Směrnice Komise 97/17/ES

ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnostText s významem pro EHP.

Směrnice Komise 97/17/ES

ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnostText s významem pro EHP.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na články 9 a 12 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že využití elektrické energie u myček nádobí představuje významnou část celkové poptávky Společenství po elektrické energii; že od snižování spotřeby energie těchto spotřebičů lze očekávat značné úspory;

vzhledem k tomu, že vyšší mycí a sušicí schopnost často vyžaduje vyšší spotřebu vody a energie; že informace o mycí a sušicí schopnosti spotřebiče jsou prospěšné při hodnocení údajů o jeho spotřebě energie a vody; že tato skutečnost napomáhá spotřebitelům při volbě spotřebiče, který odpovídá požadavkům na racionální využívání energie;

vzhledem k tomu, že Společenství na důkaz svého zájmu o mezinárodní normalizační systém schopný vytvářet normy skutečně používané všemi partnery v mezinárodním obchodu a splňovat požadavky politiky Společenství vyzývá evropské normalizační organizace, aby pokračovaly ve své spolupráci s mezinárodními normalizačními organizacemi;

vzhledem k tomu, že Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) jsou orgány uznané jako příslušné přijímat harmonizované normy v souladu s obecnými řídicími zásadami spolupráce mezi Komisí a těmito dvěma orgány podepsanými dne 13. listopadu 1984; že ve smyslu této směrnice je harmonizovanou normou technická specifikace (evropská norma nebo harmonizační dokument) vypracovaná CENELEC na základě zadání (pověření) Komise v souladu s ustanoveními směrnice Rady83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [2], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 96/139/ES [3] a na základě těchto obecných řídicích zásad;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 10 směrnice 92/75/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na myčky nádobí pro domácnost napájené z elektrické sítě. Spotřebiče, které mohou používat i jiné zdroje energie, jsou z působnosti této směrnice vyňaty.

2. Informace požadované touto směrnicí musí být zjišťovány v souladu s harmonizovanými normami, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství a ke kterým členské státy zveřejnily referenční čísla odpovídajících vnitrostátních norem přejímajících uvedené harmonizované normy. Jakákoli ustanovení této směrnice, která požadují informace týkající se hluku, jsou použitelná pouze v případě, že uvedené informace jsou požadovány podle článku 3 směrnice Rady 86/594/EHS [4]. Tyto informace, pokud jsou požadovány, se zjišťují v souladu s uvedenou směrnicí.

3. Harmonizované normy uvedené v odstavci 2 musí být vypracovány na základě pověření uděleného Komisí v souladu se směrnicí 83/189/EHS.

4. Pokud kontext nevyžaduje jinak, mají výrazy v této směrnici stejný význam jako výrazy ve směrnici 92/75/EHS.

Článek 2

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 2 odst. 3 směrnice 92/75/EHS musí obsahovat:

- jméno a adresu dodavatele,

- obecný popis spotřebiče postačující pro jeho identifikaci,

- informace, popřípadě doplněné výkresy, týkající se hlavních znaků konstrukce modelu, a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie,

- protokoly o příslušných měřeních prováděných zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 této směrnice,

- návod k obsluze (pokud existuje).

2. Energetický štítek uvedený v čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS musí odpovídat příloze I této směrnice. Musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt.

3. Obsah a úprava informačního listu uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS musí odpovídat příloze II této směrnice.

4. Za okolností uvedených v článku 5 směrnice 92/75/EHS, a je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky prostřednictvím tiskovin, např. katalogu zásilkového prodeje, musí tyto tiskoviny obsahovat všechny informace uvedené v příloze III této směrnice.

5. Třída energetické účinnosti spotřebiče uvedená na energetickém štítku a v informačním listu musí odpovídat příloze IV.

Článek 3

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby všichni dodavatelé a obchodníci usazení na jejich území plnili závazky, které pro ně vyplývají z této směrnice.

Článek 4

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. června 1998. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Použijí tyto předpisy doe dne 1. července 1998.

Členské státy však musí do 31. prosince 1998 umožnit:

- uvedení na trh, prodej a/nebo nabízení výrobků a

- distribuci tiskovin uvedených v čl. 2 odst. 4,

které neodpovídají této směrnici.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 16. dubna 1997.

Za Komisi

Christos papoutsis

člen Komise

[1] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

[2] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8.

[3] Úř. věst. L 32, 10.2.1996, s. 31.

[4] Úř. věst. L 344, 6.12.1986, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Provedení energetického štítku

1. Energetický štítek musí být v příslušné jazykové verzi zvolené z následujících vzorů:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. Následující poznámky vymezují informace, které musí být uvedeny na energetickém štítku.

Poznámka:

I. Jméno nebo ochranná známka dodavatele.

II. Dodavatelova identifikační značka modelu.

III. Třída energetické účinnosti modelu stanovená v souladu s přílohou IV. Toto indikační písmeno se umístí ve stejné úrovni jako příslušná šipka.

IV. Aniž jsou dotčeny jakékoli požadavky systému udělování Eko-štítků Společenství, může zde být uvedena kopie Eko-štítku v případě, že modelu byl udělen "Eko-štítek Společenství" podle nařízení Rady (EHS) č. 880/92 [1].

V. Spotřeba energie v kWh/cyklus při použití normalizovaného cyklu stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

VI. Třída mycí schopnosti stanovená v souladu s přílohou IV.

VII. Třída sušicí schopnosti stanovená v souladu s přílohou IV.

VIII. Množství náplně spotřebiče vyjádřené počtem normalizovaných sad stanovených v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v čl. 1 odst. 2.

IX. Spotřeba vody v litrech při úplném cyklu při použití normalizovaného cyklu stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

X. Hluk při normalizovaném cyklu stanovený v souladu se směrnicí Rady 86/594/EHS [2], pokud jsou tyto údaje požadovány.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

Tisk

3. Údaje pro tisk energetického štítku

+++++ TIFF +++++

Použité barvy:

CMYK: kyan, magenta, žlutá, černá.

Příklad 07X0: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

Šipky:

A : X0X0,

B : 70X0,

C : 30X0,

D : 00X0,

E : 03X0,

F : 07X0,

G : 0XX0.

Barva rámečku: X070.

Celý text je černý. Pozadí je bílé.

[1] Úř. věst. L 99, 11.4.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 344, 6.12.1986, s. 24. Příslušnými normami jsou EN 60704-2-3 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

INFORMAČNÍ LIST

Informační list musí obsahovat níže uvedené informace. Tyto informace mohou být uvedeny ve formě tabulky uvádějící počet modelů, které dodává stejný dodavatel, přičemž musí být uvedeny v níže uvedeném pořadí v případě, že nejsou obsaženy v obecnějším popisu spotřebiče:

1. Ochranná známka dodavatele.

2. Dodavatelova identifikační značka modelu.

3. Třída energetické účinnosti modelu, jak je definována v příloze IV, vyjádřená jako "Třída energetické účinnosti… na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost)". Pokud je tato informace uvedena ve formě tabulky, může to být vyjádřeno i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost).

4. Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byl udělen "Eko-štítek Společenství" podle nařízení (EHS) č. 880/92, může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít "Eko-štítek Společenství" a v příslušném poli musí být kopie značky Eko-štítku. Tímto ustanovením zůstávají všechny požadavky systému Eko-štítků EU nedotčeny.

5. Jméno výrobce, kód nebo údaj pro "normalizovaný" cyklus, ke kterému se vztahuje údaj na energetickém štítku a v informačním listu.

6. Spotřeba energie v kWh/cyklus při použití normalizovaného cyklu stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 a vyjádřená jako "Spotřeba energie XYZ v kWh/standardní zkušební cyklus při použití náplně studené vody. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče".

7. Třída mycí schopnosti, jak je stanoveno v příloze IV, vyjádřená jako: "Třída mycí schopnosti… na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)". Může být vyjádřena i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší).

8. Třída sušicí schopnosti, jak je stanoveno v příloze IV, vyjádřená jako "Třída sušicí schopnosti… na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)". Může být vyjádřena i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší).

9. Množství náplně spotřebiče vyjádřené počtem normalizovaných sad podle poznámky VIII přílohy I.

10. Spotřeba vody/normalizovaný cyklus podle poznámky IX přílohy I.

11. Doba programu standardního cyklu stanovená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

12. Dodavatelé mohou k bodům 5 až 11 připojit informace, pokud jde o jiné cykly.

13. Odhadovaná roční spotřeba energie a vody se rovná 220násobku spotřeb uvedených v bodech 6 (energie) a 10 (voda). Musí se vyjádřit jako "Odhadovaná roční spotřeba (220 cyklů)".

14. Hluk při normalizovaném cyklu měřený v souladu se směrnicí Rady (EHS) č. 86/594, pokud jsou tyto údaje požadovány.

Informace na energetickém štítku mohou být uvedeny buď v barevném, anebo černobílém provedení.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách uvedených v čl. 2 odst. 4 musí být uvedeny následující informace v tomto pořadí:

1. Třída energetické účinnosti (bod 3 přílohy II).

2. Název normalizovaného cyklu (bod 5 přílohy II).

3. Spotřeba energie (bod 6 přílohy II).

4. Třída mycí schopnosti (bod 7 přílohy II).

5. Třída sušicí schopnosti (bod 8 přílohy II).

6. Množství náplně (poznámka VIII přílohy I).

7. Spotřeba vody (poznámka IX přílohy II).

8. Odhadovaná roční spotřeba (220 cyklů) (bod 13 přílohy II).

9. Hluk (poznámka X přílohy II), pokud jsou tyto údaje požadovány.

V případě, že jsou uváděny jiné informace obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v příloze II a musí být zahrnuty do výše uvedeného seznamu v pořadí stanoveném pro informační list.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

1. Třída energetické účinnosti spotřebiče se stanoví takto:

Referenční spotřeba CR se vypočítá takto:

CR = 1,35 + 0,025 × S | je-li S ≥ 10 |

CR = 0,45 + 0,09 × S | je-li S ≤ 9 |

kde S je množství náplně spotřebiče vyjádřené počtem normalizovaných sad (příloha I pozn. VIII).

E

=

CCR

kde C je spotřeba energie spotřebiče (poznámka V přílohy I).

Třída energetické účinnosti se pak stanoví podle tabulky 1:

Tabulka 1

Třída energetické účinnosti | Index energetické účinnosti EI |

A | EI < 0,64 |

B | 0,64 ≤ EI < 0,76 |

C | 0,76 ≤ EI < 0,88 |

D | 0,88 ≤ EI < 1,00 |

E | 1,00 ≤ EI < 1,12 |

F | 1,12 ≤ EI < 1,24 |

G | EI ≥ 1,24 |

2. Třída mycí schopnosti spotřebiče se stanoví podle tabulky 2:

Tabulka 2

Třída mycí schopnosti | Index mycí schopnosti PC, jak je stanoveno v harmonizovaných normách uvedených v čl. 1 odst. 2, při použití normalizovaného cyklu |

A | PC > 1,12 |

B | 1,12 ≥ PC > 1,00 |

C | 1,00 ≥ PC > 0,88 |

D | 0,88 ≥ PC > 0,76 |

E | 0,76 ≥ PC > 0,64 |

F | 0,64 ≥ PC > 0,52 |

G | 0,52 ≥ PC |

3. Třída sušicí schopnosti spotřebiče se stanoví podle tabulky 3:

Tabulka 3

Třída sušicí schopnosti | Index sušicí schopnosti PD, jak je stanoveno v harmonizovaných normách uvedených v čl. 1 odst. 2 |

A | PD > 1,08 |

B | 1,08 ≥ PD > 0,93 |

C | 0,93 ≥ PD > 0,78 |

D | 0,78 ≥ PD > 0,63 |

E | 0,63 ≥ PD > 0,48 |

F | 0,48 ≥ PD > 0,33 |

G | 0,33 ≥ PD |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

PŘEKLAD VÝRAZŮ POUŽÍVANÝCH NA ENERGETICKÉM ŠTÍTKU A V INFORMAČNÍM LISTU

Ekvivalenty anglických výrazů v ostatních jazycích Společenství uvedených výše jsou následující:

Poznámka | | | EN | ES | DA | DE | EL | FR | IT | NL | PT | FI | SV |

Energetický štítek | Informační list | Zásilkový prodej |

Příloha I | Příloha II | Příloha III |

+++++ TIFF +++++

| | | Energy | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi |

+++++ TIFF +++++

| | | Dishwasher | Lavavajillas | Opvaskemaskine | Geschirrspüler | Πλυντήριο πιάτων | Lave-vaisselle | Lavastoviglie | Afwasmachine | Máquina de lavar loiça | Astianpesukone | Diskmaskin |

I | 1 | | Manufacturer | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavarantoimittaja | Leverantör |

II | 2 | | Model | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell |

+++++ TIFF +++++

| | | More efficient | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Energieverbrauch | Περισσότερο αποδοτικό | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg förbrukning |

+++++ TIFF +++++

| | | Less efficient | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Energieverbrauch | Λιγότερο αποδοτικό | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos eficiente | Paljon kuluttava | Hög förbrukning |

| 3 | 1 | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energi-forbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε κλίμακα από Α (περισσότερο αποδοτικό) μέχρι το G (λιγότερο αποδοτικό) | Classe d'efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntie-klasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka… astei-kolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Energieffektivitets-klass… på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) |

V | | | Energy consumption | Consumo de energía | Energiforbrug | kWh/Programm | Κατανάλωση ενέργειας | Consommation d'énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo de energia | Energiankulutus | Energiförbrukning |

V | | | kWh/cycle | kWh/ciclo | kWh/opvask | kWh | kWh/πρόγραμμα | kWh | kWh/ciclo | kWh/cyclus | kWh/ciclo | kWh/ohjelma | kWh/diskomgång |

| 6 | 3 | Energy consumption XYZ kWh per standard test cycle, using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used | Consumo de XYZ kWh por ciclo, sobre la base del resultado obte-nido en un ciclo normalizado utili-zando una carga con agua fría. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. | Energiforbrug XYZ kWh pr. opvask på grundlag af stan-dardtest på nor-malprogram med maskinen tilsluttet koldt vand. Det faktiske energiforbrug vii bero på, hvordan opvaskemaskinen bruges. | Energieverbrauch XYZ in kWh pro Standardprüfprogramm bei Kaltwasserbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab | Κατανάλωση ενέργειας ΧΥΖ kWh στο τυπικό πρό-γραμμα με χρήση κρύου νερού. Η πραγματική κατα-νάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής | Consommation d'énergie XYZ kWh sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant, avec alimentation en eau froide. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil | Consumo di energia XYZ kWh per ciclo di prova normale con acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipend-erà dalle modalità di utilizzazione dell'apparecchio | Energieverbruik XYZ kWh per standaard-test-cyclus, met toevoer van koud water. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | Consumo de energia XYZ kWh por ciclo padråo, com enchimento a água fria. O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho | Energiankulutus XYZ kWh peru-sohjelmaa kohden kylmävesiliitännäs-sä. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötav-oista | Energiförbrukning XYZ kWh per diskomgång vid kallvattenanslut-ning. Den faktiska energiförbruk-ningen beror på hur maskinen används |

+++++ TIFF +++++

| | | (Based on test results for manufacturer's standard cycle, using cold fill) | (basado en los re-sultados obtenidos en las pruebas realizadas por el fa-bricante en un ciclo normalizado utilizando carga fría) | (På grundlag af testresultater for normalprogram med tilslutning til koldt vand) | (ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das vom Hersteller festgelegte Standardpro-gramm, bei Kaltwasserbefüllung) | (με βάση τα αποτε-λέσματα δοκιμών επί του τυπικού προγράμματος με κρύο νερό) | (Sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant) | (in base ai risultati di prove di cicli normali di lavaggio con acqua fredda) | (Gebaseerd op de resultaten van een standaardcyclus, met toevoer van koud water) | (Com base nos resultados dos ensaios para o ciclo padrão recomendado pelo fabricante, com enchimento a água fria) | (perustuu mittaus-tuloksiin, jotka on saatu tavaran-toimittajan ilmoittamalla perusohjelmalla kylmäve-siliitännässä) | (Baserat på resultat från provning med tillverkarens nor-malprogram vid kallvattenanslut-ning) |

+++++ TIFF +++++

| | | Actual consumption will depend on how the appliance is used | El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes appa-ratet benyttes | Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab | Η πραγματική κα-τανάλωση εξαρτά-ται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής | La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil | Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato | Het werkelijk verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do apa-relho | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista | Den faktiska förbrukningen beror på hur apparaten används |

VI | | | Cleaning performanceAhigherGlower | Eficacia de lavadoAmás altoGmás bajo | OpvaskeevneAhøjGlav | ReinigungswirkungAbesserGschlechter | Βαθμός πλυσίματοςAυψηλότερηGχαμηλότερη | Efficacité de lavageAplus élevéeGplus faible | Efficacia di lavaggioAaltaGbassa | AfwasresultaatAgoedGmatig | Eficiência de lavagemAmais elevadaGmais baixa | PesutulosAhyväGhuono | DiskeffektAbättreGsämre |

| 7 | 4 | Cleaning performance class… on a scale of A (higher) to G (lower) | Clase de eficacia de lavado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) | Opvaskeevne… på skalaen A (høj) til G (lav) | Reinigungs-wirkungsklasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | Βαθμός πλυσίματος… σε μία κλίμακα από Α (υψηλότερη απόδοση) μέχρι G (χαμηλότερη από-δοση) | Classe d'efficacité de lavage… sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible) | Classe di efficacia di lavaggio… su una scala da A (alta) a G (bassa) | Afwasresultaat:… op een schaal van A (goed) tot G (matig) | Classe de eficiência de lavagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa) | Pesutulosluokka… asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono) | Diskeffektetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre) |

VII | | | Drying performanceAhigherGlower | Eficacia de secadoAmás altoGmás bajo | TørreevneAhøjGlav | TrockenwirkungAbesserGschlechter | … Βαθμός στεγνώματοςΑυψηλότερηGχαμηλότερη | Efficacité de séchageAplus élevéeGplus faible | Efficacia di asciugaturaAaltaGbassa | DroogresultaatAgoedGmatig | Eficiência de secagemAmais elevadaGmais baixa | KuivaustulosAhyväGhuono | Torkeffekt…AbättreGsämre |

| 8 | 5 | Drying performance… on a scale of: A (higher) to G (lower) | Clase de eficacia de secado… en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) | Tørreevne… på skalaen A (høj) til G (lav) | Trockenwirkungsklasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | … Βαθμός στεγνώματος… σε μία κλίμακα από Α (υψηλότερη απόδοση) μέχρι G (χαμηλόρερη απόδοση) | Classe d'efficacité de séchage…, sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible) | Classe di efficacia di asciugatura… su una scala da A (alta) a G (bassa) | Droogresultaat… op een schaal van A (goed) tot G (matig) | Classe de eficiência de secagem… numa escala de A (mais elevada) a G (mais baixa) | Kuivaustulosluokka… asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono) | Torkeffektetsklass… på en skala från A (bättre) till G (sämre) |

VIII | 9 | 6 | Standard place settings | Cubiertos | Standardkuverter | Standardbefüllung | Σκεύη τοποθετημέ-να κανονικά | Nombre de couverts | Coperti | Standaardcouverts | Services de loiça padrão | Täyttömäärä (standardiastiastoja) | Standardkuvert |

IX | 10 | 7 | Water consumption l/cycle | Consumo de agua l/ciclo | Vandforbrug l/opvask | Wasserverbrauch l/Programm | Κατανάλωση νερού 1/πρόγραμμα | Consommation d'eau l/cycle | Consumo di acqua l/ciclo | Waterverbruik (l/cyclus) | Consumo de água l/ciclo | Vedenkulutus l/ohjelma | Vattenförbrukning l/diskomgång |

| 11 | | Programme time | Tiempo del programa | Varighed af normalprogram | Für Standardprogramm erforderliche Zeit | Διάρκεια κανονικού προγράμματος | Durée du programme | Durata del programma | Programmaduur | Duração do programa | Ohjelman kestoaika | Tid per diskomgång |

| 13 | 8 | Estimated annual consumption (220 cycles) | Consumo anual estimado (220 ciclos) | Anslået årligt forbrug (220 opvaske) | Geschätzter Jahresverbrauch (220 Standard-programme) | Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση για εκτέλεση του τυπι-κού προγράμματος 220 φορές | Consommation annuelle estimée (220 cycles) | Consumo stimato annuo (220 cicli) | Geschat jaarlijks verbruik (220 cycli) | Consumo anual estimado (220 ciclos) | Arvioitu vuotuinen kulutus (220 perukertaa) | Beräknad förbrukning per år (220 diskom-gångar) |

X | 14 | 9 | Noise [dB(A) re 1 pW] | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau dB(A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά 1 pW] | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumorosità [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | Nível de ruído [dB(A) re 1 p W] | Aäni (dB(A) re 1 pW) | Buller (dB(A) re 1 pW) |

+++++ TIFF +++++

| | | Further information is contained in product brochures | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες | Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada nr folheto do produto | Tuote-esitteissä on lisätietoja | Produktbroschy-rerna innehåller ytterligare information |

+++++ TIFF +++++

| | | Norm EN 50242 | Norma EN 50242 | Standard: EN 50242 | Norm EN 50242 | Πρότυπο ΕΝ 50242 | Norme EN 50242 | Norma EN 50242 | Norm EN 50242 | Norma EN 50242 | Standardi EN 50242 | Standard EN 50242 |

+++++ TIFF +++++

| | | Dishwasher Label Directive 97/17/EC | Directiva 97/17/CE sobre etiquetado de lavavajillas | Direktiv 97/17/EF om energi-mærkning af opvaskemaskiner | Richtlinie 97/17/EG Geschirrspületik-ett | Οδηγία 97/17/ΕΚ για την ετικέτα πλυντηρίων πιάτων | Directive 97/17/CE relative à l'étiquetage des lave-vaisselle | Direttiva 97/17/CE sull'etichettatura delle lavastoviglie | Richtlijn 97/17/EG: etikettering afwasmachines | Directiva 97/17/CE relativa à etiquetagem das máquinas de lavar loiça | Direktiivi 97/1 7/EY astianpesukoneiden energiamerkinnästä | Direktiv 97/17/EG om märkning av diskmaskiner |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/