Dohoda o spolupráci mezi vládou Kazašské republiky a Evropským společenstvím

pro atomovou energii.

Dohoda o spolupráci mezi vládou Kazašské republiky a Evropským společenstvím pro atomovou energii

v oblasti řízené jaderné syntézy

VLÁDA KAZAŠSKÉ REPUBLIKY

na straně jedné a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (dále jen "Společenství") na straně druhé

(v obou případech dále též jen "smluvní strana", případně "smluvní strany"),

PŘIPOMÍNAJÍCE, že dne 23. ledna 1995 podepsala Evropská společenství a jejich členské státy na straně jedné a Kazachstán na straně druhé Dohodu o partnerství a spolupráci;

PŘEJÍCE SI napomáhat vývoji v oblasti využití jaderné syntézy jako zdroje energie, který by mohl být šetrný k životnímu prostředí, konkurenceschopný z hospodářského hlediska a prakticky neomezený;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že program Společenství v oblasti jaderné syntézy je široce zaměřený souborný program založený na udržení plazmatu v toroidálním magnetickém poli;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že program Kazachstánu v oblasti jaderné syntézy je úzce zaměřený program, který se soustředí na silné stránky kazašské vědy a technologie v oblasti jaderné syntézy;

UZNÁVAJÍCE, že vytvoření těsnějších vazeb mezi vědci smluvních stran pracujícími v oblasti řízené jaderné syntézy bude přínosem pro obě strany;

ODHODLÁNY posílit spolupráci smluvních stran v oblasti řízené jaderné syntézy prostřednictvím pravidelných konzultací,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Cílem této dohody je pokračovat ve spolupráci smluvních stran v oblastech, které jsou předmětem jejich programů v oblasti jaderné syntézy, a posílit tuto spolupráci na základě oboustranné výhodnosti za účelem rozvoje vědeckých poznatků a technologických možností potřebných pro systém energetického využití jaderné syntézy.

Článek 2

Spolupráce na základě této dohody se může týkat těchto oblastí:

a) experimentálního a teoretického studia udržení, transportu a ohřevu plazmatu, vlečení proudu (včetně vývoje souvisejících vysokofrekvenčních systémů) a diagnostiky plazmatu v zařízeních na principu magnetického udržení;

b) technologie jaderné syntézy;

c) aplikované fyziky plazmatu;

d) politik a plánů v rámci programů; a

e) případně dalších oblastí, na nichž se smluvní strany dohodnou.

Článek 3

Spolupráce v oblastech uvedených v článku 2 může zahrnovat tyto činnosti:

a) výměnu a poskytování informací;

b) výměnu a poskytování personálu;

c) různé druhy schůzek;

d) výměnu a poskytování vzorků, nástrojů a přístrojů pro účely pokusů a hodnocení;

e) vyváženou účast na společných studiích a činnostech;

f) účast na příspěvku druhé smluvní strany k programům či projektům v oblasti jaderné syntézy, na nichž se účastní třetí strany, pod podmínkou souhlasu těchto třetích stran, je-li tento souhlas vyžadován; a

g) případně další činnosti, na nichž se smluvní strany dohodnou.

Článek 4

1. Nezbytná prováděcí ujednání ke konkrétním činnostem v rámci spolupráce se uzavírají mezi:

Společenstvím nebo jakoukoli organizací, která je se Společenstvím sdružena v rámci programu Společenství v oblasti jaderné syntézy a kterou Společenství k tomuto účelu určí, a

vládou Kazašské republiky, jejímž výkonným orgánem je pro tyto účely Ministerstvo energetiky a nerostných zdrojů Kazašské republiky, nebo jakoukoli jinou organizací, kterou k tomuto účelu Kazašská republika určí.

2. Konkrétní podmínky nutné k provedení činností uvedených v článku 3 musí být odsouhlaseny oběma stranami v prováděcích ujednáních a tyto podmínky musí obsahovat:

a) podrobné údaje, postupy a finanční ustanovení týkající se jednotlivých činností v rámci spolupráce;

b) přidělení odpovědnosti za řízení dané činnosti jedné organizaci či jednomu zúčastněnému subjektu;

c) podrobná ustanovení o šíření informací a ošetření duševního vlastnictví.

3. Obě smluvní strany koordinují svou činnost na základě této dohody s případnými jinými mezinárodními činnostmi týkajícími se výzkumu a vývoje v oblasti řízené jaderné syntézy, jichž se druhá strana účastní, s cílem omezit na minimum případy duplicity.

Článek 5

1. Smluvní strany zřizují koordinační výbor, jehož úkolem je koordinovat a dohlížet na provádění této dohody. Každá smluvní strana jmenuje stejný počet členů koordinačního výboru, z nichž jednoho jmenuje vedoucím delegace. Koordinační výbor zasedá jednou ročně střídavě ve Společenství a v Kazachstánu nebo v jakémkoli jiném čase a místě, na nichž se smluvní strany dohodnou. Zasedání předsedá vedoucí delegace hostitelské smluvní strany.

2. Úkoly koordinačního výboru zahrnují:

a) hodnocení stavu spolupráce na základě této dohody;

b) stanovování konkrétních úkolů, které je třeba splnit v oblastech uvedených v článku 2 této dohody, aniž je dotčeno právo smluvních stran přijímat nezávislá rozhodnutí o svých programech.

3. Koordinační výbor přijímá všechna rozhodnutí jednomyslně.

4. Pro období mezi zasedáními koordinačního výboru jmenuje každá strana výkonného tajemníka, který ji zastupuje ve všech záležitostech týkajících se spolupráce na základě této dohody. Výkonní tajemníci jsou odpovědní za každodenní řízení této spolupráce.

Článek 6

Všechny náklady vzniklé v rámci spolupráce ponese vždy ta smluvní strana, které tyto náklady vznikly, není-li mezi prováděcími subjekty výslovně a písemně ujednáno jinak.

Článek 7

Užívání a šíření informací a práv duševního vlastnictví, včetně průmyslového vlastnictví, patentů a autorských práv, ve spojitosti s činnostmi v rámci spolupráce podle této dohody musí být v souladu s přílohami, jež jsou nedílnou součástí této dohody.

Článek 8

Žádným ustanovením této dohody nejsou dotčena stávající ani budoucí ujednání o spolupráci smluvních stran.

Článek 9

1. Plnění této dohody smluvními stranami je podmíněno dostupností příslušných finančních prostředků.

2. Spolupráce na základě této dohody musí být v souladu s platnými právními a správními předpisy.

3. Obě smluvní strany vynaloží veškeré úsilí v mezích platných právních a správních předpisů s cílem usnadnit vyřizování formalit spojených s pohybem osob, přepravou materiálu a vybavení a převodem deviz, které jsou třeba k uskutečňování spolupráce.

4. Náhrady škod vzniklých během provádění této dohody se řídí platnými právními a správními předpisy.

Článek 10

Smluvní strany usilují o vyřešení všech otázek spojených s touto dohodou prostřednictvím vzájemných konzultací, s výhradou platných právních a správních předpisů.

Článek 11

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem [1] určeným smluvními stranami výměnou diplomatických nót a zůstává v platnosti po počáteční období deseti let.

2. Poté je tato dohoda automaticky obnovena vždy na pětileté období, pokud kterákoli ze smluvních stran nepožádá písemným oznámením o její ukončení nebo nové sjednání nejpozději šest měsíců přede dnem skončení platnosti.

3. V případě ukončení nebo nového sjednání zůstává tato dohoda v platnosti ve své předchozí formě pro spolupráci fakticky započatou před žádostí o ukončení nebo nové sjednání až do skončení takové spolupráce a pro prováděcí ujednání podle článku 4 až do skončení takových ujednání.

4. Ukončení této dohody se nedotkne práv a povinností podle článku 7.

Článek 12

Na straně Společenství je tato dohoda použitelná na území, na kterém je použitelná Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a na území států, které se účastní programu Společenství v oblasti jaderné syntézy jako třetí země s plným přidružením.

Článek 13

Tato dohoda je sepsána ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském, švédském, kazašském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

 

V Bruselu dne 29. listopadu 2002.

Za Evropské společenství pro atomovou energii

Philippe Busquin

Za vládu Kazašské republiky

Akhmetzhan S. Yessimov

[1] 13. dubna 2004.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Zásady pro přiznávání práv duševního vlastnictví [1] plynoucích ze společného výzkumu na základě dohody o spolupráci v oblasti řízené jaderné syntézy

I. VLASTNICTVÍ, PŘIZNÁVÁNÍ A VÝKON PRÁV

1. Veškerý výzkum prováděný na základě této dohody je "společným výzkumem". Jeho účastníci společně vypracují společné plány zavádění výsledků technického rozvoje (TMP) [2] týkající se vlastnictví a používání, včetně zveřejňování, informací a duševního vlastnictví vytvořených během společného výzkumu. Tyto plány musí smluvní strany schválit před uzavřením jakýchkoli konkrétních smluv o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, které jsou v nich uvedeny. Plány se vypracují s ohledem na cíle společného výzkumu, relativní přispění účastníků, výhody a nevýhody udělování licencí dle území nebo oblastí použití, požadavky kladené platnými právními předpisy a další faktory, které účastnící uznají za vhodné. V plánech zavádění výsledků technického rozvoje jsou rovněž upravena práva a povinnosti ve vztahu k duševnímu vlastnictví týkající se výzkumu vytvořeného hostujícími výzkumnými pracovníky.

2. Informace nebo duševní vlastnictví vytvořené během společného výzkumu a neupravené v plánu zavádění výsledků technického rozvoje budou se souhlasem smluvních stran přiznány podle zásad uvedených v tomto plánu. V případě neshody budou takové informace nebo duševní vlastnictví ve společném vlastnictví všech účastníků zapojených do společného výzkumu, ze kterého informace nebo duševní vlastnictví pochází. Každý účastník, na kterého se toto ustanovení vztahuje, má právo používat takové informace nebo duševní vlastnictví k vlastnímu obchodnímu využití bez zeměpisného omezení.

3. Každá smluvní strana zajistí, aby druhé smluvní straně a jejím účastníkům mohla být přiznána práva duševního vlastnictví v souladu s těmito zásadami.

4. Aniž by porušily podmínky hospodářské soutěže v oblastech dotčených touto dohodou, usilují obě smluvní strany o to, aby práva nabytá na základě této dohody vykonávaly tak, aby tím podpořily zejména:

i) šíření a používání informací vytvořených, zveřejněných nebo jinak zpřístupněných na základě této dohody;

ii) přijetí a provádění mezinárodních norem.

II. DÍLA CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝMI PRÁVY

Autorská práva smluvních stran nebo jejich účastníků požívají zacházení v souladu s Bernskou úmluvou (ve znění Pařížského aktu z roku 1971).

III. VĚDECKÁ LITERÁRNÍ DÍLA

Aniž je dotčen oddíl IV a nestanoví-li plány zavádění výsledků technického rozvoje jinak, zveřejňují smluvní strany nebo účastníci dotčeného společného výzkumu jeho výsledky společně. S výhradou předchozího obecného pravidla se uplatní následující postupy:

1. Zveřejní-li jedna smluvní strana nebo její veřejné subjekty vědeckotechnické časopisy, články, zprávy či knihy, včetně videozáznamů a softwaru, které jsou výsledkem společného výzkumu prováděného na základě dohody, má druhá smluvní strana právo na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, kopírování, zpracování, předávání a veřejné šíření takových děl.

2. Smluvní strany zajistí, aby literární díla vědecké povahy pocházející ze společného výzkumu prováděného podle této dohody a vydaná nezávislými vydavateli byla co nejvíce šířena.

3. Ve všech výtiscích děl chráněných autorskými právy, která mají být veřejně šířena a která byla vypracována na základě tohoto ustanovení, musí být uvedeno jméno autora nebo autorů díla, pokud autor nebo autoři výslovně uvedení svého jména neodmítli. Výtisky musí být rovněž opatřeny jasně viditelným oznámením o společné podpoře smluvních stran.

IV. NEZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

A. Nezveřejňované písemné informace

1. Smluvní strany nebo případně jejich účastníci určí co nejdříve a nejlépe v plánu zavádění výsledků technického rozvoje informace týkající se této dohody, které nemají být zveřejněny, zejména s ohledem na tato kritéria:

- důvěrnost informací v tom smyslu, že informace nejsou jako celek nebo v daném uspořádání či sestavě svých součástí obecně známy odborníkům v příslušném oboru ani snadno dostupné zákonnými prostředky,

- skutečnou nebo potenciální obchodní hodnotu informací vzhledem k jejich důvěrné povaze,

- dřívější ochranu informací v tom smyslu, že osoba příslušná podle práva přijala přiměřená opatření na ochranu jejich důvěrnosti.

V určitých případech se smluvní strany a účastníci mohou dohodnout, že neurčí-li jinak, nemohou být informace poskytované, vyměňované nebo vytvořené během společného výzkumu na základě této dohody zcela nebo zčásti zveřejněny.

2. Každá smluvní strana zajistí, aby nezveřejňované informace podle této dohody a jejich výsledná privilegovaná povaha byly pro druhou smluvní stranu okamžitě rozpoznatelné, například prostřednictvím vhodného označení nebo pomocí vysvětlivky upozorňující na omezení. Totéž platí i pro jakékoli kopie uvedených informací, ať úplné či částečné.

Smluvní strana, která obdrží nezveřejňované informace podle této dohody, respektuje jejich privilegovanou povahu. Platnost těchto omezení končí automaticky, jakmile vlastník tyto informace bez omezení poskytne odborníkům v daném oboru.

3. Nezveřejňované informace sdělované na základě této dohody může přijímající smluvní strana dále šířit osobám, které ji tvoří nebo které tato smluvní strana zaměstnává, jakož i dalším dotčeným oddělením nebo agenturám ve svém rámci, jež jsou k tomu oprávněny pro účely probíhajícího společného výzkumu, pod podmínkou, že šíření uvedených informací je předmětem dohody o důvěrnosti a že jsou tyto informace okamžitě rozpoznatelné jako důvěrné v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

4. S předchozím písemným souhlasem smluvní strany, která poskytuje nezveřejňované informace podle této dohody, může přijímající smluvní strana tyto informace šířit ve větší míře, než to dovoluje odstavec 3. Smluvní strany spolupracují na vypracovávání postupů pro žádosti o tento předchozí písemný souhlas s rozsáhlejším šířením informací a pro jeho udělování a každá smluvní strana uděluje takový souhlas do té míry, do jaké jí to umožňují vnitrostátní politiky a právní a správní předpisy.

B. Nezveřejňované nepísemné informace

S nepísemnými nezveřejňovanými informacemi či jinými důvěrnými nebo privilegovanými informacemi poskytovanými na seminářích nebo jiných schůzkách pořádaných na základě této dohody nebo s informacemi vzniklými v důsledku přidělení pracovníků či používání zařízení nebo při společných projektech zacházejí smluvní strany nebo jejich účastníci podle zásady uvedené v dohodě pro písemné informace, avšak pouze pod podmínkou, že příjemce těchto nezveřejňovaných nebo jiných důvěrných či privilegovaných informací byl před tím, než mu byly tyto informace sděleny, uvědomen o jejich důvěrné povaze.

C. Ochrana

Každá smluvní strana učiní vše, aby zaručila, že nezveřejňované informace, které získala na základě této dohody, budou v souladu s touto dohodou chráněny. Zjistí-li jedna ze smluvních stran, že nebude nebo pravděpodobně nebude schopna dodržet ustanovení o nešíření informací uvedená v odstavcích A a B, uvědomí o tom neprodleně druhou smluvní stranu. Smluvní strany se poté poradí o vhodných opatřeních, která mají přijmout.

[1] Definice pojmů, na které je odkazováno v těchto zásadách, jsou uvedeny v příloze II.

[2] Určující charakteristiky těchto plánů jsou uvedeny v příloze III.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

DEFINICE

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ : pojem vymezený v článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967.

ÚČASTNÍK : jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně samotných smluvních stran, která se účastní projektu na základě této dohody.

SPOLEČNÝ VÝZKUM : výzkum prováděný a/nebo financovaný společnými silami smluvních stran a případně zahrnující spolupráci účastníků obou smluvních stran.

INFORMACE : vědecké nebo technické údaje, výsledky nebo metody výzkumu a vývoje vyplývající ze SPOLEČNÉHO VÝZKUMU, jakož i veškeré další informace, jejichž poskytnutí nebo výměnu na základě této dohody nebo v rámci výzkumu prováděného na základě této dohody smluvní strany a/nebo účastníci SPOLEČNÉHO VÝZKUMU považují za nezbytné.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

URČUJÍCÍ CHARAKTERISTIKY PLÁNU ZAVÁDĚNÍ VÝSLEDKŮ TECHNICKÉHO ROZVOJE

Plán zavádění výsledků technického rozvoje je specifická dohoda, která se uzavírá mezi účastníky a která se týká provádění společného výzkumu a práv a povinností účastníků. Pokud jde o duševní vlastnictví, plán zavádění výsledků technického rozvoje obvykle upravuje zejména: vlastnictví, ochranu, práva užívání pro účely výzkumu a vývoje, využívání a šíření, včetně podmínek společného zveřejňování, práv a povinností hostujících vědeckých pracovníků a postupů při řešení sporů. Plán zavádění výsledků technického rozvoje se rovněž může vztahovat na obecné nebo zvláštní informace, udělování licencí a na konečné výsledky.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/