Nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005

ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu - Prohlášení Rady/Komise

Nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005

o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu - Prohlášení Rady/Komise

Nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu

Kapitola I Rozsah působnosti a definice

Kapitola II Základní technické charakteristiky a zvláštní ustanovení o dozoru nad bezpečností

Kapitola III Evidence jaderného materiálu

Kapitola IV Převody mezi státy

Kapitola V Zvláštní ustanovení

Kapitola VI Zvláštní ustanovení pro území členských států disponujících jadernými zbraněmi

Kapitola VII Závěrečná ustanovení

PŘÍLOHA I DOTAZNÍK PRO HLÁŠENÍ ZÁKLADNÍCH TECHNICKÝCH CHARAKTERISTIK ZAŘÍZENÍ

I-A REAKTORY

I-B KRITICKÁ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ S NULOVÝM VÝKONEM

I-C ZAŘÍZENÍ NA KONVERZI, VÝROBU A PŘEPRACOVÁNÍ

I-D SKLADOVACÍ ZAŘÍZENÍ

I-E ZAŘÍZENÍ NA SEPARACI IZOTOPŮ

I-F ZAŘÍZENÍ, KTERÁ POUŽÍVAJÍ JADERNÝ MATERIÁL V MNOŽSTVÍCH PŘESAHUJÍCÍCH JEDEN EFEKTIVNÍ KILOGRAM

I-G KANDIDÁTSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO OBLAST MATERIÁLOVÉ BILANCE "CATCH ALL" (CAM)

I-H ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NEBO SKLADOVÁNÍ ODPADU

I-J OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA II OBECNÝ POPIS LOKALITY

PŘÍLOHA III ZPRÁVA O ZMĚNĚ INVENTURY (ICR)

PŘÍLOHA IV ZPRÁVA O MATERIÁLOVÉ BILANCI (MBR)

PŘÍLOHA V SOUPIS FYZICKÉ INVENTURY (PIL)

PŘÍLOHA VI PŘEDEM ZASÍLANÉ OZNÁMENÍ O VÝVOZU/ODESLÁNÍ JADERNÉHO MATERIÁLU

PŘÍLOHA VII PŘEDEM ZASÍLANÉ OZNÁMENÍ O DOVOZU/PŘÍJMU JADERNÉHO MATERIÁLU

PŘÍLOHA VIII ZPRÁVA O VÝVOZU/ODESLÁNÍ RUDY

PŘÍLOHA IX ŽÁDOST O VÝJIMKU Z PRAVIDEL, KTERÝMI SE ŘÍDÍ FORMA A ČETNOST OZNÁMENÍ

PŘÍLOHA X ROČNÍ ZPRÁVA NEBO VÝVOZNÍ ZPRÁVA PRO JADERNÝ MATERIÁL, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM VÝJIMKY

PŘÍLOHA XI STRUČNÝ PROGRAM ČINNOSTÍ

PŘÍLOHA XII PŘEDEM ZASÍLANÉ OZNÁMENÍ O DALŠÍM ZPRACOVÁNÍ ODPADU

PŘÍLOHA XIII ROČNÍ ZPRÁVA O VÝVOZECH/ODESLÁNÍ UPRAVENÉHO ODPADU

PŘÍLOHA XIV ROČNÍ ZPRÁVA O DOVOZECH/PŘÍJMECH UPRAVENÉHO ODPADU

PŘÍLOHA XV ROČNÍ ZPRÁVA O ZMĚNÁCH UMÍSTĚNÍ UPRAVENÉHO ODPADU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na články 77, 78, 79 a 81 této smlouvy,

s ohledem na souhlas Rady,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (Euratom) č. 3227/76 ze dne 19. října 1976 o používání ustanovení o dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu [1] vymezuje povahu a rozsah požadavků uvedených v článcích 78 a 79 Smlouvy.

(2) S ohledem na zvyšující se množství jaderných materiálů vyráběných, používaných, převážených a recyklovaných ve Společenství, na rozvoj obchodu s těmito materiály a na následné rozšiřování Evropské unie je zásadně důležité zajistit účinnost dozoru nad bezpečností. Povaha a rozsah požadavků uvedených v článku 79 Smlouvy, které jsou stanoveny v nařízení (Euratom) č. 3227/76, by tedy měly být aktualizovány s ohledem na současný vývoj, zejména v oblasti jaderných a informačních technologií.

(3) Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Německo, Španělsko, Švédsko a Evropské společenství pro atomovou energii uzavřely dohodu 78/164/Euratom [2] s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Dohoda 78/164/Euratom vstoupila v platnost dne 21. února 1977 a byla doplněna dodatkovým protokolem 1999/188/Euratom [3], který vstoupil v platnost dne 30. dubna 2004.

(4) Dohoda 78/164/Euratom obsahuje zvláštní závazek přijatý Společenstvím, který se týká uplatňování záruk na výchozí a zvláštní štěpné materiály v členských státech, které nedisponují vlastními jadernými zbraněmi, a které jsou smluvními stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

(5) Postupy stanovené dohodou 78/164/Euratom jsou výsledkem rozsáhlých mezinárodních jednání s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Tyto postupy schválila Rada guvernérů agentury.

(6) Společenství, Spojené království a Mezinárodní agentura pro atomovou energii jsou smluvními stranami Dohody o uplatňování záruk ve Spojeném království v souvislosti se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní [4]. Tato dohoda vstoupila v platnost dne 14. srpna 1978 a byla doplněna dodatkovým protokolem, který vstoupil v platnost dne 30. dubna 2004.

(7) Společenství, Francie a Mezinárodní agentura pro atomovou energii jsou smluvními stranami Dohody o uplatňování záruk ve Francii [5]. Tato dohoda vstoupila v platnost dne 12. září 1981 a byla doplněna dodatkovým protokolem, který vstoupil v platnost dne 30. dubna 2004.

(8) Na území Francie a Spojeného království se mohou nacházet některá zařízení a části zařízení jakož i určité materiály, které jsou použitelné ve zbrojním průmyslu. Měly by tedy být uplatňovány zvláštní postupy dozoru nad bezpečností, které tyto okolnosti zohlední.

(9) Na svém zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 Evropská rada zdůraznila potřebu posílit rozvoj moderních informačních technologií a ostatních telekomunikačních sítí a jejich obsahu.

(10) Na základě dodatkového protokolu 1999/188/Euratom by měly být členské státy povinny sdělit Komisi určité informace včetně obecného popisu lokalit, předem zasílaného oznámení o zpracování odpadu a zprávy o změnách umístění určitého upraveného odpadu.

(11) Pokyny přijaté pro používání tohoto nařízení by měly být plně v souladu se závazky Společenství v této oblasti, zejména se závazky plynoucími z dodatkového protokolu 1999/188/Euratom a dodatkových protokolů k Dohodě o uplatňování záruk ve Spojeném království v souvislosti se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní a k odpovídající dohodě s Francií.

(12) Ustanovení o bezpečnosti připojené k jednacímu řádu Komise [6] nařízením Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom [7] by se měla vztahovat na informace, poznatky a dokumenty, které strany získají, aniž je dotčeno nařízení Rady (Euratom) č. 3 ze dne 31. července 1958, kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii [8].

(13) Z důvodu přehlednosti by mělo být nařízení (Euratom) č. 3227/76 nahrazeno tímto nařízením,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ROZSAH PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení se vztahuje na všechny osoby a podniky, které zřizují nebo provozují zařízení na výrobu, separaci, přepracování, skladování nebo jiné využití výchozích nebo zvláštních štěpných materiálů.

Nevztahuje se na držitele konečných produktů používaných pro nejaderné účely a obsahujících jaderný materiál, který je prakticky zpětně nezískatelný.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. "členskými státy nedisponujícími jadernými zbraněmi" Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko a Švédsko;

2. "členskými státy disponujícími jadernými zbraněmi" Francie a Spojené království;

3. "třetí zemí" každý stát, který není členem Evropského společenství pro atomovou energii;

4. "jaderným materiálem" rudy, výchozí a zvláštní štěpné materiály vymezené v článku 197 Smlouvy;

5. "odpadem" jaderný materiál v koncentracích nebo chemických formách, které jsou považovány z praktických nebo ekonomických důvodů za zpětně nezískatelné a které lze zneškodnit;

6. "zadrženým odpadem" změřený nebo na základě měření odhadnutý odpad vytvořený při zpracování nebo při provozní havárii, který je převeden na konkrétní místo v oblasti materiálové bilance, ze kterého může být znovu vrácen;

7. "upraveným odpadem" změřený nebo na základě měření odhadnutý odpad, který byl upraven tak (například do skla, cementu, betonu nebo asfaltu), že je nevhodný pro další využití v jaderném průmyslu;

8. "odpadem uvolněným do životního prostředí" změřený nebo na základě měření odhadnutý odpad, který byl nevratně uvolněn do životního prostředí v rámci plánovaného uvolňování;

9. "kategoriemi" (jaderného materiálu) přírodní uran, ochuzený uran, uran obohacený uranem-235 nebo uranem-233, thorium, plutonium a jiný materiál, který na návrh Komise stanoví Rada kvalifikovanou většinou;

10. "položkou" samostatně identifikovatelná jednotka, například palivový soubor nebo palivový proutek;

11. "dávkou" část jaderného materiálu, se kterou se nakládá jako s jednotkou pro účely evidence v klíčovém měřicím bodu a jejíž množství a složení je vymezeno jediným souborem specifikací nebo měření. Jaderný materiál může být volně ložený nebo může být obsažen v několika samostatných položkách;

12. "údaji o dávce" celková hmotnost každé kategorie jaderného materiálu a u plutonia a uranu popřípadě rovněž jejich izotopické složení. Pro účely hlášení se hmotnosti jednotlivých položek v dávce sčítají před tím, než se zaokrouhlí na nejbližší jednotku;

13. "efektivním kilogramem" zvláštní jednotka používaná pro jaderný materiál podléhající dozoru nad bezpečností, který se vypočítá tak, že se zjistí:

a) u plutonia jeho hmotnost v kilogramech;

b) u uranu s obohacením 0,01 (l %) a vyšším jeho hmotnost v kilogramech vynásobená druhou mocninou jeho obohacení;

c) u uranu s obohacením nižším než 0,01 (l %), ale vyšším než 0,005 (0,5 %), jeho hmotnost v kilogramech vynásobená 0,0001

a

d) u ochuzeného uranu s obohacením 0,005 (0,5 %) nebo nižším a u thoria jejich hmotnost v kilogramech vynásobená 0,00005;

14. "oblastí materiálové bilance" oblast tak, aby pro účely stanovení materiálové bilance:

a) bylo možné stanovit množství jaderného materiálu při každém převodu do každé oblasti materiálové bilance nebo z každé oblasti materiálové bilance

a

b) mohla být v souladu se stanovenými postupy v každé oblasti materiálové bilance v případě potřeby provedena fyzická inventura jaderného materiálu;

15. "klíčovým měřicím bodem" místo, ve kterém se jaderný materiál nachází v takovém stavu, že může být změřen za účelem stanovení toku nebo inventury materiálu, včetně míst, kde jaderný materiál vstupuje, vystupuje a je skladován v oblastech materiálové bilance;

16. "dokladovou inventurou" oblasti materiálové bilance algebraický součet poslední fyzické inventury dotčené oblasti materiálové bilance a všech změn inventury vzniklých po poslední fyzické inventuře;

17. "fyzickou inventurou" souhrn všech změřených množství dávek nebo odvozených odhadů množství dávek jaderného materiálu, který se v dané době nachází v oblasti materiálové bilance, získaný v souladu se stanovenými postupy;

18. "nezapočteným materiálem" rozdíl mezi fyzickou inventurou a dokladovou inventurou;

19. "rozdílem odesilatel/příjemce" rozdíl mezi množstvím jaderného materiálu v dávce změřeným v přijímající oblasti materiálové bilance a množstvím uvedeným v odesílající oblasti materiálové bilance;

20. "výchozími údaji" údaje zaznamenané v průběhu měření nebo kalibrace nebo údaje použité k odvození empirických vztahů, které identifikují jaderný materiál a poskytují údaje o dávce, včetně hmotnosti složek, konverzních faktorů pro stanovení hmotnosti prvku, měrné hmotnosti, koncentrace prvků, izotopických poměrů, vztahu mezi objemem a údaji na tlakoměru a vztahu mezi vyprodukovaným plutoniem a vyrobenou energií;

21. "lokalitou" oblast vymezená Společenstvím a členským státem, ve které se nachází jedno nebo více zařízení, včetně uzavřených zařízení, podle definice v příslušných základních technických charakteristikách, přičemž:

a) zařízení pro zpracování nebo ukládání odpadu sama o sobě netvoří lokalitu;

b) pokud jde o uzavřená zařízení, ve kterých se běžně používaly výchozí nebo zvláštní štěpné materiály v množství menším než jeden efektivní kilogram, je význam tohoto výrazu omezen na místa s horkými komorami nebo místa, kde byly prováděny činnosti spojené s konverzí, obohacováním, výrobou paliva nebo jeho přepracováním;

c) "lokalitou" se rozumí rovněž veškeré objekty nacházející se v bezprostředním okolí zařízení nebo místa, které poskytují nebo využívají základních služeb, včetně horkých komor pro zpracování ozářených materiálů neobsahujících jaderný materiál, závodů na zpracování, skladování a zneškodňování odpadu a budov souvisejících s činnostmi stanovenými v příloze 1 dodatkového protokolu 1999/188/Euratom, které určí dotčený stát;

22. "zástupcem lokality" jakákoliv osoba, podnik nebo subjekt, který členský stát pověří odpovědností za hlášení uvedená v čl. 3 odst. 2;

23. "zařízením" reaktor, kritické zařízení, závod na konverzi, závod na výrobu jaderného paliva, přepracovatelský závod, závod na separaci isotopů nebo samostatné skladovací zařízení, zařízení na zpracování nebo ukládání odpadu a jakékoliv jiné místo, kde jsou běžně používány výchozí nebo zvláštní štěpné materiály;

24. "zařízením vyřazeným z provozu" zařízení, u kterého bylo ověřeno, že zbývající konstrukce a zařízení nezbytná pro jeho provoz byla odstraněna nebo vyřazena z provozu takovým způsobem, že již nejsou používána pro skladování výchozích nebo zvláštních štěpných materiálů a nemohou již sloužit pro účely manipulace s výchozími nebo zvláštními štěpnými materiály ani jejich zpracovávání či jiného využití;

25. "uzavřeným zařízením" zařízení, u kterého bylo ověřeno, že provoz byl zastaven a jaderný materiál byl odstraněn, avšak které nebylo vyřazeno z provozu.

KAPITOLA II

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ

Článek 3

Ohlašování základních technických charakteristik

1. Každá osoba nebo podnik, který zřizuje nebo provozuje zařízení na výrobu, separaci, přepracování, skladování nebo jiné využití výchozích nebo zvláštních štěpných materiálů, ohlásí Komisi základní technické charakteristiky tohoto zařízení v příslušném dotazníku uvedeném v příloze I.

Pro účely prvního pododstavce zahrnuje "využití" jaderných materiálů mimo jiné i výrobu elektrické energie v reaktorech, výzkum v kritických zařízeních a zařízeních s nulovým výkonem, konverzi, výrobu, přepracování, skladování, separaci izotopů, koncentraci rud a zpracování a skladování odpadu.

Na produkci rud se vztahují články 24 a 25.

2. Každý členský stát, který je stranou dodatkového protokolu 1999/188/Euratom, jmenuje zástupce lokality pro každou lokalitu na svém území, který Komisi předloží prohlášení obsahující obecný popis lokality v dotazníku uvedeném v příloze II.

Prohlášení se předloží do 120 dnů ode dne vstupu dodatkového protokolu 1999/188/Euratom v platnost v daném členském státě a jejich aktualizace se předkládají do 1. dubna každého roku.

Prohlášení musí splňovat požadavky čl. 2 odst. a) bodu iii) dodatkového protokolu 1999/188/Euratom a jsou nezávislé na ohlášení podle odstavce 1 tohoto článku.

3. Zástupce lokality odpovídá za včasné shromáždění příslušných informací a předložení obecného popisu lokality Komisi, ale za správnost a úplnost prohlášení odpovídají osoby nebo podniky, které zřizují nebo provozují zařízení, a za objekty v lokalitě, které nemají žádnou spojitost s jaderným materiálem, dotčený členský stát. Pokud je to možné, předkládají se prohlášení podle odstavců 1 a 2 v elektronické podobě, jestliže je v této podobě uchovává i daná osoba nebo podnik. Jsou-li tyto informace předloženy Komisi v elektronické i tištěné podobě, je rozhodná tištěná podoba.

Článek 4

Lhůty

Ohlášení o základních technických charakteristikách nových zařízení se Komisi sdělí podle čl. 3 odst. 1 alespoň 200 dnů před tím, než se uskuteční první dodávka jaderného materiálu.

V případě nových zařízení, u kterých překračuje zásoba nebo množství zpracovaného materiálu za rok jeden efektivní kilogram, musejí být všechny příslušné informace týkající se vlastníka, provozovatele, účelu, umístění, typu, výkonu a očekávaného dne spuštění Komisi sděleny alespoň 200 dnů před zahájením výstavby.

Změny základních technických charakteristik, u kterých není nutné předem zasílané oznámení podle zvláštních ustanovení o dozoru nad bezpečností stanovených v článku 6, se Komisi sdělí do 30 dnů od dokončení změny.

Zařízení na území členských států přistupujících k Evropské unii sdělí Komisi své základní technické charakteristiky do 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost v daném státě, s výjimkou zařízení pro zpracování nebo skladování odpadu, jejichž základní technické charakteristiky se Komisi sdělí do 120 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

V dotazníku v příloze I sdělí současná zařízení pro zpracování nebo skladování odpadu Komisi své základní technické charakteristiky do 120 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

V případě ostatních současných zařízení se veškeré další informace vyžadované podle dotazníku v příloze I předloží do 120 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 5

Program činností

Aby Komise mohla plánovat své činnosti v rámci dozoru nad bezpečností, sdělí osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci Komisi následující informace:

a) každoročně stručný program činností podle přílohy XI, který bude zejména obsahovat předběžné termíny fyzické inventury;

b) alespoň 40 dnů před zahájením fyzické inventury program těchto prací.

Změny, které se dotýkají stručného programu činností a zejména provádění fyzické inventury se neprodleně sdělí Komisi.

Článek 6

Zvláštní ustanovení o dozoru nad bezpečností

1. Na základě základních technických charakteristik ohlášených podle čl. 3 odst. 1 a článku 4 přijme Komise zvláštní ustanovení o dozoru nad bezpečností týkající se oblastí stanovených v odstavci 2 tohoto článku. Zvláštní ustanovení o dozoru nad bezpečností se přijmou formou rozhodnutí Komise určeného dotčené osobě nebo podniku, a to s ohledem na provozní a technická omezení a na základě podrobných konzultací s dotčenou osobou nebo podnikem a s příslušným členským státem.

Osobě nebo podniku, kterému je rozhodnutí Komise určeno, se zašle oznámení o tomto rozhodnutí a kopie oznámení se předá dotčenému členskému státu.

Dokud není přijato rozhodnutí Komise o zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností, řídí se dotčená osoba nebo podnik obecnými ustanoveními tohoto nařízení.

2. Zvláštní ustanovení o dozoru nad bezpečností upraví:

a) oblasti materiálové bilance a výběr klíčových měřicích bodů pro stanovení toku a inventury jaderných materiálů;

b) změny základních technických charakteristik, u kterých je nutné předem zasílané oznámení;

c) postupy pro vedení záznamů o jaderných materiálech pro každou oblast materiálové bilance a postupy pro sestavování zpráv;

d) četnost a postupy provádění fyzické inventury pro evidenční účely jako součást opatření dozoru nad bezpečností;

e) kontejnmentová a dozorovací opatření podle ujednání s dotčenou osobou nebo podnikem;

f) opatření pro odběr vzorků dotčenou osobou nebo podnikem výlučně pro účely dozoru nad bezpečností.

3. Zvláštní ustanovení o dozoru nad bezpečností mohou rovněž stanovit obsah následných sdělení vyžadovaných podle článku 5 a podmínky, za kterých je vyžadováno předem zasílané oznámení o odeslání a příjmu jaderného materiálu.

4. Na základě schváleného odhadu uhradí Komise dotčené osobě nebo podniku náklady na zvláštní služby, které jsou stanoveny ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností nebo které jsou poskytovány na zvláštní žádost Komise nebo jejích inspektorů. Rozsah a způsob náhrady se stanoví dohodou dotčených stran a jsou pravidelně přezkoumávány.

KAPITOLA III

EVIDENCE JADERNÉHO MATERIÁLU

Článek 7

Systém evidence

Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci vedou systém evidence a kontroly jaderných materiálů. Tento systém zahrnuje evidenční a provozní záznamy, a zejména informace o množství, kategorii, formě a složení těchto materiálů stanovené v článku 18, jejich skutečném umístění, zvláštních povinnostech dozoru nad bezpečností podle článku 17, jakož i údaje o příjemci nebo odesílateli v případě, kdy je jaderný materiál převáděn.

Systém měření, na kterém jsou založeny záznamy, má být v souladu s nejnovějšími mezinárodními normami nebo těmto normám kvalitativně rovnocenný. Na základě těchto záznamů, které se uchovávají alespoň po dobu pěti let, má být možné vypracovat a odůvodnit prohlášení předkládaná Komisi. Evidenční a provozní záznamy se poskytnou inspektorům Komise v elektronické podobě, jestliže je zařízení v této podobě uchovává. Další podrobné údaje mohou stanovit zvláštní ustanovení o dozoru nad bezpečností uvedená v článku 6 pro každé zařízení.

Článek 8

Provozní záznamy

Pro každou oblast materiálové bilance provozní záznamy podle případu obsahují:

a) provozní údaje, které se používají ke stanovení změn v množství a ve složení jaderného materiálu;

b) co nejčastěji aktualizovaný seznam inventárních položek a jejich umístění;

c) údaje získané z kalibrací nádrží a nástrojů a z odběrů vzorků a analýz, včetně odvozených odhadů náhodných a systematických chyb;

d) údaje získané na základě opatření pro řízení jakosti, včetně odvozených odhadů náhodných a systematických chyb, týkající se systému evidence jaderného materiálu;

e) popis sledu opatření přijatých v rámci přípravy a provádění fyzické inventury a zajištění její správnosti a úplnosti;

f) popis opatření přijatých ke zjištění příčiny a rozsahu případné náhodné nebo nezměřené ztráty, která by mohla vzniknout;

g) izotopové složení plutonia, včetně izotopů rozpadu, a referenční data, jsou-li v zařízení zaznamenány pro provozní potřeby.

Jsou-li údaje uvedené v písmenu g) k dispozici, sdělí se Komisi na požádání.

Článek 9

Evidenční záznamy

Evidenční záznamy uvádějí pro každou oblast materiálové bilance:

a) všechny změny inventury tak, aby bylo možné kdykoli provést dokladovou inventuru;

b) všechny výsledky měření a výpočtů, které se používají k provedení fyzické inventury;

c) všechny opravy, které byly provedeny v souvislosti se změnami inventury, dokladovou inventurou a fyzickou inventurou.

Evidenční záznamy o všech změnách inventury a o fyzické inventuře uvedou pro každou dávku identifikaci materiálu, údaje o dávce a výchozí údaje. Tyto záznamy jsou vedeny odděleně pro uran, thorium a plutonium podle kategorií uvedených v čl. 18 odst. 2 písm. b). U každé změny inventury se bude navíc uvádět datum změny a případně odesílající oblast materiálové bilance nebo odesílatel a přijímající oblast materiálové bilance nebo příjemce.

Článek 10

Evidenční zprávy

Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci předkládají Komisi evidenční zprávy.

Evidenční zprávy mají obsahovat informace dostupné ke dni předložení zprávy a v případě nutnosti jsou později opraveny. Evidenční zprávy se předkládají v elektronické podobě kromě případů, kdy Komise poskytla písemnou výjimku nebo na něž se vztahují přechodná ustanovení uvedená v článku 39.

Na odůvodněnou žádost Komise se Komisi předloží další podrobnosti a vysvětlení v souvislosti s těmito zprávami do tří týdnů.

Článek 11

Výchozí dokladová inventura

Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci předloží Komisi do 30 dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost výchozí dokladovou inventuru veškerého jaderného materiálu, který drží, ve formě stanovené v příloze V. Tento článek se nevztahuje na osoby nebo podniky, které již předložily výchozí dokladovou inventuru podle nařízení (Euratom) č. 3227/76, a na zařízení pro zpracování nebo skladování odpadu.

Článek 12

Zpráva o změně inventury

1. Pro každou oblast materiálové bilance předloží osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci Komisi zprávu o změně inventury týkající se veškerého jaderného materiálu podle vzoru stanoveného v příloze III.

Nestanoví-li zvláštní ustanovení o dozoru nad bezpečností uvedená v článku 6 pro zařízení jinak, předkládají se tyto zprávy jednou měsíčně nejpozději do 15 dnů od konce měsíce a jsou v nich uvedeny veškeré změny inventury, ke kterým dojde nebo které se zjistí v průběhu daného měsíce.

2. V měsících, ve kterých je provedena fyzická inventura a datum provedení fyzické inventury není v poslední den měsíce, musejí být předloženy dvě samostatné zprávy o změně inventury:

a) první zpráva o změně inventury obsahující veškeré změny inventury do data provedení fyzické inventury včetně, která se zašle nejpozději současně s druhou zprávou o změně inventury nebo současně se soupisem fyzické inventury a zprávou o materiálové bilanci, je-li soupis fyzické inventury a zpráva o materiálové bilanci odeslána ještě před druhou zprávou o změně inventury;

b) druhá zpráva o změně inventury obsahující veškeré změny inventury od prvního dne po datu provedení fyzické inventury do konce měsíce, která se zašle do 15 dnů od konce daného měsíce.

3. V měsících, v nichž nedošlo ke změnám inventury, zašlou dotčené osoby a podniky zprávu o změně inventury, do níž přenesou konečnou dokladovou inventuru za předcházející měsíc.

4. Podle zvláštních ustanovení o dozoru nad bezpečností uvedených v článku 6 pro dotčené zařízení mohou být drobné změny inventury, například převod analytických vzorků, sloučeny do skupin tak, aby mohly být oznámeny jako jediná změna inventury.

5. Zprávy o změně inventury mohou být doplněny poznámkami objasňujícími změny inventury.

Článek 13

Zpráva o materiálové bilanci a soupis fyzické inventury

Pro každou oblast materiálové bilance předloží osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci Komisi:

a) zprávy o materiálové bilanci podle vzoru stanoveného v příloze IV, které uvádějí:

i) počáteční fyzickou inventuru,

ii) změny inventury (nejprve přírůstky, poté úbytky),

iii) konečnou dokladovou inventuru,

iv) konečnou fyzickou inventuru,

v) nezapočtený materiál;

b) soupis fyzické inventury podle vzoru stanoveného v příloze V, který uvádí jednotlivě všechny dávky.

Zprávy a soupis se předkládají co nejdříve, nejpozději do 30 dnů ode dne, ke kterému byla provedena fyzická inventura.

Není-li ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností uvedených v článku 6 pro zařízení stanoveno jinak, provádí se fyzická inventura každý kalendářní rok a období mezi dvěma po sobě jdoucími fyzickými inventurami nesmí být delší než 14 měsíců.

Článek 14

Zvláštní zprávy

Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci předloží Komisi zvláštní zprávu, jakmile nastanou okolnosti uvedené v článcích 15 nebo 22.

Druh informací, které mají být v takové zprávě obsaženy, je vymezen ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností uvedených v článku 6.

Zvláštní zprávy a další podrobnosti nebo vysvětlení, která může Komise případně požadovat v souvislosti s těmito zprávami, se předloží neprodleně.

Článek 15

Neobvyklé události

Zvláštní zpráva se vypracuje v těchto případech:

a) jestliže nějaká neobvyklá nehoda nebo okolnost vede k domněnce, že došlo nebo mohlo dojít ke zvýšení nebo ztrátě jaderného materiálu, která přesahuje limity stanovené pro tento účel ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností uvedených v článku 6;

b) jestliže se kontejnment neočekávaně změnil ve srovnání s údaji stanovenými ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností uvedených v článku 6 do té míry, že je možné neoprávněné odebrání jaderného materiálu.

Dotčené osoby a podniky tyto zprávy předloží, jakmile se dozvědí o takové ztrátě nebo zvýšení nebo o náhlé změně stavu kontejnmentu nebo o čemkoli, co by je mohlo vést k domněnce o takové události. Rovněž se oznámí příčiny, jakmile jsou známy.

Článek 16

Hlášení jaderných přeměn

Pokud jde o reaktory, uvedou se vypočtené údaje o jaderných přeměnách ve zprávě o změně inventury nejpozději ke dni, kdy se ozářené palivo převádí z oblasti materiálové bilance reaktoru. Ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností uvedených v článku 6 mohou být stanoveny jiné postupy zaznamenávání a ohlašování jaderných přeměn.

Článek 17

Zvláštní závazky ohledně dozoru nad bezpečností

1. Jaderný materiál podléhající zvláštním závazkům ohledně dozoru nad bezpečností přijatým Společenstvím na základě dohody uzavřené se třetím státem nebo mezinárodní organizací se uvede v následujících oznámeních odděleně pro každý závazek, nestanoví-li taková dohoda jinak:

a) výchozí dokladová inventura podle článku 11;

b) zprávy o změně inventury, včetně konečné dokladové inventury podle článku 12;

c) zprávy o materiálové bilanci a soupisy fyzické inventury podle článku 13;

d) zamýšlený dovoz a vývoz podle článků 20 a 21.

Není-li to v žádné z uvedených dohod výslovně zakázáno, nebrání toto oddělené uvedení fyzickému smísení materiálů.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na dohody uzavřené Společenstvím a členskými státy s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii.

Článek 18

Hmotnostní jednotky a kategorie jaderných materiálů

1. V jakémkoli oznámení podle tohoto nařízení se množství materiálů, na které se toto nařízení vztahuje, uvádí v gramech.

Odpovídající evidenční záznamy o materiálech jsou vedeny v gramech nebo v menších jednotkách. Jsou vedeny takovým způsobem, aby byly věrohodné, a zejména aby byly v souladu s běžnou praxí členských států.

V oznámeních lze množství zaokrouhlovat dolů, je-li první desetinné číslo 0 až 4, a nahoru, je-li první desetinné číslo 5 až 9.

2. Nestanoví-li zvláštní ustanovení o dozoru nad bezpečností uvedená v článku 6 jinak, obsahuje oznámení tyto položky:

a) celkovou hmotnost prvků uranu, thoria a plutonia a u obohaceného uranu rovněž celkovou hmotnost štěpných izotopů;

b) jednotlivé zprávy o materiálové bilanci a jednotlivé záznamy ve zprávách o změně inventury a v soupisech fyzické inventury pro následující kategorie jaderného materiálu:

i) ochuzený uran,

ii) přírodní uran,

iii) uran obohacený na méně než 20 %,

iv) uran obohacený na nejméně 20 %,

v) plutonium,

vi) thorium.

Článek 19

Výjimky

1. Komise může poskytnout producentům a uživatelům jaderných materiálů písemné výjimky z pravidel, kterými se řídí forma a četnost oznámení podle článků 10 až 18, aby mohly být vzaty v úvahu všechny zvláštní okolnosti, za kterých jsou materiály podléhající režimu dozoru využívány nebo produkovány.

Výjimka se poskytne po předložení žádosti dotčenou osobou nebo podnikem na formuláři uvedeném v příloze IX.

Výjimka se poskytne pouze pro celou oblast materiálové bilance, ve které není jaderný materiál zpracováván nebo skladován společně s jaderným materiálem, pro který nemůže být výjimka poskytnuta.

2. Komise může poskytnout výjimku pro oblast materiálové bilance, ve které se nachází:

a) množství jaderného materiálu srovnatelné s množstvím uvedeným v příloze I-G, které je uchováváno po dlouhou dobu beze změn;

b) ochuzený uran, přírodní uran nebo thorium, které se používá výlučně pro nejaderné činnosti;

c) zvláštní štěpný materiál, který se používá řádově v gramových množstvích nebo nižších jako součást čidel v přístrojích;

d) plutonium s koncentrací izotopů plutonia-238 vyšší než 80 %.

3. Osoby nebo podniky, kterým je poskytnuta výjimka, předloží Komisi do 31. ledna každého roku roční zprávu na formuláři uvedeném v příloze X. Tato zpráva obsahuje popis situace na konci předchozího kalendářního roku.

4. V případě vývozu jaderného materiálu do třetí země předloží osoby nebo podniky, kterým byla poskytnuta výjimka, zprávu na formuláři uvedeném v příloze X Komisi co nejdříve, avšak nejpozději do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém k vývozu došlo. Tato zpráva uvede množství vyvezeného jaderného materiálu a zásobu jaderného materiálu, na níž se nadále vztahuje výjimka.

5. V případě dovozu jaderného materiálu ze třetí země předloží osoby nebo podniky, kterým byla poskytnuta výjimka, Komisi žádost o doplnění tohoto materiálu na seznam materiálů, na které se výjimka vztahuje. Žádost se předloží Komisi na formuláři uvedeném v příloze IX, jakmile je osobě nebo podniku známo datum převodu, avšak nejpozději do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém k převodu došlo.

6. Komise může stanovit další konkrétní podmínky pro formu a četnost zpráv ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností uvedených v článku 6.

7. Přestanou-li být podmínky pro výjimku plněny, Komise výjimku zruší na základě informací obdržených od osob nebo podniků, kterým je výjimka poskytnuta.

KAPITOLA IV

PŘEVODY MEZI STÁTY

Článek 20

Vývozy a odeslání

1. Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci zašlou Komisi oznámení předem, jestliže jsou výchozí nebo zvláštní štěpné materiály:

a) vyváženy do třetí země;

b) odeslány z členského státu nedisponujícího jadernými zbraněmi do členského státu disponujícího jadernými zbraněmi;

c) odeslány z členského státu disponujícího jadernými zbraněmi do členského státu nedisponujícího jadernými zbraněmi.

2. Předem zasílané známení se vyžaduje pouze v případě, že:

a) dodávka přesahuje jeden efektivní kilogram;

b) zařízení převádí do stejného státu celkové množství materiálů, které by mohlo za jakékoliv období dvanácti po sobě jdoucích měsíců překročit jeden efektivní kilogram, přestože žádná jednotlivá dodávka nepřesahuje jeden efektivní kilogram.

3. Toto oznámení se podává na formuláři uvedeném v příloze VI po uzavření smluvních vztahů vedoucích k převodu tak, aby jej Komise obdržela alespoň osm pracovních dnů před tím, než je materiál zabalen k převodu.

4. Je-li to požadováno z důvodů fyzické ochrany, mohou být zvláštní opatření týkající se formy a podávání tohoto oznámení projednány s Komisí.

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na vývozy a odeslání jaderného materiálu obsaženého v odpadu nebo v rudách.

Článek 21

Dovozy a příjmy

1. Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci zašlou Komisi oznámení předem, jestliže jsou výchozí nebo zvláštní štěpné materiály:

a) dováženy ze třetí země;

b) přijaty členským státem nedisponujícím jadernými zbraněmi z členského státu disponujícího jadernými zbraněmi;

c) přijaty členským státem disponujícím jadernými zbraněmi z členského státu nedisponujícího jadernými zbraněmi.

2. Předem zasílané oznámení se vyžaduje pouze v případě, že:

a) dodávka přesahuje jeden efektivní kilogram

nebo

b) zařízení dováží nebo přijímá ze stejného státu celkové množství materiálů, které by mohlo za jakékoliv období dvanácti po sobě jdoucích měsíců překročit jeden efektivní kilogram, přestože žádná jednotlivá dodávka nepřesahuje jeden efektivní kilogram.

3. Toto oznámení se podává na formuláři uvedeném v příloze VII co možná nejdříve před očekávanou dodávkou materiálu, avšak nejpozději v den příjmu, tak, aby jej Komise obdržela alespoň pět pracovních dnů před tím, než je materiál vybalen.

4. Je-li to požadováno z důvodů fyzické ochrany, mohou být zvláštní opatření týkající se formy a podávání tohoto oznámení projednány s Komisí

5. Odstavce 1 až 4 se nevztahují na dovozy a příjem jaderného materiálu obsaženého v odpadu nebo v rudách.

Článek 22

Ztráta nebo prodlení při převodu

Osoby a podniky, které oznamují převod podle článků 20 a 21, předloží zvláštní zprávu podle článku 14, jestliže v návaznosti na výjimečné okolnosti nebo nehodu obdržely informace o tom, že došlo ke ztrátě jaderného materiálu nebo že existuje domněnka, že k takové ztrátě mohlo dojít, nebo došlo-li při převodu k významnému prodlení.

Článek 23

Sdělení změny data

Jakákoli změna data zabalení před převodem, přepravy nebo vybalení jaderného materiálu oproti datům uvedeným v oznámeních Komisi podle článků 20 a 21 je neprodleně oznámena s uvedením nových dat, jsou-li známa, kromě případů, kdy tato změna zakládá povinnost vypracovat zvláštní zprávu.

KAPITOLA V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Článek 24

Producenti rud

1. Každá osoba nebo podnik, který těží rudy na území členského státu, oznámí Komisi základní technické charakteristiky těžby rud v dotazníku uvedeném v příloze I-J do 120 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a předloží program činností v souladu s článkem 5.

2. Odchylně od článků 7, 8 a 9 povede každá osoba nebo podnik těžící rudy o této těžbě rud evidenční záznamy, které uvádějí zejména množství vytěžených rud s průměrným obsahem uranu a thoria a zásoby vytěžených rud v dole. Kromě toho záznamy obsahují podrobnosti o zásilce, a to vždy s uvedením data, příjemce a množství.

Tyto záznamy se uchovávají po dobu alespoň pěti let.

Článek 25

Zprávy o odeslání/vývozu rud

Odchylně od článků 10 až 18 musí každá osoba a podnik těžící rudy informovat Komisi na formuláři uvedeném v příloze VIII:

a) do 31. ledna každého roku o množství materiálu odeslaného z každého dolu za předchozí kalendářní rok

a

b) nejpozději do dne odeslání o vývozech rud do třetích zemí.

Článek 26

Dopravci a poskytovatelé dočasného skladování

Každá osoba nebo podnik, která se na území členských států zabývá přepravou nebo dočasným skladováním jaderných materiálů v průběhu přepravy, tento materiál přijme a předá pouze proti řádně podepsanému potvrzení o příjmu opatřenému datem. Toto potvrzení obsahuje název strany předávající a přejímající materiál, přepravovaná množství a kategorii, formu a složení materiálů.

Je-li to vyžadováno z důvodů fyzické ochrany, může být popis převáděných materiálů nahrazen vhodnou identifikací dodávky. Tato identifikace musí odkazovat na záznamy, které vedou osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci.

Tyto záznamy uchovávají smluvní strany po dobu alespoň pěti let.

Článek 27

Náhradní záznamy pro dopravce a poskytovatele dočasného skladování

Záznamy vedené osobami a podniky podle platných právních předpisů, které se na ně vztahují na území členských států, ve kterých působí, mohou být použity jako náhrada za záznamy uvedené v článku 26, pokud výše uvedené záznamy obsahují všechny informace požadované podle uvedeného článku.

Článek 28

Zprostředkovatelé

Všichni zprostředkovatelé, kteří se podílejí na uzavření jakékoliv smlouvy o obstarání jaderného materiálu, například pověření zástupci, makléři nebo komisionáři, jsou povinni uchovávat všechny záznamy týkající se jimi nebo jejich jménem provedených transakcí alespoň po dobu pěti let od uplynutí doby platnosti smlouvy. Tyto záznamy obsahují jména smluvních stran, datum uzavření smlouvy a množství, kategorii, formu, složení, původ a místo určení materiálu.

Článek 29

Předkládání informací a údajů

Komise může předávat informace a údaje získané podle tohoto nařízení Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.

Článek 30

Počáteční soupis zásob odpadu a evidenční záznamy

1. Odchylně od článku 11 předloží jakákoliv osoba nebo podnik zpracovávající nebo skladující jaderný materiál, který byl již označen jako zadržený nebo upravený odpad, Komisi do 120 dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost počáteční soupis zásob veškerého jaderného materiálu podle kategorií.

2. Jakákoliv osoba nebo podnik zpracovávající nebo skladující jaderný materiál, který byl předtím označen jako zadržený nebo upravený odpad, vede o tomto materiálu evidenční záznamy.

Odchylně od článků 7 až 11, článku 13 a čl. 17 odst. 1 pro materiál, který byl dříve označen jako zadržený odpad, a článků 7 až 13 a čl. 17 odst. 1 pro materiál, který byl dříve označen jako upravený odpad, tyto záznamy obsahují:

a) provozní údaje, které se používají ke stanovení změn v množství a ve složení jaderného materiálu;

b) soupis zásob, který bude každoročně aktualizován po provedení fyzické inventury;

c) popis sledu opatření přijatých v rámci přípravy a provádění fyzické inventury a zajištění její správnosti a úplnosti;

d) popis opatření přijatých ke zjištění příčiny a rozsahu případné náhodné ztráty;

e) všechny změny zásob, aby bylo možné na požádání vykázat dokladovou inventuru.

Požadavky na hlášení o zpracování zadrženého odpadu jsou stanoveny ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností uvedených v článku 6.

Článek 31

Zpracování odpadu

Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci zašlou Komisi předem oznámení o jakémkoliv zpracování materiálu, který byl předtím označen jako zadržený nebo upravený odpad, s výjimkou výměny obalu a další úpravy bez separace prvků.

Toto předem zasílané oznámení vypracované na formuláři uvedeném v příloze XII zahrnuje informace o množství plutonia, vysoce obohaceného uranu a uranu-233 pro každou dávku, formě (sklo, vysoce aktivní kapalina atd.), očekávané době trvání zpracování a umístění materiálu před zpracováním a po něm. Toto oznámení se Komisi doručí alespoň 200 dnů před zahájením zpracování.

Článek 32

Převody upraveného odpadu

Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci předloží nejpozději do 31. ledna každého roku roční zprávy o:

a) odeslání nebo vývozu upraveného odpadu do zařízení v členských státech nebo mimo tato území na formuláři uvedeném v příloze XIII;

b) příjmu nebo dovozu upraveného odpadu ze zařízení bez kódu oblasti materiálové bilance nebo ze zařízení mimo území členských států na formuláři uvedeném v příloze XIV;

c) změnách umístění upraveného odpadu s obsahem plutonia, vysoce obohaceného uranu nebo uranu-233 na formuláři uvedeném v příloze XV.

Článek 33

Mezinárodní závazky

Ustanovení tohoto nařízení, a zejména čl. 3 odst. 2, článek 31 a čl. 32 písm. c), se použijí v souladu se závazky Společenství a členských států nedisponujících jadernými zbraněmi, které vyplývají z dodatkového protokolu 1999/188/Euratom.

KAPITOLA VI

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ÚZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ DISPONUJÍCÍCH JADERNÝMI ZBRANĚMI

Článek 34

Zvláštní ustanovení pro členské státy disponující jadernými zbraněmi

1. Toto nařízení se nevztahuje:

a) na zařízení nebo části zařízení, které jsou určeny pro plnění požadavků obrany a jsou umístěny na území členského státu disponujícího jadernými zbraněmi

nebo

b) na jaderný materiál, který je určen pro plnění požadavků obrany tohoto členského státu disponujícího jadernými zbraněmi.

2. Pro jaderné materiály, zařízení nebo části zařízení, které mohou být určeny pro plnění požadavků obrany a jsou umístěny na území členského státu disponujícího jadernými zbraněmi, vymezí rozsah působnosti tohoto nařízení a postupů podle něj Komise po konzultaci a po dohodě s dotčeným členským státem, přičemž se zohlední čl. 84 odst. 2 Smlouvy.

3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2:

a) se čl. 3 odst. 1, článek 4 a článek 6 použijí na zařízení a části zařízení, které jsou v určité době provozovány výlučně s jaderným materiálem, který může být určený pro plnění požadavků obrany, avšak jindy jsou provozovány výlučně s jaderným materiálem určeným pro civilní účely;

b) se čl. 3 odst. 1, článek 4 a článek 6, s výjimkami z důvodů národní bezpečnosti, použijí na zařízení a části zařízení, do kterých může být z uvedených důvodů omezen přístup, avšak která souběžně vyrábějí, zpracovávají, separují, přepracovávají nebo jiným způsobem využívají jak jaderný materiál určený pro civilní účely, tak i jaderný materiál, který je nebo může být určený pro plnění požadavků obrany;

c) se články 2 a 5, články 7 až 32, odst. 1 a 2 tohoto článku a články 35, 36 a 37 použijí na veškerý jaderný materiál pro civilní účely umístěný v zařízeních nebo částech zařízení uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce;

d) se čl. 3 odst. 2, článek 31 a čl. 32 písm. c) nepoužije na území členských států disponujících jadernými zbraněmi.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 35

Důvěrnost údajů

Bezpečnostní předpisy Komise stanovené v rozhodnutí 2001/844/ES/ESUO/Euratom se použijí na informace, poznatky a dokumenty získané nebo obdržené Komisí podle tohoto nařízení, aniž je dotčeno nařízení č. 3, kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Bezpečnost přenosu informací se dohodne mezi Komisí a dotčenou osobou, podnikem nebo subjektem, a to v souladu s požadavky členského státu na přenos těchto informací.

Článek 36

Zařízení řízená z místa mimo Společenství

Pokud je zařízení řízeno osobou nebo podnikem usazeným mimo Společenství, plní veškeré povinnosti vyplývající z tohoto nařízení místní vedení zařízení.

Článek 37

Pokyny

Komise přijme a zveřejní pokyny pro používání tohoto nařízení v podobě doporučení a v případě nutnosti je aktualizuje s ohledem na získané zkušenosti po konzultacích s členskými státy a po obdržení připomínek zúčastněných stran.

Článek 38

Zrušovací ustanovení

Nařízení (Euratom) č. 3227/76 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 39

Přechodné období

Komise může udělit výjimku z povinnosti používat pro zprávy formuláře stanovené v přílohách III, IV a V. Tato výjimka se vztahuje na osoby a podniky, které ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost používají pro zprávy formuláře stanovené v příloze II, III a IV nařízení (Euratom) č. 3227/76. Udělí se nejdéle na pět let od uvedeného dne.

Osoby a podniky uvedené v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci do tří let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost Komisi sdělí datum, od kterého mají v úmyslu začít používat formuláře pro zprávy stanovené v přílohách III, IV a V. Na patřičně odůvodněnou žádost a po předložení programu provádění může Komise v jednotlivých případech toto období prodloužit až o dva roky.

Článek 40

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 8. února 2005.

Za Komisi

Andris Piebalgs

člen Komise

[1] Úř. věst. L 363, 31.12.1976, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (Euratom) č. 2130/93 (Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 75).

[2] Úř. věst. L 51, 22.2.1978, s. 1.

[3] Úř. věst. L 67, 13.3.1999, s. 1.

[4] Dokument MAAE INFCIRC/263 z října 1978.

[5] Dokument MAAE INFCIRC/290 z prosince 1981.

[6] Úř. věst. L 308, 8.12.2000, s. 26. Jednací řád naposledy pozměněný rozhodnutím 2004/563/ES, Euratom (Úř. věst. L 251, 27.7.2004, s. 9).

[7] Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.

[8] Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 406/58.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

DOTAZNÍK PRO HLÁŠENÍ ZÁKLADNÍCH TECHNICKÝCH CHARAKTERISTIK ZAŘÍZENÍ

I-A REAKTORY

Datum: …………

Poznámky:

1. Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

2. Odpověď "nevztahuje se" lze použít u otázek, které se na daný případ nevztahují. Komise je přesto oprávněna požadovat jakékoli další informace, které v souvislosti s příslušným dotazníkem pokládá za nezbytné.

3. Řádně vyplněné a podepsané prohlášení by mělo být zasláno na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ

1. Název.

2. Místo, přesná adresa, včetně čísla telefonu a faxu a elektronických adres.

3. Vlastník (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

4. Provozovatel (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

5. Současný stav (např. ve výstavbě, v provozu nebo uzavřené).

6. Účel a typ.

7. Provozní režim zařízení, který ovlivňuje jeho produkci (přijatý systém směn, přibližné termíny provozních období během roku atd.).

8. Prostorové uspořádání oblasti (mapa zobrazující zařízení, hranice, budovy, pozemní komunikace, vodní toky, železnice atd.).

9. Prostorové uspořádání zařízení:

a) kontejnment, oplocení a přístupové cesty;

b) sklad vstupního jaderného materiálu;

c) prostor reaktoru;

d) prostor pro zkoušky a pokusy, laboratoře;

e) prostor pro skladování vystupujícího jaderného materiálu;

f) prostor pro ukládání odpadu s obsahem jaderného materiálu.

10. Další údaje pro každý reaktor:

a) jmenovitý tepelný výkon;

b) výchozí nebo zvláštní štěpný materiál;

c) počáteční obohacení aktivní zóny;

d) moderátor;

e) chladicí médium.

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ V ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽÍVÁNÍ A EVIDENCE MATERIÁLŮ, KONTEJNMENTU A DOZOROVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Popis jaderného materiálu [1]

11. Popis použití jaderného materiálu (čl. 3 odst. 1).

12. Dostatečně podrobný výkres palivových souborů, palivových tyčí/proutků, deskových palivových článků atd., aby byla zřejmá jejich obecná konstrukce a celkové rozměry (měl by být případně popsán způsob výměny proutku a mělo by být uvedeno, zda jde o rutinní operaci).

13. Materiál paliva (případně včetně materiálu v regulačních nebo kompenzačních souborech):

a) chemické složení nebo hlavní složky slitiny;

b) průměrné obohacení na soubor;

c) jmenovitá hmotnost jaderného materiálu na soubor s projektovými tolerancemi.

14. Materiál pokrytí.

15. Případný způsob identifikace jednotlivých souborů, tyčí/proutků, deskových článků atd.

16. Ostatní jaderné materiály používané v zařízení (stručně popište materiál, účel a způsob použití materiálu, např. jako přídavných tyčí).

Tok jaderného materiálu

17. Schéma toku s vyznačením bodů, ve kterých je jaderný materiál identifikován nebo měřen, oblastí materiálové bilance, inventurních míst používaných pro jeho evidenci a odhadovaného rozsahu množství jaderného materiálu v těchto místech při běžných provozních podmínkách.

18. Očekávané jmenovité údaje o palivovém cyklu, včetně:

a) zavážky aktivní zóny reaktoru;

b) očekávaného vyhoření;

c) množství ročně vyměněného paliva;

d) intervalu výměny paliva (zavážka nebo vyvážka);

e) předpokládaného množství zpracovaného materiálu a skladovaného materiálu a předpoklad příjmů a odeslání.

Manipulace s jaderným materiálem

19. Prostorové uspořádání skladu čerstvého paliva, výkresy skladů čerstvého paliva a popis obalových souborů.

20. Výkresy místnosti pro přípravu čerstvého paliva a/nebo provádění kvantitativního rozboru a prostoru pro zavážení paliva do reaktoru.

21. Výkresy zařízení pro přesun čerstvého a ozářeného paliva, včetně zavážecích strojů nebo zařízení.

22. Výkresy nádoby reaktoru, které zobrazují umístění aktivní zóny a otvorů v nádobě, popis způsobu manipulace s palivem v nádobě.

23. Výkres aktivní zóny znázorňující prostorové uspořádání, mříž, formu, rozteč a rozměry aktivní zóny, reflektor, umístění, tvary a rozměry regulačních prvků, experimentální a/nebo ozařovací pozice.

24. Počet a velikost kanálů pro palivové soubory a regulační prvky v aktivní zóně.

25. Sklad vyhořelého paliva:

a) výkres skladu;

b) způsob skladování;

c) projektová skladovací kapacita;

d) výkres zařízení pro manipulaci s ozářeným palivem;

e) minimální doba dochlazování před odesláním vyhořelého paliva;

f) výkres a popis přepravního obalového souboru pro vyhořelé palivo (požadovaný např. k prověření možnosti zapečetění).

26. Prostor pro zkoušení jaderného paliva (připadá-li v úvahu):

a) stručný popis prováděných prací;

b) popis hlavních zařízení (např. horké komory, zařízení pro odstraňování povlaku palivového článku a rozpouštění);

c) popis přepravních kontejnerů pro jaderný materiál a obalových souborů pro odpad a šrot (požadovaný např. k prověření možnosti zapečetění);

d) popis skladu pro neozářený a ozářený jaderný materiál;

e) výkresy výše uvedených položek, nejsou-li uvedeny jinde.

Údaje o chladicím médiu

27. Schémata rozvodu chladicího média nutné pro výpočty tepelné bilance (uvádějící tlak, teploty a hmotnostní průtoková množství v hlavních bodech).

EVIDENCE A KONTROLA JADERNÉHO MATERIÁLU

Systém evidence

28. Popis systému evidence a kontroly jaderného materiálu (popisující systém evidence v položkové a/nebo hromadné formě, včetně používaných metod kvantitativního rozboru s odhadem přesností, dodání vzorových formulářů používaných při všech evidenčních a kontrolních postupech). Měla by být uvedena doba, kdy je nutné tyto záznamy uchovávat.

Fyzická inventura

29. Popis postupů, plánované četnosti a metod fyzické inventury prováděné provozovatelem (pro evidenci v položkové i hromadné formě, včetně hlavních metod kvantitativního rozboru a očekávané přesnosti), přístupu k jadernému materiálu v aktivní zóně a k ozářenému jadernému materiálu mimo aktivní zónu, očekávaných úrovní záření.

DALŠÍ INFORMACE VÝZNAMNÉ PRO UPLATNĚNÍ OPATŘENÍ DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ

30. Organizační opatření pro evidenci a kontrolu materiálu.

31. Informace o zdravotních a bezpečnostních pravidlech, která musejí být v zařízení dodržována a která musejí inspektoři dodržovat.

I-B KRITICKá zařízení A ZAŘÍZENÍ S NULOVÝM VÝKONEM

Datum: …………

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ

1. Název.

2. Místo, přesná adresa, včetně čísla telefonu a faxu a elektronických adres.

3. Vlastník (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

4. Provozovatel (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

5. Současný stav (např. ve výstavbě, v provozu nebo uzavřené).

6. Účel a typ.

7. Provozní režim (přijatý systém směn, přibližné termíny provozních období během roku atd.).

8. Prostorové uspořádání oblasti (mapa zobrazující zařízení, hranice, budovy, pozemní komunikace, vodní toky, železnice atd.).

9. Prostorové uspořádání zařízení:

a) kontejnment, oplocení a přístupové cesty;

b) sklad(y) vstupního jaderného materiálu;

c) prostor pro montáž palivových článků, laboratoře atd.;

d) vlastní kritický soubor [2].

10. Další údaje [2]:

a) maximální očekávaný provozní výkon a/nebo neutronový tok;

b) hlavní typ(y) jaderného materiálu a jeho obohacení;

c) moderátor;

d) reflektor, množivá zóna;

e) chladicí médium.

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ V ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽÍVÁNÍ A EVIDENCE MATERIÁLŮ, KONTEJNMENTU A DOZOROVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Popis jaderného materiálu

11. Popis použití jaderného materiálu (čl. 3 odst. 1).

12. Dostatečně podrobný výkres palivových souborů, palivových tyčí/proutků, deskových palivových článků atd., aby byla zřejmá jejich obecná konstrukce a celkové rozměry.

13. Materiál paliva (případně včetně materiálu v regulačních nebo kompenzačních souborech).

a) chemické složení nebo hlavní složky slitiny;

b) forma a rozměry;

c) obohacení palivových tyčí/proutků, deskových palivových článků atd.;

d) jmenovitá hmotnost jaderného materiálu na soubor s projektovými tolerancemi.

14. Materiál pokrytí.

15. Případný způsob identifikace jednotlivých souborů, tyčí/proutků, deskových článků atd.

16. Ostatní jaderné materiály používané v zařízení (stručně popište materiál, účel a způsob použití materiálu, např. jako přídavných tyčí).

Umístění jaderného materiálu a manipulace s ním

17. Popis a výkresy prostorového uspořádání:

a) skladů a prostorů pro kompletaci jaderného materiálu a vlastních kritických souborů (inventurní místa);

b) odhadovaného rozsahu množství jaderného materiálu v těchto místech;

c) fyzického uspořádání zařízení používaného ke kompletaci, zkoušení a měření jaderného materiálu

a

d) přepravních tras jaderného materiálu.

18. Náčrt aktivní zóny kritického souboru znázorňující opěrnou konstrukci aktivní zóny, stínění a systémy pro odvod tepla, včetně popisu (poskytuje se pro každý kritický soubor, je-li v zařízení více než jeden).

EVIDENCE A KONTROLA JADERNÉHO MATERIÁLU

Systém evidence

19. Popis systému evidence a kontroly jaderného materiálu (popisující systém evidence v položkové a/nebo hromadné formě, včetně používaných metod kvantitativního rozboru s odhadem přesností, dodání vzorových formulářů používaných při všech evidenčních a kontrolních postupech). Měla by být uvedena doba, kdy je nutné tyto záznamy uchovávat.

Fyzická inventura

20. Popis postupů, plánované četnosti a metod fyzické inventury prováděné provozovatelem (pro evidenci v položkové i hromadné formě, včetně hlavních metod kvantitativního rozboru a očekávané přesnosti), přístupu k jadernému materiálu v aktivní zóně a k ozářenému jadernému materiálu mimo aktivní zónu, očekávaných úrovní záření.

DALŠÍ INFORMACE VÝZNAMNÉ PRO UPLATNĚNÍ OPATŘENÍ DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ

21. Organizační opatření pro evidenci a kontrolu materiálu.

22. Informace o zdravotních a bezpečnostních pravidlech, která musejí být v zařízení dodržována a která musejí inspektoři dodržovat.

I-C ZAŘÍZENÍ NA KONVERZI, VÝROBU A PŘEPRACOVÁNÍ

Datum: …………

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ

1. Název.

2. Místo, přesná adresa, včetně čísla telefonu a faxu a elektronických adres.

3. Vlastník (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

4. Provozovatel (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

5. Současný stav (např. ve výstavbě, v provozu nebo uzavřené).

6. Účel a typ.

7. Provozní režim zařízení, který ovlivňuje jeho produkci (přijatý systém směn, přibližné termíny provozních období během roku atd.).

8. Prostorové uspořádání oblasti (mapa zobrazující zařízení, hranice, budovy, pozemní komunikace, vodní toky, železnice atd.).

9. Prostorové uspořádání zařízení:

a) kontejnment, oplocení a přístupové cesty;

b) přepravní trasy jaderného materiálu;

c) sklad vstupního jaderného materiálu;

d) všechny hlavní technologické prostory a laboratoře;

e) prostory pro zkoušky a pokusy;

f) sklad výstupního jaderného materiálu;

g) prostor pro zneškodňování jaderného odpadu;

h) analytická laboratoř.

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ V ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽÍVÁNÍ A EVIDENCE MATERIÁLŮ, KONTEJNMENTU A DOZOROVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Tok a umístění jaderného materiálu a manipulace s ním

10. Schéma toku s vyznačením bodů, ve kterých je jaderný materiál identifikován nebo měřen, oblastí materiálové bilance, inventurních míst používaných pro jeho evidenci a odhadovaného množství jaderného materiálu v těchto místech při běžných provozních podmínkách. Popis by měl případně obsahovat:

a) velikost dávky nebo tok materiálu;

b) způsob skladování nebo balení;

c) skladovací kapacitu;

d) obecný předpoklad množství zpracovaného materiálu a skladovaného materiálu a příjmu a odeslání.

11. Kromě položek uvedených v bodu 10 by měl být předložen popis a výkres dispozičního uspořádání skladu materiálu vstupujícího do přepracovatelského zařízení, který obsahuje:

a) umístění palivových článků a manipulačního zařízení;

b) typ palivových článků, včetně obsahu jaderného materiálu a obohacení.

12. Kromě položek uvedených v bodu 10 by měl popis recyklační fáze procesu případně zahrnovat:

a) dobu trvání dočasného skladování;

b) případně harmonogramy externí recyklace.

13. Kromě položek uvedených v bodu 10 by měl popis fáze likvidace zahrnovat způsob likvidace (zneškodnění nebo uložení).

14. Za rovnovážných podmínek pro každé schéma výrobního postupu uvedené v bodech 10 a 17 a za předpokladu provozních režimů dle bodu 7 uveďte:

a) jmenovité množství zpracovaného jaderného materiálu za rok;

b) množství zpracovávaného materiálu s ohledem na projektovou kapacitu.

15. Popis běžných postupů používaných k úplné nebo částečné dekontaminaci závodu. Patří sem popis zvláštních bodů pro odběr vzorků a měření souvisejících s procesem dekontaminace a následným provedením fyzické inventury, není-li to popsáno výše v bodu 10.

Popis jaderného materiálu

16. Popis použití jaderného materiálu (čl. 3 odst. 1).

17. Popis odhadovaného toku a skladovaného množství veškerého jaderného materiálu ve skladovacích a technologických prostorech s využitím schémat výrobního postupu nebo jiným způsobem. Tento popis by měl obsahovat:

a) fyzikální a chemickou formu;

b) rozsah obsahu nebo očekávané horní mezní hodnoty pro každou kategorii pevného nebo kapalného odpadu;

c) rozsah obohacení.

EVIDENCE A KONTROLA JADERNÉHO MATERIÁLU

Systém evidence

18. Popis systému evidence používaného pro záznam a oznamování evidenčních údajů a sestavování materiálových bilancí, dodání vzorových formulářů používaných pro všechny postupy. Měla by být uvedena doba, kdy je nutné tyto záznamy uchovávat.

19. Uveďte, kdy a jak často se provádí materiálové bilance, včetně materiálových bilancí během kampaní. Popis metody a postupu pro úpravu evidence po provedení fyzické inventury.

20. Popis postupu pro zacházení s rozdíly odesilatel/příjemce a metody úpravy evidence.

21. Popis postupu pro provedení oprav evidence z důvodu procedurálních nebo administrativních chyb a jeho vlivu na rozdíly odesilatel/příjemce.

Fyzická inventura

22. Odkazuje se na bod 15. Označte části zařízení na schématech výrobního postupu uvedených v bodech 10 a 17, které mají být považovány za kontejnery pro jaderný materiál podle podmínek fyzické inventury. Uveďte harmonogram provádění fyzické inventury během kampaně.

Metody měření, odběru vzorků a analýzy

23. Popis metody každého měření prováděného ve vyznačeném bodu; měly by být uvedeny používané rovnice nebo tabulky a provedené výpočty pro stanovení skutečných hodnot hmotností nebo objemů. Uveďte, zda se údaje zaznamenávají automaticky nebo ručně. Měla by být popsána metoda a zavedené postupy odběru vzorků v každém vyznačeném bodu.

24. Popis analytických metod použitých pro účely evidence. Případně uveďte odkaz na příručku nebo zprávu.

Kontrola přesnosti měření

25. Popis programu kontroly jakosti měření potřebného pro účely evidence materiálu, včetně programů (s hodnotami přesnosti) pro průběžné hodnocení analytických, hmotnostních a objemových přesností a odchylek, včetně přesnosti a odchylek vzorkování, a pro kalibraci souvisejícího zařízení, způsobu kalibrace měřícího zařízení uvedeného v bodu 24, typu a normy jakosti používané pro analytické metody uvedené v bodu 24 a typu použitého analytického zařízení, s uvedením způsobu a četnosti kalibrace.

Statistické vyhodnocení

26. Popis metod statistického hodnocení údajů získaných v rámci programů kontrolních měření za účelem vyhodnocení správnosti a přesnosti měření a odhadu neurčitosti měření (tj. stanovení standardních odchylek náhodných a systematických chyb měření). Popis statistických postupů použitých pro sloučení jednotlivých odhadů chyb za účelem stanovení standardních odchylek celkové chyby pro rozdíly odesilatel/příjemce, dokladovou inventuru, fyzickou inventuru a nezapočtený materiál.

DALŠÍ INFORMACE VÝZNAMNÉ PRO UPLATNĚNÍ OPATŘENÍ DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ

27. Organizační opatření pro evidenci a kontrolu materiálu.

28. Informace o zdravotních a bezpečnostních pravidlech, která musejí být v zařízení dodržována a která musejí inspektoři dodržovat.

I-D SKLADOVACÍ ZAŘÍZENÍ [3]

Datum: …………

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ

1. Název.

2. Místo, přesná adresa, včetně čísla telefonu a faxu a elektronických adres.

3. Vlastník (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

4. Provozovatel (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

5. Současný stav (např. ve výstavbě, v provozu nebo uzavřené).

6. Účel a typ.

7. Prostorové uspořádání oblasti (mapa zobrazující zařízení, hranice, budovy, pozemní komunikace, vodní toky, železnice atd.).

8. Prostorové uspořádání zařízení znázorňující kontejnment, oplocení a přístupové cesty.

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ V ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽÍVÁNÍ A EVIDENCE MATERIÁLŮ, KONTEJNMENTU A DOZOROVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Popis jaderného materiálu

9. Popis použití jaderného materiálu (čl. 3 odst. 1).

10. Popis veškerého jaderného materiálu v zařízení s využitím výkresů nebo jiným způsobem, přičemž tento popis bude uvádět:

a) všechny typy položek, včetně běžného manipulačního zařízení;

b) chemické složení nebo hlavní složky slitiny;

c) forma a rozměry;

d) obohacení;

e) jmenovitá hmotnost jaderného materiálu s projektovými tolerancemi;

f) materiál pokrytí;

g) způsoby identifikace jednotek.

Umístění jaderného materiálu a manipulace s ním

11. Výkresy prostorového uspořádání nebo jiný popis:

a) skladů jaderného materiálu (inventurní místa);

b) odhadovaného rozsahu množství jaderného materiálu v těchto místech;

c) kontejnerů na skladování a/nebo přepravu jaderného materiálu;

d) případných tras a zařízení používaných k přemísťování jaderného materiálu.

EVIDENCE A KONTROLA JADERNÉHO MATERIÁLU

Systém evidence

12. Popis systému evidence a kontroly jaderného materiálu (popisující systém evidence v položkové a/nebo hromadné formě, včetně používaných metod kvantitativního rozboru s odhadem přesností, dodání vzorových formulářů používaných při všech evidenčních a kontrolních postupech). Měla by být uvedena doba, kdy je nutné tyto záznamy uchovávat.

Fyzická inventura

13. Popis postupů, plánované četnosti a metod fyzické inventury prováděné provozovatelem (pro evidenci v položkové i hromadné formě, včetně hlavních metod kvantitativního rozboru) a očekávané přesnosti.

DALŠÍ INFORMACE VÝZNAMNÉ PRO UPLATNĚNÍ OPATŘENÍ DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ

14. Organizační opatření pro evidenci a kontrolu materiálu.

15. Informace o zdravotních a bezpečnostních pravidlech, která musejí být v zařízení dodržována a která musejí inspektoři dodržovat.

I-E ZAŘÍZENÍ NA SEPARACI IZOTOPŮ

Datum: …………

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ

1. Název.

2. Místo, přesná adresa, včetně čísla telefonu a faxu a elektronických adres.

3. Vlastník (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

4. Provozovatel (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

5. Současný stav (např. ve výstavbě, v provozu nebo uzavřené).

6. Harmonogram výstavby (není-li zařízení v provozu):

a) datum zahájení výstavby;

b) datum přejímky zařízení;

c) datum uvedení do provozu.

7. Účel a typ (separační kapacita, zařízení na obohacování atd.).

8. Provozní režim zařízení, který ovlivňuje jeho produkci (přijatý systém směn, přibližné termíny provozních období během roku atd.).

9. Prostorové uspořádání oblasti (mapa zobrazující zařízení, hranice, budovy, pozemní komunikace, vodní toky, železnice atd.).

10. Prostorové uspořádání zařízení:

a) kontejnment, oplocení a přístupové cesty;

b) kontejnment určitých částí zařízení;

c) přepravní trasy jaderného materiálu;

d) sklad vstupního jaderného materiálu;

e) všechny hlavní technologické prostory a technologické laboratoře, včetně prostoru pro odběr vzorků a vážení, dekontaminaci, čištění, prostorů pro vstupní surovinu atd.;

f) prostory pro zkoušky a pokusy;

g) sklad výstupního jaderného materiálu;

h) prostor pro zneškodňování jaderného odpadu;

i) analytická laboratoř.

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ V ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽÍVÁNÍ A EVIDENCE MATERIÁLŮ, KONTEJNMENTU A DOZOROVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Popis jaderného materiálu

11. Popis použití jaderného materiálu (čl. 3 odst. 1).

12. Popis odhadovaného toku a skladovaného množství veškerého jaderného materiálu ve skladovacích a technologických prostorech s využitím schémat výrobního postupu nebo jiným způsobem. Tento popis by měl obsahovat:

a) fyzikální a chemickou formu;

b) rozsah obohacení pro vstupní surovinu, produkt a odpad;

c) rozsah obsahu nebo očekávané horní mezní hodnoty pro každou kategorii pevného nebo kapalného odpadu.

Tok a umístění jaderného materiálu a manipulace s ním

13. Popis skladovacích a technologických prostorů s využitím schémat nebo jiným způsobem. Popis by měl obsahovat:

a) body pro odběr vzorků a měření;

b) velikost dávky a/nebo průtokové množství;

c) způsob skladování nebo balení;

d) skladovací kapacity.

14. Kromě položek uvedených v bodu 13 by měl popis zařízení obsahovat:

a) separační kapacitu;

b) techniky a metody obohacování;

c) možné body pro vstupní surovinu, produkt a odpad;

d) recyklační zařízení;

e) typ a velikost použitých válců UF6 a způsoby plnění a vyprazdňování.

15. V případě potřeby by měla být uvedena spotřeba elektrické energie.

16. Každé schéma by mělo za rovnovážných podmínek uvádět:

a) jmenovité množství zpracovaného jaderného materiálu za rok;

b) fyzickou zásobu zpracovávaných materiálů;

c) míru ztrát materiálu v důsledku úniků, rozkladu, ukládání atd.;

d) režimy pravidelné údržby zařízení (pravidelné odstávky nebo průběžná výměna součástí atd.).

17. Popis zvláštních bodů pro odběr vzorků a měření spojených s dekontaminací technologického zařízení za účelem údržby nebo výměny.

18. Popis bodu, v němž je zneškodňován technologický odpad, včetně způsobu zneškodňování, doby skladování, typu zneškodňování, atd.

EVIDENCE A KONTROLA JADERNÉHO MATERIÁLU

Systém evidence

19. Popis systému evidence používaného pro záznam a oznamování evidenčních údajů a sestavování materiálových bilancí, dodání vzorových formulářů používaných pro všechny postupy. Měla by být uvedena doba, kdy je nutné tyto záznamy uchovávat.

20. Uveďte, kdy a jak často jsou zhotovovány materiálové bilance, včetně všech materiálových bilancí během kampaní. Popis způsobu a postupu pro úpravu evidence po provedení fyzické inventury.

21. Popis postupu pro zacházení s rozdíly odesilatel/příjemce a způsob úpravy evidence.

22. Popis případného postupu pro provedení oprav evidence z důvodu procedurálních nebo administrativních chyb a z důvodu rozdílů odesilatel/příjemce.

Fyzická inventura

23. Identifikace položek zařízení uvedených v popisech stanovených v bodech 13 a 18, které mají být považovány za kontejnery pro jaderný materiál podle podmínek fyzické inventury. Uveďte harmonogram provádění fyzické inventury.

Metody měření, odběru vzorků a analýzy

24. Použijte informace uvedené v bodech 13 a 17 pro umístění bodů pro odběr vzorku a měření.

25. Popis metody každého měření prováděného ve vyznačeném bodu; měly by být uvedeny používané rovnice nebo tabulky a výpočty provedené pro stanovení skutečných hodnot hmotností nebo objemů. Uveďte, zda jsou údaje zaznamenávány automaticky nebo ručně. Měla by být popsána metoda a zavedené postupy odběru vzorků v každém vyznačeném bodu. Uveďte počet odebraných vzorků a kritéria zamítnutí.

26. Popis analytických metod použitých pro účely evidence. Případně uveďte odkaz na příručku nebo zprávu.

Kontrola přesnosti měření

27. Popis programů pro průběžné hodnocení hmotnostních a objemových přesností a odchylek, včetně přesnosti a odchylek vzorkování, a pro kalibraci souvisejícího zařízení.

28. Popis typu a jakosti norem používaných pro analytické metody uvedené v bodu 26, typu použitého analytického zařízení a způsobu a četnosti kalibrace.

Statistické vyhodnocení

29. Popis metod statistického hodnocení údajů získaných v rámci programů kontrolních měření za účelem vyhodnocení správnosti a přesnosti měření a odhadu neurčitosti měření (tj. stanovení standardních odchylek náhodných a systematických chyb měření). Popis statistických postupů použitých pro sloučení jednotlivých odhadů chyb za účelem stanovení standardních odchylek celkové chyby pro rozdíly odesilatel/příjemce, dokladovou inventuru, fyzickou inventuru a nezapočtený materiál.

DALŠÍ INFORMACE VÝZNAMNÉ PRO UPLATNĚNÍ OPATŘENÍ DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ

30. Organizační opatření pro evidenci a kontrolu materiálu.

31. Informace o zdravotních a bezpečnostních pravidlech, která musejí být v zařízení dodržována, a která musejí inspektoři dodržovat.

I-F ZAŘÍZENÍ, KTERÁ POUŽÍVAJÍ JADERNÝ MATERIÁL V MNOŽSTVÍCH PŘESAHUJÍCÍCH JEDEN EFEKTIVNÍ KILOGRAM

Datum: …………

Pro jakékoli zařízení typu, který není neuveden v oddílech A až E a které používá více než jeden efektivní kilogram ročně, by měly být uvedeny následující informace:

- identifikace zařízení,

- obecná opatření v zařízení, včetně opatření týkajících se používání a evidence materiálu, kontejnmentu a dozorovacích zařízení,

- popis použití jaderného materiálu (čl. 3 odst. 1),

- systém evidence a kontroly jaderného materiálu, včetně postupů pro provádění fyzické inventury,

- jiné informace významné pro uplatňování dozoru nad bezpečností.

Informace požadované podle těchto záhlaví jsou, připadá-li to v úvahu, stejné jako informace, které jsou požadovány pro typy zařízení patřících do oddílů C, D a E této přílohy.

I-G KANDIDÁTSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO OBLAST MATERIÁLOVÉ BILANCE "CATCH ALL" (CAM)

Datum: …………

U těchto držitelů materiálů se celková zásoba jaderného materiálu vypočítá jako součet zásob každé kategorie jaderného materiálu, které má zařízení v držení, přičemž je každá kategorie vyjádřena v procentech následujících limitů:

ochuzený uran | 350000 g nebo |

thorium | 200000 g nebo |

přírodní uran | 100000 g nebo |

uran s nízkým obohacením | 1000 g nebo |

uran s vysokým obohacením | 5 g nebo |

plutonium | 5 g |

Například:

a) držitel 4 g plutonia má v procentním vyjádření zásoby odpovídající 80 % (4/5);

b) držitel 1 g vysoce obohaceného uranu a 20000 g přírodního uranu má v procentním vyjádření zásoby odpovídající 40 % (1/5 + 20000/100000).

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A JADERNÉHO MATERIÁLU

1. Název.

2. Vlastník a/nebo provozovatel.

3. Místo, přesná adresa, včetně čísla telefonu a faxu a elektronických adres.

4. Typ jaderného materiálu.

5. Popis kontejnerů používaných pro skladování a manipulaci.

6. Popis použití jaderného materiálu (čl. 3 odst. 1).

EVIDENCE A KONTROLA JADERNÉHO MATERIÁLU

Povinnosti držitelů byly zjednodušeny takto:

A. Limity na držený jaderný materiál/přesuny

Jestliže příjmy jaderného materiálu jedním subjektem překročí výše uvedené množství nebo procentní vyjádření zásoby zařízení překročí v jakýkoliv okamžik 100 %, musí být o tom Komise ihned informována.

B. Vedení evidenčních/provozních záznamů

Evidenční/provozní záznamy musejí být vedeny způsobem, který umožní okamžité ověření zpráv předložených Komisi a jakýchkoliv jejich oprav.

C. Zprávy o změně inventury

Musejí být předkládány pouze v případě změny inventury.

Ve formě poznámky by mělo být připojeno objasnění neobvyklých změn a oprav inventury nebo jakýchkoliv jiných informací obsažených ve zprávě. Měla by být zejména uvedena identifikace a adresa subjektu, kterému se materiál odesílá (včetně vývozu) nebo od kterého se materiál přijímá (včetně dovozu).

Jestliže během roku nedojde k žádné změně inventury, musí být k 31. prosinci provedena konečná dokladová inventura podle kategorií. Prohlášení o této inventuře musí být do 31. ledna každého roku doručeno na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

D. Formulář zprávy

Pro zprávu podle bodu C není nutný žádný zvláštní formulář. Zpráva může mít podobu dopisu.

I-H zařízení PRO ZPRACOVÁNÍ NEBO SKLADOVÁNÍ ODPADU [4]

Datum: …………

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ

1. Název.

2. Místo, přesná adresa, včetně čísla telefonu a faxu a elektronických adres.

3. Vlastník (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

4. Provozovatel (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

5. Současný stav (např. ve výstavbě, v provozu nebo uzavřené).

6. Účel a typ.

7. Prostorové uspořádání oblasti (mapa zobrazující zařízení, hranice, budovy, pozemní komunikace, vodní toky, železnice atd.).

8. Prostorové uspořádání zařízení:

a) kontejnment, oplocení a přístupové cesty;

b) přepravní trasy jaderného materiálu;

c) prostor pro zneškodňování jaderného odpadu;

d) všechny hlavní technologické prostory a technologické laboratoře;

e) prostory pro zkoušky a pokusy;

f) analytická laboratoř.

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ V ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽÍVÁNÍ A EVIDENCE MATERIÁLŮ, KONTEJNMENTU A DOZOROVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Umístění jaderného materiálu a manipulace s ním

9. Popis použití jaderného materiálu (čl. 3 odst. 1).

10. Výkresy prostorového uspořádání nebo jiný popis:

a) skladů jaderného materiálu (inventurní místa);

b) odhadovaného rozsahu množství jaderného materiálu v těchto místech;

c) kontejnerů na skladování a/nebo přepravu jaderného materiálu;

d) případných tras a zařízení používaných k přemísťování jaderného materiálu.

EVIDENCE A KONTROLA JADERNÉHO MATERIÁLU

Systém evidence

11. Popis systému evidence používaného pro záznam a oznamování evidenčních údajů a sestavování materiálových bilancí, dodání vzorových formulářů používaných pro všechny postupy. Měla by být uvedena doba, kdy je nutné tyto záznamy uchovávat.

Fyzická inventura

12. Popis postupů, plánované četnosti a metod fyzické inventury prováděné provozovatelem (pro položkovou i hromadnou evidenci, včetně hlavních metod kvantitativního rozboru) a očekávané přesnosti.

DALŠÍ INFORMACE VÝZNAMNÉ PRO UPLATNĚNÍ OPATŘENÍ DOZORU NAD BEZPEČNOSTÍ

13. Organizační opatření pro evidenci a kontrolu materiálu.

14. Informace o zdravotních a bezpečnostních pravidlech, která musejí být v zařízení dodržována a která musejí inspektoři dodržovat.

I-J OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ [5]

Datum: …………

IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A JADERNÉHO MATERIÁLU

1. Název.

2. Místo, přesná adresa, včetně čísla telefonu a faxu a elektronických adres.

3. Vlastník (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

4. Provozovatel (právně odpovědný orgán nebo právnická nebo fyzická osoba).

5. Typ jaderného materiálu.

6. Popis kontejnerů používaných pro skladování a manipulaci (např. k prověření možnosti zapečetění).

7. Popis použití jaderného materiálu (čl. 3 odst. 1).

8. V případě producentů rud potenciální množství ročně zpracovaného materiálu v zařízení.

9. Současný stav (např. ve výstavbě, v provozu nebo uzavřené).

EVIDENCE A KONTROLA JADERNÉHO MATERIÁLU

10. Popis postupů pro evidenci a kontrolu jaderného materiálu, včetně postupů fyzické inventury.

11. Organizační opatření pro evidenci a kontrolu materiálu.

[1] Body 12 až 15 musejí být zodpovězeny pro každý typ sestavy v zařízení. Měla by být použita terminologie shodná s bodem 12.

[2] Uvádí se pro každý kritický soubor, jestliže je v zařízení více než jeden.

[3] Samostatná zařízení, obvykle nesouvisející s reaktory, zařízeními pro obohacování, přeměnu či výrobu ani chemicko-technologickými či regeneračními zařízeními.

[4] Samostatná zařízení, která se zabývají výlučně manipulací, skladováním nebo zpracováváním odpadových materiálů (která nejsou součástí zařízení pro obohacování, přeměnu a výrobu ani chemicko-technologických či regeneračních zařízení ani reaktorů).

[5] Výraz "ostatní" označuje všechna zařízení nezahrnutá v oddílech A až H, která jaderný materiál běžně používají v množstvích, která nepřekračují jeden efektivní kilogram. Kromě toho mezi ně výslovně patří i producenti rud (bod 8 výše).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

OBECNÝ POPIS LOKALITY (1)

Identifikace lokality |

Číslo prohlášení (2) | Datum prohlášení |

Období, za které se podává zpráva (3) | Poznámky (4) |

Záznam (5) | Odkaz (6) | Kód MBA (7) | Objekt (8) | Obecný popis, včetně vybavení(9) | Poznámky (10) |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

Jméno a podpis zástupce lokality: …………

Vysvětlivky

(1) Výchozí prohlášení by se mělo týkat všech zařízení a všech ostatních objektů v jejich lokalitách podle čl. 2 odst. 21. Pro každý objekt v lokalitě by měl být pořízen samostatný záznam. Následné každoroční aktualizace prohlášení by se měly týkat pouze lokalit a objektů, které se od posledního prohlášení nějak změnily. K výchozímu prohlášení by měla být přiložena mapa lokality, která bude v případě nutnosti aktualizována.

(2) "Číslo prohlášení" je pořadové číslo vedené v každé lokalitě, přičemž pro výchozí prohlášení o lokalitě se použije číslo "1".

(3) "Období, za které se podává zpráva" bude v výchozím prohlášení uvádět datum zahájení tohoto období, zatímco ve všech následných ročních aktualizacích bude uveden začátek a konec časového období. Poskytnuté informace platí ke konečnému datu. Všechna data by měla mít formát DDMMRRRR.

(4) Poznámky se vztahují na celou lokalitu.

(5) Všechny "záznamy" v každém prohlášení by měly být číslovány vzestupně, přičemž první záznam bude označen číslicí "1".

(6) Sloupec "odkaz" by se měl používat pro odkazy na jiné záznamy. Obsah sloupce "odkaz" se skládá z čísla příslušného prohlášení a čísla záznamu (např. 10-20 odkazuje na záznam č. 20 v prohlášení č. 10). Odkaz znamená, že příslušný záznam doplňuje nebo aktualizuje již dříve nahlášené informace. V případě nutnosti lze použít i několik odkazů najednou.

(7) "Kód MBA" by měl odkazovat na kód oblasti materiálové bilance, do které patří objekt v daném záznamu.

(8) Sloupec "objekt" by měl obsahovat číslo objektu nebo jiné označení, které zajišťuje jednoznačnou identifikaci objektu na schematické mapě lokality.

(9) "Obecný popis" každého objektu by měl zahrnovat:

a) přibližnou velikost objektu z hlediska počtu poschodí a celkové rozlohy vnitřních ploch,

b) využití objektu, včetně jeho předchozího využití, které by mohlo být důležité pro výklad jiných informací, které má Komise k dispozici, například výsledků odběru vzorků ze životního prostředí

a

c) hlavní vybavení v objektu, není-li ihned zjevné z uvedeného využití.

Nemusí však být opakovány popisy činností, které již byly uvedeny v dotazníku o základních technických charakteristikách.

(10) Poznámky týkající se každého záznamu.

Pozn.:Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

Tento řádně vyplněný a podepsaný formulář nebo rovnocenný formulář v elektronické podobě musí být Evropské komisi doručen na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZPRÁVA O ZMĚNĚ INVENTURY (ICR)

Označení | Obsah | Poznámka | Č. |

MBA | Znakový řetězec (4) | Kód oblasti materiálové bilance, za kterou se podává zpráva | 1 |

Report type | Znakový řetězec (1) | "I" označující zprávu o změně inventury | 2 |

Report date | DDMMRRRR | Datum vyhotovení zprávy | 3 |

Report number | Číslo (8) | Pořadové číslo bez mezer | 4 |

Line count | Číslo (8) | Celkový počet řádek ve zprávě | 5 |

Start report | DDMMRRRR | První den období, za které se podává zpráva | 6 |

End report | DDMMRRRR | Poslední den období, za které se podává zpráva | 7 |

Reporting person | Znakový řetězec (30) | Jméno osoby odpovědné za zprávu | 8 |

Transaction ID | Číslo (8) | Pořadové číslo | 9 |

IC code | Znakový řetězec (2) | Typ změny inventury | 10 |

Batch | Znakový řetězec (20) | Jedinečný identifikátor dávky jaderného materiálu | 11 |

KMP | Znakový řetězec (1) | Klíčový měřicí bod | 12 |

Measurement | Znakový řetězec (1) | Kód měření | 13 |

Material form | Znakový řetězec (2) | Kód formy materiálu | 14 |

Material container | Znakový řetězec (1) | Kód balení materiálu | 15 |

Material state | Znakový řetězec (1) | Kód stavu materiálu | 16 |

MBA from | Znakový řetězec (4) | Kód odesílající oblasti materiálové bilance (jen pro kódy změny inventury RD a RF) | 17 |

MBA to | Znakový řetězec (4) | Kód přijímající oblasti materiálové bilance (jen pro kódy změny inventury SD a SF) | 18 |

Previous batch | Znakový řetězec (20) | Název předchozí dávky (pouze pro kód změny inventury RB) | 19 |

Original date | DDMMRRRR | Evidenční datum řádky, která se opravuje (vždy první řádka opravovaného řetězce) | 20 |

PIT date | DDMMRRRR | Datum fyzické inventury, na kterou odkazuje úprava MF (použití pouze u kódu změny inventury MF) | 21 |

Line number | Číslo (8) | Pořadové číslo bez mezer | 22 |

Accounting date | DDMMRRRR | Datum, kdy ke změně inventury došlo nebo kdy byla zjištěna | 23 |

Items | Číslo (6) | Počet položek | 24 |

Element category | Znakový řetězec (1) | Kategorie jaderného materiálu | 25 |

Element weight | Číslo (24.3) | Hmotnost prvku | 26 |

Isotope | Znakový řetězec (1) | G pro U-235, K pro U-233, J pro směs U-235 a U-233 | 27 |

Fissile weight | Číslo (24.3) | Hmotnost štěpného izotopu | 28 |

Isotopic Composition | Znakový řetězec (130) | Izotopová hmotnost U, Pu (jen je-li dohodnuta ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností) | 29 |

Obligation | Znakový řetězec (2) | Závazek dozoru | 30 |

Previous category | Znakový řetězec (1) | Předchozí kategorie jaderného materiálu (jen u kódů změny inventury CB, CC a CE) | 31 |

Previous obligation | Znakový řetězec (2) | Předchozí závazek (jen u kódů změny inventury BR, CR, PR a SR) | 32 |

CAM code from | Znakový řetězec (8) | Kód odesílajícího drobného držitele | 33 |

CAM code to | Znakový řetězec (8) | Kód přijímajícího drobného držitele | 34 |

Document | Znakový řetězec (70) | Odkaz na podpůrné dokumenty stanovený provozovatelem | 35 |

Container ID | Znakový řetězec (20) | Identifikátor kontejneru stanovený provozovatelem | 36 |

Correction | Znakový řetězec (1) | D pro výmaz, A pro doplnění v rámci současného výmazu a doplnění, L pro později zapsané řádky (samostatná doplnění) | 37 |

Previous report | Číslo (8) | Číslo zprávy s opravovanou řádkou | 38 |

Previous line | Číslo (8) | Číslo opravované řádky | 39 |

Comment | Znakový řetězec (256) | Poznámka provozovatele | 40 |

Burn-up | Číslo (6) | Vyhoření v MWdnech/t (jen u kódů změny inventury NL a NP v jaderných reaktorech) | 41 |

CRC | Číslo (20) | Kontrolní kód řádky pro účely řízení jakosti | 42 |

Previous CRC | Číslo (20) | Kontrolní kód opravované řádky | 43 |

Advance notification | Znakový řetězec (8) | Odkaz na oznámení zaslané předem Euratomu (jen u kódů změny inventury RD, RF, SD a SF) | 44 |

Campaign | Znakový řetězec (12) | Identifikátor kampaně pro přepracovatelská zařízení | 45 |

Reactor | Znakový řetězec (12) | Kód reaktoru pro přepracování | 46 |

Error path | Znakový řetězec (8) | Zvláštní kód pro účely hodnocení | 47 |

Vysvětlivky

1. MBA:

Kód oblasti materiálové bilance, za kterou se podává zpráva. Dotčenému zařízenízařízení oznámí tento kód Komise.

2. REPORT TYPE/TYP ZPRÁVY:

"I" označuje zprávu změny inventury.

3. REPORT DATE/DATUM ZPRÁVY:

Datum vyhotovení zprávy.

4. REPORT NUMBER/ČÍSLO ZPRÁVY:

Pořadové číslo bez mezer.

5. LINE COUNT/POČET ŘÁDEK:

Celkový počet řádek ve zprávě.

6. START REPORT/ZAČÁTEK OBDOBÍ:

První den období, za které se podává zpráva.

7. END REPORT/KONEC OBDOBÍ:

Poslední den období, za které se podává zpráva.

8. REPORTING PERSON/ODPOVĚDNÁ OSOBA:

Jméno osoby odpovědné za zprávu.

9. TRANSACTION ID/ČÍSLO TRANSAKCE:

Pořadové číslo. Tímto číslem se identifikují všechny řádky se změnou inventury, které se týkají stejné fyzické transakce.

10. IC CODE/KÓD ZMĚNY INVENTURY:

Musí být použit jeden z následujících kódů:

Klíčové slovo | Kód | Popis |

Příjem | RD | Příjem jaderného materiálu z oblasti materiálové bilance v rámci Evropské unie. |

Dovoz | RF | Dovoz jaderného materiálu ze třetí země. |

Příjem z činnosti nepodléhající dozoru nad bezpečností | RN | Příjem jaderného materiálu z činnosti nepodléhající dozoru nad bezpečností (článek 34). |

Odeslání | SD | Převod jaderného materiálu do oblasti materiálové bilance v rámci Evropské unie. |

Vývoz | SF | Vývoz jaderného materiálu do třetí země. |

Odeslání na činnost nepodléhající dozoru nad bezpečností | SN | Převod jaderného materiálu na činnost nepodléhající dozoru nad bezpečností (článek 34). |

Převod na upravený odpad | TC | Jaderný materiál obsažený v odpadu, který je změřen nebo na základě měření odhadnut a který byl upraven tak (např. do skla, cementu, betonu nebo asfaltu), že je nevhodný pro další jaderné využití. Množství příslušného jaderného materiálu bude odečteno z inventury dané oblasti materiálové bilance. Pro tento typ materiálu musejí být vedeny samostatné záznamy. |

Odpad uvolněný do životního prostředí | TE | Jaderný materiál obsažený v odpadu, který je změřen nebo na základě měření odhadnut a který byl nevratně uvolněn do životního prostředí v rámci plánovaného uvolňování. Množství příslušného jaderného materiálu bude odečteno z inventury dané oblasti materiálové bilance. |

Převod do zadrženého odpadu | TW | Jaderný materiál obsažený v odpadu, který je změřen nebo na základě měření odhadnut a který je vytvořen při zpracování nebo při provozní havárii a převeden na konkrétní místo v oblasti materiálové bilance, ze kterého by mohl být znovu vyzvednut. Množství příslušného jaderného materiálu bude odečteno z inventury dané oblasti materiálové bilance. Pro tento typ materiálu musejí být vedeny samostatné záznamy. |

Zpětný převod z upraveného odpadu | FC | Zpětný převod upraveného odpadu do inventury oblasti materiálové bilance. To se vztahuje na všechny případy zpracování upraveného odpadu. |

Zpětný převod ze zadrženého odpadu | FW | Zpětný převod zadrženého odpadu do inventury oblasti materiálové bilance. To se vztahuje na všechny případy vrácení zadrženého odpadu z konkrétního místa v oblasti materiálové bilance, buď pro účely zpracování v oblasti materiálové bilance, jehož součástí je separace prvků, nebo pro účely odeslání z oblasti materiálové bilance. |

Náhodná ztráta | LA | Nevratná a neúmyslná ztráta jaderného materiálu v důsledku provozní nehody. V případě použití tohoto kódu musí být Komisi předložena zvláštní zpráva. |

Náhodný zisk | GA | Náhodně nalezený jaderný materiál, s výjimkou materiálu odhaleného při fyzické inventuře. V případě použití tohoto kódu musí být Komisi předložena zvláštní zpráva. |

Změna kategorie | CE | Evidenční převod jaderného materiálu z jedné kategorie (článek 18) do jiné kategorie v důsledku procesu obohacení (pro každou změnu kategorie bude ve zprávě použita pouze jedna řádka). |

Změna kategorie | CB | Evidenční převod jaderného materiálu z jedné kategorie (článek 18) do jiné kategorie v důsledku smíchání (pro každou změnu kategorie bude ve zprávě použita pouze jedna řádka). |

Změna kategorie | CC | Evidenční převod jaderného materiálu z jedné kategorie (článek 18) do jiné kategorie pro všechny typy změn kategorie s výjimkou kódů CE a CB (pro každou změnu kategorie bude ve zprávě použita pouze jedna řádka). |

Změna dávky | RB | Evidenční převod jaderného materiálu z jedné dávky do jiné dávky (pro každou změnu dávky bude ve zprávě použita pouze jedna řádka). |

Změna konkrétního závazku | BR | Evidenční převod jaderného materiálu z jednoho zvláštního závazku dozoru do jiného zvláštního závazku dozoru (čl. 17 odst. 1), jehož účelem je vyrovnat celkové zásoby uranu po procesu smíchání (pro každou změnu závazku bude ve zprávě použita pouze jedna řádka). |

Změna konkrétního závazku | PR | Evidenční převod jaderného materiálu z jednoho zvláštního závazku dozoru do zvláštního jiného závazku dozoru (čl. 17 odst. 1), když je jaderný materiál zapsán do evidenční skupiny nebo je z ní vyřazen (pro každou změnu závazku bude ve zprávě použita pouze jedna řádka). |

Změna konkrétního závazku | SR | Evidenční převod jaderného materiálu z jednoho zvláštního závazku dozoru do jiného zvláštního závazku dozoru (čl. 17 odst. 1) po změně závazku nebo nahrazení (pro každou změnu závazku bude ve zprávě použita pouze jedna řádka). |

Změna konkrétního závazku | CR | Evidenční převod jaderného materiálu z jednoho zvláštního závazku dozoru do jiného zvláštního závazku dozoru (čl. 17 odst. 1) pro všechny případy s výjimkou kódů BR, PR a SR (pro každou změnu závazku bude ve zprávě použita pouze jedna řádka). |

Jaderná výroba | NP | Nárůst množství jaderného materiálu z důvodu jaderné přeměny. |

Jaderná ztráta | NL | Pokles množství jaderného materiálu z důvodu jaderné přeměny. |

Rozdíl odesilatel/příjemce | DI | Rozdíl odesilatel/příjemce (viz čl. 2 odst. 19). |

Nové měření | NM | Množství jaderného materiálu evidovaného v oblasti materiálové bilance v jedné konkrétní dávce, které představuje rozdíl mezi nově změřeným množstvím a dříve evidovaným množstvím, přičemž nejde o rozdíl odesilatel/příjemce ani o opravu. |

Úprava bilance | BJ | Množství jaderného materiálu evidovaného v oblasti materiálové bilance, které představuje rozdíl mezi výsledkem fyzické inventury provedené provozovatelem závodu pro vlastní účely (aniž by předal soupis fyzické inventury Komisi) a dokladovou inventurou provedenou téhož dne. |

Nezapočtený materiál | MF | Dokladová úprava o nezapočtený materiál. Musí odpovídat rozdílu mezi konečnou fyzickou inventurou (PE) a konečnou dokladovou inventurou (BA), které byly uvedeny ve zprávě o materiálové bilanci (příloha IV). Původní datum musí být datum fyzické inventury a evidenční datum musí být až po datu fyzické inventury. |

Zaokrouhlení | RA | Úprava zaokrouhlením tak, aby součet množství nahlášených za dané období odpovídal konečné dokladové inventuře oblasti materiálové bilance. |

Izotopová úprava | R5 | Úprava tak, aby součet nahlášeného množství izotopů odpovídal konečné dokladové inventuře oblasti materiálové bilance pro U-235. |

Výroba materiálu | MP | Množství jaderného materiálu získaného z látek, které původně nepodléhaly dozoru nad bezpečností, přičemž na tento jaderný materiál se nyní již dozor nad bezpečností vztahuje, protože jeho koncentrace překračuje minimální úroveň. |

Konec používání | TU | Množství jaderného materiálu považovaného z praktických nebo ekonomických důvodů za zpětně nezískatelný, který je: i)součástí konečných produktů používaných pro nejaderné účelyneboii)obsažen v odpadu ve velmi nízkých změřených nebo na základě měření odhadnutých koncentracích, i když tento materiál není uvolněn do životního prostředí.Příslušné množství jaderného materiálu se odečte z inventury oblasti materiálové bilance. |

Konečná dokladová inventura | BA | Dokladová inventura na konci období, pro které se podává zpráva, a v den fyzické inventury, samostatně pro každou kategorii jaderného materiálu a pro každý zvláštní závazek dozoru. |

11. BATCH/DÁVKA:

Název dávky může vybrat provozovatel, ale:

a) v případě změny inventury týkající se "příjmu (RD)" musí být uveden název dávky použitý odesílatelem;

b) název dávky nesmí být znovu použit pro jinou dávku ve stejné oblasti materiálové bilance.

12. KMP:

Klíčový měřící bod. Dotčenému zařízení jsou kódy oznámeny ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností. Nejsou-li oznámeny žádné kódy, měl by se použít znak "&".

13. MEASUREMENT/MĚŘENÍ:

Musí být udán způsob, kterým bylo stanoveno množství hlášeného jaderného materiálu. Musí být použit jeden z následujících kódů:

Měřeno | Odhadnuto | Popis |

M | E | Pro oblast materiálové bilance, za kterou se podává zpráva. |

N | F | Pro jiné oblasti materiálové bilance. |

T | G | Pro oblast materiálové bilance, za kterou se podává zpráva, jestliže hmotnosti byly již uvedeny v předcházející zprávě o změně inventury nebo v soupisu fyzické inventury. |

L | H | Pro další oblast materiálové bilance, jestliže hmotnosti byly uvedeny v předcházející zprávě o změně inventury nebo v soupisu fyzické inventury pro stávající oblast materiálové bilance. |

14. MATERIAL FORM/FORMA MATERIÁLU:

Musejí se použít následující kódy:

Hlavní typ formy materiálu | Podtyp | Kód |

Rudy | | OR |

Koncentráty | | YC |

Hexafluorid uranu (UF6) | | U6 |

Tetrafluorid uranu (UF4) | | U4 |

Oxid uraničitý (UO2) | | U2 |

Oxid uranový (UO3) | | U3 |

Oxid uranu (U3O8) | | U8 |

Thorianit (ThO2) | | T2 |

Roztoky | Dusičnan | LN |

Fluorid | LF |

Ostatní | LO |

Prášek | Homogenní | PH |

Heterogenní | PN |

Keramika | Tablety | CP |

Kuličky | CS |

Ostatní | CO |

Kov | Čistý | MP |

Slitiny | MA |

Palivo | Tyče, proutky | ER |

Desky | EP |

Svazky | EB |

Soubory | EA |

Ostatní | EO |

Hlavní typ formy materiálu | Podtyp | Kód |

Uzavřené zářiče | | QS |

Malá množství/vzorky | | SS |

Šrot | Homogenní | SH |

Heterogenní (odpady z čištění, škvára, kaly, jemné kousky, ostatní) | SN |

Pevný odpad | Pouzdra článků | AH |

Smíšený (plast, rukavice, papír atd.) | AM |

Kontaminované zařízení | AC |

Ostatní | AO |

Kapalný odpad | Nízkoaktivní | WL |

Středně aktivní | WM |

Vysoce aktivní | WH |

Upravený odpad | Sklo | NG |

Asfalt | NB |

Beton | NC |

Ostatní | NO |

| |

15. MATERIAL CONTAINER/TYP BALENÍ MATERIÁLU:

Musejí se použít následující kódy:

Typ balení | Kód |

Válec | C |

Bedna | P |

Sud | D |

Samostatný palivový článek | S |

Klec/Speciální obal zajišťující podkritičnost | B |

Láhev | F |

Nádoba nebo jiný tank | T |

Ostatní | O |

16. MATERIAL STATE/STAV MATERIÁLU:

Musejí se použít následující kódy:

Stav | Kód |

Čerstvý jaderný materiál | F |

Ozářený jaderný materiál | I |

Odpad | W |

Neregenerovatelný materiál | N |

17. MBA FROM/MBA Z:

Používejte pouze pro kódy změny inventury RD a RF. V případě kódu změny inventury RD se uvede kód odesílající oblasti materiálové bilance. Není-li tento kód znám, uvede se kód "F" pro odesílající oblast materiálové bilance ve Francii, "Q" pro Spojené království nebo "W" pro členský stát nedisponující jadernými zbraněmi a v kolonce pro poznámku (40) musí být uveden celý název a adresa odesílatele. V případě kódu změny inventury RF se uvede kód vyvážející země nebo, je-li znám, kód MBA vyvážejícího zařízení, a v kolonce pro poznámku (40) musí být uveden celý název a adresa odesílatele.

18. MBA TO/MBA DO:

Používejte pouze pro kódy změny inventury SD a SF. V případě kódu změny inventury SD se uvede kód přijímající oblasti materiálové bilance. Není-li tento kód znám, uvede se kód "F" pro přijímající oblast materiálové bilance ve Francii, "Q" pro Spojené království nebo "W" pro členský stát nedisponující jadernými zbraněmi a v poli pro poznámku (40) musí být uveden celý název a adresa příjemce. V případě kódu změny inventury SF se uvede kód dovážející země nebo, je-li znám, kód MBA vyvážejícího zařízení, a v poli pro poznámku (40) musí být uveden celý název a adresa příjemce.

19. PREVIOUS BATCH/PŘEDCHOZÍ DÁVKA:

Název dávky před změnou dávky. Název dávky po změně dávky musí být uveden v kolonce 11.

20. ORIGINAL DATE/PŮVODNÍ DATUM:

V případě opravy musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla řádka, která má být opravena, původně zapsána. V případě několika na sebe navazujících oprav je původní datum vždy evidenční datum první řádky posloupnosti. V případě později zapsaných řádek (samostatných doplnění) je původní datum, kdy došlo ke změně inventury.

21. PIT DATE/DATUM FYZICKÉ INVENTURY:

Datum fyzické inventury uvedené ve zprávě o materiálové bilanci, ze kterého vychází dokladová úprava o nezapočtený materiál. Používejte pouze v případě kódu změny inventury MF.

22. LINE NUMBER/ČÍSLO ŘÁDKY:

Pořadové číslo začínající v každé zprávě číslicí 1, bez mezer.

23. ACCOUNTING DATE/EVIDENČNÍ DATUM:

Den, měsíc a rok, kdy došlo ke změně inventury nebo kdy byla změna inventury zjištěna.

24. ITEMS/POLOŽKY:

Musí být uveden počet položek, které tvoří dávku. Jestliže změna inventury zahrnuje několik řádek, musí počet uvedených položek odpovídat celkovému počtu položek, které patří ke stejnému číslu transakce. Jestliže se transakce týká více než jednoho prvku, měl by být počet položek uveden pouze v řádce pro kategorii prvku s nejvyšší strategickou hodnotou (v klesajícím pořadí: P, H, L, N, D, T).

25. ELEMENT CATEGORY/KATEGORIE PRVKU:

Musejí se použít následující kódy:

Kategorie jaderného materiálu | Kód |

Plutonium | P |

Uran s vysokým obohacením (obohacení 20 % a výše) | H |

Uran s nízkým obohacením (obohacení vyšší než u přírodního uranu, ale nižší než 20 %) | L |

Přírodní uran | N |

Ochuzený uran | D |

Thorium | T |

26. ELEMENT WEIGHT/HMOTNOST PRVKU:

Musí být uvedena hmotnost kategorie prvku uvedené v kolonce 25. Všechny hmotnostní údaje musejí být uvedeny v gramech. Hodnoty v evidenčních řádcích mohou mít nejvýše tři desetinná místa.

27. ISOTOPE/IZOTOP:

Tento kód označuje druh štěpných izotopů a měl by se použít tehdy, pokud se uvádí hmotnost štěpných izotopů (28). Používají se kódy G pro U-235, K pro U-233 a J pro směs U-235 a U-233.

28. FISSILE WEIGHT/HMOTNOST ŠTĚPNÉHO IZOTOPU:

Není-li ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností uvedeno jinak, musí být hmotnost štěpných izotopů uvedena pouze v případě obohaceného uranu a změn kategorie, které se týkají obohaceného uranu. Všechny hmotnostní údaje musejí být uvedeny v gramech. Hodnoty v evidenčních řádcích mohou mít nejvýše tři desetinná místa.

29. ISOTOPIC COMPOSITION/IZOTOPOVÉ SLOŽENÍ:

Je-li to dohodnuto ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností, musí být izotopové složení U a/nebo Pu uvedeno jako seznam hmotností [(počet(18,3)], ve kterém jsou jednotlivé údaje odděleny středníkem, přičemž bude uvedena hmotnost U-233, U-234, U-235, U-236, U-238 nebo Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242. Hodnoty v evidenčních řádcích mohou mít nejvýše tři desetinná místa.

30. OBLIGATION/ZÁVAZEK:

Označení zvláštního závazku dozoru přijatého Společenstvím podle dohody uzavřené s třetí zemí nebo mezinárodní organizací, kterému materiál podléhá (čl. 17 odst. 1). Zařízení sdělí příslušné kódy Komise.

31. PREVIOUS CATEGORY/PŘEDCHOZÍ KATEGORIE:

Kód kategorie jaderného materiálu před změnou kategorie. Odpovídající kód po změně musí být uveden v kolonce 25. Používejte pouze pro kódy změny inventury CE, CB a CC.

32. PREVIOUS OBLIGATION/PŘEDCHOZÍ ZÁVAZEK:

Kód zvláštního závazku dozoru, kterému jaderný materiál podléhal před změnou. Odpovídající kód závazku po změně musí být uveden v kolonce 30. Používejte pouze pro kódy změny inventury BR, CR, PR a SR.

33. CAM CODE FROM/CAM KÓD Z:

Kód zařízení podle přílohy I-G, které odesílá materiál. Provozovateli nebo subjektu sdělí příslušný kód Komise. Na tyto provozovatele se vztahují postupy zjednodušeného oznamování.

34. CAM CODE TO/CAM KÓD DO:

Kód zařízení podle přílohy I-G, které přijímá materiál. Provozovateli nebo subjektu sdělí příslušný kód Komise. Na tyto provozovatele se vztahují postupy zjednodušeného oznamování.

35. DOCUMENT/DOKUMENT:

Provozovatelem stanovený odkaz na podpůrné dokumenty.

36. CONTAINER ID/ČÍSLO KONTEJNERU:

Provozovatelem stanovené číslo kontejneru. Volitelný údaj, který lze použít v případě, kdy číslo kontejneru není uvedeno v názvu dávky.

37. CORRECTION/OPRAVA:

Opravy musejí být prováděny výmazem špatných řádek a případným doplněním správných řádek. Musejí se použít následující kódy:

Kód | Popis |

D | Výmaz. Vymazávaná řádka musí být určena tak, že se v kolonce 38 uvede číslo zprávy (4), v kolonce 39 číslo řádky (22) a v kolonce 43 CRC kód (42) původní řádky. Ostatní kolonky nemusejí být vyplněny. |

A | Doplnění (v rámci současného výmazu a doplnění). Musí být uvedena správná řádka se všemi kolonkami, včetně kolonek "předchozí zpráva" (38) a "předchozí řádka" (39). V kolonce "předchozí řádka" (39) se musí zopakovat číslo řádky (22), která se při současném výmazu a doplnění nahrazuje. |

L | Později zapsaná řádka (samostatné doplnění). Později zapsaná řádka, která se doplňuje, musí být uvedena se všemi kolonkami, včetně kolonky "předchozí zpráva" (38). V kolonce "předchozí zpráva" (38) musí být uvedeno číslo zprávy (4), ve které měla být později zapsaná řádka obsažena. |

38. PREVIOUS REPORT/PŘEDCHOZÍ ZPRÁVA:

Uveďte číslo zprávy (4) s řádkou, která má být opravena.

39. PREVIOUS LINE/PŘEDCHOZÍ ŘÁDKA:

V případě výmazu nebo doplnění v rámci současného výmazu a doplnění uveďte číslo řádky (22), která má být opravena.

40. COMMENT/POZNÁMKA:

Textová kolonka pro krátké poznámky provozovatele (nahrazuje samostatnou kolonku pro stručnou poznámku).

41. BURN-UP/VYHOŘENÍ:

Vyhoření v MWdnech/t v případě změn inventury typu NP nebo NL u jaderných reaktorů.

42. CRC:

Kontrolní kód řádky pro účely řízení jakosti. Algoritmus, který má být použit, sdělí provozovateli Komise.

43. PREVIOUS CRC/PŘEDCHOZÍ CRC:

Kontrolní kód řádky, která má být opravena.

44. ADVANCE NOTIFICATION/PŘEDEM ZASÍLANÉ OZNÁMENÍ:

Referenční kód předem zasílaného oznámení (články 20 a 21). Používejte pro změny inventury SF a RF a pro změny inventury typu SD a RD v případě, že státy, ve kterých se odesílatel a příjemce nacházejí, nejsou smluvními stranami stejné zárukové dohody s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a Euratomem.

45. CAMPAIGN/KAMPAŇ:

Jedinečný identifikátor kampaně přepracování. Používejte pouze pro změny inventury v technologické oblasti materiálové bilanci, ve které se nacházejí zařízení na přepracování vyhořelého paliva.

46. REACTOR/REAKTOR:

Jedinečný identifikátor reaktoru, z něhož pochází ozářené palivo, které se ukládá nebo přepracovává. Používejte pouze pro změny inventury v zařízeních pro skladování nebo přepracování vyhořelého paliva.

47. ERROR PATH/CHYBA:

Zvláštní kód popisující chyby měření a jejich přenášení pro účely hodnocení materiálové bilance. Na kódech se zařízení s Komisí dohodnou.

OBECNÉ POZNÁMKY K VYPLŇOVÁNÍ ZPRÁV

1. Při převodu jaderného materiálu musí odesílatel sdělit příjemci všechny informace, které jsou nezbytné pro zprávu o změně inventury.

2. Pokud číselné údaje obsahují zlomky jednotek, měla by se k oddělení desetinných míst použít tečka.

3. Lze používat následujících 55 znaků: 26 velkých písmen A až Z, čísla 0 až 9 a znaky "plus", "minus", "lomítko", "hvězdička", "mezera", "znaménko rovnosti", "větší než", "menší než", "tečka", "čárka", "levá závorka", "pravá závorka", "dvojtečka", "dolar", "procenta", "uvozovka", "středník", "otazník" a "ampersand".

4. Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

5. Zprávy musejí být vyhotoveny podle celosvětově uznávaného číslovaného formátu pro zprávy, na kterém se Komise s provozovateli dohodne.

6. Řádně vyplněné a digitálně podepsané zprávy by měly být zaslány Evropské komisi na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

ZPRÁVA O MATERIÁLOVÉ BILANCI (MBR)

Označení | Obsah | Poznámka | Č. |

MBA | Znakový řetězec (4) | Kód oblasti materiálové bilance, za kterou se podává zpráva | 1 |

Report type | Znakový řetězec (1) | "M" označující zprávu o materiálové bilanci | 2 |

Report date | DDMMRRRR | Datum vyhotovení zprávy | 3 |

Start report | DDMMRRRR | První den období, za které se podává zpráva o materiálové bilanci (datum poslední fyzické inventury +1 den) | 4 |

End report | DDMMRRRR | Poslední den období, za které se podává zpráva o materiálové bilanci (datum aktuální fyzické inventury) | 5 |

Report number | Číslo (8) | Pořadové číslo bez mezer | 6 |

Element category | Znakový řetězec (1) | Kategorie jaderného materiálu | 7 |

Line count | Číslo (8) | Celkový počet řádek ve zprávě | 8 |

Reporting person | Znakový řetězec (30) | Jméno osoby odpovědné za zprávu | 9 |

IC code | Znakový řetězec (2) | Typ změny inventury | 10 |

Line number | Číslo (8) | Pořadové číslo bez mezer | 11 |

Element weight | Číslo (24.3) | Hmotnost prvku | 12 |

Isotope | Znakový řetězec (1) | G pro U-235, K pro U-233, J pro směs U-235 a U-233 | 13 |

Fissile weight | Číslo (24.3) | Hmotnost štěpného izotopu | 14 |

Obligation | Znakový řetězec (2) | Závazek dozoru | 15 |

Correction | Znakový řetězec (1) | D pro výmaz, A pro doplnění v rámci současného výmazu a doplnění, L pro později zapsané řádky (samostatná doplnění) | 16 |

Previous report | Číslo (8) | Číslo zprávy s opravovanou řádkou | 17 |

Previous line | Číslo (8) | Číslo opravované řádky | 18 |

Comment | Znakový řetězec (256) | Poznámka provozovatele | 19 |

CRC | Číslo (20) | Kontrolní kód řádky pro účely řízení jakosti | 20 |

Previous CRC | Číslo (20) | Kontrolní kód opravované řádky | 21 |

Vysvětlivky

1. MBA:

Kód oblasti materiálové bilance, za kterou se podává zpráva. Dotčenému zařízení oznámí tento kód Komise.

2. REPORT TYPE/TYP ZPRÁVY:

"M" označuje zprávu o materiálové bilanci.

3. REPORT DATE/DATUM ZPRÁVY:

Datum vyhotovení zprávy.

4. START REPORT/ZAČÁTEK OBDOBÍ:

První den období, za které se podává zpráva o materiálové bilanci, první den po dni předchozí fyzické inventury.

5. END REPORT/KONEC OBDOBÍ:

Poslední den období, za které se podává zpráva o materiálové bilanci, datum aktuální fyzické inventury.

6. REPORT NUMBER/ČÍSLO ZPRÁVY:

Pořadové číslo bez mezer.

7. ELEMENT CATEGORY/KATEGORIE PRVKU:

Musejí se použít následující kódy pro kategorie jaderného materiálu:

Kategorie jaderného materiálu | Kód |

Plutonium | P |

Uran s vysokým obohacením (obohacení 20 % a výše) | H |

Uran s nízkým obohacením (obohacení vyšší než u přírodního uranu, ale nižší než 20 %) | L |

Přírodní uran | N |

Ochuzený uran | D |

Thorium | T |

8. LINE COUNT/POČET ŘÁDEK:

Celkový počet řádek ve zprávě.

9. REPORTING PERSON/ODPOVĚDNÁ OSOBA:

Jméno osoby odpovědné za zprávu.

10. IC CODE/KÓD ZMĚNY INVENTURY:

Různé typy informací o inventuře a o změnách inventury by měly být zaznamenávány v níže uvedeném pořadí. Musejí být použity následující kódy:

Klíčové slovo | Kód | Popis |

Počáteční fyzická inventura | PB | Fyzická inventura na začátku období, za které se podává zpráva (musí odpovídat fyzické inventuře na konci předchozího období, za které se podávala zpráva). |

Změny inventury (pouze kódy v seznamu níže) | | Pro každý typ změny inventury musí být zaznamenána pro celé období, za které se podává zpráva, jedna sloučená řádka (nejprve přírůstky, poté úbytky). |

Konečná dokladová inventura | BA | Dokladová inventura na konci období, za které se podává zpráva. Musí odpovídat aritmetickému součtu výše uvedených záznamů ve zprávě o materiálové bilanci. |

Konečná fyzická inventura | PE | Fyzická inventura na konci období, za které se podává zpráva. |

Nezapočtený materiál | MF | Nezapočtený materiál. Musí se vypočítat takto: "konečná fyzická inventura (PE)" minus "konečná dokladová inventura (BA)". |

Pro změny inventury se musí použít jeden z následujících kódů:

Klíčové slovo | Kód | Popis |

Příjem | RD | Příjem jaderného materiálu z oblasti materiálové bilance v rámci Evropské unie. |

Dovoz | RF | Dovoz jaderného materiálu ze třetí země. |

Příjem z činnosti nepodléhající dozoru nad bezpečností | RN | Příjem jaderného materiálu z činnosti nepodléhající dozoru nad bezpečností (článek 34). |

Odeslání | SD | Převod jaderného materiálu do oblasti materiálové bilance v rámci Evropské unie. |

Vývoz | SF | Vývoz jaderného materiálu do třetí země. |

Odeslání na činnost nepodléhající dozoru nad bezpečností | SN | Převod jaderného materiálu na činnost nepodléhající dozoru nad bezpečností (článek 34). |

Převod na upravený odpad | TC | Jaderný materiál obsažený v odpadu, který je změřen nebo na základě měření odhadnut a který byl upraven tak (např. do skla, cementu, betonu nebo asfaltu), že je nevhodný pro další jaderné využití. Množství příslušného jaderného materiálu bude odečteno z inventury dané oblasti materiálové bilance. Pro tento typ materiálu musejí být vedeny samostatné záznamy. |

Odpad uvolněný do životního prostředí | TE | Jaderný materiál obsažený v odpadu, který je změřen nebo na základě měření odhadnut a který byl nevratně uvolněn do životního prostředí v rámci plánovaného uvolňování. Množství příslušného jaderného materiálu bude odečteno z inventury dané oblasti materiálové bilance. |

Převod na zadržený odpad | TW | Jaderný materiál obsažený v odpadu, který je změřen nebo na základě měření odhadnut a který je vytvořen při zpracování nebo při provozní havárii a převeden na konkrétní místo v oblasti materiálové bilance, ze kterého by mohl být znovu vyzvednut. Množství příslušného jaderného materiálu bude odečteno z inventury dané oblasti materiálové bilance. Pro tento typ materiálu musejí být vedeny samostatné záznamy. |

Zpětný převod z upraveného odpadu | FC | Zpětný převod upraveného odpadu do inventury oblasti materiálové bilance. To se vztahuje na všechny případy zpracování upraveného odpadu. |

Zpětný převod ze zadrženého odpadu | FW | Zpětný převod zadrženého odpadu do inventury oblasti materiálové bilance. To se vztahuje na všechny případy vrácení zadrženého odpadu z konkrétního místa v oblasti materiálové bilance, buď pro účely zpracování v oblasti materiálové bilance, jehož součástí je separace prvků, nebo pro účely odeslání z oblasti materiálové bilance. |

Náhodná ztráta | LA | Nevratná a neúmyslná ztráta jaderného materiálu v důsledku provozní nehody. Použití tohoto kódu ve zprávě o materiálové bilanci je možné jen v případě, že byla Komisi předložena zvláštní zpráva, když došlo ke změně inventury nebo když byla změna inventury zjištěna. |

Náhodný zisk | GA | Náhodně nalezený jaderný materiál, s výjimkou materiálu odhaleného při fyzické inventuře. Použití tohoto kódu ve zprávě o materiálové bilanci je možné jen v případě, že byla Komisi předložena zvláštní zpráva, když došlo ke změně inventury nebo když byla změna inventury zjištěna. |

Změna kategorie | CE | Evidenční převod jaderného materiálu z jedné kategorie (článek 18) do jiné kategorie v důsledku procesu obohacení. |

Změna kategorie | CB | Evidenční převod jaderného materiálu z jedné kategorie (článek 18) do jiné kategorie v důsledku smíchání. |

Změna kategorie | CC | Evidenční převod jaderného materiálu z jedné kategorie (článek 18) do jiné kategorie pro všechny typy změn kategorie s výjimkou kódů CE a CB. |

Změna konkrétního závazku | BR | Evidenční převod jaderného materiálu z jednoho zvláštního závazku dozoru do jiného zvláštního závazku dozoru (čl. 17 odst. 1), jehož účelem je vyrovnat celkové zásoby uranu po procesu smíchání. |

Změna konkrétního závazku | PR | Evidenční převod jaderného materiálu z jednoho zvláštního závazku dozoru do zvláštního jiného závazku dozoru (čl. 17 odst. 1), když je jaderný materiál zapsán do evidenční skupiny nebo je z ní vyřazen. |

Změna konkrétního závazku | SR | Evidenční převod jaderného materiálu z jednoho zvláštního závazku dozoru do jiného zvláštního závazku dozoru (čl. 17 odst. 1) po změně závazku nebo nahrazení. |

Změna konkrétního závazku | CR | Evidenční převod jaderného materiálu z jednoho zvláštního závazku dozoru do jiného zvláštního závazku dozoru (čl. 17 odst. 1) pro všechny případy s výjimkou kódů BR, PR a SR. |

Jaderná výroba | NP | Nárůst množství jaderného materiálu z důvodu jaderné přeměny. |

Jaderná ztráta | NL | Pokles množství jaderného materiálu z důvodu jaderné přeměny. |

Rozdíl odesilatel/příjemce | DI | Rozdíl odesilatel/příjemce (viz čl. 2 odst. 19). |

Nové měření | NM | Množství jaderného materiálu evidovaného v oblasti materiálové bilance v jedné konkrétní dávce, které představuje rozdíl mezi nově změřeným množstvím a dříve evidovaným množstvím, přičemž nejde o rozdíl odesilatel/příjemce ani o opravu. |

Úprava bilance | BJ | Množství jaderného materiálu evidovaného v oblasti materiálové bilance, které představuje rozdíl mezi výsledkem fyzické inventury provedené provozovatelem závodu pro vlastní účely (aniž by předal soupis fyzické inventury Komisi) a dokladovou inventurou provedenou téhož dne. |

Zaokrouhlení | RA | Úprava zaokrouhlením tak, aby součet množství nahlášených za dané období odpovídal konečné dokladové inventuře oblasti materiálové bilance. |

Izotopová úprava | R5 | Úprava tak, aby součet nahlášeného množství izotopů odpovídal konečné dokladové inventuře oblasti materiálové bilance pro U-235. |

Výroba materiálu | MP | Množství jaderného materiálu získaného z látek, které původně nepodléhaly dozoru nad bezpečností, přičemž na tento jaderný materiál se nyní již dozor nad bezpečností vztahuje, protože jeho koncentrace překračuje minimální úroveň. |

Konec používání | TU | Množství jaderného materiálu považovaného z praktických nebo ekonomických důvodů za zpětně nezískatelný, který je: i)součástí konečných produktů používaných pro nejaderné účelyneboii)obsažen v odpadu ve velmi nízkých změřených nebo na základě měření odhadnutých koncentracích, i když tento materiál není uvolněn do životního prostředí.Příslušné množství jaderného materiálu se odečte z inventury oblasti materiálové bilance. |

11. LINE NUMBER/ČÍSLO ŘÁDKY:

Pořadové číslo začínající v každé zprávě číslicí 1, bez mezer.

12. ELEMENT WEIGHT/HMOTNOST PRVKU:

Musí být uvedena hmotnost kategorie prvku uvedené v kolonce 7. Všechny hmotnostní údaje musejí být uvedeny v gramech. Hodnoty v evidenčních řádcích mohou mít nejvýše tři desetinná místa.

13. ISOTOPE/IZOTOP:

Tento kód označuje druh štěpných izotopů a měl by se použít tehdy, pokud se uvádí hmotnost štěpných izotopů. používají se kódy G pro U-235, K pro U-233 a J pro směs U-235 a U-233.

14. FISSILE WEIGHT/HMOTNOST ŠTĚPNÉHO IZOTOPU:

Není-li ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností uvedeno jinak, musí být hmotnost štěpných izotopů uvedena pouze v případě obohaceného uranu a změn kategorie, které se týkají obohaceného uranu. Všechny hmotnostní údaje musejí být uvedeny v gramech. Hodnoty v evidenčních řádcích mohou mít nejvýše tři desetinná místa.

15. OBLIGATION/ZÁVAZEK:

Označení zvláštního závazku dozoru přijatého Společenstvím podle dohody uzavřené s třetí zemí nebo mezinárodní organizací, kterému materiál podléhá (článek 17). Zařízení sdělí příslušné kódy Komise.

16. CORRECTION/OPRAVA:

Opravy musejí být prováděny výmazem špatných řádek a případným doplněním správných řádek. Musejí se použít následující kódy:

Kód | Popis |

D | Výmaz. Vymazávaná řádka musí být určena tak, že se v kolonce 17 uvede číslo zprávy (6), v kolonce 18 číslo řádky (11) a v kolonce 21 CRC kód (20) původní řádky. Ostatní kolonky nemusejí být vyplněny. |

A | Doplnění (v rámci současného výmazu a doplnění). Musí být uvedena správná řádka se všemi kolonkami, včetně kolonek "předchozí zpráva" (17) a "předchozí řádka" (18). V kolonce "předchozí řádka" (18) se musí zopakovat číslo řádky (11), která se při současném výmazu a doplnění nahrazuje. |

L | Později zapsaná řádka (samostatné doplnění). Později zapsaná řádka, která se doplňuje, musí být uvedena se všemi kolonkami, včetně kolonky "předchozí zpráva" (17). V kolonce "předchozí zpráva" (17) musí být uvedeno číslo zprávy (6), ve které měla být později zapsaná řádka obsažena. |

17. PREVIOUS REPORT/PŘEDCHOZÍ ZPRÁVA:

Uveďte číslo zprávy (6) s řádkou, která má být opravena.

18. PREVIOUS LINE/PŘEDCHOZÍ ŘÁDKA:

V případě výmazu nebo doplnění v rámci současného výmazu a doplnění uveďte číslo řádky (11), která má být opravena.

19. COMMENT/POZNÁMKA:

Textová kolonka pro krátké poznámky provozovatele (nahrazuje samostatnou kolonku pro stručnou poznámku).

20. CRC:

Kontrolní kód řádky pro účely řízení jakosti. Algoritmus, který má být použit, sdělí provozovateli Komise.

21. PREVIOUS CRC/PŘEDCHOZÍ CRC:

Kontrolní kód řádky, která má být opravena.

OBECNÉ POZNÁMKY K VYPLŇOVÁNÍ ZPRÁV

Obecné poznámky 2, 3, 4, 5 a 6 uvedené na konci přílohy III se použijí obdobně.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

SOUPIS FYZICKÉ INVENTURY (PIL)

Označení | Obsah | Poznámka | Č. |

MBA | Znakový řetězec (4) | Kód oblasti materiálové bilance, za kterou se podává zpráva | 1 |

Report type | Znakový řetězec (1) | "P" označující soupis fyzické inventury | 2 |

Report date | DDMMRRRR | Datum vyhotovení zprávy | 3 |

Report number | Číslo (8) | Pořadové číslo bez mezer | 4 |

PIT date | DDMMRRRR | Datum provedení fyzické inventury | 5 |

Line count | Číslo (8) | Celkový počet řádek ve zprávě | 6 |

Reporting person | Znakový řetězec (30) | Jméno osoby odpovědné za zprávu | 7 |

PIL_ITEM_ID | Číslo (8) | Pořadové číslo | 8 |

Batch | Znakový řetězec (20) | Jedinečný identifikátor dávky jaderného materiálu | 9 |

KMP | Znakový řetězec (1) | Klíčový měřicí bod | 10 |

Measurement | Znakový řetězec (1) | Kód měření | 11 |

Element category | Znakový řetězec (1) | Kategorie jaderného materiálu | 12 |

Material form | Znakový řetězec (2) | Kód formy materiálu | 13 |

Material container | Znakový řetězec (1) | Kód balení materiálu | 14 |

Material state | Znakový řetězec (1) | Kód stavu materiálu | 15 |

Line number | Číslo (8) | Pořadové číslo bez mezer | 16 |

Items | Číslo (6) | Počet položek | 17 |

Element weight | Číslo (24.3) | Hmotnost prvku | 18 |

Isotope | Znakový řetězec (1) | G pro U-235, K pro U-233, J pro směs U-235 a U-233 | 19 |

Fissile weight | Číslo (24.3) | Hmotnost štěpného izotopu | 20 |

Obligation | Znakový řetězec (2) | Závazek dozoru | 21 |

Document | Znakový řetězec (70) | Odkaz na podpůrné dokumenty stanovený provozovatelem | 22 |

Container ID | Znakový řetězec (20) | Identifikátor kontejneru stanovený provozovatelem | 23 |

Correction | Znakový řetězec (1) | D pro výmaz, A pro doplnění v rámci současného výmazu a doplnění, L pro později zapsané řádky (samostatná doplnění) | 24 |

Previous report | Číslo (8) | Číslo zprávy s opravovanou řádkou | 25 |

Previous line | Číslo (8) | Číslo opravované řádky | 26 |

Comment | Znakový řetězec (256) | Poznámka provozovatele | 27 |

CRC | Číslo (20) | Kontrolní kód řádky pro účely řízení jakosti | 28 |

Previous CRC | Číslo (20) | Kontrolní kód opravované řádky | 29 |

Vysvětlivky

1. MBA:

Kód oblasti materiálové bilance, za kterou se podává zpráva. Dotčenému zařízení oznámí tento kód Komise.

2. REPORT TYPE/TYP ZPRÁVY:

"P" označuje soupis fyzické inventury.

3. REPORT DATE/DATUM ZPRÁVY:

Datum vyhotovení zprávy.

4. REPORT NUMBER/ČÍSLO ZPRÁVY:

Pořadové číslo bez mezer.

5. PIT DATE/DATUM FYZICKÉ INVENTURY:

Den, měsíc a rok provedení fyzické inventury, stav ke 24:00 hod.

6. LINE COUNT/POČET ŘÁDEK:

Celkový počet řádek ve zprávě.

7. REPORTING PERSON/ODPOVĚDNÁ OSOBA:

Jméno osoby odpovědné za zprávu.

8. PIL_ITEM_ID/ČÍSLO POLOŽKY SOUPISU:

Pořadové číslo společné pro všechny řádky soupisu, které se týkají stejného fyzického objektu.

9. BATCH/DÁVKA:

Pokud zvláštní ustanovení o dozoru nad bezpečností vyžadují následné sledování dávky, pro tutéž dávku se musí použít stejný název jako ve zprávě o změně inventury nebo v předchozím soupisu fyzické inventury.

10. KMP:

Klíčový měřící bod. Dotčenému zařízení jsou kódy oznámeny ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností. Nejsou-li oznámeny žádné kódy, měl by se použít znak "&".

11. MEASUREMENT/MĚŘENÍ:

Musí být udán způsob, kterým bylo stanoveno množství hlášeného jaderného materiálu. Musí být použit jeden z následujících kódů:

Měřeno | Odhadnuto | Popis |

M | E | Pro oblast materiálové bilance, za kterou se podává zpráva. |

N | F | Pro jiné oblasti materiálové bilance. |

T | G | Pro oblast materiálové bilance, za kterou se podává zpráva, jestliže hmotnosti byly již uvedeny v předcházející zprávě o změně inventury nebo v soupisu fyzické inventury. |

L | H | Pro další oblast materiálové bilance, jestliže hmotnosti byly uvedeny v předcházející zprávě o změně inventury nebo v soupisu fyzické inventury pro stávající oblast materiálové bilance. |

12. ELEMENT CATEGORY/KATEGORIE PRVKU:

Musejí se použít následující kódy:

Kategorie jaderného materiálu | Kód |

Plutonium | P |

Uran s vysokým obohacením (obohacení 20 % a výše) | H |

Uran s nízkým obohacením (obohacení vyšší než u přírodního uranu, ale nižší než 20 %) | L |

Přírodní uran | N |

Ochuzený uran | D |

Thorium | T |

13. MATERIAL FORM/FORMA MATERIÁLU:

Musejí se použít následující kódy:

Hlavní typ formy materiálu | Podtyp | Kód |

Rudy | | OR |

Koncentráty | | YC |

Hexafluorid uranu (UF6) | | U6 |

Tetrafluorid uranu (UF4) | | U4 |

Oxid uraničitý (UO2) | | U2 |

Oxid uranový (UO3) | | U3 |

Oxid uranu (U3O8) | | U8 |

Thorianit (ThO2) | | T2 |

Roztoky | Dusičnan | LN |

Fluorid | LF |

Ostatní | LO |

Prášek | Homogenní | PH |

Heterogenní | PN |

Keramika | Tablety | CP |

Kuličky | CS |

Ostatní | CO |

Kov | Čistý | MP |

Slitiny | MA |

Palivo | Tyče, proutky | ER |

Desky | EP |

Svazky | EB |

Soubory | EA |

Ostatní | EO |

Uzavřené zářiče | | QS |

Malá množství/vzorky | | SS |

Šrot | Homogenní | SH |

Heterogenní (odpady z čištění, škvára, kaly, jemné kousky, ostatní) | SN |

Pevný odpad | Pouzdra článků | AH |

Smíšený (plast, rukavice, papír atd.) | AM |

Kontaminované zařízení | AC |

Ostatní | AO |

Kapalný odpad | Nízkoaktivní | WL |

Středně aktivní | WM |

Vysoce aktivní | WH |

Upravený odpad | Sklo | NG |

Asfalt | NB |

Beton | NC |

Ostatní | NO |

14. MATERIAL CONTAINER/TYP BALENÍ MATERIÁLU:

Musejí se použít následující kódy:

Typ balení | Kód |

Válec | C |

Bedna | P |

Sud | D |

Samostatný palivový článek | S |

Klec/Speciální obal zajišťující podkritičnost | B |

Láhev | F |

Nádoba nebo jiný tank | T |

Ostatní | O |

15. MATERIAL STATE/STAV MATERIÁLU:

Musejí se použít následující kódy:

Stav | Kód |

Čerstvý jaderný materiál | F |

Ozářený jaderný materiál | I |

Odpad | W |

Neregenerovatelný materiál | N |

16. LINE NUMBER/ČÍSLO ŘÁDKY:

Pořadové číslo začínající v každé zprávě číslicí 1, bez mezer.

17. ITEMS/POLOŽKY:

Každá řádka fyzické inventury musí uvádět počet příslušných položek. Je-li skupina položek, které patří do jedné dávky, uvedena v několika řádkách, musí počet uvedených položek odpovídat celkovému počtu položek ve skupině. Jestliže se řádky týkají více než jedné kategorie prvku, měl by být počet položek uveden pouze v řádce pro kategorii prvku s nejvyšší strategickou hodnotou (v klesajícím pořadí: P, H, L, N, D, T).

18. ELEMENT WEIGHT/HMOTNOST PRVKU:

Musí být uvedena hmotnost kategorie prvku uvedené v kolonce 12 Všechny hmotnostní údaje musejí být uvedeny v gramech. Hodnoty v evidenčních řádcích mohou mít nejvýše tři desetinná místa.

19. ISOTOPE/IZOTOP:

Tento kód označuje druh štěpných izotopů a měl by se použít tehdy, pokud se uvádí hmotnost štěpných izotopů. Používají se kódy G pro U-235, K pro U-233 a J pro směs U-235 a U-233.

20. FISSILE WEIGHT/HMOTNOST ŠTĚPNÉHO IZOTOPU:

Není-li ve zvláštních ustanoveních o dozoru nad bezpečností uvedeno jinak, musí být hmotnost štěpných izotopů uvedena pouze v případě obohaceného uranu a změn kategorie, které se týkají obohaceného uranu. Všechny hmotnostní údaje musejí být uvedeny v gramech. Hodnoty v evidenčních řádcích mohou mít nejvýše tři desetinná místa.

21. OBLIGATION/ZÁVAZEK:

Označení zvláštního závazku dozoru přijatého Společenstvím podle dohody uzavřené s třetí zemí nebo mezinárodní organizací, kterému materiál podléhá (článek 17). Zařízení sdělí příslušné kódy Komise.

22. DOCUMENT/DOKUMENT:

Provozovatelem stanovený odkaz na podpůrné dokumenty.

23. CONTAINER ID/ČÍSLO KONTEJNERU:

Provozovatelem stanovené číslo kontejneru. Volitelný údaj, který lze použít v případě, kdy číslo kontejneru není uvedeno v názvu dávky.

24. CORRECTION/OPRAVA:

Opravy musejí být prováděny výmazem špatných řádek a případným doplněním správných řádek. Musejí se použít následující kódy:

Kód | Popis |

D | Výmaz. Vymazávaná řádka musí být určena tak, že se v kolonce 25 uvede číslo zprávy (4), v kolonce 26 číslo řádky (16) a v kolonce 29 CRC kód (28) původní řádky. Ostatní kolonky nemusejí být vyplněny. |

A | Doplnění (v rámci současného výmazu a doplnění). Musí být uvedena správná řádka se všemi kolonkami, včetně kolonek "předchozí zpráva" (25) a "předchozí řádka" (26). V kolonce "předchozí řádka" (26) se musí zopakovat číslo řádky (16), která se při současném výmazu a doplnění nahrazuje. |

L | Později zapsaná řádka (samostatné doplnění). Později zapsaná řádka, která se doplňuje, musí být uvedena se všemi kolonkami, včetně kolonky "předchozí zpráva" (25). V kolonce "předchozí zpráva" (25) musí být uvedeno číslo zprávy (4), ve které měla být později zapsaná řádka obsažena. |

25. PREVIOUS REPORT/PŘEDCHOZÍ ZPRÁVA:

Uveďte číslo zprávy (4) s řádkou, která má být opravena.

26. PREVIOUS LINE/PŘEDCHOZÍ ŘÁDKA:

V případě výmazu nebo doplnění v rámci současného výmazu a doplnění uveďte číslo řádky (16), která má být opravena.

27. COMMENT/POZNÁMKA:

Textová kolonka pro krátké poznámky provozovatele (nahrazuje samostatnou kolonku pro stručnou poznámku).

28. CRC:

Kontrolní kód řádky pro účely řízení jakosti. Algoritmus, který má být použit, sdělí provozovateli Komise.

29. PREVIOUS CRC/PŘEDCHOZÍ CRC:

Kontrolní kód řádky, která má být opravena.

OBECNÉ POZNÁMKY K VYPLŇOVÁNÍ ZPRÁV

Jestliže ke dni fyzické inventury nebyl v oblasti materiálové bilance žádný jaderný materiál, měly by se ve zprávě vyplnit pouze řádky číslo 1 až 7, 16, 17 a 28.

Obecné poznámky 2, 3, 4, 5 a 6 uvedené na konci přílohy III se použijí obdobně.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

PŘEDEM ZASÍLANÉ OZNÁMENÍ O VÝVOZU/ODESLÁNÍ JADERNÉHO MATERIÁLU

EVROPSKÁ KOMISE — DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ V RÁMCI EURATOMU

1. Referenční kód:

2. Kód oblasti materiálové bilance:

3. Zařízení (odesílatel):… Zařízení (příjemce):

4. Množství rozdělené podle kategorie jaderného materiálu a zvláštního závazku dozoru:

5. Chemické složení:

6. Obohacení nebo izotopové složení:

7. Fyzikální forma:

8. Počet položek:

9. Popis kontejnerů a pečetí:

10. Identifikační údaje o zásilce:

11. Způsob přepravy:

12. Místo, kde bude materiál uložen nebo připraven:

13. Poslední datum, kdy lze materiál identifikovat:

14. Přibližné datum odeslání:

Očekávané datum dodání zásilky:

15. Použití:

16. Údaje o smlouvě Zásobovací agentury:

Datum a místo odeslání oznámení:

Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu:

Podpis:

Vysvětlivky

1. Referenční kód předem zasílaného oznámení, který bude použit ve zprávě o změně inventury (až 8 znaků).

2. Kód oblasti materiálové bilance, pro kterou se podává zpráva, sdělený dotčenému zařízení Komisí.

3. Název, adresa a země zařízení, které odesílá jaderný materiál, a zařízení, které jaderný materiál přijímá. Měl by být uveden i případný příjemce v konečném místě určení.

4. Celková hmotnost prvků by měla být uvedena v gramech. Uvádí se případně rovněž hmotnost štěpných izotopů. Hmotnost musí být rozdělena podle kategorie jaderného materiálu a zvláštního závazku dozoru.

5. Mělo by být uvedeno chemické složení.

6. Měl by být případně uveden stupeň obohacení nebo izotopové složení.

7. Použijte popis materiálů, který je uveden v bodu 14 přílohy III tohoto nařízení.

8. Měl by být uveden počet položek v zásilce.

9. Popis (typ) kontejnerů, včetně znaků, které umožní zapečetění.

10. Identifikační údaje o zásilce (např. označení nebo čísla kontejnerů).

11. Uveďte případně způsob přepravy.

12. Uveďte místo v oblasti materiálové bilance, kde se jaderný materiál připravuje k odeslání a může být identifikován a kde lze případně ověřit jeho množství a složení.

13. Poslední datum, kdy lze jaderný materiál identifikovat a kdy lze případně ověřit jeho množství a složení.

14. Přibližná data odeslání zásilky a jejího očekávaného dodání na místo určení.

15. Uveďte použití jaderného materiálu.

16. Uveďte případně:

- údaje o smlouvě Zásobovací agentury, popř., jestliže nejsou k dispozici, datum uzavření smlouvy nebo datum, kdy ji Zásobovací agentura považovala za uzavřenou, a další důležité údaje,

- u pracovních smluv (článek 75 Smlouvy) a smluv na dodávky malých množství materiálu (článek 74 Smlouvy a nařízení Komise č. 17/66/Euratom ve znění nařízení (Euratom) č. 3137/74), datum vyrozumění Zásobovací agentury a další důležité údaje.

Pozn.: Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

Tento řádně vyplněný a podepsaný formulář musí být Evropské komisi doručen na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

PŘEDEM ZASÍLANÉ OZNÁMENÍ O DOVOZU/PŘÍJMU JADERNÉHO MATERIÁLU

EVROPSKÁ KOMISE — DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ V RÁMCI EURATOMU

1. Referenční kód:

2. Kód oblasti materiálové bilance:

3. Zařízení (příjemce):… Zařízení (odesílatel):

4. Množství rozdělené podle kategorie jaderného materiálu a zvláštního závazku dozoru nad bezpečností:

5. Chemické složení:

6. Obohacení nebo izotopové složení:

7. Fyzikální forma:

8. Počet položek:

9. Popis kontejnerů a pečetí:

10. Způsob přepravy:

11. Datum doručení zásilky:

12. Místo, kde bude materiál vybalen:

13. Datum (data), kdy bude materiál vybalen:

14. Údaje o smlouvě Zásobovací agentury:

Datum a místo odeslání oznámení:

Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu:

Podpis:

Vysvětlivky

1. Referenční kód předem zasílaného oznámení, který bude použit ve zprávě o změně inventury (až 8 znaků).

2. Kód oblasti materiálové bilance, pro kterou se podává zpráva, sdělený dotčenému zařízení Komisí.

3. Název, adresa a země zařízení, které přijímá jaderný materiál, a zařízení, které jaderný materiál odesílá.

4. Celková hmotnost prvků by měla být uvedena v gramech. Uvádí se případně rovněž hmotnost štěpných izotopů. Hmotnost musí být rozdělena podle kategorie jaderného materiálu a zvláštního závazku dozoru nad bezpečností.

5. Mělo by být uvedeno chemické složení.

6. Měl by být případně uveden stupeň obohacení nebo izotopové složení.

7. Použijte popis materiálů, který je uveden v bodu 14 přílohy III tohoto nařízení.

8. Měl by být uveden počet položek v zásilce.

9. Popis (typ) kontejnerů, případně včetně popisu jejich pečetí.

10. Uveďte případně způsob přepravy.

11. Očekávané nebo skutečné datum doručení zásilky do oblasti materiálové bilance, pro kterou se podává zpráva.

12. Udejte místo v oblasti materiálové bilance, kde bude materiál vybalen a kde jej lze identifikovat a ověřit jeho množství a složení.

13. Datum (data), kdy bude jaderný materiál vybalen.

14. Uveďte případně:

- údaje o smlouvě Zásobovací agentury, popř., jestliže nejsou k dispozici, datum uzavření smlouvy nebo datum, kdy ji Zásobovací agentura považovala za uzavřenou, a další důležité údaje,

- u pracovních smluv (článek 75 Smlouvy) a smluv na dodávky malých množství materiálu (článek 74 Smlouvy a nařízení Komise č. 17/66/Euratom ve znění nařízení (Euratom) č. 3137/74), datum vyrozumění Zásobovací agentury a další důležité údaje.

Pozn.: Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

Tento řádně vyplněný a podepsaný formulář musí být Evropské komisi doručen na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

ZPRÁVA O VÝVOZU/ODESLÁNÍ RUDY (1)

EVROPSKÁ KOMISE — DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ V RÁMCI EURATOMU

Podnik (2):

Důl (3):

Kód (4):

Rok:

Datum | Příjemce | Množství v kg: | Poznámky |

uranu | thoria |

| | | | |

Datum a místo odeslání zprávy:

Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu:

Podpis:

Vysvětlivky

(1) Zpráva o odeslání za předcházející rok je třeba vypracovat se samostatným záznamem pro každého příjemce nejpozději do konce ledna každého roku. Zprávu o vývozu je třeba vypracovat pro každou vyváženou zásilku v den jejího odeslání.

(2) Název a adresa podniku, který podává zprávu.

(3) Název dolu, kterého se zpráva týká.

(4) Kód dolu, který oznámila Komise podniku.

Pozn.: Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

Tento řádně vyplněný a podepsaný formulář musí být Evropské komisi doručen na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

ŽÁDOST O VÝJIMKU Z PRAVIDEL, KTERÝMI SE ŘÍDÍ FORMA A ČETNOST OZNÁMENÍ

EVROPSKÁ KOMISE — DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ V RÁMCI EURATOMU

1. Datum:

2. Zařízení:

3. Kód oblasti materiálové bilance:

4. Kategorie jaderného materiálu:

5. Obohacení nebo izotopové složení:

6. Množství:

7. Chemické složení:

8. Fyzikální forma:

9. Počet položek:

10. Typ výjimky (čl. 19 odst. 2):

a) malé množství uchovávané delší dobu beze změny

b) nejaderná činnost

c) součást čidel

d) Pu s obsahem Pu-238 vyšším než 80 %

11. Zamýšlené použití:

12. Zvláštní závazek dozoru:

13. Datum převodu z

Datum a místo odeslání žádosti: Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu: Podpis: |

Výjimka poskytnuta ve výše stanoveném rozsahu Datum: Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu, která poskytuje výjimku: Podpis (za Komisi) |

Vysvětlivky

Tento formulář by měl být použit, když je podána pro zařízení počáteční žádost o výjimku z pravidel, kterými se řídí forma a četnost oznámení, nebo když je jaderný materiál, který může být způsobilý pro výjimku, dovezen ze třetí země.

Bod 13 by se měl použít pouze v případě dovozu a měl by obsahovat název a adresu odesílatele.

Pro každý typ výjimky by měla být předložena samostatná žádost (čl. 19 odst. 2).

Pozn.: Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

Tento řádně vyplněný a podepsaný formulář musí být Evropské komisi doručen na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA X

ROČNÍ ZPRÁVA NEBO VÝVOZNÍ ZPRÁVA PRO JADERNÝ MATERIÁL, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM VÝJIMKY (1)

EVROPSKÁ KOMISE — DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ V RÁMCI EURATOMU

Kód MBA: |

Datum prohlášení: | Číslo prohlášení: | Název zařízení: |

Období, za které se podává zpráva: | Od: | Do: |

Typ zprávy (2) | Záznam (3) | Odkaz (4) | Informace o změně inventury (5) | Kód MBA nebo název a adresa odpovídajícího zařízení | Prvek | Obohacení | Hmotnost prvku | Použití | Typ výjimky podle čl. 19 odst. 2 |

Prohlášení | Záznamu | Jaderné nebo nejaderné (6) | Popis (7) |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

Datum a místo odeslání zprávy:

Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu:

Podpis:

Vysvětlivky

(1) Tento formulář by měl být použit jako roční zpráva oznamující veškeré změny inventury jaderného materiálu nacházejícího se v oblasti materiálové bilance, pro kterou byla poskytnuta výjimka, a zásoby na začátku a na konci období, za které se podává zpráva (čl. 19 odst. 3), nebo jako vývozní zpráva v případě vývozu do třetí země (čl. 19 odst. 4).

(2) Ve sloupci "Typ zprávy" by mělo být uvedeno "A", je-li formulář použit pro roční zprávu, nebo "EXP", je-li použit pro oznámení vývozu jaderného materiálu z oblasti materiálové bilance, pro kterou byla poskytnuta výjimka.

(3) "Záznam" by měl být v každém prohlášení číslován vzestupně, přičemž se začíná číslicí "1".

(4) Ve sloupci "Odkaz" by měl být uveden odkaz na jiný záznam. Sloupec "Odkaz" obsahuje příslušné číslo prohlášení a záznamu. Odkaz ukazuje, že aktuální záznam doplňuje nebo aktualizuje již nahlášené informace.

(5) Sloupec "Informace o změně inventury" by měl být použit pro určení typu změny inventury, ke které došlo během období, za které se podává zpráva, a/nebo zásob na začátku a na konci období, za které se podává zpráva. Měly by být použity kódy změny inventury podle přílohy III. Pro aktualizaci zásob na začátku období by měl být použit kód BB.

Pro každý typ výjimky, každé odpovídající zařízení a každý typ změny inventury by měl být vyhotoven samostatný záznam.

(6) Ve sloupci "Jaderné nebo nejaderné" by mělo být uvedeno "N", je-li jaderný materiál použit pro jaderné činnosti, nebo "NN", je-li použit pro nejaderné činnosti.

(7) Sloupec "Popis" by měl obsahovat skutečné nebo zamýšlené použití jaderného materiálu.

Pozn.: Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

Tento řádně vyplněný a podepsaný formulář musí být Evropské komisi doručen na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XI

STRUČNÝ PROGRAM ČINNOSTÍ

EVROPSKÁ KOMISE — DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ V RÁMCI EURATOMU

Sdělení by, pokud možno, měla zahrnovat dva následující roky.

Sdělení by zejména měla udávat:

- typy operací, např. navrhované kampaně s uvedením typu a množství palivových článků, které mají být vyrobeny nebo přepracovány, programy obohacování, provozní plány reaktoru, včetně plánovaných odstávek,

- předpokládaný harmonogram příjmu materiálů s uvedením množství materiálu v dávce, formy (UF6, UO2, čerstvé nebo ozářené palivo atd.) předpokládaný typ kontejneru nebo obalového souboru,

- předpokládaný harmonogram zpracování odpadu (s výjimkou výměny obalu a další úpravy bez separace prvků) s uvedením množství materiálu v dávce, formy (sklo, vysoce aktivní kapalina atd.), očekávané doby trvání a místa,

- termíny, do nichž se očekává stanovení množství materiálu v produktech, a termíny odeslání,

- termíny a doba trvání fyzické inventury.

Pozn.: Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

Tento řádně vyplněný a podepsaný formulář musí být Evropské komisi doručen na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XII

PŘEDEM ZASÍLANÉ OZNÁMENÍ O DALŠÍM ZPRACOVÁNÍ ODPADU (1)

EVROPSKÁ KOMISE — DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ V RÁMCI EURATOMU

Název zařízení: | Datum prohlášení: |

Číslo prohlášení: |

Záznam (2) | Odkaz (3) | Typ odpadu před úpravou (4) | Upravená forma (5) | Počet položek (6) | Množství (7) | Umístění (8) | Místo zpracování (9) | Termíny zpracování (10) | Účel zpracování (11) |

Pu | Vysoce obohacený uran | U-233 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

Datum a místo odeslání zprávy:

Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu:

Podpis:

Vysvětlivky

(1) Tento formulář by měl být použit pro předem zasílané oznámení v případě, že se plánuje další zpracování odpadu podle článku 31. Jakákoliv další změna termínů zpracování nebo místa zpracování by měla být také uvedena. Pro každé další zpracování, s výjimkou výměny obalu odpadu, a pro každou jeho další úpravu nezahrnující separaci prvků, které jsou provedeny za účelem uložení nebo zneškodnění, by měl být vyhotoven samostatný záznam.

(2) "Záznam" by měl být v každém prohlášení číslován vzestupně, přičemž se začíná číslicí "1".

(3) Ve sloupci "Odkaz" by měl být odkaz na jiný záznam. Sloupec "Odkaz" obsahuje příslušné číslo prohlášení a záznamu (např. 10-20 odkazuje na záznam č. 20 v prohlášení č. 10). Odkaz ukazuje, že aktuální záznam doplňuje nebo aktualizuje již nahlášené informace. V případě nutnosti je možné uvést i více odkazů.

(4) Ve sloupci "Typ odpadu před úpravou" by měl být uveden typ odpadu před provedením úpravy, např. obaly, kal, vysoce aktivní kapalina nebo středně aktivní kapalina.

(5) Sloupec "Upravená forma" by měl uvádět současnou upravenou formu odpadu, např. sklo, keramika, cement nebo asfalt.

(6) Ve sloupci "Počet položek" by měl být uveden počet položek, např. nádob skla nebo bloků cementu, kterých se jedna kampaň zpracování týká.

(7) Sloupec "Množství" by měl uvádět celkové gramové množství plutonia, vysoce obohaceného uranu nebo uranu-233 obsažené v položkách uvedených ve sloupci "Počet položek", je-li tento údaj k dispozici. Údaj ve sloupci "Množství" může vycházet z údajů o množství použitých ve zprávách o změně inventury a nevyžaduje měření každé položky.

(8) Sloupec "Umístění" by měl obsahovat název a adresu zařízení a měl by ukazovat umístění odpadu v čase vyhotovení prohlášení. Adresa musí být dostatečně podrobná, aby určila zeměpisnou polohu místa ve vztahu k jiným místům uvedeným v tomto prohlášení nebo v jiných prohlášeních a aby určila, jak se lze do uvedeného místa dostat, je-li to nutné. Je-li toto místo v lokalitě zařízení, měl by být v toto sloupci uveden i kód zařízení.

(9) Ve sloupci "Místo zpracování" by mělo být uvedeno místo, kde má dojít k plánovanému zpracování.

(10) Sloupec "Termíny zpracování" by měl uvádět očekávané termíny zahájení a ukončení dalšího zpracování.

(11) Sloupec "Účel zpracování" by měl uvádět očekávaný výsledek zpracování, např. zpětné získání plutonia nebo separaci konkrétních produktů štěpení.

Pozn.: Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

Tento řádně vyplněný a podepsaný formulář musí být Evropské komisi doručen na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XIII

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝVOZECH/ODESLÁNÍ UPRAVENÉHO ODPADU (1)

EVROPSKÁ KOMISE — DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ V RÁMCI EURATOMU

Název odesílajícího zařízení: |

Kód MBA odesílajícího zařízení: | Za období od | do |

Datum | Kód MBA přijímajícího zařízení nebo Název a adresa přijímajícího zařízení (2) | Upravená forma (3) | Množství (4) | Poznámky |

| | | g P g U-235 g U g T | |

| | | g P g U-235 g U g T | |

| | | g P g U-235 g U g T | |

| | | g P g U-235 g U g T | |

Datum a místo odeslání zprávy:

Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu:

Podpis:

Vysvětlivky

(1) Tato zpráva musí zahrnovat veškerý upravený odpad odeslaný nebo vyvezený do zařízení v členských státech nebo mimo ně během období, za které se podává zpráva.

(2) Kód MBA se vyplní pro upravený odpad odeslaný do zařízení v členských státech, zatímco plný název a adresa se vyplní pro upravený odpad vyvezený do zařízení mimo členské státy, popř. je-li kód MBA neznámý.

(3) Sloupec "Upravená forma" by měl uvádět upravenou formu odpadu, např. sklo, keramika, cement nebo asfalt.

(4) Údaj ve sloupci "Množství" může vycházet z údajů o množství zaznamenaných v zařízení a nevyžaduje měření vyvezených/odeslaných položek.

Pozn.: Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

Tento řádně vyplněný a podepsaný formulář musí být Evropské komisi doručen na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XIV

ROČNÍ ZPRÁVA O DOVOZECH/PŘÍJMECH UPRAVENÉHO ODPADU (1)

EVROPSKÁ KOMISE — DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ V RÁMCI EURATOMU

Název přijímajícího zařízení: |

Kód MBA přijímajícího zařízení: | Za období od | do |

Datum | Název, adresa a případně kód MBA odesílajícího zařízení | Upravená forma (2) | Množství (3) | Poznámky |

| | | g P g U-235 g U g T | |

| | | g P g U-235 g U g T | |

| | | g P g U-235 g U g T | |

| | | g P g U-235 g U g T | |

Datum a místo odeslání zprávy:

Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu:

Podpis:

Vysvětlivky

(1) Tato zpráva je nutná v případě upraveného odpadu, který byl přijat z zařízení bez kódu MBA nebo z zařízení, která se nacházejí mimo členské státy.

(2) Sloupec "Upravená forma" by měl uvádět upravenou formu odpadu, např. sklo, keramika, cement nebo asfalt

(3) Údaj ve sloupci "Množství" může vycházet z údajů o množství zaznamenaných v zařízení a nevyžaduje měření dovezených/přijatých položek.

Pozn.: Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

Tento řádně vyplněný a podepsaný formulář musí být Evropské komisi doručen na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XV

ROČNÍ ZPRÁVA O ZMĚNÁCH UMÍSTĚNÍ UPRAVENÉHO ODPADU (1)

EVROPSKÁ KOMISE — DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ V RÁMCI EURATOMU

Název zařízení: | Datum prohlášení: |

Číslo prohlášení: | Období, za které se podává zpráva: |

Pozn.: Všechny převody upraveného odpadu by měly být seřazeny do skupin podle typu odpadu (před úpravou a po úpravě) a podle předchozího umístění.

Záznam (2) | Odkaz (3) | Typ odpadu před úpravou (4) | Upravená forma (5) | Počet položek (6) | Množství (7) | Předchozí umístění (8) | Nové umístění (9) |

Pu | Vysoce obohacený uran | U-233 |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

Datum a místo odeslání zprávy:

Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu:

Podpis:

Vysvětlivky

(1) Roční zpráva pro oznámení veškerých změn v umístění odpadu, na který se vztahuje čl. 32 písm. c), za předchozí kalendářní rok. Pro každou změnu umístění během roku je nutný samostatný záznam.

(2) "Záznam" by měl být v každém prohlášení číslován vzestupně, přičemž se začíná číslicí "1".

(3) Ve sloupci "Odkaz" by měl být odkaz na jiný záznam. Sloupec "Odkaz" obsahuje příslušné číslo prohlášení a záznamu (např. 10—20 odkazuje na záznam č. 20 v prohlášení č. 10). Odkaz ukazuje, že aktuální záznam doplňuje nebo aktualizuje informace, které již byly oznámeny v jiném záznamu. V případě nutnosti je možné uvést i více odkazů.

(4) Ve sloupci "Typ odpadu před úpravou" by měl být uveden typ odpadu před provedením úpravy, např. obaly, kal, vysoce aktivní kapalina nebo středně aktivní kapalina.

(5) Sloupec "Upravená forma" by měl uvádět současnou upravenou formu odpadu, např. sklo, keramika, cement nebo asfalt.

(6) Ve sloupci "Počet položek" by měl být uveden počet položek, např. nádob skla nebo bloků cementu, kterých se jeden proces zpracování týká, nebo počet položek převedených během roku ze stejného původního ("předchozího") umístění do stejného nového umístění.

(7) Sloupec "Množství" by měl uvádět celkové gramové množství plutonia, vysoce obohaceného uranu nebo uranu-233 obsažené v položkách uvedených ve sloupci "Počet položek", je-li tento údaj k dispozici. Údaj ve sloupci "Množství" může vycházet z údajů o množství použitých ve zprávách o změně inventury, např. průměrném množství jaderného materiálu na položku, a nevyžaduje měření každé položky.

(8) Ve sloupci "Předchozí umístění" by mělo být uvedeno umístění odpadu před změnou umístění (viz také vysvětlivku č. 8 v příloze XII).

(9) Ve sloupci "Nové umístění" by měl být uvedeno umístění po změně (viz také vysvětlivku č. 8 v příloze XII).

Pozn.: Podle článku 79 Smlouvy subjekty, které jsou povinny dodržovat požadavky vyplývající z dozoru nad bezpečností, oznámí orgánům dotčeného členského státu veškerá sdělení, která zasílají Komisi podle článku 78 a čl. 79 odst. 1 Smlouvy.

Tento řádně vyplněný a podepsaný formulář musí být Evropské komisi doručen na adresu European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

--------------------------------------------------

Prohlášení Rady/Komise

1. Komise přijme a vyhlásí obecné pokyny podle článku 37 nařízení. Tyto obecné pokyny budou představovat nezávaznou pomůcku a pokyny pro provozovatele, s cílem usnadnit používání tohoto nařízení. Je zřejmé, že z obecných pokynů nevyplynou žádná zákonná práva nebo povinnosti a že nařízení zůstane závazným předpisem, který bude v případě rozdílů mezi nařízením a obecnými pokyny rozhodný.

2. Má se za to, že dodržováním obecných pokynů provozovatelé zajistí, že budou plnit ustanovení nařízení, kterých se obecné pokyny týkají.

3. Komise bude sledovat vývoj v oblasti dozoru nad bezpečností a používání nařízení. Podle toho bude případně moci obecné pokyny změnit. Komise se zavazuje, že před přijetím jakékoliv změny bude situaci konzultovat s účastníky a členskými státy. Při přijímání takových změn bude Komise brát v úvahu stanoviska vyjádřená při těchto konzultacích.

4. Je zřejmé, že fórem pro konzultace s členskými státy bude pracovní skupina pro jaderné otázky ve vhodném složení.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/