Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2007

o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku

Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2007

o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 47 třetí a čtvrtý pododstavec a článek 48 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Prostřednictvím silné, stálé a koordinované podpory Společenství pocházející z programů výzkumu a odborné přípravy Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) a rovněž díky rozvoji znalostí a lidských zdrojů ve vnitrostátních laboratořích pro jadernou syntézu, jež spolupracují zejména v rámci Evropské dohody o vývoji jaderné syntézy (EFDA), vytvořilo Společenství jednotný a plně integrovaný program výzkumu jaderné syntézy, který má na mezinárodní úrovni vedoucí úlohu v oblasti rozvoje jaderné syntézy jakožto potenciálně neomezeného, bezpečného a udržitelného zdroje energie, který je šetrný k životnímu prostředí a z hospodářského hlediska konkurenceschopný.

(2) Založení výzkumného projektu Společný evropský torus (JET) v roce 1978 [1], který splnil nebo překonal všechny stanovené cíle, včetně demonstrace řízeného uvolňování významných množství energie z jaderné syntézy, a který stále drží světové rekordy v oblasti energie z jaderné syntézy a její výkonnosti, prokázalo přidanou hodnotu sdílení zdrojů a odborných znalostí na úrovni Společenství v podobě společného podniku.

(3) Společenství sehrálo klíčovou roli při rozvoji mezinárodního projektu ITER, který byl v oblasti jaderné syntézy novou etapou a jenž byl zahájen v roce 1988 koncepčními projekčními činnostmi [2], pokračoval v roce 1992 činnostmi strojírenského projektování [3], které byly v roce 1998 prodlouženy o tři roky [4] a po nichž v roce 1994 následovala druhá dohoda [5], jejímž výsledkem byl v roce 2001 podrobný, úplný a plně integrovaný konstrukční návrh výzkumného zařízení, jehož cílem je demonstrovat proveditelnost využívání jaderné syntézy jako zdroje energie, což by pro Společenství mohlo znamenat značný přínos zejména v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a diverzifikace dlouhodobých dodávek energie.

(4) Sedm stran jednání o ITER (Euratom, Čínská lidová republika, Indie, Japonsko, Korejská republika, Rusko a Spojené státy americké), jež představují více než polovinu světového obyvatelstva, uzavřelo Dohodu o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy pro společnou realizaci projektu ITER [6] (dále jen "dohoda ITER"), kterou se zakládá Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER (dále jen "organizace ITER") se sídlem v Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône) ve Francii. Organizace ITER je plně odpovědná za výstavbu, provoz, využívání a deaktivaci zařízení ITER.

(5) Dohoda ITER vyžaduje, aby všechny strany poskytovaly organizaci ITER příspěvky prostřednictvím příslušných právních subjektů označovaných jako "interní agentury". Aby bylo možné bezodkladně zahájit výstavbu ITER a vzhledem k tomu, že Euratom jako hostitelská strana bude mít jako člen organizace ITER zvláštní odpovědnost, včetně největšího podílu na příspěvcích a při přípravě lokality, měla by být interní agentura Euratomu zřízena co nejdříve.

(6) Euratom a Japonsko uzavřely dvoustrannou dohodu o společné realizaci činností v rámci širšího přístupu (dále jen "dohoda o širším přístupu s Japonskem"), která určila doplňkové společné výzkumné činnosti v oblasti jaderné syntézy jako součást "širšího přístupu" za účelem rychlé realizace využití energie z jaderné syntézy, jež byla odsouhlasena během jednání o dohodě ITER. Dohoda o širším přístupu s Japonskem stanoví, že činnosti širšího přístupu by měl provádět Euratom prostřednictvím interní agentury Euratomu jakožto prováděcí agentury.

(7) S cílem dosáhnout co největší součinnosti a úspor z rozsahu by interní agentura Euratomu v souvislosti s "akcelerovaným" přístupem k jaderné syntéze, který byl během belgického předsednictví na žádost ministrů odpovědných za výzkum posouzen skupinou nezávislých odborníků, měla provádět rovněž dlouhodobý program činností pro přípravu výstavby demonstračních reaktorů pro jadernou syntézu a souvisejících zařízení, aby byla v tomto ohledu posílena konkurenceschopnost evropského průmyslu.

(8) V závěrech ze zasedání ve dnech 26. a 27. listopadu 2003 Evropská rada jednomyslným rozhodnutím pověřila Komisi, aby navrhla Francii jako hostitelský stát ITER a Cadarache jako lokalitu ITER, a rozhodla, že by interní agentura Euratomu měla mít sídlo ve Španělsku.

(9) Jelikož má projekt ITER a činnosti širšího přístupu zásadní význam pro využití jaderné syntézy jako potenciálně neomezeného, bezpečného a udržitelného zdroje energie, který je šetrný k životnímu prostředí a z hospodářského hlediska konkurenceschopný, je nutné zřídit interní agenturu Euratomu v podobě společného podniku, jak je stanoveno v kapitole 5 Smlouvy o Euratomu.

(10) Společný podnik, který by měl být odpovědný za veřejné výzkumné činnosti evropského a mezinárodního zájmu a plnit závazky vyplývající z mezinárodních dohod, by měl být považován za mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 151 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty [7], čl. 23 odst. 1 druhé odrážky směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani [8], článku 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb [9] a článku 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby [10].

(11) Toto rozhodnutí stanoví pro předpokládanou dobu trvání společného podniku finanční referenční částku, která je projevem vůle legislativního orgánu a nemá vliv na pravomoci rozpočtového orgánu vymezené Smlouvou.

(12) Vzhledem ke zvláštním provozním potřebám vyplývajícím z jeho mezinárodních závazků by společný podnik měl po předchozí konzultaci s Komisí přijmout vlastní finanční nařízení, které se zakládá na zásadách nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [11] (dále jen "rámcové finanční nařízení").

(13) Za účelem posílení mezinárodní výzkumné spolupráce by společný podnik měl být otevřen účasti zemí, které s Euratomem uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti jaderné syntézy, díky níž jsou programy těchto zemí připojeny k programům Euratomu.

(14) Návrh rozhodnutí Rady o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumk a odborné přípravy (2007 až 2011) a zvláštní program, kterým se provádí rámcový program (dále jen "sedmý rámcový program"), přisuzuje ITER klíčovou úlohu v evropské strategii pro jadernou syntézu a s ohledem na přípravu demonstračních reaktorů pro jadernou syntézu stanoví příspěvek Euratomu, a to prostřednictvím společného podniku pro organizaci ITER, na činnosti širšího přístupu a na další související činnosti.

(15) Získání špičkových specializovaných vědeckých i technických pracovníků s sebou nese nutnost zajistit zaměstnancům s ohledem na zkušenosti získané ze společného podniku JET stabilní pracovní podmínky a rovné zacházení, a proto je nezbytné, aby se na všechny zaměstnance přijímané do společného podniku vztahoval služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, jež stanoví nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [12] (služební řád).

(16) Vzhledem k tomu, že společný podnik nemá sloužit hospodářským účelům a že je odpovědný za řízení účasti Euratomu na mezinárodním výzkumném projektu veřejného zájmu, je pro provádění jeho úkolů nezbytné, aby se na společný podnik, jeho ředitele a zaměstnance vztahoval Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 [13].

(17) S ohledem na zvláštní povahu činností společného podniku a jeho význam pro rozvoj výzkumu jaderné syntézy a za účelem prosazení řádné a hospodárné správy veřejných finančních prostředků, které mají být společnému podniku poskytnuty, by měly být společnému podniku uděleny všechny výhody, jež stanoví příloha III Smlouvy.

(18) Jakožto právní subjekt by měl být společný podnik za svou činnost odpovědný. Co se týče řešení sporů týkajících se smluvních záležitostí, mohou smlouvy uzavřené společným podnikem stanovit, pokud tak bude dohodnuto, že by pravomoc rozhodovat měl mít Soudní dvůr.

(19) S ohledem na práva a povinnosti Společenství podle hlavy II kapitoly 2 Smlouvy týkající se šíření informací by společný podnik měl společně s Komisí učinit v tomto směru patřičná opatření.

(20) Mezi společným podnikem a Španělskem by měla být uzavřena dohoda o sídle ohledně kancelářských prostor, výsad a imunit a další podpory, které má Španělsko společnému podniku poskytnout.

(21) Toto rozhodnutí bere v úvahu výsledky průzkumu, který provedla Komise, a zejména příznivé stanovisko poradního výboru pro zvláštní program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (syntézy) k předloženým návrhům,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Založení společného podniku

1. Na dobu 35 let od 19. dubna 2007 se zakládá společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (Fusion for Energy) (dále jen "společný podnik").

2. Úkoly společného podniku jsou tyto:

a) poskytovat Mezinárodní organizaci energie z jaderné syntézy ITER příspěvek Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen "Euratom");

b) poskytovat příspěvek Euratomu na činnosti v rámci širšího přístupu prováděné s Japonskem pro rychlou realizaci využití energie z jaderné syntézy;

c) připravit a koordinovat program činností v souvislosti s přípravou výstavby demonstračního reaktoru pro jadernou syntézu a souvisejících zařízení, včetně mezinárodního zařízení na ozařování materiálů pro jadernou syntézu.

3. Společný podnik má sídlo v Barceloně ve Španělsku.

4. Společný podnik je považován za mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 151 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 23 odst. 1 druhé odrážky směrnice 92/12/EHS, čl. 22 písm. c) směrnice 2004/17/ES a čl. 15 písm. c) směrnice 2004/18/ES.

Článek 2

Členové

Společný podnik má tyto členy:

a) Euratom, zastoupený Komisí;

b) členské státy Euratomu;

c) třetí země, které uzavřely s Euratomem dohodu o spolupráci v oblasti řízené jaderné syntézy, díky níž jsou programy těchto zemí připojeny k programům Euratomu, a které vyjádřily přání stát se členy společného podniku.

Článek 3

Stanovy

Přijímají se stanovy společného podniku ve znění přílohy tohoto nařízení.

Článek 4

Financování

1. Zdroje potřebné pro provedení úkolů společného podniku se určují takto:

a) pokud jde o úkoly uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a), v souladu s dohodou ITER;

b) pokud jde o úkoly uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b), v souladu s dohodou o širším přístupu s Japonskem;

c) pokud jde o úkoly uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c), v souladu s programy výzkumu a odborné přípravy podle článku 7 Smlouvy.

2. Zdroje společného podniku sestávají z příspěvku Euratomu, příspěvků hostitelského státu ITER, ročních členských příspěvků a dobrovolných příspěvků od členů společného podniku, kteří nejsou členy Euratomu, a doplňkových zdrojů.

3. Orientační celková výše zdrojů považovaná za nezbytnou pro společný podnik v souladu s odstavcem 1 činí 9653 milionů EUR [14]. Tyto údaje jsou konkretizovány takto:

(v milionech EUR) |

2007–2016 | 2017–2041 | 2007–2041 |

| z toho 2007–2011 | | konstantní hodnoty | celkem |

4127 | 1717 | 5526 | 3544 | 9653 |

4. Orientační celková výše příspěvku Euratomu do zdrojů uvedených v odstavci 3 činí 7649 milionů EUR, z čehož na administrativní výdaje lze vyčlenit nejvýše 15 %. Tyto údaje jsou konkretizovány takto:

(v milionech EUR) |

2007–2016 | 2017–2041 | 2007–2041 |

| z toho sedmý rámcový program (2007–2011) | | konstantní hodnoty | celkem |

3147 | 1290 | 4502 | 2887 | 7649 |

Článek 5

Finanční nařízení

1. Společný podnik má vlastní finanční nařízení, jež je založeno na zásadách rámcového finančního nařízení. Finanční nařízení společného podniku (dále jen "finanční nařízení") se smí od rámcového finančního nařízení odchýlit po předchozí konzultaci s Komisí v případě, že to vyžadují zvláštní provozní potřeby společného podniku.

2. Společný podnik zřídí vlastní útvar interního auditu.

3. Absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku uděluje Evropský parlament na doporučení Rady.

Článek 6

Zaměstnanci

Na zaměstnance společného podniku se vztahuje služební řád, jakož i pravidla společně přijatá orgány Evropských společenství za účelem jeho uplatnění.

Článek 7

Výsady a imunity

Na společný podnik, jeho ředitele a zaměstnance se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 8

Výhody

Členské státy poskytují společnému podniku v rámci jeho oficiální činnosti a po celou dobu jeho existence všechny výhody stanovené v příloze III Smlouvy.

Článek 9

Odpovědnost a jurisdikce Soudního dvora

1. Smluvní odpovědnost společného podniku se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a právem rozhodným pro danou smlouvu.

Soudní dvůr Evropských společenství má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvách uzavíraných společným podnikem.

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí společný podnik v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škody způsobené jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkce.

Soudní dvůr Evropských společenství má pravomoc rozhodovat ve sporech týkajících se náhrady za takto způsobenou škodu.

3. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o žalobách podaných proti společnému podniku, včetně rozhodnutí správní rady společného podniku, za podmínek stanovených v článcích 146 a 148 Smlouvy.

4. Veškeré platby společného podniku týkající se odpovědnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 a náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s touto odpovědností jsou považovány za výdaje společného podniku a hrazeny ze zdrojů společného podniku.

Článek 10

Šíření informací

Společný podnik dohodne s Komisí příslušná ustanovení, která Společenství umožní výkon jeho práv a plnění jeho povinností podle hlavy II kapitoly 2 Smlouvy.

Článek 11

Dohoda o sídle

Do tří měsíců od zřízení společného podniku bude uzavřena dohoda o sídle mezi společným podnikem a Španělskem.

Článek 12

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

 

V Bruselu dne 27. března 2007.

Za Radu

předseda

P. Steinbrück

[1] Rozhodnutí Rady 78/471/Euratom ze dne 30. května 1978 o založení "společného podniku Společný evropský torus (JET)" (Úř. věst. L 151, 7.6.1978, s. 10). Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 98/585/Euratom (Úř. věst. L 282, 20.10.1998, s. 65).

[2] Rozhodnutí Komise 88/229/Euratom (Úř. věst. L 102, 21.4.1988, s. 31).

[3] Rozhodnutí Komise 92/439/Euratom (Úř. věst. L 244, 26.8.1992, s. 13).

[4] Rozhodnutí Rady 98/704/Euratom (Úř. věst. L 335, 10.12.1998, s. 61).

[5] Rozhodnutí Komise 94/267/Euratom (Úř. věst. L 114, 5.5.1994, s. 25).

[6] Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 62.

[7] Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/138/ES (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 92).

[8] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/106/ES (Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 30).

[9] Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/97/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 107).

[10] Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/97/ES.

[11] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

[12] Úř. věst L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1895/2006 (Úř. věst. L 397, 30.12.2006, s. 6).

[13] Úř. věst 152, 13.7.1967, s. 13. Protokol ve znění Amsterodamské a Niceské smlouvy.

[14] Není-li stanoveno jinak, všechny číselné údaje jsou vyjádřeny v současných hodnotách, a jejich realizace podléhá přijetí příslušných rozpočtů na programy výzkumu a odborné přípravy Společenství podle článku 7 Smlouvy.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

STANOVY SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO PODNIKU PRO ITER A ROZVOJ ENERGIE Z JADERNÉ SYNTÉZY

(FUSION FOR ENERGY)

Článek 1

Název, sídlo, členové

1. Společný podnik se nazývá "společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (Fusion for Energy)" (dále jen "společný podnik").

2. Sídlo společného podniku je v Barceloně ve Španělsku.

3. Členy společného podniku jsou:

a) Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom);

b) členské státy Euratomu;

c) třetí země, které uzavřely s Euratomem dohodu o spolupráci v oblasti řízené jaderné syntézy, díky níž jsou programy těchto zemí připojeny k programům Euratomu, a které vyjádřily přání stát se členy společného podniku.

Článek 2

Cíle

Cíle společného podniku jsou:

1. poskytovat Mezinárodní organizaci energie z jaderné syntézy ITER (dále jen "organizace ITER") příspěvek Euratomu v souladu s Dohodou o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (dále jen "dohoda ITER");

2. poskytovat příspěvek Euratomu na činnosti prováděné v rámci širšího přístupu s Japonskem pro rychlou realizaci využití energie z jaderné syntézy (dále jen "činnosti širšího přístupu") v souladu s dvoustrannou dohodou o společné realizaci činností v rámci širšího přístupu (dále jen "dohoda o širším přístupu s Japonskem");

3. připravit a koordinovat program činností v souvislosti s přípravou výstavby demonstračního reaktoru pro jadernou syntézu a souvisejících zařízení, včetně mezinárodního zařízení na ozařování materiálů pro jadernou syntézu (IFMIF).

Článek 3

Činnosti

1. Společný podnik jakožto interní agentura Euratomu pro ITER plní po dobu trvání dohody ITER závazky Euratomu vůči organizaci ITER stanovené uvedenou dohodou. Společný podnik zejména:

a) dohlíží na přípravu lokality pro projekt ITER;

b) poskytuje organizaci ITER komponenty, zařízení, materiály a další zdroje;

c) řídí ujednání o zadávání zakázek v souvislosti s organizací ITER a především související postupy pro zabezpečení kvality;

d) připravuje a koordinuje účast Euratomu na vědeckém a technickém využití projektu ITER;

e) koordinuje činnosti vědeckého a technologického výzkumu a vývoje na podporu příspěvku Euratomu organizaci ITER;

f) poskytuje organizaci ITER finanční příspěvek Euratomu;

g) přijímá opatření pro zajištění lidských zdrojů pro organizaci ITER;

h) spolupracuje s organizací ITER a provádí veškeré další činnosti na podporu dohody ITER.

2. Společný podnik jakožto prováděcí agentura v souvislosti s dohodou o širším přístupu s Japonskem plní závazky Euratomu týkající se provádění činností širšího přístupu. Společný podnik zejména:

a) poskytuje komponenty, zařízení, materiály a další zdroje pro činnosti širšího přístupu;

b) připravuje a koordinuje účast Euratomu na provádění činností širšího přístupu;

c) koordinuje činnosti vědeckého a technologického výzkumu a vývoje;

d) poskytuje finanční příspěvek Euratomu na činnosti širšího přístupu;

e) přijímá opatření pro zajištění lidských zdrojů pro činnosti širšího přístupu;

f) provádí veškeré další činnosti nezbytné pro plnění závazků Euratomu v souvislosti s podporou dohody o širším přístupu s Japonskem.

3. Při přípravě výstavby demonstračního reaktoru pro jadernou syntézu a souvisejících zařízení, včetně mezinárodního zařízení na ozařování materiálů pro jadernou syntézu (IFMIF), společný podnik připravuje a koordinuje program výzkumných, vývojových a konstrukčních činností jiných než činností ITER a činností širšího přístupu.

4. Společný podnik vykonává veškeré další činnosti související s podporou obecných cílů stanovených v článku 2, včetně činností na zvyšování povědomí veřejnosti o společném podniku a jeho poslání.

Článek 4

Právní subjektivita

Společný podnik má právní subjektivitu. Na území každého ze svých členů má nejširší právní způsobilost, jakou vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Může zejména uzavírat smlouvy, získávat licence, nabývat nebo zcizovat movitý i nemovitý majetek, uzavírat půjčky a vystupovat před soudem.

Článek 5

Orgány

1. Orgány společného podniku jsou správní rada a ředitel.

2. Správní radě je v souladu s článkem 7 nápomocen výkonný výbor.

3. V souladu s článkem 9 konzultuje správní rada a ředitel vědeckou programovou radu nebo rady.

Článek 6

Správní rada

1. Správní rada je odpovědná za dohled nad společným podnikem při plnění jeho cílů stanovených v článku 2 a zajišťuje úzkou spolupráci mezi společným podnikem a jeho členy při provádění jeho činností.

2. Každý člen společného podniku je ve správní radě zastoupen dvěma členy, z nichž jeden je vědeckým nebo technickým odborníkem v oblastech souvisejících s činnostmi společného podniku.

3. Správní rada vydává doporučení a přijímá rozhodnutí v souvislosti s otázkami či záležitostmi, které spadají do působnosti těchto stanov a jsou v souladu s nimi. Správní rada zejména:

a) schvaluje návrhy na změny stanov v souladu s článkem 21;

b) rozhoduje ve všech záležitostech, jež jí předložil výkonný výbor;

c) jmenuje předsedu a členy výkonného výboru;

d) přijímá plán projektů, pracovní programy, plán odhadů zdrojů, plán pracovních míst a plán zaměstnanecké politiky;

e) v souladu s finančním nařízením uvedeným v článku 13 přijímá roční rozpočet, schvaluje roční účetní uzávěrku, včetně zvláštních částí týkajících se administrativních výdajů a výdajů na zaměstnance, a uděluje řediteli absolutorium za plnění rozpočtu;

f) vykonává pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 3, pokud jde o ředitele;

g) schvaluje základní organizační strukturu společného podniku;

h) přijímá finanční nařízení a jeho prováděcí pravidla, v souladu s čl. 13 odst. 1;

i) přijímá prováděcí předpisy uvedené v čl. 10 odst. 2 a čl. 10 odst. 4, pokud jde o zaměstnance;

j) přijímá prováděcí pravidla pro zajištění lidských zdrojů pro organizaci ITER a činnosti širšího přístupu;

k) přijímá a uplatňuje opatření a pokyny pro boj proti podvodům, nesrovnalostem a pro řešení možného střetu zájmů;

l) schvaluje dohodu o sídle mezi společným podnikem a Španělskem (dále jen "hostitelský stát") stanovenou v článku 18;

m) rozhoduje o každém nabytí, prodeji a zatížení pozemků a jiných práv k nemovitostem, jakož i o poskytování jistot nebo záruk, nabytí podílů v jiných podnicích nebo institucích a o poskytování nebo uzavírání půjček;

n) schvaluje uzavření dohod nebo ujednání o spolupráci se třetími zeměmi a s jejich institucemi, podniky nebo osobami nebo s mezinárodními organizacemi;

o) schvaluje výroční zprávy o činnosti týkající se pokroku společného podniku, pokud jde o jeho pracovní programy a zdroje;

p) po dohodě s Komisí přijímá pravidla ohledně průmyslové politiky, práv duševního vlastnictví a šíření informací;

q) zřizuje vědeckou programovou radu nebo rady a jmenuje jejich členy;

r) vykonává všechny ostatní pravomoci a funkce, včetně zakládání podpůrných subjektů, které mohou být nezbytné pro plnění jeho cílů.

4. Hlasovací práva členů společného podniku jsou stanovena v příloze I. Hlasy jednotlivých členů jsou nedělitelné.

5. Rozhodnutí správní rady podle odst. 3 písm. a) jsou přijímána jednomyslně.

Rozhodnutí správní rady podle odst. 3 písm. b) až m) jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech hlasů.

Není-li stanoveno jinak, jsou všechna ostatní rozhodnutí správní rady přijímána prostou většinou všech hlasů.

6. Euratom má právo vznést k rozhodnutí správní rady výhradu, domnívá-li se, že toto rozhodnutí může být v rozporu s právem Společenství, a to včetně mezinárodních závazků vyplývajících z mezinárodní dohody ITER. Euratom poskytne k této výhradě řádné právní odůvodnění.

V tomto případě je rozhodnutí pozastaveno a předáno společně se stanoviskem správní rady Komisi k posouzení, jestli je či není protiprávní.

Komise může rozhodnout o tom, jestli je či není rozhodnutí správní rady protiprávní, do jednoho měsíce od předání záležitosti Komisi, v opačném případě se rozhodnutí správní rady považuje za potvrzené.

Správní rada přezkoumá své rozhodnutí s ohledem na názory Komise a přijme konečné rozhodnutí.

7. Správní rada volí předsedu z řad svých členů na návrh Euratomu dvoutřetinovou většinou všech hlasů. Předseda je volen na dvouleté funkční období a může být zvolen dvakrát po sobě.

8. Zasedání správní rady svolává předseda nejméně dvakrát za rok. Zasedání správní rady lze rovněž svolat na žádost prosté většiny jejích členů, nebo na žádost ředitele či Euratomu. Zasedání se obvykle konají v sídle společného podniku.

9. Není-li v konkrétních případech rozhodnuto jinak, účastní se zasedání správní rady ředitel společného podniku a předseda výkonného výboru.

10. Správní rada dvoutřetinovou většinou všech hlasů přijme svůj jednací řád a schválí jednací řád výkonného výboru.

Článek 7

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je nápomocen správní radě při přípravě jejích rozhodnutí a provádí veškeré další úkoly, kterými jej správní rada pověří.

2. Výkonný výbor se skládá ze třinácti členů jmenovaných správní radou z řad osob s uznávaným postavením a odbornými zkušenostmi ve vědeckých, technických a finančních záležitostech souvisejících s funkcemi uvedenými v tomto článku. Jedním členem výkonného výboru je Euratom.

3. Výkonný výbor zejména:

a) schvaluje zadávání zakázek v souladu s finančním nařízením;

b) předkládá správní radě připomínky a doporučení ohledně návrhu plánu projektů, pracovních programů, plánu odhadů zdrojů, ročního rozpočtu a účetních uzávěrek vypracovaných ředitelem;

c) na žádost Euratomu nebo většiny členů předkládá správní radě rozhodnutí ohledně zadávání zakázek nebo veškerá další rozhodnutí, jimiž byl pověřen.

4. Každý člen výkonného výboru má jeden hlas.

5. Není-li stanoveno jinak, přijímá výkonný výbor rozhodnutí většinou devíti kladných hlasů.

6. Funkční období členů výkonného výboru je dva roky, přičemž členové mohou být jmenováni dvakrát po sobě. Alespoň polovina členů je každé dva roky nahrazována.

7. Po uplynutí funkčního období zůstávají členové ve funkci do doby jejich opětovného jmenování nebo jejich nahrazení. Pokud člen odstoupí, zůstává ve funkci, dokud není nahrazen.

8. Předsedu výkonného výboru jmenuje správní rada na dva roky, přičemž předseda může být jmenován dvakrát po sobě.

9. Zasedání výkonného výboru svolává předseda nejméně šestkrát za rok. Zasedání výkonného výboru lze rovněž svolat na žádost alespoň tří členů, nebo na žádost ředitele či Euratomu. Zasedání se obvykle konají v sídle společného podniku.

10. Předseda výkonného výboru se účastní zasedání správní rady, nerozhodne-li správní rada jinak.

11. S výhradou předchozího schválení správní radou přijímá výkonný výbor svůj jednací řád.

Článek 8

Ředitel

1. Ředitel je hlavním výkonným orgánem, který odpovídá za každodenní řízení společného podniku a je jeho zákonným zástupcem.

2. Ředitel je jmenován správní radou na základě seznamu kandidátů navrženého Komisí po zveřejnění výzvy k projevení zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a v jiném tisku nebo na internetu. Ředitel je jmenován na pětileté funkční období. Po zhodnocení působení ředitele Euratomem v tomto období a na návrh Euratomu může správní rada jednou prodloužit funkční období na další období, které nepřesáhne pět let.

3. Na ředitele se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovené nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (dále jen "služební řád"), a pravidla společně přijatá orgány Evropského společenství za účelem uplatnění tohoto služebního řádu, nestanoví-li tyto stanovy jinak.

4. Ředitel provádí pracovní programy a řídí vykonávání činností stanovených v článku 3. Poskytuje správní radě, výkonnému výboru, vědeckým programovým radám a ostatním podpůrným subjektům veškeré informace nezbytné pro výkon jejich funkcí.

Ředitel zejména:

a) organizuje a řídí zaměstnance, dohlíží na ně a vykonává ve vztahu k nim pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování;

b) definuje základní organizační strukturu společného podniku a předkládá ji správní radě ke schválení;

c) vypracovává a pravidelně aktualizuje plán projektů, pracovní programy společného podniku a plán zaměstnanecké politiky;

d) v souladu s dohodou ITER a dohodou o širším přístupu s Japonskem vypracovává prováděcí pravidla pro zajištění lidských zdrojů pro organizaci ITER a činnosti širšího přístupu;

e) v souladu s finančním nařízením společného podniku vypracovává plán odhadů zdrojů a návrhy ročního rozpočtu, včetně plánu pracovních míst společného podniku;

f) plní rozpočet, vede evidenci a vypracovává roční účetní uzávěrku v souladu s finančním nařízením;

g) zajišťuje uplatňování řádné finanční správy a vnitřní kontroly;

h) vypracovává pravidla týkající se práv duševního vlastnictví a průmyslové politiky a pravidla týkající se šíření informací;

i) vypracovává výroční zprávu o činnosti týkající se pokroku při provádění činností společného podniku stanovených v pracovních programech a plánu odhadů zdrojů;

j) na případnou žádost správní rady nebo výkonného výboru vypracovává další zprávy;

k) je správní radě, výkonnému výboru a ostatním podpůrným subjektům nápomocen tím, že jim zajišťuje funkce sekretariátu;

l) účastní se zasedání správní rady, nerozhodne-li správní rada jinak, a účastní se zasedání výkonného výboru;

m) zajišťuje, aby měl společný podnik přístup k vědeckým a technickým odborným znalostem za účelem rozvoje činností společného podniku;

n) provádí další činnosti a v případě potřeby předkládá správní radě další návrhy na podporu plnění cílů společného podniku.

Článek 9

Vědecká programová rada nebo rady

1. Správní rada jmenuje členy vědecké programové rady nebo rad. Předseda programové rady nebo rad je volen z řad členů.

2. Vědecká programová rada nebo rady poskytují podle potřeby správní radě a řediteli poradenství ohledně přijímání a provádění plánu projektů a pracovních programů.

Článek 10

Zaměstnanci

1. Zaměstnanci společného podniku jsou řediteli nápomocni při plnění jeho povinností a jsou zpravidla státními příslušníky států, jež jsou členy společného podniku.

2. Na zaměstnance společného podniku se vztahuje služební řád a pravidla společně přijatá orgány Evropského společenství za účelem uplatnění tohoto služebního řádu.

Správní rada přijme po dohodě s Komisí nezbytné prováděcí předpisy v souladu s ustanoveními článku 110 služebního řádu.

3. Společný podnik vykonává ve vztahu ke svým zaměstnancům pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování.

4. Správní rada může přijmout ustanovení umožňující přidělení odborníků ze států, jež jsou členy společného podniku, ke společnému podniku.

Článek 11

Pracovní programy a plán odhadů zdrojů

Ředitel připravuje každý rok plán projektů, který předkládá správní radě, plán odhadů zdrojů, jakož i podrobné roční pracovní programy a rozpočet. Pro každou ze tří skupin činností společného podniku uvedených v článku 3 se připravuje jeden pracovní program.

Článek 12

Zdroje

1. Zdroje společného podniku sestávají z příspěvku Euratomu, ročních členských příspěvků a dobrovolných příspěvků od členů společného podniku kromě Euratomu, příspěvku hostitelského státu ITER a z doplňkových zdrojů:

a) příspěvek Euratomu je poskytován prostřednictvím programů výzkumu a odborné přípravy Společenství podle článku 7 Smlouvy;

b) roční členské příspěvky mají podobu finančních příspěvků a jsou poskytovány v souladu s přílohou II;

c) dobrovolné příspěvky mohou mít podobu hotovosti nebo věcných příspěvků a nejsou započítávány do ročních členských příspěvků;

d) příspěvky hostitelského státu ITER;

e) doplňkové zdroje lze získávat za podmínek schválených správní radou.

2. Zdroje společného podniku se využívají výhradně pro účely plnění jeho cílů ve smyslu článku 2. Hodnotu věcných příspěvků určí společný podnik. Aniž je dotčen článek 19, nejsou přebytky zdrojů nad výdaji rozdělovány mezi členy společného podniku.

Článek 13

Finanční nařízení

1. Finanční nařízení a jeho prováděcí pravidla přijímá správní rada.

2. Finanční nařízení stanoví postupy pro sestavování a plnění rozpočtu společného podniku.

3. Finanční nařízení musí být v souladu s obecnými zásadami stanovenými v příloze III.

Článek 14

Výroční zpráva o činnosti

Ve výroční zprávě o činnosti je zaznamenáno, jak společný podnik provádí pracovní programy. Zpráva zejména uvádí činnosti provedené společným podnikem a hodnotí výsledky vzhledem ke stanoveným cílům a časovému rozvrhu, rizika spojená s prováděnými činnostmi, využití zdrojů a fungování společného podniku obecně. Výroční zpráva o činnosti je připravena ředitelem, schválena správní radou a zaslána členům, Komisi, Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie.

Článek 15

Roční účetní závěrka a dohled

1. Do dvou měsíců po skončení každého rozpočtového roku se Komisi a Účetnímu dvoru Evropských společenství (dále jen "Účetní dvůr") předkládají prozatímní účty společného podniku.

Účetní dvůr předloží do 15. června po skončení každého rozpočtového roku vyjádření k prozatímním účtům společného podniku.

Do šesti měsíců po skončení každého rozpočtového roku předkládá ředitel Komisi, Radě, Evropskému parlamentu a Účetnímu dvoru konečnou účetní závěrku společného podniku.

Evropský parlament udělí na doporučení Rady, která rozhoduje kvalifikovanou většinou, do 30. dubna roku n+2 řediteli absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku za rozpočtový rok n.

2. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), zřízený rozhodnutím Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom [1], má ve vztahu ke společnému podniku a jeho zaměstnancům tytéž pravomoci jako ve vztahu k útvarům Komise. Co nejdříve po svém založení přistoupí společný podnik k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) [2]. Správní rada toto přistoupení schválí a přijme předpisy nezbytné pro vnitřní vyšetřování prováděné úřadem OLAF.

3. Všechna rozhodnutí přijatá a všechny smlouvy uzavřené společným podnikem výslovně stanoví, že OLAF a Účetní dvůr mohou provádět kontroly dokladů na místě týkající se všech dodavatelů a subdodavatelů, kteří obdrželi finanční prostředky Společenství, a to i v prostorách konečných příjemců.

Článek 16

Přistoupení

1. Každý nový členský stát Evropské unie se přistoupením k Euratomu stává členem společného podniku.

2. Každá třetí země, která uzavřela s Euratomem dohodu o spolupráci v oblasti řízené jaderné syntézy, díky níž jsou její výzkumné programy připojeny k programům Euratomu, a která vyjádřila přání stát se členem společného podniku, se stává členem společného podniku.

Článek 17

Doba trvání

Společný podnik se zakládá na dobu 35 let ode dne 19. dubna 2007.

Článek 18

Podpora ze strany hostitelského státu

Mezi společným podnikem a hostitelským státem se uzavře dohoda o sídle týkající se zejména poskytnutí lokality a podpory.

Článek 19

Likvidace

1. Společný podnik podléhá likvidaci na konci doby trvání stanovené v článku 17 nebo na základě rozhodnutí Rady.

2. Pro účely řízení spojeného s likvidací společného podniku jmenuje správní rada jednoho nebo několik likvidátorů, kteří postupují podle pokynů správní rady.

3. Při likvidaci vrací společný podnik hostitelskému státu všechny věci, které mu hostitelský stát poskytl v rámci podpory v souladu s dohodou o sídle stanovenou v článku 18.

4. Po vrácení poskytnutých věcí způsobem stanoveným v odstavci 3 se zbývající aktiva použijí na krytí závazků společného podniku a nákladů souvisejících s jeho likvidací. Případný přebytek nebo schodek bude při likvidaci rozdělen mezi členy existující v době likvidace nebo jimi uhrazen v poměru ke skutečné celkové výši jejich příspěvků společnému podniku.

Článek 20

Vlastnictví a převody práv

1. Pokud nebude mezi Komisí a společným podnikem dohodnuto jinak, jsou všechny zdroje, hmotná i nehmotná aktiva a finanční aktiva vytvořená nebo nabytá společným podnikem jeho vlastnictvím.

2. Členové společného podniku a jejich vnitrostátní organizace zabývající se jadernou syntézou nabídnou společnému podniku zdarma převedení veškerých nároků, práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených Euratomem a objednávek učiněných Euratomem nebo s jeho podporou ve vztahu k činnostem společného podniku před jeho založením.

3. Společný podnik může převzít veškeré smlouvy a objednávky uvedené v odstavci 2.

Článek 21

Změny

1. Každý člen společného podniku může správní radě předložit návrh na změnu těchto stanov.

Nicméně návrhy na změny systému hlasování a hlasovacích práv, jakož i návrhy na stanovení hlasovacích práv nových členů, předkládá Euratom.

2. Po schválení správní radou je návrh předložen Komisi.

3. Komise předloží Radě návrh na schválení těchto změn v souladu s článkem 50 Smlouvy.

Článek 22

Řešení sporů

1. Aniž je dotčen článek 154 Smlouvy, veškeré spory jak mezi členy společného podniku, tak mezi jedním nebo několika členy a společným podnikem ohledně výkladu či uplatňování těchto stanov, které nejsou urovnány smírným zprostředkováním správní rady, mohou být na žádost kterékoli strany sporu předloženy rozhodčímu soudu.

2. Rozhodčí soud se zřizuje pro každý jednotlivý případ zvlášť. Skládá se ze tří členů jmenovaných společně stranami sporu. Členové rozhodčího soudu volí ze svých řad předsedu.

3. Pokud strany sporu nejmenují členy rozhodčího soudu do dvou měsíců od žádosti o předložení sporu k rozhodčímu soudu, nebo pokud během jednoho měsíce od svého jmenování členové nezvolí předsedu, jmenuje na žádost jedné ze stran sporu tohoto člena či členy nebo předsedu předseda Soudního dvora Evropských společenství.

4. Rozhodčí soud dospěje k rozhodnutí na základě většiny hlasů. Toto rozhodnutí je závazné a konečné.

[1] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 20.

[2] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I STANOV SPOLEČNÉHO PODNIKU

HLASOVACÍ PRÁVA VE SPRÁVNÍ RADĚ

Hlasovací práva členů správní rady jsou rozdělena takto:

Euratom | 5 |

Rakousko | 2 |

Belgie | 2 |

Bulharsko | 1 |

Kypr | 1 |

Česká republika | 2 |

Dánsko | 2 |

Estonsko | 1 |

Finsko | 2 |

Francie | 5 |

Řecko | 2 |

Německo | 5 |

Maďarsko | 2 |

Irsko | 2 |

Itálie | 5 |

Lotyšsko | 2 |

Litva | 2 |

Lucembursko | 1 |

Malta | 1 |

Polsko | 3 |

Portugalsko | 2 |

Rumunsko | 2 |

Slovensko | 2 |

Slovinsko | 2 |

Švédsko | 2 |

Švýcarsko | 2 |

Španělsko | 3 |

Nizozemsko | 2 |

Spojené království | 5 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II STANOV SPOLEČNÉHO PODNIKU

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

1. S výjimkou Euratomu platí všichni ostatní členové společnému podniku roční členské příspěvky.

2. Celková výše ročních členských příspěvků za rok n se vypočte na základě ročních zdrojů potřebných pro správu společného podniku v tomto roce podle rozhodnutí správní rady.

3. Celková výše ročních členských příspěvků nepřekročí 10 % ročních zdrojů potřebných pro správu společného podniku podle bodu 2.

4. Neurčí-li správní rada jednomyslným rozhodnutím jinak, sestávají roční členské příspěvky jednotlivých členů z:

a) minimálního příspěvku 0,1 % celkové výše ročních členských příspěvků stanovených v bodě 2;

b) dodatečného příspěvku vypočteného v poměru k finanční účasti Euratomu [1] (vyjádřené v eurech) na výdajích člena v rámci výzkumného programu Společenství v oblasti jaderné syntézy v roce n–2, bez započtení dobrovolného příspěvku člena na závazky Euratomu zahrnuté v dohodě o širším přístupu s Japonskem.

[1] Kromě finančního příspěvku Euratomu na provoz JET.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III STANOV SPOLEČNÉHO PODNIKU

FINANČNÍ NAŘÍZENÍ: OBECNÉ ZÁSADY

1. Finanční nařízení se řídí těmito rozpočtovými zásadami:

a) jednotnosti a správnosti rozpočtu;

b) ročního rozpočtu;

c) vyrovnanosti;

d) zúčtovací jednotky;

e) obecnosti;

f) specifikace;

g) řádného finančního řízení;

h) průhlednosti.

2. Společný podnik zavede normy a mechanismy vnitřní kontroly, včetně pravidel pro finanční okruhy a postupů pro finanční operace.

3. Společný podnik zřídí útvar interního auditu.

4. Bez ohledu na zásadu vyrovnanosti uvedenou v bodě 1 písm. c) má společný podnik možnost se souhlasem správní rady a za podmínek stanovených finančním nařízením přijímat v souladu s článkem 4 těchto stanov půjčky.

5. Finanční nařízení zejména stanoví:

a) rozpočtový rok, který začíná prvním lednem a končí třicátým prvním prosincem;

b) pravidla a postupy pro víceletý plán projektů a plán odhadů zdrojů, jejich prezentaci a strukturu, včetně rozpočtových opatření a odhadů na dobu pěti let;

c) pravidla a postupy pro roční pracovní programy a plán odhadů zdrojů, jejich prezentaci a strukturu, včetně rozpočtových opatření a odhadů na dobu dvou let;

d) pravidla a postupy pro přípravu a přijetí ročního rozpočtu a jeho provádění, včetně postupů pro závazky a platby;

e) zásady zpětného získání částek a zásady týkající se úroků ze zdrojů, jimiž členové přispěli;

f) pravidla a postupy pro vnitřní finanční kontrolu, včetně přenesených pravomocí, zejména pokud jde o stropy, v jejichž rámci může ředitel se schválením výkonného výboru nebo bez něho uzavírat smlouvy;

g) pravidla a postupy pro metodu výpočtu a převodu plateb příspěvků od členů společného podniku;

h) pravidla a postupy pro správu zdrojů, včetně postupů pro koupi, prodej a určování hodnoty hmotných a nehmotných aktiv;

i) pravidla a postupy pro vedení a prezentaci účetnictví a evidence, jakož i pro vypracování a prezentaci roční rozvahy;

j) pravidla a postupy pro řešení střetu zájmů a ohlašování podezření na nesrovnalosti a podvod.

6. Společný podnik vede účetnictví na akruální bázi v souladu s mezinárodními účetními standardy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Příjmy a výdaje jsou spravovány a uváděny odděleně v roční účetní uzávěrce, která zahrnuje plnění rozpočtu, pokud jde o závazky a platby, jakož i administrativní výdaje. Společný podnik nemá oddělené účty pro jednotlivé členy, je však třeba uvést přijaté roční členské příspěvky a podniknuté činnosti.

7. Plán pracovních míst společného podniku je vypracován po dohodě s Komisí a v souladu s článkem 46 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [1].

8. Odhady příjmů a výdajů se spolu s provozními účty a rozvahami společného podniku na každý rozpočtový rok předkládají Komisi, Radě a Evropskému parlamentu.

9. Společný podnik přijme postupy a pravidla pro vytvoření systému zadávání zakázek, který je integrovaný a slučitelný se systémem zadávání zakázek organizace ITER a bere v úvahu zvláštní provozní potřeby společného podniku pramenící mimo jiné z mezinárodních závazků a umožní tak společnému podniku účinné a včasné provádění naplánovaných činností, které jsou předmětem zakázek.

[1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/