Nařízení Komise (ES) č. 1209/2000 ze dne 8. června 2000

kterým se vymezují postupy provádění sdělení stanoveného v článku 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Nařízení Komise (ES) č. 1209/2000 ze dne 8. června 2000,

kterým se vymezují postupy provádění sdělení stanoveného v článku 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 41 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (Euratom) č. 2587/1999 ze dne 2. prosince 1999, kterým se vymezují investiční záměry, které se mají sdělovat Komisi podle článku 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii [1],

vzhledem k těmto důvodům:

Komise je v rozsahu nezbytném k plnění svého úkolu, kterým byla pověřena na základě kapitoly IV Smlouvy, odpovědná za vymezení postupu provádění povinnosti uložené osobám a podnikům článkem 41 spočívající ve sdělování investičních záměrů pro nová zařízení, jakož i pro náhrady nebo přeměny stávajících zařízení, které odpovídají typem a rozsahem požadavkům stanoveným Radou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Investiční záměry pro novýá zařízení, jakož i pro náhrady nebo přeměny stávajících zařízení, které odpovídají typem a rozsahem požadavkům stanoveným nařízením (Euratom) č. 2587/1999, se Komisi sdělují na formuláři, jehož vzor je přiložen k tomuto nařízení.

Článek 2

Povinnost sdělovat Komisi investiční záměry uvedené v článku 41 Smlouvy platí pro osoby a podniky průmyslových odvětví uvedených v příloze II Smlouvy pro všechna zařízení vybudovaná ve Společenství nebo zařízení, jejichž vybudování se teprve plánuje (ve vhodných případech musí tuto povinnost splnit místní ředitelství podniků, které mají sídlo mimo Společenství).

Článek 3

Pokud již byly informace, které mají být sděleny podle článku 41 Smlouvy, poskytnuty v souvislosti se všeobecnými údaji uvedenými v článku 37 Smlouvy, může se sdělení omezit na křížový odkaz na dříve zaslané údaje, k němuž se navíc připojí všechny další informace, které se mají sdělit v souladu se vzorem formuláře připojeným k tomuto nařízení.

Článek 4

Každá změna provedená v průběhu provádění investičních záměrů sdělených Komisi na základě tohoto nařízení musí být Komisi sdělena znovu za stejných podmínek.

Článek 5

Každou změnu v uvedeném formuláři Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Nařízení Komise ESAE č. 1 ze dne 5. listopadu 1958 [2] se zrušuje s účinkem ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 8. června 2000.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 315, 9.12.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. L 25, 27.11.1958, s. 511/58.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

(vzor)

Průmyslová odvětví uvedená v příloze II Smlouvy | Požadované informace |

Všechna odvětví od 1 do 13 | 1.1 Jméno a adresa osoby nebo podniku, které investiční záměr sdělují, popřípadě jméno odpovědné osoby, které mohou být v případě potřeby položeny doplňující otázky |

1.2 Název investičního záměru |

1.3 Průmyslové odvětví, do kterého patří investiční záměr podle přílohy II Smlouvy |

1.4 Jedná se o nové zařízení, nahrazení nebo přeměnu? |

1.5 Odkazy na dokumenty o investičním záměru dříve doručené Euroatomu (data doručení) |

1.6 Jméno a adresa osoby (osob) nebo podniku (podniků): a)které budou zařízení provozovat;b)které vypracují projekt zařízení;c)které budou provádět stavební dozor a budou kontrolovat provádění projektu;d)které budou hlavním dodavatelem vybavení |

1.7 Způsob financování |

1.8 Zeměpisné umístění |

1.9 Stručný popis a přehledné plány |

1.10 Náklady na počáteční zařízení (v eurech) a rozpis hlavních položek nákladů |

1.11 Časový plán zadání hlavních objednávek, provádění a spuštění zařízení, zejména předpokládané datum uzavření počátečních smluv s dodavateli nebo zahájení prací, jakož i plánované datum uvedení zařízení do provozu |

1.12 V případě potřeby popis plánů na vyřazení zařízení |

1.13 Vnitrostátní orgán, který vydal stavební povolení a povolení k provozu zařízení: doba platnosti povolení k provozu |

1.14 V případě potřeby stručný popis výzkumných a vývojových programů |

Všechna odvětví, s výjimkou 11 (reaktory) | 2.1 Složení a povaha výroby; roční kapacita. |

2.2 Základní charakteristiky zařízení |

2.3 V případě, že se plánuje rozšíření zařízení, uvést, jakým způsobem, v jaké lhůtě a v jakém poměru se plánuje změna roční výroby |

2.4 V případě, že se neplánuje rozšíření, uvést, zda a v jakém rozsahu je při zohlednění místních podmínek a dalších okolnosti možné zvýšit roční kapacitu výroby |

Pro odvětví 11 | 3.1 Název plánovaného typu reaktoru a základní využití |

3.2 Základní charakteristiky zařízení |

3.3 Základní charakteristiky použitých palivových článků |

3.4 Charakteristiky moderátoru a reflektoru |

3.5 Charakteristiky primárního a sekundárního chladicího prostředku |

Odvětví 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; v případě potřeby 12, 13 | 4.1 Plánované složení a roční množství hlavních dodávek nezbytných k provozu zařízení, včetně požadavků na energii s uvedením plánovaných dodavatelů |

Odvětví 4, 5, 7, 8, 11, 12; v případě potřeby 13 | 5.1 V případě potřeby doplňující údaje o umístění zařízení |

Odvětví 1 | 6.1 Geologie těženého ložiska |

6.2 Prokázané zásoby těženého ložiska |

6.3 Odhadované zásoby těženého ložiska |

6.4 Prokázané a odhadované celkové zásoby, pro které byla vydána koncese k těžbě |

Odvětví 5 | 7.1 Popis palivových článků |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/