Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 29/1999

ze dne 26. března 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 29/1999

ze dne 26. března 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 17/1999 ze dne 26. února 1999 [1].

(2) Příloha IV Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 17/1999 ze dne 26. února 1999.

(3) Směrnice Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost [2], by měla být začleněna do Dohody.

(4) Směrnice Komise 1999/9/ES ze dne 26. února 1999, kterou se mění směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost [3], by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V kapitole IV přílohy II Dohody se za bod 4e (Směrnice Komise 98/11/ES) vkládá nový bod, který zní:

"4f. 397 L 0017: Směrnice Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Úř. věst. L 118, 7.5.1997, s. 1), ve znění:

- 399 L 0009: směrnice Komise 1999/9/ES ze dne 26. února 1999 (Úř. věst. L 56, 4.3.1999, s. 46).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze I směrnice Komise 97/17/ES se vkládají texty uvedené v příloze II oddílu 5 dodatku 1 Dohody.

b) V příloze V směrnice Komise 97/17/ES se vkládají texty uvedené v příloze II oddílu 5 dodatku 2 Dohody."

Článek 2

1. V dodatku 1 přílohy II Dohody se vkládá nový oddíl 5, který zní:

"Oddíl 5

Směrnice Komise 97/17/ES

(myčky nádobí pro domácnost)"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. V dodatku 2 přílohy II Dohody se vkládá nový oddíl 5, který zní:

"Oddíl 5

Směrnice Komise 97/17/ES

(myčky nádobí pro domácnost)"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Článek 3

V příloze IV Dohody se za bod 11e (směrnice Komise 98/11/ES) vkládá nový bod, který zní:

"11f. 397 L 0017: Směrnice Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Úř. věst. L 118, 7.5.1997, s. 1), ve znění:

- 399 L 0009: směrnice Komise 1999/9/ES ze dne 26. února 1999 (Úř. věst. L 56, 4.3.1999, s. 46).

Pro účely Dohody se směrnice upravuje takto:

a) V příloze I směrnice Komise 97/17/ES se vkládají texty uvedené v příloze IV oddílu 5 dodatku 5 Dohody.

b) V příloze V směrnice Komise 97/17/ES se vkládají texty uvedené v příloze IV oddílu 5 dodatku 6 Dohody."

Článek 4

1. V dodatku 5 přílohy IV Dohody se vkládá nový oddíl 5, který zní:

"Oddíl 5

Směrnice Komise 97/17/ES

(myčky nádobí pro domácnost)"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. V dodatku 5 přílohy IV Dohody se vkládá nový oddíl 5, který zní:

"Oddíl 5

Směrnice Komise 97/17/ES

(myčky nádobí pro domácnost)"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Článek 5

Znění směrnic 97/17/ES a 1999/9/ES v islandském a norském jazyce, která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí, jsou platná.

Článek 6

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 27. března 1999 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody.

Článek 7

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

 

V Bruselu dne 26. března 1999.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

F. Barbaso

[1] Úř. věst. L 148, 22.6.2000, s. 42.

[2] Úř. věst. L 118, 7.5.1997, s. 1.

[3] Úř. věst. L 56, 4.3.1999, s. 46.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/