Nařízení Komise (ES) č. 2386/96 ze dne 16. prosince 1996

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 736/96 ze dne 22. dubna 1996 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech v odvětvích ropy, zemního plynu a elektřiny, které jsou předmětem zájmu SpolečenstvíText s významem pro EHP.

Nařízení Komise (ES) č. 2386/96 ze dne 16. prosince 1996,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 736/96 ze dne 22. dubna 1996 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech v odvětvích ropy, zemního plynu a elektřiny, které jsou předmětem zájmu SpolečenstvíText s významem pro EHP.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 213 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 736/96 ze dne 22. dubna 1996 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech v odvětvích ropy, zemního plynu a elektřiny, které jsou předmětem zájmu Společenství [1], a zejména s ohledem na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 736/96 stanoví, že Komise může v mezích stanovených v tomto nařízení a v přílohách tohoto nařízení přijmout prováděcí pravidla týkající se formy, obsahu i jiných podrobností sdělení stanovených v článku 1 uvedeného nařízení;

vzhledem k tomu, že ke zjednodušení předávání informací na technické úrovni a pro zajištění porovnatelnosti statistických výkazů by měla být sdělení podávaná členskými státy a v některých případech podniky standardizována použitím dotazníků, které by sloužily jako návod pro strukturu i obsahovou stránku těchto sdělení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sdělení uvedená v článku 1 nařízení (ES) č. 736/96 se vypracovávají způsobem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 23. prosince 1977.

Za Komisi

Christos Papoutsis

člen Komise

[1] Úř. věst. L 102, 25.4.1996, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Dotazníky

pro informace, které mají být předkládány

a) společnostmi vládám členských států, kromě případů, kdy se členské státy rozhodly použít jiné prostředky shromažďování informací na základě čl. 1 odst. 2 poslední věty nařízení (ES) č. 736/96;

b) členskými státy Komisi Evropských společenství.

Dotazníky tvořící součást této přílohy budou sloužit jako návod pro to, aby forma i obsah sdělení byly standardizovány. Sdělení se budou týkat těchto záležitostí:

- stávající zařízení či jejich části,

- zařízení či jejich části ve stadiu výstavby nebo plánování,

- návrhy na zrušení provozu zařízení či jejich částí.

Pod pojmem "stávající zařízení či jejich části" bude zahrnuta a odděleně blíže určena celková kapacita zařízení v provozu k datu podání sdělení.

"Zařízeními či jejich částmi ve stadiu plánování" se rozumí investiční projekty ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 736/96, u nichž bylo přijato zásadní rozhodnutí o výstavbě či rozšíření zařízení či jeho části, u nichž je plánováno uvedení do provozu do tří let od referenčního data v případě investičních projektů v sektorech ropy a zemního plynu, nebo do pěti let u investičních projektů v sektoru elektrické energie. To bude zahrnovat takové investiční projekty, u nichž mohou základní charakteristiky být jako celek či částečně v budoucnosti přehodnoceny či podléhat konečnému schválení příslušným orgánem.

"Návrhy na zrušení provozu zařízení či jejich částí" se rozumí zařízení či jejich části, vzhledem k nimž bylo učiněno zásadní rozhodnutí o jejich vyřazení z provozu, přičemž se očekává, že takovéto rozhodnutí nabude účinnosti v době do tří let od referenčního data u investičních projektů v sektoru elektrické energie a zemního plynu, nebo do jednoho roku u investičních projektů v sektoru ropy.

"Doplňkové informace" o investičních projektech zahrnují údaje významných změnách v hlavních charakteristikách i o stadiu rozhodování projektů od doby předchozího sdělení a další konkrétní poznámky uvedené pod čarou v příslušných dotazníkových listech. Navíc členské státy připojí jakékoli poznámky, které se podle jejich názoru vztahují k těmto projektům.

Všechny shromážděné informace se považují za důvěrné.

G1 — INVESTICE DO PLYNOVODŮ

Členský stát: | Stav dne 1. ledna.… |

| Kapacita [2] | Zvýšení kapacity [3] | Zvýšení kapacity [4] | Vyřazení z provozu [5] |

Trasa (město a země) z [1]do [1] | 1.2.3.4.5. | | | |

Klasifikace HP: hlavní plynovod P: prodloužení | | | | |

Délka (v km) | | | | |

Vnitřní průměr (v palcích) | | | | |

Tlak (v barech) | | | | |

Kapacita: maximální roční (109 m3 plynu)předpokládaná roční (109 m3 plynu) | | | | |

Projekt TEN (ano/ne) Pokud ano, ref. č. projektu Ostatní poznámky: | | | | |

G2 — INVESTICE DO ZAŘÍZENÍ LNG

Členský stát: | Stav dne 1. ledna.… |

| Kapacita [6] | Zvýšení kapacity [7] | Zvýšení kapacity [8] | Vyřazení z provozu [9] |

Geografické umístění (město-region) | 1.2.3.4.5. | | | |

Maximální skladovací kapacita (v m3 LNG) | | | | |

Maximální kapacita znovuzplynování (m3 LNG/h) | | | | |

Předpokládaný roční objem (109 m3 plynu) | | | | |

Projekt TEN (ano/ne) Pokud ano, ref. č. projektu Ostatní poznámky: | | | | |

G3 — INVESTICE DO SKLADOVACÍ KAPACITY

Členský stát: | Stav dne 1. ledna.… |

| Kapacita [10] | Zvýšení kapacity [11] | Zvýšení kapacity [12] | Vyřazení z provozu [13] |

Geografické umístění (město-region) | 1.2.3.4.5. | | | |

Celková kapacita (109 m3 plynu) | | | | |

Aktivní kapacita (109 m3 plynu) | | | | |

Maximální denní výkon (109 m3 plynu) | | | | |

Projekt TEN (ano/ne) Pokud ano, ref. č. projektu Ostatní poznámky: | | | | |

KAPACITY RAFINÉRSKÝCH ZAŘÍZENÍ

(v tisících tun za rok) |

Členský stát: | Stav dne 1. ledna.… |

| Kapacita [14] | Zvýšení kapacity [15] | Zvýšení kapacity [16] | Vyřazení z provozu [17] | Poznámky |

Atmosférická destilace | | | | | |

Vakuová destilace | | | | | |

Krakování (tepelné) visbreaking a/nebo tepelné krakováníkoksováníjiné | | | | | |

Krakování (katalytické) fluidní katalytické krakováníhydrokrakováníjiné | | | | | |

Reformování Izomerizace těžkého benzínu | | | | | |

Odsiřování plynový olejtěžký topný olejjiné | | | | | |

Alkylace Polymerizace Izomerizace (frakce C4) | | | | | |

Etherifikace MTBE, TAMEETBEjiné | | | | | |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Hlavní spojovací uzel, který je nejblíže k hranici.

[2] Celková kapacita v provozu — stav dne 1. ledna běžného kalendářního roku.

[3] Plánované plynovody nebo plynovody ve výstavbě (které budou v provozu do tří kalendářních let).

[4] Plánované plynovody nebo plynovody ve výstavbě (které budou v provozu po uplynutí tří kalendářních let).

[5] Plynovody, u nichž se plánuje vyřazení z provozu do tří kalendářních let.

[6] Celková kapacita v provozu — stav dne 1. ledna běžného kalendářního roku.

[7] Plánované zařízení nebo zařízení ve výstavbě (které budou v provozu do tří kalendářních let).

[8] Plánované zařízení nebo zařízení ve výstavbě (které budou v provozu po uplynutí tří kalendářních let).

[9] Zařízení, u nichž se plánuje vyřazení z provozu do tří kalendářních let.

[10] Celková kapacita v provozu — stav dne 1. ledna běžného kalendářního roku.

[11] Plánovaná kapacita nebo kapacita ve výstavbě (která bude v provozu do tří kalendářních let).

[12] Plánovaná kapacita nebo kapacita ve výstavbě (která bude v provozu po uplynutí tří kalendářních let).

[13] Kapacita, u které se předpokládá vyřazení z provozu do tří kalendářních let.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/