Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/20

ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/2004

ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 141/2003 ze dne 7. listopadu 2003 [1].

(2) Příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 141/2003 ze dne 7. listopadu 2003 [2].

(3) Směrnice Komise 2003/66/ES ze dne 3. července 2003, kterou se mění směrnice 94/2/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací [3], by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

1. V kapitole IV přílohy II Dohody se bod 4a (směrnice Komise 94/2/ES) mění takto:

a) před úpravu se vkládají slova:

"ve znění:

— 32003 L 0066: směrnice Komise 2003/66/ES ze dne 3. července 2003 (Úř. věst. L 170, 9.7.2003, s. 10).";

b) zrušuje se úprava b).

2. V příloze IV Dohody se bod 11a (směrnice Komise 94/2/ES) mění takto:

a) před úpravu se vkládají slova:

"ve znění:

— 32003 L 0066: směrnice Komise 2003/66/ES ze dne 3. července 2003 (Úř. věst. L 170, 9.7.2003, s. 10).";

b) zrušuje se úprava b).

Článek 2

Znění směrnice 2003/66/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 20. března 2004 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [4].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

 

V Bruselu dne 19. března 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

P. Westerlund

[1] Úř. věst. L 41, 12.2.2004, s. 11.

[2] Úř. věst. L 41, 12.2.2004, s. 11.

[3] Úř. věst. L 170, 9.7.2003, s. 10.

[4] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/