Rozhodnutí Komise ze dne 15. června 1979

kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 77/706/EHS

Rozhodnutí Komise ze dne 15. června 1979

kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 77/706/EHS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 77/706/EHS ze dne 7. listopadu 1977, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby primární energie při potížích v zásobování ropou a ropnými produkty [1], a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,

po konzultaci členských států podle článku 5 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k tomu, že Rada přijala nařízení (EHS) č. 1729/76 ze dne 21. června 1976 o sdělování informací o situaci v zásobování Společenství energií [2];

vzhledem k tomu, že Komise přijala rozhodnutí 78/890/EHS ze dne 28. září 1978, kterým se provádí rozhodnutí Rady 77/186/EHS o vývozu ropy a ropných produktů z jednoho členského státu do jiného v případě potíží v zásobování [3];

vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 1 rozhodnutí 77/706/EHS stanoví, že vzniknou-li v jednom nebo více členských státech potíže v zásobování ropou nebo ropnými produkty, může Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a po konzultaci se skupinou uvedenou ve směrnici 73/238/EHS stanovit pro celé Společenství ukazatel ke snížení spotřeby ropných produktů, který může dosáhnout až 10 % obvyklé spotřeby;

vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 2 rozhodnutí 77/706/EHS stanoví, že za účelem zachování jednoty trhu a zajištění spravedlivého rozdělení potíží vyplývajících z krize mezi všechny spotřebitele energie ve Společenství navrhne před uplynutím dvouměsíčního období po uplatnění čl. 1 odst. 1 Komise Radě nový ukazatel ke snížení spotřeby, který může dosáhnout až 10 % obvyklé spotřeby a může být v členských státech používán diferencovaně, a v důsledku toho se ušetřená množství rozdělí mezi členské státy;

vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 2 rozhodnutí 77/706/EHS stanoví, že v případě většího schodku může Komise navrhnout Radě, aby ukazatel ke snížení spotřeby byl vyšší než 10 % a byl rozšířen i na jiné formy energie;

vzhledem k tomu, že rozdělení množství ušetřených v důsledku uplatňování čl. 1 odst. 3 rozhodnutí 77/706/EHS mezi členské státy může vyžadovat dodatečné náklady, jejichž vyhodnocení a vyrovnání je v pravomoci dotyčných stran; že však musí být Komise schopna na žádost členského státu podat dotyčným členským státům doporučení nebo stanoviska, aby umožnila dosažení dohody mezi členskými státy, pokud jde o dodatečné náklady;

vzhledem k tomu, že za účelem splnění těchto úkolů Komise musí mít přesné poznatky o energetické situaci v členských státech, o jejich zásobování ropou a ropnými produkty, o možnostech nahrazení různých forem energie a o vnitrostátních opatřeních, která byla přijata za účelem snížení spotřeby energie v členských státech; že za tímto účelem musí členské státy poskytnout Komisi nezbytné informace,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice ve stanoveném pořadí obsažené v čl. 1 písm. a), b), c) a d) rozhodnutí Komise 78/890/EHS, pokud jde o

a) "obvyklou spotřebu ropy a ropných produktů",

b) "základní období",

c) "schodek v zásobování" a

d) "obvyklé zásobování".

2. Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a) "obvyklou spotřebou energie" průměrná denní spotřeba zaznamenaná během základního období, tj.:

domácí těžba primárních zdrojů,

plus dovoz,

plus dodávky ze zemí Společenství,

minus vývoz,

minus dodávky do zemí Společenství,

plus nebo minus změny v zásobách.

Zásobníky námořních plavidel jsou považovány za vývoz;

b) "nahraditelnými ropnými produkty" veškerý topný olej spotřebovaný v elektrárnách, a popřípadě v jiných průmyslových odvětvích, včetně elektráren malovýrobců, který se vypočítá v souladu s čl. 2 odst. 2;

c) "nahraditelnou energií" veškerá energie spotřebovaná v elektrárnách, a popřípadě v jiných průmyslových odvětvích, včetně elektráren malovýrobců, který se vypočítá v souladu s čl. 2 odst. 2.

Článek 2

1. Rozsah diferencovaného snížení nahraditelných ropných produktů uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a) rozhodnutí 77/706/EHS nesmí překročit skutečnou možnost nahrazení při vzniku potíží v zásobování, jejíž úroveň je stanovena podle odstavce 2.

2. Skupina zřízená směrnicí 73/238/EHS přezkoumá každoročně a pokaždé v případě potíží v zásobování na základě statistických údajů poskytnutých Komisi členskými státy v souladu s článkem 10 možnost nahrazení ropných produktů v členských státech, které jsou určeny k tomu, aby v prvé řadě pokryly požadavky na topný olej pro elektrárny, ale rovněž s ohledem na možnosti nahrazení topného oleje v jiných průmyslových odvětvích, včetně elektráren malovýrobců. Po tomto přezkoumání vezme Komise v úvahu takto stanovené možnosti nahrazení.

Článek 3

1. Stanoví-li Komise v souladu s čl. 1 odst. 1 rozhodnutí 77/706/EHS ukazatel ke snížení spotřeby ropných produktů do výše 10 % obvyklé spotřeby, vezme v úvahu zejména

- celkovou situaci v zásobování ropnými produkty,

- situaci v zásobování v každém členském státě,

- opatření ke snížení spotřeby přijatá členskými státy,

- mezinárodní závazky přijaté členskými státy.

2. Navrhne-li Komise v souladu s čl. 1 odst. 2 písm. a) rozhodnutí 77/706/EHS Radě diferencované ukazatele ke snížení spotřeby nenahraditelných ropných produktů a nahraditelných ropných produktů, vezme v úvahu kritéria uvedená v odstavci 1, a zejména limity, které pro každý členský stát určují skutečné možnosti nahrazení v elektrárnách a popřípadě v jiných průmyslových odvětvích, včetně elektráren malovýrobců, zjištěné v souladu s článkem 2.

3. Navrhne-li Komise v souladu s čl. 1 odst. 2 písm. b) rozhodnutí 77/706/EHS Radě, aby ukazatel ke snížení spotřeby překročil 10 % a byl rozšířen i na jiné formy energie, vezme vedle faktorů uvedených v odstavci 1 v úvahu zejména

- celkovou situaci v zásobování energií,

- očekávanou dobu trvání potíží v zásobování ropou a ropnými produkty,

- rozsah, v jakém již byly čerpány povinné zásoby ropy nebo ropných produktů držených členskými státy.

Článek 4

Použije-li se článek 1 rozhodnutí 77/706/EHS, může členská země namísto snížení spotřeby čerpat část svých zásob ropy nebo ropných produktů, která překračuje její povinnost podle směrnic 68/414/EHS a 72/425/EHS.

Článek 5

1. Množství, která se ušetří a mají být rozdělena mezi členské státy v souladu s čl. 1 odst. 3 rozhodnutí 77/706/EHS, se vypočítají použitím různých sazeb snížení spotřeby ropných produktů stanovených pro každý členský stát v souladu s čl. 1 odst. 2 uvedeného rozhodnutí.

2. Členský stát, jehož sazba snížení spotřeby překračuje průměr Společenství, je povinen přerozdělit množství rovnající se rozdílu mezi úrovní spotřeby, kterou by měl udržovat, kdyby byla pro Společenství jako celek použita jednotná sazba snížení, a jeho spotřebou sníženou v souladu s čl. 1 odst. 2 rozhodnutí 77/706/EHS.

3. Členský stát, jehož sazba snížení spotřeby je nižší než průměr Společenství, má právo přerozdělit množství rovnající se rozdílu mezi jeho spotřebou sníženou v souladu s čl. 1 odst. 2 rozhodnutí 77/706/EHS a spotřebou, kterou by měl udržovat, kdyby byla pro Společenství jako celek použita jednotná sazba snížení.

Článek 6

1. Jakékoli dodatečné náklady, které mohou vzniknout při rozdělení množství ušetřených v důsledku uplatnění čl. 1 odst. 3 rozhodnutí 77/706/EHS mezi členské státy, nesou strany mající prospěch z takového rozdělení. Ocenění těchto dodatečných nákladů je v pravomoci zúčastněných stran.

2. V případě sporu týkajícího se dodatečných nákladů může Komise na žádost členského státu podat doporučení nebo stanoviska dotyčným členským státům.

Článek 7

1. Komise může konzultovat podniky, které zásobují Společenství ropou a ropnými produkty, aby získala obecné informace a v případě potřeby vhodnou technickou pomoc, zejména při provádění čl. 1 odst. 3 rozhodnutí 77/706/EHS za podmínek stanovených v článku 4 rozhodnutí 78/890/EHS.

2. Komise oznámí členským státům jejich práva a povinnosti, pokud jde o rozdělení podle čl. 1 odst. 3 rozhodnutí 77/706/EHS, a členské státy přijmou vhodná opatření.

Článek 8

Informace o spotřebě energie rozepsané podle hlavních produktů a odvětví spotřeby budou získány z odpovědí zaslaných Komisi členskými státy v souladu s nařízením (EHS) č. 1729/76.

Článek 9

1. Informace o obvyklé spotřebě ropy a ropných produktů budou získány z odpovědí zaslaných Komisi členskými státy v souladu s článkem 5 rozhodnutí 78/890/EHS.

2. Vzniknou-li potíže v zásobování ropou a ropnými produkty, může Komise požadovat, aby tyto informace byly předány ve formě odhadů postupem vypracovaným na základě vzorů uvedených v příloze.

3. Za účelem lepšího vyhodnocení situace v zásobování, zejména s ohledem na použití čl. 1 odst. 3 rozhodnutí 77/706/EHS, může Komise po konzultaci se skupinou stanovenou směrnicí 73/238/EHS vyzvat členské státy, aby poskytly informace požadované v odstavci 1 a 2 rozepsané podle jednotlivých podniků.

Článek 10

1. V souladu s článkem 2 sdělí členské státy do 31. prosince každého roku Komisi na základě společného modelu, který Komise vytvoří, informace potřebné k určení možností nahrazení existujících k 1. říjnu daného roku.

2. Použije-li se článek 1 rozhodnutí 77/706/EHS, sdělí členské státy Komisi neprodleně informace potřebné k určení skutečných možností nahrazení existujících k danému dni.

Článek 11

Použije-li se článek 1 rozhodnutí Rady 77/706/EHS, informují členské státy Komisi o všech přijatých opatřeních ke snížení spotřeby ropných produktů.

Článek 12

Po obdržení informací shromážděných v souladu s články 9, 10 a 11 předá Komise přehled o těchto informacích skupině stanovené podle článku 3 směrnice 73/238/EHS.

Článek 13

Informace předané na základě tohoto rozhodnutí jsou důvěrné. Toto ustanovení nebrání poskytování obecných informací nebo přehledů, které neobsahují konkrétní údaje týkající se podniků.

Článek 14

Komise posoudí na žádost členského státu po konzultaci se skupinou zřízenou směrnicí 73/238/EHS obtíže, které mohou vzniknout při provádění tohoto rozhodnutí, za účelem provedení nezbytných změn textu na základě získaných zkušeností nebo s přihlédnutím k významným změnám ve struktuře zásobování energií, zejména v elektrárnách jednoho nebo více členských států.

Článek 15

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

 

V Bruselu dne 15. června 1979.

Za Komisi

Guido Brunner

člen Komise

[1] Úř. věst. L 292, 16.11.1977, s. 9.

[2] Úř. věst. L 198, 23.7.1976, s. 1.

[3] Úř. věst. L 311, 4.11.1978, s. 13.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

MĚSÍČNÍ DOTAZNÍK O SITUACI V ZÁSOBOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ ENERGIÍ

I. VYSVĚTLIVKY

A. Jednotky a převodní koeficienty

a) Jednotky

Všechny údaje by měly být vyjádřeny v tisících tun zaokrouhlených nahoru nebo dolů na celé tisíce tun.

b) Ropné produkty a "ropný ekvivalent"

Všechny ropné produkty by měly být převedeny na ropný ekvivalent, a to vynásobením množství vyjádřených v tunách převodním koeficientem 1,065.

c) Převod barelů na tuny

K převodu na tuny by se měl počet barelů dělit převodním koeficientem odpovídajícím skutečné hustotě. Vychází-li převod z barelů za den, vynásobí se získané jednotky počtem dnů příslušného měsíce.

d) Převod krychlových metrů (kilolitrů) na tuny

Pro převod krychlových metrů na tuny se použije převodních koeficientů odpovídajících skutečným hustotám.

B. Poznámky k zeměpisné oblasti působnosti

- těžba Faerských ostrovů by se měla zahrnovat do těžby Dánska,

- těžba Surinamu a Nizozemských Antil by se neměla zahrnovat do těžby Nizozemska,

- těžba Kanárských ostrovů by se měla zahrnovat do těžby Španělska,

- karibské rafinérie v tabulce III C zahrnují dovoz z Nizozemských Antil, Bahamských ostrovů, Trinidadu a Tobaga.

II. DEFINICE A VYSVĚTLIVKY TÝKAJÍCÍ SE RŮZNÝCH TABULEK

1. Vnitrostátní těžba ropy a kondenzátů zemního plynu (tabulka I)

Uvádí se množství ropy a kondenzátů zemního plynu (tj. všechny kapaliny látky separované z plynu v závodech na zpracování zemního plynu) [1] vyrobená na území státu, včetně pevninského šelfu. Tato množství by měla zahrnovat kondenzáty získané opětovně z plynných uhlovodíků.

2. Dovoz a vývoz ropy, kondenzátů zemního plynu a surovin (pocházejících z členských států Společenství a třetích zemí a vyvážených do nich) (tabulky I, II a IV)

Dovoz a vývoz by měly být považovány za uskutečněné ke dni, ke kterému jsou fyzicky provedeny, ať již byla zásilka proclena či nikoli. Avšak jakákoli množství přepravovaná námořním terminálem nebo provážená územím státu jakýmkoli způsobem (např. potrubími) by se neměla zahrnovat (totéž platí o dovozu a vývozu ropných produktů). Na druhé straně musí dovoz zahrnovat ropu dovezenou do celních zón ke zpracování a opětovnému vývozu. Opětovný vývoz ropy dovezené ke zpracování v celních zónách musí být zahrnut v údajích o vývozu.

"Surovinami" by se měly rozumět jakékoli produkty nebo kombinace produktů jiné než směs derivované z ropy a určené k dalšímu zpracování. Převádí se na jednu nebo více složek nebo na konečné produkty.

3. Dovoz a vývoz ropných produktů (pocházejících z členských států Společenství a třetích zemí a vyvážených do nich) (tabulky I, III a V)

- Viz bod 2.

- Příslušnými ropnými produkty jsou: Zkapalněný ropný plyn (LPG), nafty, motorový benzín, paliva pro tryskové motory, petroleje, motorová nafta, zbytkový topný olej, maziva, asfalt [2].

Zásobníky námořních plavidel by neměly být uváděny v tabulce I v bodu 5, ale samostatně v bodu 9.

4. Úroveň zásob (tabulka I)

Úrovní zásob se rozumí veškerá ropa skladovaná v mezích hranic deklarujícího státu, s výjimkou ropy v potrubí, ropy držené maloobchodníky a v čerpacích stanicích, zásob držených konečnými spotřebiteli a nepodléhajících správní kontrole a zásob držených pro účely.

5. Změny v zásobách (tabulka I)

Tyto změny odpovídají rozdílu mezi výší zásob na konci a na počátku sledovaného období.

Změna v zásobách za předminulý měsíc (tabulka I) se rovná rozdílu mezi konečnými údaji (předminulý měsíc) tohoto sdělení a konečnými údaji (předminulý měsíc) předchozího sdělení.

MĚSÍČNÍ DOTAZNÍK O SITUACI SPOLEČENSTVÍ V ZÁSOBOVÁNÍ ROPOU

TABULKA I

SPOTŘEBA ROPY [3] A ROPNÝ EKVIVALENT [4]

Země:

Běžný měsíc:

(1000 tun) |

| Předminulý měsíc (M - 2) | Minulý měsíc (M - 1) | Tento měsíc (M) | Příští měsíc (M + 1) | Přespříští měsíc (M + 2) |

Skutečnost | Předběžně | Odhad | Plán | Plán |

1.Domácí těžba [5] | | | | | |

2.Dovoz ropy [5] | | | | | |

3.Dovoz ropných produktů [6] | | | | | |

4.Vývoz ropy [5] | | | | | |

5.Vývoz ropných produktů [6] | | | | | |

6.Úroveň zásob [7]z toho:a)ropa [5]b)ropné produkty [6] | | | | | |

7.Změny v zásobách [8]z toho:a)ropa [5]b)ropné produkty [6] | | | | | |

8.Celkem [9] | | | | | |

9.Zásobníky [10] [6] | | | | | |

TABULKA II

DOVOZ ROPY [11]

Země:

Běžný měsíc:

(1000 tun) |

| Předminulý měsíc (M - 2) | Minulý měsíc (M - 1) | Tento měsíc (M) | Příští měsíc (M + 1) | Přespříští měsíc (M + 2) |

Skutečnost | Předběžně | Odhad | Plán | Plán |

Abú Zabí | | | | | |

Alžírsko | | | | | |

Ekvádor | | | | | |

Indonésie | | | | | |

Írán | | | | | |

Irák | | | | | |

Kuvajt | | | | | |

Libye | | | | | |

Nigérie | | | | | |

Katar | | | | | |

Saúdská Arábie | | | | | |

Spojené arabské emiráty [12] | | | | | |

Venezuela | | | | | |

Norsko | | | | | |

Spojené království | | | | | |

SSSR | | | | | |

Ostatní státy východní Evropy | | | | | |

Čína | | | | | |

Ostatní | | | | | |

celkový dovoz | | | | | |

TABULKA III

DOVOZ ROPNÝCH PRODUKTŮ [13]

Země:

Běžný měsíc:

(1000 tun) [14] |

Země původu | Předminulý měsíc (M - 2) | Minulý měsíc (M - 1) | Tento měsíc (M) | Příští měsíc (M + 1) | Přespříští měsíc (M + 2) |

Skutečnost | Předběžně | Odhad | Plán | Plán |

Belgie | | | | | |

Dánsko | | | | | |

Německo | | | | | |

Francie | | | | | |

Irsko | | | | | |

Itálie | | | | | |

Lucembursko | | | | | |

Nizozemsko | | | | | |

Spojené království | | | | | |

Řecko | | | | | |

Španělsko | | | | | |

Portugalsko | | | | | |

Norsko | | | | | |

Švédsko | | | | | |

USA | | | | | |

Bahrajn | | | | | |

Indonésie | | | | | |

Írán | | | | | |

Kuvajt | | | | | |

Saúdská Arábie | | | | | |

Venezuela | | | | | |

SSSR | | | | | |

Ostatní státy východní Evropy | | | | | |

Ostatní | | | | | |

Celkový dovoz | | | | | |

TABULKA IV

VÝVOZ ROPY [15]

Země:

Běžný měsíc:

(1000 tun) |

Země původu | Předminulý měsíc (M - 2) | Minulý měsíc (M - 1) | Tento měsíc (M) | Příští měsíc (M + 1) | Přespříští měsíc (M + 2) |

Skutečnost | Předběžně | Odhad | Plán | Plán |

Belgie | | | | | |

Dánsko | | | | | |

Německo | | | | | |

Francie | | | | | |

Irsko | | | | | |

Itálie | | | | | |

Lucembursko | | | | | |

Nizozemsko | | | | | |

Spojené království | | | | | |

Řecko | | | | | |

Španělsko | | | | | |

Portugalsko | | | | | |

Rakousko | | | | | |

Švédsko | | | | | |

Švýcarsko | | | | | |

USA | | | | | |

Ostatní země | | | | | |

celkový vývoz | | | | | |

TABULKA V

VÝVOZ ROPNÝCH PRODUKTŮ [16]

Země:

Běžný měsíc:

(1000 tun) [17] |

Země původu | Předminulý měsíc (M - 2) | Minulý měsíc (M - 1) | Tento měsíc (M) | Příští měsíc (M + 1) | Přespříští měsíc (M + 2) |

Skutečnost | Předběžně | Odhad | Plán | Plán |

Belgie | | | | | |

Dánsko | | | | | |

Německo | | | | | |

Francie | | | | | |

Irsko | | | | | |

Itálie | | | | | |

Lucembursko | | | | | |

Nizozemsko | | | | | |

Spojené království | | | | | |

Řecko | | | | | |

Španělsko | | | | | |

Portugalsko | | | | | |

Rakousko | | | | | |

Norsko | | | | | |

Švédsko | | | | | |

Švýcarsko | | | | | |

Turecko | | | | | |

USA | | | | | |

Ostatní | | | | | |

Celkový vývoz [18] | | | | | |

[1] Včetně ethanu.

[2] Definice: viz příloha čtvrtletního zpravodaje Energetická statistika, 3/1976, vydávaného Statistickým úřadem Evropských společenství.

[3] Včetně kapalin ze zemního plynu a surovin.

[4] Ropné produkty se převádějí na ropný ekvivalent pomocí koeficientu 1,065.

[5] Včetně kapalin ze zemního plynu a surovin.

[6] Ropné produkty se převádějí na ropný ekvivalent pomocí koeficientu 1,065.

[7] Konec měsíce.

[8] Rozdíl mezi úrovní zásob na konci měsíce a úrovní na konci předchozího měsíce.

[9] 8 = 1 + 2 + 3 – 4 –5 – 7.

[10] Zásobníky námořních plavidel.

[11] Včetně kapalin ze zemního plynu a surovin.

[12] Kromě Abú Zabí

[13] Ropné produkty se převádějí na ropu tak, že se množství v tunách vynásobí koeficientem 1,065.

[14] Ropné produkty se převádějí na ropu tak, že se množství v tunách vynásobí koeficientem 1,065.

[15] Včetně kapalin ze zemního plynu a surovin.

[16] Ropné produkty se převádějí na ropu tak, že se množství v tunách vynásobí koeficientem 1,065.

[17] Ropné produkty se převádějí na ropu tak, že se množství v tunách vynásobí koeficientem 1,065.

[18] Kromě zásobníků námořních plavidel.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/