních službách;

xxvi) Rozhodnutí o přijetí a přistoupení k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace;

xxvii) Rozhodnutí o obchodu službami a životním prostředí;

xxviii) Rozhodnutí o organizačních a finančních důsledcích uplatňování Dohody o zřízení Světové obchodní organizace;

xxix) Rozhodnutí o zřízení přípravného výboru pro zřízení Světové obchodní organizace.

2. Všechna ostatní ustanovení Dohody o WTO, která se týkají:

a) státní podpory hospodářskému rozvoji a zacházení s rozvojovými zeměmi, kromě odstavců 1 až 4 rozhodnutí ze dne 28. listopadu 1979 (L/4903) o diferencovaném a příznivějším zacházení, reciprocitě a plnější účasti rozvojových zemí;

b) zřízení nebo činnosti odborných výborů a jiných pomocných orgánů;

c) podpisu, přistoupení, vstupu v platnost, zrušení, uložení a registrace.

3. Všechny dohody, úpravy, rozhodnutí, ujednání nebo jiné společné akce podle ustanovení, která jsou uvedena v odstavcích 1 a 2 jako neuplatnitelná.

4. Obchod s jadernými materiály se může řídit dohodami uvedenými v prohlášeních vztahujících se k tomuto odstavci, která jsou uvedena v závěrečném aktu konference o Evropské energetické chartě.

B. Pravidla pro uplatňování ustanovení Dohody o WTO

1. Při neexistenci odpovídajícího výkladu Dohody o WTO přijatého Konferencí ministrů Generální rady WTO podle odstavce 2 článku IX Dohody o WTO, týkajícího se ustanovení použitelných podle čl. 29 odst. 2 písm. a), může výklad přijmout Konference charty.

2. Žádosti o odchylky podle čl. 29 odst. 2 a odst. 6 písm. b) se předkládají Konferenci energetické charty, která při výkonu těchto úkolů postupuje podle odstavců 3 a 4 článku IX Dohody o WTO.

3. Odchylky od závazků platných v rámci WTO se považují za platné pro účely článku 9, dokud jsou platné v rámci WTO.

4. Ustanovení článku II GATT 1994, jež nebyla zrušena, se mění, aniž jsou dotčena ustanovení čl. 29 odst. 4, 5 a 7, a znějí takto:

i) Veškeré energetické materiály a produkty uvedené v příloze EM II a energetická zařízení uvedená v příloze EQ II a dovezená z kterékoli nebo vyvezená do země kterékoli smluvní strany se také osvobozují od všech ostatních cel a poplatků všeho druhu ukládaných při dovozu nebo vývozu anebo v souvislosti s dovozem či vývozem, které by převyšovaly ty, které byly uloženy v den přijetí závazku uvedeného v první větě čl. 29 odst. 6 nebo na základě čl. 29 odst. 7, anebo ty, jejichž uložení by bylo přímo a povinně vyžadováno později právními předpisy platnými na území dovozu nebo vývozu ke dni uvedenému v první větě čl. 29 odst. 6.

ii) Nic v článku II GATT 1994 nebrání žádné smluvní straně uložit kdykoli při dovozu nebo vývozu jakýchkoli produktů:

a) poplatek rovnající se vnitrostátní dani uložené v souladu s odstavcem 2 článku III GATT 1994 na podobný výrobek nebo na zboží, z něhož byl dovezený výrobek zcela nebo částečně zpracován nebo vyroben;

b) jakékoli antidumpingové nebo vyrovnávací clo uplatňované podle článku VI GATT 1994;

c) poplatky nebo jiné finanční náklady odpovídající ceně poskytnutých služeb.

iii) Žádná smluvní strana nesmí změnit svou metodu určování celní hodnoty nebo přepočítávání měn tak, aby tím byla narušena hodnota závazků nezvyšování cel a jiných poplatků uvedených v čl. 29 odst. 6 nebo 7.

iv) Jestliže kterákoli smluvní strana formálně nebo fakticky zavede, udržuje nebo povolí monopol dovozu nebo vývozu jakéhokoli energetického materiálu nebo produktu uvedeného v příloze EM II nebo energetického zařízení uvedeného v příloze EQ II, nesmí tento monopol působit tak, že by poskytoval ochranu přesahující v průměru výši ochrany, kterou umožňuje závazek nezvyšování cel stanovený v čl. 29 odst. 6 nebo 7. Tento odstavec nesmí omezovat smluvní strany v použití jakékoli formy podpory domácím výrobcům, kterou dovolují jiná ustanovení této smlouvy.

v) Jestliže má kterákoli smluvní strana za to, že jiná smluvní strana neposkytuje určitému produktu zacházení, které podle názoru první smluvní strany bylo zamýšleno závazkem nezvyšování cel a jiných poplatků uvedeným v čl. 29 odst. 6 nebo 7, upozorní na to přímo druhou smluvní stranu. Jestliže ta souhlasí s tím, že bylo zamýšleno zacházení, které uvádí první smluvní strana, ale prohlásí, že takové zacházení nemůže být poskytnuto, protože soud nebo jiný příslušný orgán rozhodl tak, že dotyčný výrobek nelze na základě celních předpisů země této smluvní strany klasifikovat tak, aby dovoloval zacházení zamýšlené v této smlouvě, zahájí tyto dvě smluvní strany spolu se všemi významně dotčenými smluvními stranami neodkladně další jednání s cílem dosažení vyrovnávací kompenzace.

vi) a) Specifická cla a poplatky uvedené v rejstříku sazeb, který se týká smluvních stran členů Mezinárodního měnového fondu, a preferenční rozpětí specifických cel a poplatků uplatňovaných těmito smluvními stranami jsou vyjádřena v příslušné měně ve jmenovité hodnotě přijaté nebo prozatímně uznané tímto fondem ke dni závazku nezvyšování cel uvedeného v první větě čl. 29 odst. 6 nebo v čl. 29 odst. 7. Obdobně v případě, že je tato nominální hodnota snížena v souladu s články dohody o Mezinárodním měnovém fondu o více než 20 procent, mohou být tato specifická cla, poplatky a preferenční rozpětí upravena s přihlédnutím k tomuto snížení, jestliže se Konference charty shodne na tom, že tyto úpravy nesníží hodnotu závazku nezvyšování uvedeného v čl. 29 odst. 6 nebo 7 nebo jinde v této smlouvě, s patřičným přihlédnutím ke všem faktorům, které mohou ovlivnit potřebu nebo naléhavost takových úprav.

b) Podobná ustanovení se vztahují na každou smluvní stranu, která není členem uvedeného fondu, a to ode dne, kdy se taková smluvní strana stane členem fondu anebo uzavře zvláštní devizové ujednání podle článku XV GATT 1994.

vii) Každá smluvní strana musí oznámit sekretariátu cla a veškeré jiné poplatky použitelné ke dni závazku nezvyšování uvedeného v čl. 29 odst. 6 první větě. Sekretariát musí vést rejstřík sazeb cel a poplatků všeho druhu, které jsou významné pro účel závazku nezvyšování cel a poplatků všeho druhu podle čl. 29 odst. 6 nebo 7.

5. Rozhodnutí ze dne 26. března 1980 o "zavedení systému volných listů pro seznamy celních koncesí" (BISD 27S/24) není použitelné podle čl. 29 odst. 2 písm. a). Použitelná ustanovení Dohody o výkladu odstavce 1 b) článku II GATT 1994 se použijí, aniž je dotčen čl. 29 odst. 4, 6 a 7, s těmito změnami:

i) K zajištění transparentnosti právních nároků a závazků vyplývajících z odstavce 1 b) článku II GATT 1994, charakter a výše jakýchkoli "jiných cel a poplatků" uložených na dovoz nebo vývoz jakýchkoli energetických materiálů a produktů uvedených v příloze EM II nebo energetických zařízení uvedených v příloze EQ II, jak je uvedeno v tomto ustanovení, se zaznamenávají v rejstříku sazeb na úrovních platných ke dni pozastavení uvedeného v první větě čl. 29 odst. 6 nebo v čl. 29 odst. 7 u celní položky, na kterou se vztahují. Rozumí se, že toto zaznamenávání nemění právní povahu "jiných cel nebo poplatků".

ii) "Jiná cla a poplatky" se zaznamenávají u všech energetických materiálů a produktů uvedených v příloze EM II a energetických zařízení uvedených v příloze EQ II.

iii) Každá smluvní strana může vznést námitky proti existenci určitého "jiného cla nebo poplatku" z toho důvodu, že u dotyčné položky žádné takové "jiné clo nebo poplatek" neexistovalo ke dni závazku uvedenému v první větě čl. 29 odst. 6 nebo ke dni odpovídajícímu podle čl. 29 odst. 7, jakož i vůči shodě zaznamenané úrovně jakéhokoli "jiného cla nebo poplatku" se závazkem nezvyšování cel uvedeným v čl. 29 odst. 6 nebo 7, a to po dobu jednoho roku po vstupu v platnost změny obchodních ustanovení smlouvy, přijaté Konferencí charty dne 24. dubna 1998, nebo po dobu jednoho roku po oznámení sekretariátu výše cel a jakýchkoli jiných poplatků uvedených v první větě čl. 29 odst. 6 nebo v čl. 29 odst. 7, jestliže nastane později.

iv) Zaznamenání "jiných cel nebo poplatků" v rejstříku sazeb se nedotýká jejich souladu s jinými právy a závazky podle GATT 1994, než kterých se týká výše uvedený bod iii). Všechny smluvní strany si zachovávají své právo kdykoli vznést námitku vůči souladu "jiného cla nebo poplatku" s těmito závazky.

v) "Jiná cla nebo poplatky" vynechané v oznámení předloženém sekretariátu se poté do něj nedoplňují a žádné "jiné clo nebo poplatek" zaznamenané s nižší výší, než jaká existuje k použitelnému dni, se nezvyšuje na tuto výši, pokud takové doplňky nebo změny nebudou provedeny do šesti měsíců od doručení oznámení sekretariátu.

6. Kde Dohoda o WTO uvádí "cla zapsaná do seznamu" nebo "splatná cla, nahrazují se tato slova slovy" výše cel a poplatků jakéhokoli druhu dovolená podle čl. 29 odst. 4 až 8.

7. Kde Dohoda o WTO uvádí datum vstupu Dohody o WTO v platnost (nebo podobnou formulaci) jako rozhodné datum pro určité opatření, nahrazuje se toto datum dnem vstupu v platnost této změny obchodních ustanovení smlouvy, přijaté Konferencí charty dne 24. dubna 1998.

8. K oznámením požadovaným předpisy, které se staly použitelnými podle čl. 29 odst. 2 písm. a),

a) smluvní strany, které nejsou členy WTO, předloží svá oznámení sekretariátu. Sekretariát předá kopie oznámení všem smluvním stranám. Oznámení předložená sekretariátu musí být vyhotovena v jednom jazyků, ve kterém je smlouva platná. Průvodní dokumenty smějí být vyhotoveny pouze v jazyce smluvní strany;

b) tyto požadavky se nevztahují na smluvní strany této smlouvy, které jsou rovněž členy WTO, jež stanoví své vlastní požadavky na oznámení.

9. Použije-li se čl. 29 odst. 6 písm. a) nebo odst. 6 písm. b), vykonává veškeré povinnosti, které Dohoda o WTO uložila příslušným orgánům zřízeným na základě Dohody o WTO, Konference charty.

10. a) Výklady Dohody o WTO přijaté Konferencí ministrů nebo Generální radou WTO v odstavci 2 článku IX Dohody o WTO se použijí, pokud vykládají ustanovení použitelná podle čl. 29 odst. 2 písm. a).

b) Změny Dohody o WTO podle článku X Dohody o WTO, které jsou závazné pro všechny členy WTO (kromě změn provedených podle odstavce 9 článku X), pokud mění nebo se vztahují na ustanovení použitelná podle čl. 29 odst. 2 písm. a), jsou použitelné, pokud některá smluvní strana nepožádá Konferenci energetické charty, aby tuto změnu zrušila nebo změnila. Konference energetické charty přijímá takové rozhodnutí tříčtvrtinovou většinou smluvních stran a stanoví datum zrušení nebo změny takové změny. Žádost o zrušení nebo změnu takové změny může zahrnout žádost, aby uplatňování dané změny bylo do rozhodnutí Konference energetické charty pozastaveno.

Žádost Konferenci energetické charty podle tohoto odstavce musí být podána do šesti měsíců od rozeslání oznámení sekretariátu, že se daná změna stala použitelnou podle Dohody o WTO.

c) Jiné výklady, změny nebo nové dokumenty přijaté WTO, než jsou výklady a změny uplatňované podle písmen a) a b), nejsou použitelné.

Článek 5

Do příloh smlouvy se vkládají tyto přílohy:

"2. Příloha EM II

ENERGETICKÉ MATERIÁLY A PRODUKTY

(v souladu s čl. 1 odst. 4)"

3. Příloha EQ I

SEZNAM ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

(v souladu s čl. 1 odst. 4a)

Pro účel této přílohy byla vložena částice "ex" k označení skutečnosti, že uvedený popis produktu nevyčerpává veškeré produkty zahrnuté v daných položkách nomenklatury Světové celní organizace nebo kódech harmonizovaného systému (HS).

ex3919 | Samolepicí desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, též v rolích |

ex391910 | — v rolích o šířce nejvýše 20 cm |

— — pro použití pro ropovody a plynovody a ochranu podmořských vedení |

ex7304 | Trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (kromě litiny) nebo oceli |

730410 | — trubky pro ropovody nebo plynovody |

| — pažnice, čerpací a vrtné trubky pro těžbu ropy nebo plynu |

730421 | — vrtné trubky |

730429 | — ostatní |

ex7305 | Ostatní trubky (např. svařované, nýtované nebo uzavírané podobným způsobem), s kruhovým průřezem, o vnějším průměru větším než 406,4 mm, ze železa nebo oceli |

| — trubky pro ropovody anebo plynovody: |

730511 | — podélně obloukově svařované pod tavidlem |

730512 | — ostatní, podélně svařované |

730519 | — ostatní |

730520 | — pažnice pro těžbu ropy nebo plyn u |

ex7306 | Ostatní trubky a duté profily (např. skružené nebo svařované, nýtované nebo uzavírané podobným způsobem) ze železa nebo oceli |

730610 | — trubky pro ropovody nebo plynovody |

730620 | — pažnice pro těžbu ropy nebo plynu |

7307 | Potrubní tvarovky (např. spojky, kolena, nátrubky) ze železa nebo oceli |

ex7308 | Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části konstrukcí ze železa nebo oceli (např. mosty a jejich části, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové stožáry, stěžně, pilíře, sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře, okna a jejich rámy, zárubně, dveřní prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky); desky, tyče, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli připravené pro použití v konstrukcích |

730820 | — věže a příhradové stožáry |

730840 | — zařízení pro lešení, bednění, vzpěry nebo důlní vzpěry |

ex730890 | — ostatní |

— — části a součásti k plošinám pro těžbu ropy a plynu |

ex7309 | Nádrže, zásobníky, kádě a podobné nádoby ze železa nebo oceli pro jakékoliv materiály (kromě stlačeného nebo zkapalněného plynu) o obsahu vyšším než 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak bez mechanického nebo tepelně–technického zařízení |

ex730900 | — — na kapaliny |

— — o obsahu vyšším než 1000000 litrů, jsou-li navrhované pro strategické naftové rezervy |

— — vybavené tepelnou izolací |

ex7311 | Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn ze železa nebo oceli |

| — — o obsahu vyšším než 1000 litrů |

ex7312 | Splétaná lanka, lana a kabely, splétané pásy, smyčky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, bez elektrické izolace |

ex731210 | — splétaná lanka, lana a kabely |

— — lana a kabely povlakované, nepovlakované nebo povlakované zinkem, používané v odvětví energetiky |

ex7326 | Ostatní výrobky ze železa nebo oceli |

ex732690 | — ostatní |

— — konektory pro optické kabely |

ex7613 | Nádoby z hliníku na stlačený nebo zkapalněný plyn |

| — — O objemu vyšším než 1000 litrů |

ex7614 | Splétaná lanka, lana a kabely, splétané pásy a podobné výrobky z hliníku, bez elektrické izolace |

ex761410 | — s ocelovým jádrem |

— — používané při výrobě, přenosu a distribuci elektřiny |

ex761490 | — ostatní |

— — používané při výrobě, přenosu a distribuci elektřiny |

ex7806 | Ostatní výrobky z olova |

| — — kontejnery s olověnou ochrannou vrstvou proti radiaci určené pro přepravu a ukládání radioaktivních materiálů |

ex8109 | Zirkonium a výrobky ze zirkonia, včetně odpadu a šrotu |

ex810990 | — ostatní |

— — kazety a trubky pro jaderné palivové články |

ex8207 | Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí a tvářecí stroje (např. na lisování, ražení, zápustkové kování, děrování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, vystružování, protahování, frézování, soustružení, šroubování), včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž při zemních pracích |

| — nástroje na vrtání nebo sondáž při zemních pracích: |

820713— | — s pracovní částí z cermetů |

820719 | — ostatní, včetně částí a součástí |

ex8307 | Ohebné trubky, též s tvarovkami, z obecných kovů |

| — — pro výlučné používání v naftových nebo plynových vrtech |

8401 | Jaderné reaktory; neozářené palivové články (kazety) pro jaderné reaktory; stroje a přístroje na separaci isotopů |

8402 | Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak teplou, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané "na přehřátou vodu" |

8403 | Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402 |

8404 | Pomocné přístroje a zařízení pro kotle čísel 8402 nebo 8403 (např. ohříváky vody, tzv. ekonomizéry, přehříváky páry, odstraňovače sazí, zařízení na rekuperaci plynů); kondenzátory pro parní stroje |

8405 | Plynové generátory na výrobu generátorového nebo vodního plynu, též vybavené čističi plynů; vyvíječe acetylenu (mokrou cestou) a podobné plynové generátory, též vybavené čističi plynů |

ex8406 | Parní turbíny |

| — ostatní turbíny |

840681 | — s výkonem vyšším než 40 MW |

840682 | — s výkonem nejvýše 40 MW |

840690 | — části a součásti |

ex8408 | Pístové vznětové spalovací motory (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou) |

840890 | — ostatní motory |

— — nové motory, s výkonem vyšším než 50 kW |

ex8409 | Části a součásti převážně nebo výhradně motorů čísel 8407 nebo 8408 |

840999 | — ostatní |

8410 | Vodní turbíny, vodní kola a regulátory |

8411 | Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny |

8413 | Čerpadla, též vybavená měřicím zařízením; zdviže pro kapaliny |

8414 | Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěným filtrem |

| — ventilátory: |

841459 | — ostatní |

— — pro použití v dolech a elektrárnách |

841480 | — ostatní |

841490 | — části a součásti |

8416 | Hořáky pro topeniště na kapalná, prášková nebo plynná paliva; mechanická přikládací zařízení, včetně jejich mechanických roštů, mechanická zařízení na odstraňování popela a podobná zařízení |

ex8417 | Neelektrické průmyslové a laboratorní pece, včetně neelektrických spalovacích pecí |

ex841780 | — ostatní |

— — výhradně spalovací pece na spalování odpadků, laboratorní pece a pece na spékání uranu |

ex841790 | — části a součásti |

— — výhradně spalovací pece na spalování odpadků, laboratorní pece a pece na spékání uranu |

ex8418 | Chladničky, mrazicí boxy a ostatní chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační zařízení čísla 8415 |

| — ostatní chladicí nebo mrazicí zařízení a tepelná čerpadla: |

841861 | — kompresorového typu, jejichž kondenzátory jsou výměníky tepla |

841869 | — ostatní |

ex8419 | Přístroje, stroje nebo laboratorní zařízení, též s elektrickým topením, na zpracovávání materiálu výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, jako jsou topení, vaření, pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace, paření, sušení, vypařování, kondenzování nebo chlazení, jiné než přístroje a zařízení pro domácnost; neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody |

841950 | — výměníky tepla |

841960 | — přístroje a zařízení ke zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů |

| — ostatní přístroje, stroje a zařízení |

841989 | — ostatní |

ex8421 | Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček; stroje a přístroje na filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů |

| — stroje a přístroje na filtrování nebo čištění kapalin: |

842121 | — na filtrování a čištění vody |

| — stroje a přístroje na filtrování a čištění plynů: |

842139 | — ostatní |

ex8425 | Kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy; navijáky a vrátky; zdviháky |

842520 | — navijáky na přemisťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky speciálně konstruované pro práce pod zemí |

ex8426 | Lodní otočné sloupové jeřáby, pojízdné (mostové) jeřáby a lanové jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky |

ex842620 | — věžové jeřáby |

| — — pro námořní plošiny a pobřežní zařízení |

| — ostatní stroje a přístroje: |

ex842691 | — konstruované k připevnění na silniční vozidla |

— — zdvihací zařízení k opravám a vybudování šachet (vrtů) |

ex8429 | Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem |

| — mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače: |

ex842951 | — čelní lopatové nakladače |

— — nakladače speciálně konstruované pro práce pod zemí |

ex8430 | Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje a přístroje na zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy |

| — brázdicí a zásekové stroje a razící stroje na ražení tunelů, chodeb a štol: |

843031 | — s vlastním pohonem |

843039 | — ostatní |

| — ostatní hloubicí a vrtací stroje: |

ex843041 | — s vlastním pohonem |

— — k hledání ložisek a těžbě nafty a plynu |

ex843049 | — ostatní |

— — k hledání ložisek a těžbě nafty a plynu |

ex8431 | Části a součásti vhodné výhradně nebo zejména pro použití se stroji a přístroji čísel 8425 až 8430 |

| — — pouze pro uvedené stroje a přístroje |

8471 | Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, jinde neuvedená ani nezahrnutá |

ex8474 | Stroje a přístroje na třídění, prosévání, oddělování, praní, drcení, mletí, míchání nebo hnětení zemin, kamenů, rud nebo jiných pevných nerostných hmot (též ve tvaru prášku nebo kaše); stroje na aglomerování, lisování nebo tváření pevných nerostných paliv, keramických hmot, cementu, sádry a jiných práškovitých nebo kašovitých nerostných hmot; stroje na tvarování odlévacích forem z písku |

847410— | stroje a přístroje na třídění, prosévání, oddělování nebo praní |

847420— | stroje a přístroje na lámání, drcení nebo mletí |

ex847490— | části a součásti |

— — z litiny nebo ocelolitiny |

ex8479 | Stroje a mechanické přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté |

| — ostatní stroje a mechanické přístroje: |

ex847989 | — ostatní |

— — pojízdné hydraulicky ovládané výztuhy důlních chodeb |

ex8481 | Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné kádě, včetně redukčních ventilů řízených termostatem |

848110 | — redukční ventily |

848120 | — ventily pro regulování olejovzduchových nebo pneumatických převodovek |

848140 | — pojistné nebo odvzdušňovací ventily |

848180 | — ostatní armaturní výrobky |

848190 | — části a součásti |

ex8483 | Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliky; ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; skříně převodovek a jiné měniče rychlosti, včetně měničů kroutícího momentu; setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů) |

ex848340 | — ozubená soukolí a ozubené převody, jiné než ozubená kola, řetězová kola a jiné součásti převodů; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; skříně převodovek a jiné měniče rychlostí, včetně měničů kroutícího momentu |

— — převodové prvky výhradně pro používání pro čerpadla se sacím pístem v naftovém a plynárenském průmyslu |

ex8484 | Kovoplastická těsnění; soubory a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky |

848410 | — kovoplastická těsnění |

848420 | — mechanické ucpávky |

8501 | Elektrické motory a generátory (kromě elektrických zdrojových soustrojí) |

8502 | Elektrická zdrojová soustrojí a rotační měniče |

8503 | Části a součásti určené výhradně nebo zejména ke strojům čísel 8501 nebo 8502 |

ex8504 | Elektrické transformátory, statické měniče (např. usměrňovače) a induktory |

| — transformátory s kapalinovým dielektrikem: |

850421 | — s výkonem nejvýše 650 kVA |

850422 | — s výkonem vyšším než 650 kVA, avšak nejvýše 10000 kVA |

850423 | — s výkonem vyšším než 10000 kVA |

| — ostatní transformátory: |

850433 | — s výkonem vyšším než 16 kVA, avšak nejvýše 500 kVA |

850434 | — s výkonem vyšším než 500 kVA |

850440 | — statické měniče |

850450 | — ostatní induktory |

850490 | — části a součásti |

ex8507 | Elektrické akumulátory, včetně separátorů, též pravoúhlého nebo čtvercového průřezu |

| — — kromě určených pro neenergetická odvětví |

8514 | Elektrické pece průmyslové nebo laboratorní (včetně indukčních nebo dielektrických); ostatní průmyslová nebo laboratorní indukční nebo dielektrická zařízení na tepelné zpracování hmot |

ex8526 | Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení |

852610 | — radiolokační a radiosondážní přístroje (radary) |

| — ostatní |

852691 | — radionavigační přístroje |

8531 | Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje (např. zvonky, sirény, návěstní panely, poplašná zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru), jiné než čísel 8512 nebo 8530 |

ex8532 | Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací |

853210 | — pevné kondenzátory projektované pro použití v 50/60 Hz obvodech, s jalovým výkonem nejméně 0,5 kVA (silové kondenzátory) |

8535 | Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, jejich zapojování, spojování a připojování (např. vypínače, spínače, jisticí přístroje, bleskojistky, omezovače napětí, omezovače proudu, zásuvky, rozvodné skříně), pro napětí vyšší než 1000 V |

8536 | Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, jejich zapojování, spojování a připojování (např. vypínače, spínače, relé, jisticí přístroje, omezovače proudu, vidlice, zásuvky, objímky žárovek, rozvodné skříně), pro napětí nejvýše 1000 V |

ex853610 | — jisticí přístroje |

— — pro elektrický proud vyšší než 63 A |

ex853620 | — automatické vypínače elektrických obvodů |

— — pro elektrický proud vyšší než 63 A |

ex853630 | — ostatní zařízení k ochraně elektrických obvodů |

— — pro elektrický proud vyšší než16 A |

— relé: |

853641 | — pro napětí nejvýše 60 V |

853649 | — ostatní |

ex853650 | — ostatní vypínače a spínače |

— — pro napětí nejvýše 60 V |

8537 | Rozvaděče, rozvodné panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené nejméně dvěma zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrická řídící nebo rozvodná zařízení, včetně zabudovaných nástrojů nebo přístrojů kapitoly 90, číslicově řízené přístroje, jiné než spojovací přístroje čísla 8517 |

8538 | Části a součásti výhradně nebo zejména určené pro zařízení čísel 8535, 8536 nebo 8537 |

ex8541 | Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení, fotosenzitivní polovodičová zařízení, včetně fotovoltaických článků, též sestavených v moduly nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED), zamontované piezoelektrické krystaly |

ex854140 | — fotosenzitivní polovodičová zařízení, včetně fotovoltaických článků, též sestavených v moduly nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED): |

— — fotosenzitivní polovodičová zařízení, včetně fotovoltaických článků, též sestavených v moduly nebo zabudovaných do panelů |

ex8544 | Dráty, vodiče (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) kabely (včetně koaxiálních) a jiné izolované elektrické vodiče včetně konektorů; optické kabely vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo konektory |

854460 | — ostatní elektrické vodiče pro napětí vyšší než 1000 V |

854470 | — optické kabely |

ex8545 | Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky zhotovené z grafitu nebo jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely |

854520 | — kartáčky |

8546 | Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu |

8547 | Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, kromě izolátorů čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací |

ex8704 | Motorová vozidla pro nákladní dopravu | |

| — ostatní, s pístovým vznětovým spalovacím motorem (dieselovým motorem nebo motorem se žárovou hlavou): |

ex870421 | — o největší technicky přípustné hmotnosti nejvýše 5 t: |

— — speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů |

ex870422 | — o největší technicky přípustné hmotnosti vyšší než 5 t, avšak nejvýše 20 t: |

— — speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů |

ex870423 | — o největší technicky přípustné hmotnosti vyšší než 20 t: |

— — speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů |

— ostatní s pístovým zážehovým spalovacím motorem s vnitřním spalováním |

ex870431 | — o největší technicky přípustné hmotnosti nejvýše 5 t: |

— — speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů |

ex870432 | — o největší technicky přípustné hmotnosti vyšší než 5 t: |

— speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů |

ex8705 | Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruována zejména pro osobní nebo nákladní dopravu (např. vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice) |

870520 | — pojízdné vrtné soustavy |

ex8709 | Vozíky s vlastním pohonem bez zdvihacího nebo manipulačního zařízení používané v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti |

| — vozíky: |

ex870911 | — elektrické: |

— — speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů |

ex870919 | — ostatní |

— — speciálně konstruované pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů |

ex8905 | Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností; plovoucí doky; plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny |

890520 | — plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny |

ex9015 | Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální přístroje a zařízení, kromě kompasů; dálkoměry |

ex901580 | — ostatní přístroje a zařízení |

— — pouze geofyzikální přístroje |

901590 | — části, součásti a příslušenství |

ex9026 | Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, tlakoměry, měřiče spotřeby tepla), kromě přístrojů a zařízení čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032 |

| — — kromě určených pro použití ve vodním hospodářství |

9027 | Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení na kalorimetrické, akustické nebo fotometrické měření (včetně expozimetrů); mikrotomy |

9028 | Plynoměry, průtokoměry kapalin, elektroměry, včetně jejich kalibračních měřidel |

ex9029 | Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; ukazatele rychlosti a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopy |

ex902910 | — otáčkoměry a počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje: |

— — počítače výrobků |

ex902990 | — části, součásti a příslušenství |

— — pro počítače výrobků |

ex9030 | Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických veličin, kromě měřidel čísla 9028; přístroje a zařízení na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření |

903010 | — přístroje a zařízení na měření nebo detekci ionizujícího záření |

| — — pro použití v odvětví energetiky |

| — ostatní přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu napětí, proudu, odporu nebo výkonu, bez registračního zařízení: |

903031 | — víceúčelové měřicí přístroje |

903039 | — ostatní |

| — ostatní přístroje a zařízení |

ex903083 | — ostatní, s registračním zařízením |

— — pro použití v odvětví energetiky |

ex903089 | — ostatní |

— — pro použití v odvětví energetiky |

ex903090 | — části, součásti a příslušenství |

— — pro použití v odvětví energetiky |

9032 | Automatické regulační a kontrolní přístroje a zařízení | |

"4. Příloha EQ II

SEZNAM ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

(v souladu s čl. 1 odst. 4a)."

"14. Příloha BR

SEZNAM SMLUVNÍCH STRAN, KTERÉ NESMĚJÍ ZVÝŠIT ŽÁDNÉ CLO ANI JINÝ POPLATEK NAD VÝŠI VYPLÝVAJÍCÍ Z JEJICH ZÁVAZKŮ NEBO Z VEŠKERÝCH USTANOVENÍ, KTERÁ SE NA NĚ VZTAHUJÍ PODLE DOHODY O WTO

(v souladu s čl. 29 odst. 7)."

"15. Příloha BRQ

SEZNAM SMLUVNÍCH STRAN, KTERÉ NESMĚJÍ ZVÝŠIT ŽÁDNÉ CLO ANI JINÝ POPLATEK NAD VÝŠI VYPLÝVAJÍCÍ Z JEJICH ZÁVAZKŮ NEBO Z VEŠKERÝCH USTANOVENÍ, KTERÁ SE NA NĚ VZTAHUJÍ PODLE DOHODY O WTO

(v souladu s čl. 29 odst. 7)."

Článek 6

Prozatímní použití

1. Signatáři, kteří používají Smlouvu o energetické chartě prozatímně podle čl. 45 odst. 1, a smluvní strany souhlasí s prozatímním použitím této změny až do jejího vstupu v platnost pro tyto signatáře nebo smluvní strany, pokud toto prozatímní použití není slučitelné s jejich ústavami nebo právními předpisy.

2. a) Bez ohledu na odstavec 1

i) může každý signatář, který používá prozatímně Smlouvu o energetické chartě, a každá smluvní strana do 90 dnů ode dne přijetí této změny Konferencí energetické charty zaslat depozitáři prohlášení, že není schopen přijmout prozatímní použití této změny;

ii) každý signatář, který nepoužívá Smlouvu o energetické chartě prozatímně podle čl. 45 odst. 2, může zaslat depozitáři nejpozději do dne, kdy se stane smluvní stranou nebo kdy začne uplatňovat smlouvu prozatímně, prohlášení, že není schopen přijmout prozatímní použití této změny.

Závazek obsažený v odstavci 1 se nevztahuje na signatáře nebo na smluvní stranu, kteří učinili uvedené prohlášení. Každý takový signatář nebo každá taková smluvní strana mohou své prohlášení kdykoli odvolat písemným oznámením depozitáři.

b) Signatář nebo smluvní strana, který učiní prohlášení podle písmene a), ani investor takového signatáře nebo smluvní strany nemohou uplatňovat nárok na prospěch z prozatímního použití podle odstavce 1.

3. Každý signatář nebo smluvní strana může ukončit prozatímní použití této změny písemným oznámením depozitáři o svém záměru neratifikovat, nepřijmout nebo neschválit tuto změnu. Ukončení prozatímního použití nabývá pro kteréhokoli signatáře nebo smluvní stranu účinku po uplynutí 60 dnů ode dne, kdy depozitář obdrží písemné oznámení signatáře nebo smluvní strany. O každém signatáři, který ukončí prozatímní použití Smlouvy o energetické chartě podle čl. 45 odst. 3 písm. a), se má za to, že ukončil rovněž prozatímní použití této změny, a to se stejným dnem účinku.

Článek 7

Status rozhodnutí

Rozhodnutí přijaté v souvislosti s přijetím této změny je nedílnou součástí Smlouvy o energetické chartě.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ROZHODNUTÍ K PŘIJETÍ ZMĚNY OBCHODNÍCH USTANOVENÍ SMLOUVY O ENERGETICKÉ CHARTĚ

1. Signatář, který nepoužívá prozatímně změnu přijatou dne 24. dubna 1998, může v době, kdy přijímá opatření k uplatňování nebo k předběžnému použití této změny, písemně oznámit sekretariátu, že dokud nebude uveden v přílohách BR a BRQ, bude používat tuto změnu tak, jako by všechny položky energetických materiálů a produktů a energetických zařízení byly nadále uváděny v přílohách EM I a EQ I.

Tato změna se odpovídajícím způsobem vztahuje na takového signatáře.

Každý signatář může své výše uvedené oznámení kdykoli odvolat písemným oznámením sekretariátu.

2. Závěrečná ustanovení změny jsou založena na části VIII, a zejména na článku 42, Smlouvy o energetické chartě, pokud jsou použitelné.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/