Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 141/2003

ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 141/2003

ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 29/1999 ze dne 26. března 1999 [1].

(2) Příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 83/2002 ze dne 25. června 2002 [2].

(3) Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost [3], ve znění opravy v Úř. věst. L 33, 8.2.2003, s. 43, by měla být začleněna do Dohody,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II Dohody se mění takto:

1. V kapitole IV se za bod 4f (směrnice Komise 97/17/ES) vkládá nový bod, který zní:

"4g. 32002 L 0040: směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost (Úř. věst. L 128, 15.5.2002, s. 45), ve znění Úř. věst. L 33, 8.2.2003, s. 43.

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Příloha I směrnice Komise 2002/40/ES se doplňuje textem v příloze II dodatku 1 oddílu 6 Dohody.

b) Příloha V směrnice Komise 2002/40/ES se doplňuje textem v příloze II dodatku 2 oddílu 6 Dohody.";

2. Dodatky 1 a 2 se doplňují podle příloh I a II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha IV Dohody se mění takto:

1. Za bod 11f (směrnice Komise 97/17/ES) se vkládá nový bod, který zní:

"11g. 32002 L 0040: směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost (Úř. věst. L 128, 15.5.2002, s. 45), ve znění Úř. věst. L 33, 8.2.2003, s. 43 [4].

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) Příloha I směrnice Komise 2002/40/ES se doplňuje textem v příloze IV dodatku 5 oddílu 6 Dohody.

b) Příloha V směrnice Komise 2002/40/ES se doplňuje textem v příloze IV dodatku 6 oddílu 6 Dohody."

2. Dodatky 5 a 6 se doplňují podle příloh III a IV tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Znění směrnice 2002/40/ES, ve znění opravy v Úř. věst. L 33, 8.2.2003, s. 43, v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 8. listopadu 2003 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [5].

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

 

V Bruselu dne 7. listopadu 2003.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

J. K. J. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

[1] Úř. věst. L 266, 19.10.2000, s. 5.

[2] Úř. věst. L 266, 3.10.2002, s. 34.

[3] Úř. věst. L 128, 15.5.2002, s. 45.

[4] Uvádí se pouze pro informaci; pro použití viz přílohu II "Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace".

[5] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 141/2003

V příloze II dodatku 1 Dohody se za oddíl 5 vkládá nový oddíl, který zní:

"ODDÍL 6

SMĚRNICE KOMISE 2002/40/ES

(elektrické trouby pro domácnost)"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 141/2003

V příloze II dodatku 2 Dohody se za oddíl 5 vkládá nový oddíl, který zní:

"ODDÍL 6

SMĚRNICE KOMISE 2002/40/ES

(elektrické trouby pro domácnost)

Poznámka Štítek Příloha I | Informační list Příloha II | Zásilkový prodej Příloha III | CS | IS | NO |

⊗ | | | Energie | Orka | Energi |

⊗ | | | Elektrická trouba | Rafmagnsbökunarofn | Elektrisk stekeovn |

I | 1 | 1 | Výrobce | Framleiðandi | Merke |

II | 2 | 1 | Model | Gerð | Modell |

⊗ | | | Úsporné | Góð nýtni | Lavt energiforbruk |

⊗ | | | Méně úsporné | Slæm nýtni | Høyt energiforbruk |

| 3 | 2 | Třída energetické účinnosti... na stupnici od A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie) | Orkunýtniflokkur … á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni) | Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk) |

| | | Užitečná plocha | Bökunarrými | Stekeoverflate |

V | 5 | 3 | Spotřeba energie | Orkunotkun | Energiforbruk |

V | 5 | 3 | kWh | kWh | kWh |

V | 5 | 3 | Tepelná funkce | Hitun | Oppvarmingsfunksjon |

V | 5 | 3 | Konvenční tepelná fuknce | Hefðbundinn | Tradisjonell oppvarming |

V | 5 | 3 | Nucená konvekce vzduchu | Blástursofn | Varmluft |

V | 5 | 3 | S normalizovamnou zátěží | Miðað við staðalálag | Basert på standardbelastning |

VI | 6 | 4 | Užitečný objem (litry) | Notkunarrými (lítrar) | Nettovolum (liter) |

VII | 7 | 5 | Typ | Stærð | Type |

VII | 7 | 5 | Malý | Lítill | Liten |

VII | 7 | 5 | Střední | Meðal | Middels stor |

VII | 7 | 5 | Velký | Stór | Stor |

| 8 | | Doba tepelné úpravy normalizované zátěže | Bökunartími við staðalálag | Koketid ved standardbelastning |

VIII | 9 | 6 | Hluk (dB(A) re 1 pW) | Hávaði (dB(A) re 1 pW) | Lydnivå (støy) (dB(A) re 1 pW) |

⊗ | | | Další údaje jsou v návodu k použití | Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum | Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger |

| 11 | | Plocha největšího plechu na pečení | Stærð stærstu bökunarplötu | Arealet til den største stekeplaten |

⊗ | | | Norma EN 50304 | Norm EN 50304 | Standard EN 50304 |

| | | Směrnice 2002/40/ES pro označování elektrických trub energetickými štítky | Tilskipun 2002/40/EB um orkumerkingar rafmagnsbökunarofna | Direktiv 2002/40/EF om energimerking av elektriske stekeovner" |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 141/2003

V příloze IV dodatku 5 Dohody se za oddíl 5 vkládá nový oddíl, který zní:

"ODDÍL 6

SMĚRNICE KOMISE 2002/40/ES

(elektrické trouby pro domácnost)"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 141/2003

V příloze IV dodatku 6 Dohody se za oddíl 5 vkládá nový oddíl, který zní:

"ODDÍL 6

SMĚRNICE KOMISE 2002/40/ES

(elektrické trouby pro domácnost)

Poznámka Štítek Příloha I | Informační list Příloha II | Zásilkový prodej Příloha III | CS | IS | NO |

⊗ | | | Energie | Orka | Energi |

⊗ | | | Elektrická trouba | Rafmagnsbökunarofn | Elektrisk stekeovn |

I | 1 | 1 | Výrobce | Framleiðandi | Merke |

II | 2 | 1 | Model | Gerð | Modell |

⊗ | | | Úsporné | Góð nýtni | Lavt energiforbruk |

⊗ | | | Méně úsporné | Slæm nýtni | Høyt energiforbruk |

| 3 | 2 | Třída energetické účinnosti... na stupnici od A (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba elektrické energie) do G (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie) | Orkunýtniflokkur … á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni) | Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk) |

| | | Užitečná plocha | Bökunarrými | Stekeoverflate |

V | 5 | 3 | Spotřeba energie | Orkunotkun | Energiforbruk |

V | 5 | 3 | kWh | kWh | kWh |

V | 5 | 3 | Tepelná funkce | Hitun | Oppvarmingsfunksjon |

V | 5 | 3 | Konvenční tepelná fuknce | Hefðbundinn | Tradisjonell oppvarming |

V | 5 | 3 | Nucená konvekce vzduchu | Blástursofn | Varmluft |

V | 5 | 3 | S normalizovamnou zátěží | Miðað við staðalálag | Basert på standardbelastning |

VI | 6 | 4 | Užitečný objem (litry) | Notkunarrými (lítrar) | Nettovolum (liter) |

VII | 7 | 5 | Typ | Stærð | Type |

VII | 7 | 5 | Malý | Lítill | Liten |

VII | 7 | 5 | Střední | Meðal | Middels stor |

VII | 7 | 5 | Velký | Stór | Stor |

| 8 | | Doba tepelné úpravy normalizované zátěže | Bökunartími við staðalálag | Koketid ved standardbelastning |

VIII | 9 | 6 | Hluk (dB(A) re 1 pW) | Hávaði (dB(A) re 1 pW) | Lydnivå (støy) (dB(A) re 1 pW) |

⊗ | | | Další údaje jsou v návodu k použití | Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum | Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger |

| 11 | | Plocha největšího plechu na pečení | Stærð stærstu bökunarplötu | Arealet til den største stekeplaten |

⊗ | | | Norma EN 50304 | Norm EN 50304 | Standard EN 50304 |

| | | Směrnice 2002/40/ES pro označování elektrických trub energetickými štítky | Tilskipun 2002/40/EB um orkumerkingar rafmagnsbökunarofna | Direktiv 2002/40/EF om energimerking av elektriske stekeovner" |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/