Rozhodnutí Komise 2011/280/EU ze dne 16. května 2011

kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/796/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství

Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2011,

kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/796/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Komise 2003/796/ES [1] zřídilo skupinu evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství v zájmu usnadnění konzultací, koordinace a spolupráce mezi regulačními orgány v členských státech a mezi těmito orgány a Komisí, s cílem konsolidovat vnitřní trh a zajistit ve všech členských státech jednotné uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou [2], směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem [3] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou [4].

(2) V zájmu posílení spolupráce mezi vnitrostátními regulačními orgány a dalšího přispění k efektivnímu fungování vnitřního trhu s elektřinou a se zemním plynem byla nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 [5] zřízena Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů.

(3) Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů poskytuje rámec, ve kterém vnitrostátní regulační orgány spolupracují a provádějí úkoly podobné těm, jež v současnosti vykonává skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství. Jelikož bude Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů v rámci efektivnější správy pokračovat v práci prováděné skupinou evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství, je na místě rozhodnutí 2003/796/ES zrušit.

(4) Aby mohla skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství dokončit několik rozpracovaných projektů, měla by být rozpuštěna až s účinností od 1. července 2011, čímž se Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů zajistí hladký přechod,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2003/796/ES se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. července 2011.

 

V Bruselu dne 16. května 2011.

Za Komisi

José Manuel Barroso

předseda

[1] Úř. věst. L 296, 14.11.2003, s. 34.

[2] Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 37.

[3] Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 57.

[4] Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 1.

[5] Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/