Nařízení Evropského parlamentu A Rady (ES) č. 2888/2000

ze dne 18. prosince 2000 o rozdělování povolení pro jízdu těžkých nákladních vozidel ve Švýcarsku

Nařízení Evropského parlamentu A Rady (ES) č. 2888/2000 ze dne 18. prosince 2000

o rozdělování povolení pro jízdu těžkých nákladních vozidel ve Švýcarsku

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 71 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Švýcarská spolková rada dne 1. listopadu 2000 rozhodla povolit od 1. ledna 2001 provoz těžkých nákladních vozidel až do 34 tun na jejím území a od téhož dne otevřít kvóty pro vozidla o skutečné celkové hmotnosti větší než 34 tun, ale nepřekračující 40 tun, a pro prázdná a lehká nákladní vozidla. Toto rozhodnutí souvisí se zavedením daně z těžké nákladní dopravy ve švýcarské silniční síti.

(2) Toto rozhodnutí je samostatným opatřením přijatým Švýcarskou konfederací, a v důsledku toho jej nelze považovat za prozatímní uplatnění dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě věcí a osob po železnici a silnici, která byla podepsána dne 21. června 1999. Uzavření této dohody Společenstvím vyžaduje, aby současně vstoupilo v platnost sedm dohod podepsaných ve stejný den se Švýcarskou konfederací.

(3) Je nezbytné zavést dlouhodobé předpisy pro rozdělování a správu povolení, která jsou Společenství k dispozici počínaje dnem 1. ledna 2001.

(4) Z praktických a organizačních důvodů by úkol rozdělovat povolení členským státům měl být svěřen Komisi.

(5) Za tímto účelem by měl být zaveden postup pro přidělování povolení. Poté by členské státy měly podle objektivních podmínek rozdělit povolení, která jim jsou přidělena, mezi dopravce.

(6) V zájmu zajištění optimálního užívání povolení by měla být všechna nepřidělená povolení vrácena Komisi k novému rozdělení.

(7) Přidělování povolení by mělo být založeno na kritériích beroucích plně v úvahu stávající toky nákladní dopravy a skutečné dopravní potřeby v alpské oblasti.

(8) Může se ukázat nezbytný přezkum přidělování povolení na základě skutečných dopravních toků s tím, že se bude brát ohled na odpovídající body metody popsané v příloze III. Při provádění tohoto přezkumu by měl být Komisi nápomocen výbor.

(9) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [4],

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tímto nařízením se stanoví pravidla pro rozdělování povolení, která Švýcarsko přiděluje Společenství a kterými počínaje dnem 1. ledna 2001 povoluje provoz těžkých nákladních vozidel až do 34 tun na svém území s tím, že od stejného dne otevírá kvóty pro vozidla o skutečné celkové hmotnosti větší než 34 tun, ale nepřesahující 40 tun, jakož i pro prázdná a lehká nákladní vozidla a zavádí ve švýcarské silniční síti daň z těžké nákladní dopravy (RPLP).

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) "povolením pro těžká nákladní vozidla" povolení jízdy po švýcarském území udělené pro nákladní vozidla o skutečné celkové hmotnosti větší než 34 tun, ale nepřesahující 40 tun;

2) "povolením pro prázdná vozidla" povolení jízdy po švýcarském území udělená pro nákladní vozidla, která jsou prázdná nebo přepravují lehké náklady.

Článek 3

1. Komise přiděluje povolení podle odstavců 2, 3 a 4.

2. Povolení pro těžká nákladní vozidla jsou rozdělována podle přílohy I.

3. Povolení pro prázdná vozidla jsou rozdělována podle přílohy II.

4. Povolení pro každý rok jsou rozdělována před 15. srpnem předchozího roku.

Článek 4

Členské státy rozdělují povolení mezi podniky usazené na jejich území na základě objektivních a nediskriminačních kritérií.

Článek 5

Do 15. září každého roku členské státy převedou Komisi ta povolení, která nebyla podnikům přidělena.

Postupem podle článku 7 přidělí Komise tato povolení jednomu nebo více členským státům tak, aby zajistila jejich optimální využití.

Článek 6

Jestliže Komise podává návrh na úpravu, musí brát za základ dopravní toky během roku 2001 s tím, že bere stejný ohled na podmínky dvoustranného dopravního provozu a tranzitního dopravního provozu. Pokud by přepočet měl na následek přidělení, které se pro kterýkoliv členský stát podstatně liší od přidělení stanoveného v přílohách I a II, musí být postupem podle článku 7 přijaty veškeré nezbytné změny příloh I a II.

Článek 7

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 18. prosince 2000.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předsedkyně

D. Voynet

[1] Úř. věst. C 114, 27.4.1999, s. 4 a Úř. věst. C 248 E, 29.8.2000, s. 108.

[2] Úř. věst. C 329, 17.11.1999, s. 1.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 1999 (Úř. věst. C 296, 18.10.2000, s. 108), společný postoj Rady ze dne 8. prosince 2000 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2000 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku)

[4] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Klíč pro přidělování povolení pro "těžká" vozidla

Komise přiděluje členským státům povolení pro těžká nákladní vozidla podle tohoto klíče:

členský stát | % |

Belgie | 6,9 |

Dánsko | 1,4 |

Německo | 25 |

Řecko | 0,9 |

Španělsko | 2 |

Francie | 15 |

Irsko | 0,85 |

Itálie | 24 |

Lucembursko | 1,45 |

Nizozemsko | 8,9 |

Rakousko | 8 |

Portugalsko | 0,7 |

Finsko | 0,8 |

Švédsko | 0,75 |

Spojené království | 3,35 |

Celkem | 100 % |

Celkový počet povolení, která mají být přidělena, je 300000 pro rok 2001 a 2002 a 400000 pro rok 2003 a 2004.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Klíč pro přidělování povolení pro prázdná vozidla

Komise přiděluje členským státům povolení pro prázdná vozidla podle tohoto systému:

členský stát | 2001–2004 |

Belgie | 14067 |

Dánsko | 1310 |

Německo | 50612 |

Řecko | 5285 |

Španělsko | 1500 |

Francie | 16126 |

Irsko | 220 |

Itálie | 93012 |

Lucembursko | 3130 |

Nizozemsko | 21517 |

Rakousko | 2183 |

Portugalsko | 192 |

Finsko | 867 |

Švédsko | 381 |

Spojené království | 9598 |

Celkem | 220000 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Metodika pro určování přídělů povolení

Přidělování povolení určené v přílohách I a II se uskutečňuje na základě této metodiky:

Povolení pro těžká nákladní vozidla

Zpočátku obdrží každý členský stát 1500 povolení.

Potom jsou zbývající povolení přidělována stejným dílem na základě podmínek dvoustranného dopravního provozu a tranzitního dopravního provozu.

Výsledek je mírně upravován s ohledem na zvláštní zeměpisnou polohu některých členských států.

Dvoustranný dopravní provoz

Přidělování se uskutečňuje na základě podílů každého členského státu na dvoustranném dopravním provozu do Švýcarska a ze Švýcarska.

Tranzitní dopravní provoz

Přidělování se uskutečňuje na základě podílů těžkých nákladních vozidel evidovaných v dotčeném členském státě na celkovém počtu odkloněných kilometrů na transalpském silničním provozu sever-jih/jih-sever v důsledku současných hmotnostních omezení ve Švýcarsku.

Počet odkloněných kilometrů se vypočítá jako rozdíl mezi skutečným úsekem transalpských cest a nejkratším úsekem cesty přes Švýcarsko. Počet kilometrů přes Švýcarsko se zvyšuje o 60 kilometrů s ohledem na prodlení na hranicích a podmínky silničního provozu.

Pro ty členské státy, které by na základě uvedené metody výpočtu obdržely méně než 200 povolení, je příděl stanoven na 200 povolení.

Povolení pro prázdná vozidla

Povolení pro prázdná vozidla jsou přidělována na základě podílů vozidel evidovaných v členských státech jedoucích v tranzitu přes Švýcarsko a majících celkovou hmotnost od 7,5 do 28 tun.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/