Dohoda o podmínkách přistoupení Evropského společenství

pro atomovou energii k Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova

Dohoda o podmínkách přistoupení Evropského společenství

pro atomovou energii k Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen "Společenství", a

ORGANIZACE PRO ENERGETICKÝ ROZVOJ KOREJSKÉHO POLOOSTROVA,

dále jen "KEDO",

vzhledem k tomu, že Společenství a jeho členské státy podporují cíle rámcové dohody mezi Spojenými státy americkými a Korejskou lidově demokratickou republikou (dále jen "KLDR"), podepsané v Ženevě dne 21. října 1994;

vzhledem k tomu, že KEDO byla zřízena na základě Dohody o zřízení Organizace pro energetický rozvoj korejského poloostrova, uzavřené v New Yorku dne 9. března 1995 (dále jen "dohoda KEDO") mezi vládami Korejské republiky, Japonska a Spojených států amerických (dále jen "původní členové");

vzhledem k tomu, že Společenství chce spolupracovat s původními členy při provádění nezbytných opatření k dosažení cílů KEDO, a proto se stalo členem KEDO dle čl. V písm. b) a čl. XIV písm. b) dohody KEDO v pozměněném znění s účinností od … 199…;

vzhledem k tomu, že výkonná rada KEDO bere na vědomí záměr Společenství přispívat KEDO ročně 15 miliónů ECU po dobu pěti let a stanovila podle čl. VI písm. b) dohody KEDO v pozměněném znění, že takové příspěvky budou představovat podstatnou a stálou podporu KEDO,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Výkonná rada

1. Společenství bude podle čl. VI písm. b) dohody KEDO v pozměněném znění zastoupeno ve výkonné radě po dobu, po kterou bude Společenství poskytovat KEDO podstatnou a stálou podporu.

2. Společenství se bude jako člen výkonné rady podílet na činnosti výkonné rady se stejnými právy a povinnostmi jako ostatní členové výkonné rady, jak jsou stanoveny v dohodě KEDO v pozměněném znění.

Článek 2

Poradní výbory

Zastoupení Společenství v poradních výborech KEDO podle čl. IX písm. b) dohody KEDO v pozměněném znění zahrnuje zastoupení v poradních výborech, které mohou být vytvořeny pro systém záruk a jaderné bezpečnosti. Společenství je rovněž oprávněno předsedat příslušným poradním výborům podle odpovídajících pravideĺ a nařízení KEDO.

Článek 3

Personál KEDO

Personál ze Společenství bude jmenován do vhodných funkcí personálu KEDO.

Článek 4

Výsady a imunity v KLDR

Osobám ze Společenství a jeho členských států vyslaným do KLDR KEDO i jeho dodavatelům a subdodavatelům náleží výsady, imunity, ochrana, výjimky a výhody v souladu s příslušnými ustanoveními protokolu mezi KEDO a KLDR o postavení, výsadách a imunitách a konzulární ochraně KEDO v KLDR, podepsaného v New Yorku dne 11. července 1996, uskutečněného podle článku IV dohody mezi KEDO a KLDR o projektu dodávky lehkovodního reaktoru (LWR) do KLDR, podepsané v New Yorku dne 15. prosince 1995 (dále jen "dohoda o dodávce").

Článek 5

Spravedlivé vyrovnání

Společenství bude mít podle čl. III bodu i) dohody KEDO v pozměněném znění právo podílet se na vyrovnání zbývajícího majetku KEDO nebo jeho výnosů spravedlivým způsobem, který odpovídá jeho příspěvku KEDO.

Článek 6

Zajištění odpovědnosti

1. KEDO získala v článku XI dohody o dodávce od KLDR v oblasti odpovědnosti za jaderné škody právní závazky, mimo jiné ve vztahu k náhradě škody, kterou má poskytnout KLDR, k pojištění odpovědnosti za jaderné škody nebo k jiné finanční záruce zajištěné KLDR a právnímu mechanismu, který má KLDR stanovit tak, aby odpovědnost za jadernou škodu byla přenesena výlučně na provozovatele a ochránila sebe, své členy, dodavatele a subdodavatele a jejich dotčený personál před odpovědností za zranění, ztrátu nebo škodu, vzniklou v důsledku jaderných událostí spojených se zařízením LWR.

2. Obvyklá odpovědnost za zranění, ztrátu nebo škodu, která vznikne v důsledku jednání a opomenutí KEDO, bude hrazena příslušným pojištěním.

Článek 7

Průmyslová hlediska

1. Subdodavatelské smlouvy na příslušné části zbývajícího zařízení LWR budou předmětem zadávacího řízení a budou generálním dodavatelem přiděleny spravedlivým a průhledným způsobem, na základě podmínek stanovených v hlavní smlouvě, přičemž bude vzata náležitě v úvahu účast v KEDO prostřednictvím Společenství u členského státu Společenství, v němž je možný subdodavatel usazen.

2. KEDO se řídí pokyny pro zadávání dalších veřejných zakázek, odlišných od hlavní zakázky projektu LWR, a během přidělování těchto zakázek na zboží a služby postupuje spravedlivým a průhledným způsobem, aby byla zajištěna možnost plné účasti podniků Společenství.

Článek 8

Audit

Společenství má právo kontrolovat výdaje KEDO v rámci jeho příspěvku a proto má zaručen na základě žádosti odpovídajícím způsobem přístup k příslušným finančním účtům KEDO.

Článek 9

Urovnání sporů

Veškeré otázky nebo spory vztahující se k uplatňování nebo výkladu této dohody jsou předmětem konzultací, jednání nebo podobného postupu.

Článek 10

Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost podpisem Společenství a KEDO.

 

V Bruselu dne 30. července 1997, ve dvou prvopisech.

Za Evropské společenství pro atomovou energii

+++++ TIFF +++++

V New Yorku dne 19. září 1997, ve dvou prvopisech.

Za Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova

+++++ TIFF +++++

Přistoupení k Euratomu: doprovodný dopis o odpovědnosti

 

V Bruselu dne 30. července 1997

Vážený pane!

Komise Evropských společenství (dále jen "Komise") vyjadřuje svou úctu Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova (dále jen "KEDO") a odkazuje na článek VI Dohody o podmínkách přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova (dále jen "dohoda o přistoupení").

Komise má za to, že KEDO zajistí bezpečná a spolehlivá zařízení s ověřenou moderní technologií, která odpovídají právním předpisům a normám IAEA a Spojených států a použijí je na korejské standardní jaderné zařízení, tak jak to vyžaduje článek I Dohody mezi Organizací pro energetický rozvoj korejského poloostrova a Korejskou lidově demokratickou republikou o dodávce projektu lehkovodního reaktoru do Korejské lidově demokratické republiky (dále jen "Dohoda o dodávce"), podepsané v New Yorku dne 15. prosince 1995, a že KEDO nebude stanovena "provozovatelem" zařízení v souvislosti s odpovědností za jadernou škodu.

Komise má za to, že podle čl. XIII písm. b) dohody o zřízení Organizace pro energetický rozvoj korejského poloostrova v pozměněném znění nebude Evropské společenství pro atomovou energii (dále jen "Společenství") a ostatní členové KEDO odpovídat z důvodu svého postavení nebo účasti jako člena za jednání, opomenutí nebo závazky KEDO.

Komise má dále v souvislosti s právně závaznými ujednáními Korejské lidově demokratické republiky (dále jen "KLDR"), uvedenými v článku VI dohody o přistoupení, za to, že tyto záležitosti budou předmětem dalších jednání mezi KEDO a KLDR včetně provedení právně závazného protokolu požadovaného v článku VI dohody o dodávce.

Komise má dále za to, že se na členské státy Společenství z důvodu jejich členství ve Společenství bude vztahovat ochrana uvedená v článku VI dohody o přistoupení.

Komise má za to, že ve vztahu k jakékoliv jaderné škodě, kdy nehoda vznikne během přepravy jaderného materiálu ze zařízení lehkovodního reaktoru v KLDR a do něj, musí zajištění odpovědnosti odpovídat úrovni, která je uvedena v článku VI dohody o přistoupení.

Komise má také za to, že KEDO nebude do KLDR dopravovat žádné sestavy paliva, pokud nebudou splněny požadavky článku XI dohody o dodávce.

Komise má konečně za to, že KEDO zamýšlí zřídit pracovní skupinu pro záležitosti odpovědnosti.

Komise ocení potvrzení souhlasu KEDO s obsahem tohoto dopisu.

Komise využívá této příležitosti, aby znovu ujistila KEDO o své nejhlubší úctě.

Za Evropské společenství pro atomovou energii

+++++ TIFF +++++

Odpověď KEDO

 

Dne 19. září 1997

Organizace pro energetický rozvoj korejského poloostrova (dále jen "KEDO") vyjadřuje svou úctu Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") a má čest potvrdit příjem dopisu Komise datovaného dne 30. července 1997, vztahujícího se k článku VI Dohody o přístupu Evropského společenství pro atomovou energii k Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova. Kopie tohoto dopisu je připojena [1].

KEDO potvrzuje, že sdílí porozumění uvedená v tomto dopise.

KEDO využívá této příležitosti, aby znovu ujistila Komisi o své nejhlubší úctě.

Za Organizaci pro rozvoj korejského poloostrova

+++++ TIFF +++++

Doprovodný dopis v souvislosti se zastoupením Společenství

 

V Bruselu dne 30. července 1997

Vážený pane!

Komise Evropských společenství (dále jen "Komise") vyjadřuje svou úctu Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova (dále jen "KEDO") a odkazuje na čl. VI písm. b) a článek VIII Dohody o zřízení Organizace pro energetický rozvoj korejského poloostrova v pozměněném znění (dále jen "Dohoda KEDO v pozměněném znění").

Komise v souvislosti s čl. VI písm. b) dohody KEDO potvrzuje, že Evropské společenství pro atomovou energii (dále jen "Společenství") bude ve výkonné radě zastoupeno jedním zástupcem, ale zastoupení může být zajišťováno střídavě dvěma osobami určenými Společenstvím, jednou z Komise a druhou z předsednictva Rady Evropské unie. V souladu s tím bude v dané době jednat jako zástupce Společenství ve výkonné radě jen jedna ze dvou určených osob. Komise také potvrzuje, že Společenství ponese odpovědnost za určení, která ze dvou osob bude v dané době plnit úkoly související s činnostmi výkonné rady.

Komise dále potvrzuje, že bude jediným styčným místem pro oficiální sdělení požadovaná v souvislosti s činnostmi výkonné rady.

Komise v souvislosti s článkem VIII dohody KEDO v pozměněném znění rozumí odkazy na státní příslušníky, kteří jsou členy dozorčí rady, odkazy, které zahrnují v případě, že je členem výkonné rady mezinárodní organizace (včetně organizací regionální integrace), státní příslušníky členských států těchto mezinárodních organizací.

Komise ocení potvrzení KEDO, že sdílí porozumění obsažená v tomto dopise.

Komise využívá této příležitosti, aby znovu ujistila KEDO o své nejhlubší úctě.

Za Evropské společenství pro atomovou energii

+++++ TIFF +++++

Odpověď KEDO

 

Dne 19. září 1997

Organizace pro energetický rozvoj korejského poloostrova (dále jen "KEDO") vyjadřuje svou úctu Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") a má čest potvrdit příjem dopisu Komise datovaného dne 30. července 1997 vztahujícího se k čl. VI písm. b) a článku VIII Dohody o zřízení Organizace pro energetický rozvoj korejského poloostrova. Kopie tohoto dopisu je připojena [2].

KEDO chce uvést, že sdílí porozumění uvedená v tomto dopise.

KEDO využívá této příležitosti, aby znovu ujistila Komisi o své nejhlubší úctě.

Za Organizaci pro rozvoj korejského poloostrova

+++++ TIFF +++++

Doprovodný dopis o průmyslových aspektech

 

V Bruselu dne 30. července 1997

Vážený pane!

Komise Evropských společenství (dále jen "Komise") vyjadřuje svou úctu Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova (dále jen "KEDO") a odkazuje na článek VII Dohody o podmínkách přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova (dále jen "dohoda o přistoupení").

Komise konstatuje, že v Evropské unii jsou uznávané kapacity v oblastech, jako jsou jaderné inženýrské studie, bezpečnost reaktoru, systémy záruk, systémy kontroly evidence jaderného materiálu, aspekty osobní ochrany a školení, jakož i pro dodávky související infrastruktury, jaderného materiálu a pro prozatímní energetické alternativy a že tyto kapacity budou v případě potřeby KEDO k dispozici k podpoře jejích cílů.

Komise chce v souvislosti s prováděním článku VII dohody o přistoupení uvést, že obecnými zásadami obstarávání veřejných zakázek pro projekt lehkovodního reaktoru (LWR) rozumí, že:

- společnosti založené v členských státech KEDO a v členských státech mezinárodních organizací, které jsou členy KEDO, se budou moci účastnit spravedlivého a otevřeného procesu zadávání veřejných zakázek formou nabídkového řízení na příslušnou část zbývající dodávky zařízení LWR [3],

- všechny společnosti, které uspěly v předkvalifikaci Korejské společnosti pro elektrickou energii (dále jen "KEPCO") budou včas a odpovídajícím způsobem vyrozuměny o nabídkovém řízení pro všechny příslušné dílčí smlouvy a bude jim poskytnuta rovná příležitost předložit nabídku,

- KEPCO po konzultaci s KEDO stanoví kriteria pro předkvalifikaci účastníků nabídkového řízení při zohlednění technické způsobilosti, předchozích prací, odpovídajících zkušeností, finanční situace a schopnosti zaručit kvalitu,

- KEPCO po konzultaci s KEDO rozhodne o stanovení objektivních kriterií pro vyhodnocení nabídek pro příslušné dílčí smlouvy včetně: ceny navržené uchazečem a souladu technického návrhu s nákupní specifikací; navrhované kvality, rozvrhu dodávek a plánu práce: a výše příspěvku pro KEDO členského státu KEDO, ve kterém uchazeč sídlí, nebo mezinárodní organizace, která je členem KEDO a rozsah dílčích smluv dříve přidělených společnostem pocházejícím z takových členů,

- KEPCO přidělí před uběhnutím lhůty nabídky příslušnou dílčí smlouvu uchazeči, jehož nabídka byla na základě objektivních kriterií vyhodnocena jako cenově nejnižší z nabídek nejkvalifikovanějších účastníků nabídkového řízení,

- proces zadávání veřejných zakázek bude dohodnut mezi KEDO a KEPCO a realizován KEPCO. Výkonná rada schválí usnesení o zásadách zadávání veřejných zakázek včetně výše uvedeného. KEDO zajistí soulad s uvedenými zásadami, aniž bude dotčena celková schopnost KEPCO řídit projekt jako hlavní dodavatel.

Společenství bude předkládán, jako členu KEDO, pravidelně seznam všech nabídek dílčích smluv pro příslušnou část zbývající dodávky zařízení LWR a bude průběžně informováno o společnostech, kterým byly dílčí smlouvy přiděleny.

Komise ocení potvrzení KEDO, že sdílí porozumění obsažená v tomto dopise.

Komise využívá této příležitosti, aby znovu ujistila KEDO o své nejhlubší úctě.

Za Evropské společenství pro atomovou energii

+++++ TIFF +++++

Odpověď KEDO

 

Dne 19. září 1997

Organizace pro energetický rozvoj korejského poloostrova (dále jen "KEDO") vyjadřuje svou úctu Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") a má čest potvrdit příjem dopisu Komise datovaného dne 30. července 1997 vztahujícího se k článku VII Dohody o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova. Kopie tohoto dopisu je připojena [4].

KEDO chce uvést, že sdílí porozumění uvedená v tomto dopise.

KEDO užívá této příležitosti, aby znovu ujistila Komisi o své nejhlubší úctě.

Za Organizaci pro rozvoj korejského poloostrova

+++++ TIFF +++++

Finanční uspořádání

Doprovodný dopis o platebních postupech a požadavcích účetnictví a auditu

 

V Bruselu dne 30. července 1997

Vážený pane!

Komise Evropských společenství (dále jen "Komise") vyjadřuje svou úctu Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova (dále jen "KEDO") a odkazuje na Dohodu o podmínkách přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova (dále jen "dohoda o přistoupení").

Komise chce uvést platební postupy a požadavky účetnictví a auditu, podle kterých bude postupováno ve spojení s příspěvkem Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen "Společenství") včetně těch, které jsou uvedeny v článku 8 dohody o přistoupení.

Platební postupy

1. Roční příspěvek Společenství bude uhrazen Komisí 30. června každého kalendářního roku nebo v roce uzavření dohody o přistoupení v nejbližším možném termínu podle finančních pravidel Komise.

Platby budou provedeny převodem na určený úročený bankovní účet KEDO.

Platby budou považovány za provedené dnem, kdy dojde k připsání na vrub účtu Komise.

2. Všechny platby budou prováděny v ECU.

3. Komise může po vyrozumění KEDO platbu příspěvku odložit, jestliže neobdržela ověřený finanční výkaz za předchozí rok nebo potvrzení o úhradě předchozího příspěvku. Potvrzením o úhradě se rozumí prohlášení o stavu peněžních prostředků poskytnutých Komisí vyjádřené v USD ke kterémukoliv danému termínu včetně zúčtování výše a druhu uskutečněných výdajů a jakýchkoliv částek v držení KEDO. Pokud je platba takto odložena, Komise není povinna platit jakékoli úroky nebo náhrady.

4. KEDO vrátí část příspěvku, která zůstane po zániku dohody o zřízení Organizace pro energetický rozvoj korejského poloostrova (dále jen "dohoda KEDO" v pozměněném znění) nevyužita v souladu s čl. III bodem i) dohody KEDO v pozměněném znění. KEDO použije příspěvek Společenství na položky nebo činnosti spadající pod ustanovení dohody o přistoupení a v souladu s předpisy a nařízeními KEDO.

Požadavky účetnictví

1. KEDO bude, buď po obdržení příspěvku a 31. března každého roku nebo v době, kdy byl příspěvek plně uhrazen, podle toho, co nastane dříve, předkládat Komisi potvrzení o zaplacení. Budou jí také zaslány případné kvitance řádně potvrzené dodavateli.

2. KEDO bude také:

- uchovávat oddělené a datované účty týkající se příspěvku formou účetního záznamu, který uvádí příjmy a výdaje vztahující se k využití příspěvku Společenství,

- udržovat patřičný finanční systém, který umožní ověření všech potvrzení o úhradě týkajících se činností financovaných Společenstvím,

- udržovat záznamy, včetně jasných revizních záznamů, vztahující se k výdajům z částky příspěvku Společenství a uchovávat tyto záznamy a dokumenty po dobu pěti (5) let od data poslední platby uskutečněné Komisí,

- poskytovat na žádost příslušných orgánů Společenství nebo jím zmocněných představitelů veškeré příslušné finanční informace týkající se položek nebo prací hrazených z příspěvku Společenství, ať již byly provedeny KEDO, nebo případně jeho dodavateli nebo subdodavateli,

- poskytnout na žádost kopie a výpisy všech účtů, záznamů a jiných dokumentů ve vztahu k výdajům z příspěvku Společenství.

3. KEDO může použít veškeré úroky z příspěvku Společenství připsané na bankovní účet KEDO.

4. Finanční transakce, účetní postupy a potvrzení o úhradě budou předmětem vnitřních a vnějších postupů auditu stanovených finančními nařízeními, předpisy a směrnicemi KEDO.

5. Příspěvek Společenství bude na účtu označen jako poskytnutý Společenstvím pro účely popsané v dohodě o přistoupení.

Požadavky auditu

1. Komise konstatuje, že se každoročně provádí nezávislý vnější audit KEDO a že členové KEDO obdrží kopie zprávy auditora, jakmile jsou k dispozici.

2. Komise a Účetní dvůr Evropského společenství budou v souladu s jejich finančními nařízeními v případném pozměněném znění oprávněny provádět audit příspěvku Společenství včetně auditu na místě, např. v Korejské lidově demokratické republice.

Urovnání sporů

Článek 9 dohody o přistoupení se bude vztahovat na veškeré spory vzniklé ve spojení s platebními postupy a požadavky účetnictví a auditu v tomto dopise. Komise a KEDO se mohou také dohodnout, že využijí rozhodčí soud.

Ostatní

1. Komise může, v případě pozastavení dohody o přistoupení nebo jestliže KEDO nesplní své závazky uvedené pod "Požadavky účetnictví" nebo "Požadavky auditu", jak jsou stanoveny výše, a neposkytla přijatelné písemné vysvětlení důvodů nesplnění, příspěvek Společenství jednostranně zastavit.

2. Společenství neodpovídá za výdaje mimo rámec svého finančního příspěvku.

Komise ocení potvrzení souhlasu KEDO s ujednáními obsaženými v tomto dopise.

Komise využívá této příležitosti, aby znovu ujistila KEDO o své nejhlubší úctě.

Za Evropské společenství pro atomovou energii

+++++ TIFF +++++

Odpověď KEDO

 

Dne 19. září 1997

Organizace pro energetický rozvoj korejského poloostrova (dále jen "KEDO") vyjadřuje svou úctu Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") a má čest potvrdit příjem dopisu Komise datovaného dne 30. července 1997, popisujícího platební postupy a požadavky účetnictví a auditu ve spojení s příspěvkem Evropského společenství pro atomovou energii, Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova, jak je uveden v Dohodě o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k Organizaci pro energetický rozvoj korejského poloostrova. Kopie tohoto dopisu je připojena [5].

KEDO chce uvést svůj souhlas s uspořádáními uvedenými v tomto dopise.

KEDO využívá této příležitosti, aby znovu ujistila Komisi o své nejhlubší úctě.

Za Organizaci pro rozvoj korejského poloostrova

+++++ TIFF +++++

[1] Úř. věst. L 70, 10.3.1998, s. 13.

[2] Úř. věst. L 70, 10.3.1998, s. 15.

[3] Výrazem "zbývající dodávka zařízení" se v tomto doprovodném dopise rozumějí všechna zařízení a materiály nakoupené hlavním dodavatelem, které jsou nutné pro kompletaci zařízení vyrábějících jadernou energii s výjimkou jaderného systému zásobování parou a generátoru turbíny.

[4] Úř. věst. L 70, 10.3.1998, s. 17.

[5] Úř. věst. L 70, 10.3.1998, s. 20.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/