Nařízení Rady č. 7/63/EURATOM

ze dne 3. prosince 1963 o jednacím řádu rozhodčího výboru podle článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Nařízení Rady č. 7/63/EURATOM ze dne 3. prosince 1963

o jednacím řádu rozhodčího výboru podle článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

RADA EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 18 této smlouvy,

s ohledem na návrh Soudního dvora,

vzhledem k tomu, že Rada je na návrh Soudního dvora příslušná vypracovat jednací řád rozhodčího výboru;

vzhledem k tomu, že při stanovení způsobu organizace a fungování rozhodčího výboru a postupu, kterým by se měl výbor řídit, je důležité podpořit obracení se na tento výbor za účelem urovnávání sporů, které mohou vzniknout při udělování licencí;

vzhledem k tomu, že je tedy vhodné, aby se rozhodčí výbor skládal ze státních příslušníků členských států s právnickým nebo technickým vzděláním nebo zkušenostmi nezbytnými pro řádné fungování výboru v různých oblastech; že výbor má zasedat ve sborech rozhodců skládajících se z omezeného počtu rozhodců; že by mělo být možné navrhnout stranám v jakémkoli stadiu procesu smír a takový postup by měl být bezplatný;

vzhledem k tomu, že členové rozhodčího výboru by měli své povinnosti vykonávat zcela nezávisle a měli by tedy požívat imunity v soudních řízeních v souvislosti s úkony učiněnými z jejich úřední moci;

vzhledem k tomu, že je důležité co možná nejvíce omezit rozsah správních úkonů vyžadovaných pro řádné fungování rozhodčího výboru a z toho vzniklé náklady a za tímto účelem převést rejstřík výboru na Soudní dvůr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Složení rozhodčího výboru

Článek 1

Odstavec 1

Odstavec 2

Odstavec 3

Odstavec 4

Odstavec 5

Odstavec 6

Článek 2

Odstavec 1

Odstavec 2

Článek 3

Členové výboru požívají imunity v soudních řízeních v souvislosti s jejich úkony učiněnými v rámci jejich úřední moci, včetně ústního nebo písemného projevu. Této imunity požívají i poté, co přestanou vykonávat svou funkci.

Soudní dvůr může na plenárním zasedání tuto imunitu zrušit.

Článek 4

Žádný člen výboru se nesmí účastnit smíru jakéhokoli případu, při kterém předtím působil jako zástupce nebo poradce nebo jednal za některou ze stran, nebo k němuž byl přizván, aby se vyjádřil jako člen soudu, člen vyšetřovací komise nebo z jakékoli jiné funkce.

Jestliže se některý ze členů výboru domnívá, že by se z nějakého zvláštního důvodu neměl účastnit rozhodování nebo vyšetřování určité věci, uvědomí o tom předsedu. Pokud se předseda výboru z nějakého zvláštního důvodu domnívá, že by některý z členů výboru měl být z projednávání určité věci vyloučen, oznámí mu to vhodným způsobem.

V případě jakýchkoli obtíží při uplatňování tohoto článku rozhodne výbor.

Článek 5

Odstavec 1

Odstavec 2

Článek 6

Odstavec 1

Odstavec 2

Článek 7

Na návrh Soudního dvora stanoví Rada odměny pro členy výboru.

Článek 8

Výbor zasedá v místě sídla Soudního dvora. Sbor rozhodců uvedený v čl. 10 odst. 1 může na základě dohody stran výjimečně zasedat i na jiném místě ve Společenství.

Článek 9

Funkci tajemníka výboru vykonává úředník, kterého jmenuje Soudní dvůr po dohodě s předsedou výboru. Jeho povinnosti stanovuje výbor na návrh předsedy a schvaluje je Soudní dvůr.

Jmenování rozhodců a jazykový režim

Článek 10

Odstavec 1

Odstavec 2

Odstavec 3

Odstavec 4

Článek 11

Odstavec 1

Odstavec 2

Článek 12

Řízení probíhá v jednom z úředních jazyků Společenství. Jazyk řízení zvolí majitel patentu, prozatímně chráněného patentového práva, užitného vzoru nebo žádosti o udělení patentu.

Sbor rozhodců však může na žádost jedné ze stran a po slyšení druhé strany zčásti nebo zcela povolit za jazyk řízení jiný úřední jazyk. Tuto žádost nemůže podat Komise ESAE.

Smír

Článek 13

Odstavec 1

Odstavec 2

Odstavec 3

Řízení

Článek 14

Sbor rozhodců rozhodne o tom, zda by před ústním jednáním nemělo dojít k výměně písemných vyjádření. V takovém případě předseda sboru stanoví počet písemných vyjádření a lhůty, které mají být dodrženy.

Tajemník oznámí stranám tyto lhůty a strany zašlou tajemníkovi svá písemná vyjádření; tajemník předá vyjádření protistraně a připraví spis pro rozhodčí řízení.

Předseda sboru rozhodců stanoví den a hodinu prvního slyšení. Tajemník o tom včas uvědomí strany sporu.

Článek 15

Jestliže v případě podle čl. 14 odst. 1 nepředloží jedna ze stran své písemné (svá písemná) vyjádření ve lhůtě stanovené předsedou sboru rozhodců, přesto předseda stanoví den a hodinu slyšení.

Jestliže se jedna ze stran, která byla řádně předvolána, nedostaví, může sbor rozhodců rozhodnout ve prospěch návrhů druhé strany poté, co se přesvědčí, že návrhy jsou v souladu s právem nebo skutkovým stavem. Sbor rozhodců může v případě, že to považuje za vhodné, nařídit další slyšení.

Článek 16

Každou stranu může zastupovat nebo jí být nápomocen jeden nebo více poradců. Každá strana oznámí co nejdříve tajemníkovi svůj záměr, pokud jde o tuto věc, a tajemník uvědomí protistranu. Podání poradce týkající se buď rozhodčí smlouvy, anebo písemných vyjádření budou uvedena v tomto oznámení.

Článek 17

Členové sboru rozhodců mohou provést inspekci na místě, považují-li ji za účelnou; strany se mohou této inspekce zúčastnit.

Článek 18

Sbor rozhodců rozhoduje o tom, jakým způsobem má být řízení vedeno a jak dlouho má trvat. Sbor volně hodnotí důkazy.

Článek 19

Slyšení stran řídí předseda sboru rozhodců. Slyšení je veřejné pouze tehdy, rozhodne-li o tom sbor rozhodců se souhlasem dotyčných stran.

O každém řízení se vyhotoví zápis, který podepíše předseda sboru rozhodců a tajemník.

Článek 20

Jakmile strany ukončí zdůvodňování svých případů, je slyšení prohlášeno za skončené.

Dokud nedojde k vydání nálezu, je sbor rozhodců zmocněn obnovit slyšení, jestliže se objeví nový důkaz, který může mít rozhodující vliv na jeho stanovisko, nebo jestliže si hodlá po důkladnějším přezkoumání vyjasnit určité body.

Článek 21

Porady sboru rozhodců jsou a zůstanou tajné. Všechna rozhodnutí sboru rozhodců jsou přijímána většinou hlasů.

Článek 22

Rozhodčí nález se vyhotoví písemně a je opatřen datem, ke kterému byl podepsán. Obsahuje jména rozhodců a jejich podpisy; obsahuje odůvodnění, na nichž se nález zakládá; rozhodčí smlouva může však stanovit, že určité body nebudou odůvodněny.

Sbor rozhodců se může usnést, že se nález přečte na veřejném zasedání za přítomnosti stran nebo po jejich řádném předvolání.

Nález je neprodleně oznámen stranám.

Článek 23

Sbor rozhodců rozhodne ex aequo et bono v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii a v souladu se všeobecnými zásadami společnými právním řádům jeho členských států.

Článek 24

Toto nařízení je použitelné ve všech případech, včetně těch, kdy je v souladu s čl. 11 odst. 1 spor rozhodován pouze jedním rozhodcem nebo sborem rozhodců složeným z pěti členů.

Rozpočtová a finanční ustanovení

Článek 25

Řízení před výborem je bezplatné. Náklady vynaložené výborem, jako jsou platby podle článku 7, náklady rejstříku a jiné administrativní náklady, a navíc čistě procesní náklady pro účely smíru nebo rozhodčího řízení, se hradí z provozního rozpočtu Evropského společenství pro atomovou energii ze samostatné kapitoly v oddílu IV týkajícího se Soudního dvora.

Článek 26

Náklady určené k náhradě podle článku 73 jednacího řádu Soudního dvora nesou strany. Nesouhlasí-li strany s náklady ve smyslu rozhodčí smlouvy uvedené v čl. 10 odst. 1, rozhodne sbor rozhodců o těchto nákladech ex aequo et bono. Lze použít sazebník poplatků uvedený v čl. 15 odst. 5 jednacího řádu Soudního dvora.

Existuje-li spor o náhradu nákladů, rozhodne o náhradě sbor rozhodců, jemuž byl případ přidělen, příkazem na žádost dotyčné strany poté, co vyslechne připomínky druhé strany.

Článek 27

Náklady vynaložené jednou stranou na výkon rozhodnutí hradí druhá strana podle sazebníku poplatků platného ve státě, kde se výkon rozhodnutí uskutečňuje.

Závěrečná ustanovení

Článek 28

Toto nařízení může být na návrh Soudního dvora kdykoli revidováno a doplněno kdykoli poté, co výbor začne plnit své povinnosti. Předseda výboru podá Soudnímu dvoru návrhy na změnu nebo doplnění jednacího řádu obsaženého v tomto nařízení.

Toto nařízení závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 3. prosince 1963.

Za Radu

předseda

J. M. A. H. Luns

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/