Nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993

o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy

Nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993

o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na články 31 a 32 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1] vypracovaný po obdržení stanoviska skupiny osob jmenovaných Výborem pro vědu a techniku z vědeckých odborníků členských států,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že dne 2. února 1959 přijala Rada směrnice, které stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření [4], pozměněné zejména směrnicí 80/836/Euratom [5];

vzhledem k tomu, že podle článku 3 směrnice 80/836/Euratom je každý členský stát povinen vyžadovat, aby činnosti, které zahrnují riziko vyplývající z ionizujícího záření, byly povinně ohlašovány; že s přihlédnutím k možným rizikům a jiným významným uvážením podléhají tyto činnosti v případech stanovených každým členským státem předchozímu povolení;

vzhledem k tomu, že členské státy na svých územích postupně zavedly systémy opatření ke splnění požadavků článku 3 směrnice 80/836/Euratom; že tedy prostřednictvím vnitřních kontrol, které členské státy uplatňují na základě vnitrostátních právních předpisů shodných se stávajícími požadavky Společenství a odpovídajícími mezinárodními požadavky, pokračují členské státy v zajišťování srovnatelné úrovně ochrany na svých územích;

vzhledem k tomu, že přeprava radioaktivního odpadu mezi členskými státy, do Společenství a ze Společenství podléhá zvláštním opatřením stanoveným směrnicí 92/3/Euratom [6]; že se po členských státech požaduje, aby nejpozději do 1. ledna 1994 uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí 92/3/Euratom; že by každý členský stát měl odpovídat za zajištění toho, že s jeho vlastním radioaktivním odpadem je správně nakládáno;

vzhledem k tomu, že odstraněním hraničních kontrol ve Společenství od 1. ledna 1993 přišly příslušné orgány členských států o možnost získávat informace, které dosud získávaly prostřednictvím těchto kontrol o přepravě radioaktivních látek; že je nezbytné, aby dotyčné příslušné orgány získávaly informace na stejné úrovni jako dříve, aby mohly pokračovat v provádění kontrol pro účely radiační ochrany; že systém Společenství týkající se prohlášení a poskytování informací by měl usnadnit zachování kontrol z hlediska radiační ochrany; že pro přepravu uzavřených zdrojů a radioaktivního odpadu je existence systému předchozího prohlášení nezbytná;

vzhledem k tomu, že zvláštní štěpné materiály podle definice v článku 197 Smlouvy o ESAE jsou předmětem ustanovení hlavy druhé kapitoly VII — Záruky uvedené smlouvy; že přeprava těchto materiálů podléhá závazkům členských států a Komise podle Mezinárodní úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů (MAAE, 1980);

vzhledem k tomu, že tímto nařízením nejsou dotčeny předpisy o informacích a kontrolách ukládaných z jiných důvodů, než je radiační ochrana,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Toto nařízení se vztahuje na přepravu uzavřených zdrojů a jiných významných zdrojů mezi členskými státy, pokud jejich množství a koncentrace překročí úrovně stanovené v čl. 4 písm. a) a b) směrnice 80/836/Euratom. Vztahuje se rovněž na přepravu jaderného odpadu mezi členskými státy ve smyslu směrnice 92/3/Euratom.

2. V případě jaderných materiálů vykonávají členské státy na svém území všechny nezbytné kontroly, aby zajistily, že každý příjemce těchto materiálů, které jsou přepravovány z jiného členského státu, dodržuje vnitrostátní předpisy provádějící článek 3 směrnice 80/836/Euratom.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- přepravou souhrn přepravních operací z místa původu do místa určení, včetně nakládky a vykládky radioaktivních látek,

- držitelem radioaktivních látek každá fyzická nebo právnická osoba, která je před uskutečněním přepravy právně odpovědná podle vnitrostátního práva za tyto materiály a která je hodlá dopravit příjemci,

- příjemcem radioaktivních látek každá fyzická nebo právnická osoba, ke které je tento materiál dopravován,

- uzavřeným zdrojem zdroj ve významu podle směrnice 80/836/Euratom,

- jinými významnými zdroji jakékoli radioaktivní látky, které nejsou uzavřenými zdroji a které jsou určeny k přímému nebo nepřímému využití ionizujícího záření pro lékařské, veterinární, průmyslové, komerční, výzkumné nebo zemědělské účely,

- radioaktivním odpadem odpad ve významu podle směrnice 92/3/Euratom,

- jadernými materiály zvláštní štěpné materiály, výchozí materiály a rudy podle definice v článku 197 Smlouvy o ESAE,

- příslušnými orgány jakýkoli orgán, který v členském státě odpovídá za uplatňování a dodržování tohoto nařízení, nebo jakýkoli jiný orgán zmocněný členským státem,

- činností činnost ve významu podle směrnice 80/836/Euratom.

Článek 3

Kontroly přepravy uzavřených zdrojů, jiných významných zdrojů a radioaktivního odpadu mezi členskými státy pro účely radiační ochrany musí být, v souladu s právními předpisy Společenství a s vnitrostátním právem, vykonávány jako součást kontrolních postupů uplatňovaných nediskriminačním způsobem na celém území členského státu.

Článek 4

1. Držitel uzavřených zdrojů nebo radioaktivního odpadu, který hodlá uskutečnit přepravu těchto zdrojů nebo tohoto odpadu nebo zařídit, aby se taková přeprava uskutečnila, musí obdržet předem písemné prohlášení příjemce radioaktivních látek, kterým se potvrzuje, že příjemce dodržuje v členském státě určení všechny předpisy provádějící článek 3 směrnice 80/836/Euratom a splňuje odpovídající vnitrostátní požadavky na bezpečné skladování, využívání nebo zneškodňování této třídy zdrojů nebo odpadu.

Prohlášení bude učiněno formou standardního dokladu uvedeného v přílohách I a II tohoto nařízení.

2. Prohlášení uvedené v odstavci 1 zašle příjemce příslušnému orgánu členského státu, do kterého se přeprava uskutečňuje. Příslušný orgán potvrdí svým razítkem na dokladu, že vzal prohlášení na vědomí, a poté zašle příjemce prohlášení držiteli.

Článek 5

1. Prohlášení uvedené v článku 4 se může vztahovat na více než jednu přepravní operaci za podmínky, že

- uzavřené zdroje nebo radioaktivní odpad, kterých se prohlášení týká, mají v podstatě stejné fyzikální a chemické vlastnosti,

- uzavřené zdroje nebo radioaktivní odpad, kterých se prohlášení týká, nepřekračují úrovně aktivity stanovené v prohlášení a

- přepravní operace uskutečňuje stejný držitel stejnému příjemci a týkají se stejných příslušných orgánů.

2. Prohlášení je platné po dobu nepřekračující tři roky ode dne razítka příslušného orgánu, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2.

Článek 6

Držitel uzavřených zdrojů, jiných významných zdrojů a radioaktivního odpadu, který uskutečnil přepravu těchto zdrojů nebo odpadu nebo zařizoval uskutečnění takové přepravy, je povinen ve lhůtě 21 dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí poskytnout příslušným orgánům členského státu určení následující informace týkající se dodávek za dané čtvrtletí:

- jména a adresy příjemců,

- celkovou aktivitu každého radionuklidu dodaného každému příjemci a počet takto uskutečněných dodávek,

- nejvyšší jednotlivé množství každého radionuklidu dodaného každému příjemci,

- typ látky: uzavřený zdroj, jiný významný zdroj nebo radioaktivní odpad.

První takové hlášení bude zahrnovat období od 1. července do 30. září 1993.

Článek 7

Příslušné orgány členských států spolupracují při zajištění uplatňování a dodržování tohoto nařízení.

Článek 8

Členské státy zašlou Komisi nejpozději do 1. července 1993 název nebo názvy a adresu nebo adresy příslušných orgánů podle definice v článku 2 a veškeré nezbytné informace za účelem rychlého spojení s těmito orgány.

Členské státy zasílají Komisi všechny změny uvedených údajů.

Komise sdělí tyto informace a všechny jejich změny všem příslušným orgánům ve Společenství a zveřejní je včetně všech změn v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 9

Tímto nařízením nejsou dotčeny stávající vnitrostátní předpisy a mezinárodní dohody týkající se přepravy radioaktivních materiálů, včetně jejich tranzitu.

Článek 10

Tímto nařízením nejsou dotčeny závazky a práva vyplývající ze směrnice 92/3/Euratom.

Článek 11

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

2. Použitelnost tohoto nařízení pro radioaktivní odpad končí dnem 1. ledna 1994.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Lucemburku dne 8. června 1993.

Za Radu

předseda

N. Helveg Petersen

[1] Úř. věst. C 347, 31.12.1992, s. 17.

[2] Úř. věst. C 150, 31. 5. 1993.

[3] Úř. věst. C 19, 25.1.1993, s. 13.

[4] Úř. věst. 11, 20.2.1959, s. 221/59.

[5] Úř. věst. L 246, 17.9.1980, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 84/467/Euratom (Úř. věst. L 265, 5.10.1984, s. 4).

[6] Úř. věst. L 35, 12.2.1992, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

PŘEPRAVA UZAVŘENÝCH ZDROJŮ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

PŘEPRAVA RADIOAKTIVNÍHO ODPADU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/