Směrnice Komise 98/11/ES

ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnostText s významem pro EHP.

Směrnice Komise 98/11/ES

ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnostText s významem pro EHP.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na články 9 a 12 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že podle směrnice 92/75/EHS je Komise povinna přijmout prováděcí směrnice týkající se spotřebičů pro domácnost, včetně zdrojů světla;

vzhledem k tomu, že využití elektrické energie představuje u zdrojů světla významnou část celkové poptávky Společenství po elektrické energii; že od snižování spotřeby energie těchto spotřebičů lze očekávat značné úspory;

vzhledem k tomu, že Společenství na důkaz svého zájmu o mezinárodní normalizační systém schopný vytvářet normy skutečně používané všemi partnery v mezinárodním obchodu a splňovat požadavky politiky Společenství vyzývá evropské normalizační organizace, aby pokračovaly ve své spolupráci s mezinárodními normalizačními organizacemi;

vzhledem k tomu, že Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) jsou orgány uznané jako příslušné přijímat harmonizované normy v souladu s obecnými řídicími zásadami spolupráce mezi Komisí a těmito dvěma orgány podepsanými dne 13. listopadu 1984; že ve smyslu této směrnice je harmonizovanou normou technická specifikace (evropská norma nebo harmonizační dokument) vypracovaná CENELEC na základě zadání (pověření) Komise v souladu s ustanoveními směrnice Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [2], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 96/139/ES [3], a na základě těchto obecných řídicích zásad;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 10 směrnice 92/75/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na elektrické zdroje světla pro domácnost napájené z elektrické sítě (žárovky a integrální kompaktní zářivky) a na zářivky pro domácnost (včetně lineárních a neintegrálních kompaktních zářivek), i když jsou prodávány pro jiné účely, než k použití v domácnosti.

Jestliže zařízení, jehož součástí je světelný zdroj, může být konečným uživatelem rozebráno, je pro účely této směrnice "zdrojem světla" ta část (ty části), která (které) vyzařuje (vyzařují) světlo.

2. Z působnosti této směrnice jsou vyňaty tyto zdroje světla:

a) zdroje světla se světelným tokem vyšším než 6500 lumenů;

b) zdroje světla s příkonem nižším než 4 watty;

c) reflektorové žárovky;

d) zdroje světla, které jsou uváděny na trh nebo jsou předmětem obchodu s prvotním určením k použití s jinými zdroji energie, např. bateriemi;

e) zdroje světla, které nejsou uváděny na trh nebo nejsou předmětem obchodu s prvotním určením pro vytváření světla ve viditelné části spektra (400 až 800 nm);

f) zdroje světla, které jsou uváděny na trh nebo jsou předmětem obchodu s prvotním účelem jiným než osvětlování. Pokud je však zdroj světla nabízen k prodeji, k pronájmu, ke koupi na splátky nebo vystaven samostatně, např. jako náhradní díl, musí být zahrnut do oblasti působnosti této směrnice.

3. U zdrojů světla uvedených v odstavci 2 mohou být energetické štítky a informační listy provedeny v souladu s touto směrnicí za předpokladu, že pro měření těchto zdrojů světla byly přijaty harmonizované normy použitelné pro tyto zdroje světla a zveřejněné v souladu s odstavcem 4.

4. Informace požadované touto směrnicí musí být zjišťovány v souladu s harmonizovanými normami, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství a ke kterým členské státy zveřejnily referenční čísla odpovídajících vnitrostátních norem přejímajících tyto harmonizované normy.

5. Harmonizované normy uvedené v odstavci 4 musí být vypracovány na základě pověření Komise v souladu se směrnicí 83/189/EHS.

6. Pokud kontext nevyžaduje jinak, mají výrazy v této směrnici stejný význam jako výrazy ve směrnici 92/75/EHS.

Článek 2

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 2 odst. 3 směrnice 92/75/EHS musí obsahovat:

a) jméno, ochrannou známku a adresu dodavatele;

b) obecný popis zdroje světla postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci;

c) informace, popřípadě doplněné výkresy, týkající se hlavních znaků konstrukce modelu, a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie;

d) protokoly o příslušných měřeních prováděných na modelu za použití zkušebních metod podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 4;

e) návod k použití (pokud existuje).

2. Energetický štítek podle čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS musí odpovídat příloze I této směrnice. Musí být umístěn, vytištěn nebo upevněn na vnějším povrchu samostatného obalu zdroje světla. Viditelnost energetického štítku nesmí být znemožněna nebo snížena umístěním, vytištěním nebo upevněním čehokoli jiného na vnějším povrchu samostatného obalu zdroje světla. V příloze I je uvedeno, jaké může mít energetický štítek provedení v případě velmi malého obalu.

3. Informační list uvedený v čl. 2 odst.1 směrnice 92/75/EHS musí odpovídat příloze II této směrnice.

4. Za okolností uvedených v článku 5 směrnice 92/75/EHS a je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky prostřednictvím tiskovin, např. katalogu, musí tyto tiskoviny obsahovat všechny informace uvedené v příloze III této směrnice.

5. Třída energetické účinnosti zdroje světla uvedená na energetickém štítku a v informačním listu se stanovuje v souladu s přílohou IV.

Článek 3

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby všichni dodavatelé a obchodníci usazení na jejich území plnili závazky, které pro ně vyplývají z této směrnice.

Článek 4

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí do 15. června 1999. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 1999.

Členské státy však musí do 31. prosince 2000 umožnit:

- uvedení na trh, prodej a/nebo nabízení výrobků a

- distribuci brožur u výrobků uvedených v čl. 3 odst. 2 směrnice 92/75/EHS a tiskovin uvedených v čl. 2 odst. 4 této směrnice,

které neodpovídají této směrnici.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 27. ledna 1998.

Za Komisi

Christos Papoutsis

člen Komise

[1] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s.16.

[2] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8.

[3] Úř. věst. L 32, 10.2.1996, s. 31.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Provedení energetického štítku

1. Energetický štítek se volí z následujících vzorů. Pokud není natištěn na obalu, ale je samostatný a je umístěn nebo upevněn na obalu, musí se použít barevná verze. Pokud se použije verze "černá na bílé", může být tisk a pozadí v libovolné barvě, která zabezpečí čitelnost energetického štítku.

+++++ TIFF +++++

2. Následující poznámky vymezují informace, které musí být uvedeny na energetickém štítku:

Poznámka:

I. Třída energetické účinnosti zdroje světla stanovená v souladu s přílohou IV. Toto indikační písmeno se umístí ve stejné úrovni jako příslušná šipka.

II. Světelný tok zdroje světla v lumenech měřený v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 4.

III. Příkon (ve wattech) zdroje světla měřený v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 4.

IV. Jmenovitá střední doba životnosti zdroje světla v hodinách měřená v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 4. Pokud není na obalu zdroje světla uveden jiný údaj o době životnosti, může být tento údaj vynechán.

3. V případě, že jsou informace uvedené v poznámce II, III, a popřípadě v bodu 2 poznámky IV, uvedeny jinde na obalu zdroje světla, mohou být na energetickém štítku vynechány, včetně příslušného rámečku. Energetický štítek se pak volí z následujících vzorů:

+++++ TIFF +++++

Tisk

4. Údaje pro tisk energetického štítku:

+++++ TIFF +++++

Energetický štítek, jak je znázorněno, musí být ohraničen prázdným rámečkem o šířce alespoň 5 mm. V případě, že žádná ze stran obalu není natolik dlouhá, aby se na ni vešel energetický štítek a tento prázdný rámeček, nebo v případě, že by bylo pokryto více než 50 % plochy povrchu na nejdelší straně, může být energetický štítek a okraj zmenšen, avšak ne více, než je požadováno pro splnění obou těchto podmínek. V žádném případě nesmí být energetický štítek zmenšen na více než 40 % (délkově a šířkově) své normalizované velikosti. Je-li obal pro tento zmenšený energetický štítek příliš malý, musí být energetický štítek ke zdroji světla nebo k obalu připojen. Je-li však energetický štítek o běžné velikosti vystaven spolu se zdrojem světla (například upevněn k pultu, na němž je zdroj světla), na obalu být nemusí.

Použité barvy:

Barevná verze:

CMYK – kyan, magenta, žlutá, černá.

Příklad 07X0: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

Šipky

A : X0X0,

B : 70X0,

C : 30X0,

D : 00X0,

E : 03X0,

F : 07X0,

G : 0XX0.

Barva rámečku: X070.

Celý text je černý. Pozadí je bílé.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Informační list

Informační list musí obsahovat informace stanovené pro energetický štítek [1].

[1] Pokud nejsou k výrobku dodávány brožury, lze energetický štítek dodávaný s výrobkem považovat za informační list.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách uvedených v čl. 2 odst. 4 musí být buď kopie energetického štítku, nebo následující informace v tomto pořadí:

1. | Třída energetické účinnosti | (poznámka I přílohy I). |

Vyjadřuje se jako "Třída energetické účinnosti… na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost)". Pokud je informace uvedena ve formě tabulky, může to být vyjádřeno i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost). |

2. | Světelný tok zdroje světla | (poznámka II přílohy I). |

3. | Příkon | (poznámka III přílohy I). |

4. | Jmenovitá střední doba životnosti | (poznámka IV přílohy I). |

(pokud není v katalogu uveden jiný údaj doby životnosti zdroje světla, může být tento údaj vynechán). |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Třída energetické účinnosti zdroje světla se stanoví takto:

Zdroje světla se zařazují do třídy A, jestliže:

- u zářivek bez integrovaného předřadníku

(zdroje světla, které vyžadují předřadník a/nebo jiné zařízení pro připojení k síti)

W ≤ 0,15

+ 0,0097 Φ

- u jiných zdrojů světla

W ≤ 0,24

+ 0,0103 Φ

kde Φ je světelný tok zdroje světla v lumenech,

kde W je příkon zdroje světla ve wattech.

Není-li zdroj světla zařazen do třídy A, vypočítá se referenční příkon WR ze vztahu:

WR ≤ 0,88 2Φ + 0,0049 Φ | jestliže Φ > 34 lumenů |

0,2 Φ, | jestliže Φ ≤ 34 lumenů |

kde Φ je světelný tok zdroje světla v lumenech.

E

=

W

R

kde W je příkon zdroje světla ve wattech.

Třídy energetické účinnosti se pak stanoví podle následující tabulky:

Třída energetické účinnosti | Index energetické účinnosti EI vyjádřený v % |

B | EI < 60 % |

C | 60 % ≤ EI < 80 % |

D | 80 % ≤ EI < 95 % |

E | 95 % ≤ EI < 110 % |

F | 110 % ≤ EI < 130 % |

G | EI ≥ 130 % |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/