Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2005

kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou některými domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech severního Švédska

Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2005,

kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou některými domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech severního Švédska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny [1], a zejména na čl. 19 odst. 1 této směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dopisem ze dne 20. srpna 2004 požádaly švédské orgány Komisi o odchylku, která by jim umožnila uplatňovat v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb v severním Švédsku.

(2) Ve Švédsku se od června 1981 uplatňuje snížená sazba energetické daně na elektřinu používanou v severních částech země, kde je oproti ostatním oblastem země spotřeba elektřiny k vytápění v průměru o 25 % vyšší.

(3) Snížením nákladů na elektřinu pro domácnosti a společnosti odvětví služeb v severním Švédsku se vytváří rovné výchozí postavení pro spotřebitele v severních a jižních oblastech země. Opatření tak slouží cílům regionální politiky a politiky soudržnosti.

(4) Snížená úroveň zdanění elektřiny pro spotřebu v severním Švédsku, která má činit 20 EUR na MWh, zůstává mnohem vyšší než minimální sazba Společenství stanovená ve směrnici 2003/96/ES. Snížení daně je rovněž v přiměřeném poměru k dodatečným nákladům na vytápění, které vynakládají domácnosti a společnosti odvětví služeb v severním Švédsku. Tato úroveň zdanění by proto měla zajistit zachování podpůrného účinku zdanění na zvýšení energetické účinnosti.

(5) Komise požadované snížení přezkoumala a dospěla k závěru, že nenarušuje hospodářskou soutěž, nebrání fungování vnitřního trhu ani není považováno za neslučitelné s politikou Společenství v oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy.

(6) Uvedený přístup je v souladu s postojem vyjádřeným Komisí ve věci státní podpory C 42/03 [2], kde nebyly proti prvku státní podpory ve snížení daně pro období do 31. prosince 2005 vzneseny žádné námitky.

(7) Švédsku by proto mělo být povoleno uplatňovat do 31. prosince 2005 sníženou sazbu daně na elektřinu pro spotřebu v severním Švédsku,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Švédsku se povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb, které se nacházejí v obcích uvedených v příloze.

Snížení daně je v přiměřeném poměru k dodatečným nákladům na vytápění, které jsou ve srovnání s ostatními oblastmi Švédska vynakládány v důsledku severní polohy.

Snížená sazba je v souladu s požadavky směrnice 2003/96/ES, a zejména s minimálními sazbami stanovenými v článku 10 uvedené směrnice.

Článek 2

Použitelnost tohoto rozhodnutí končí dnem 31. prosince 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Švédskému království.

 

V Bruselu dne 7. března 2005.

Za Radu

J. Krecké

předseda

[1] Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/75/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 100).

[2] Úř. věst. C 189, 9.8.2003, s. 6.

--------------------------------------------------

Příloha

Regiony | Obce |

Norrbottens län | všechny obce |

Västerbottens län | všechny obce |

Jämtlands län | všechny obce |

Västernorrlands län | Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik |

Gävleborgs län | Ljusdal |

Dalarnas län | Malung, Mora, Orsa, Älvdalen |

Värmlands län | Torsby |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/