Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008

ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008 ,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnice Rady 92/42/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES [1], a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

po konzultaci s konzultačním fórem o ekodesignu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle směrnice 2005/32/ES stanoví Komise požadavky na ekodesign energetických spotřebičů, které mají významný objem prodejů, významný dopad na životní prostředí a významný potenciál ke zlepšení dopadu na životní prostředí bez nepřiměřeně vysokých nákladů.

(2) V čl. 16 odst. 2 druhé odrážce směrnice 2005/32/ES se stanoví, že Komise ve vhodných případech postupem podle čl. 19 odst. 3, v souladu s kritérii stanovenými v čl. 15 odst. 2 a po konzultaci s konzultačním fórem zavede samostatné prováděcí opatření, jehož cílem je snížit ztráty v pohotovostním režimu u určité skupiny spotřebičů.

(3) Komise provedla přípravnou studii, která analyzovala technické, environmentální a ekonomické aspekty pohotovostního režimu a ztrát ve vypnutém stavu. Výsledky studie, na které společně pracovaly zúčastněné strany z EU a třetích zemí, byly zveřejněny.

(4) Přípravná studie uvádí, že funkce pohotovostního režimu a ztráty ve vypnutém stavu se objevují u většiny elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře prodávaných ve Společenství a že roční spotřeba elektrické energie ve Společenství související s funkcemi pohotovostního režimu a ztrátami ve vypnutém stavu dosáhla podle odhadů v roce 2005 výše 47 TWh, což odpovídá 19 Mt emisí CO2. Předpokládá se, že pokud nebudou přijata zvláštní opatření, zvýší se v roce 2020 spotřeba na 49 TWh. Byl vyvozen závěr, že spotřebu elektrické energie u funkcí pohotovostního režimu a ztráty ve vypnutém stavu lze významně snížit.

(5) Zlepšení spotřeby elektrické energie u funkcí pohotovostního režimu a omezení ztrát ve vypnutém stavu by se mělo dosáhnout pomocí stávajících nechráněných a nákladově efektivních technologií, které vedou ke snížení celkových nákladů na nákup a provoz zařízení.

(6) Požadavky na ekodesign pro spotřebu elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu by měly být stanoveny s ohledem na sladění požadavků na ekodesign pro pohotovostní režim a vypnutý stav v rámci celého Společenství a s ohledem na příspěvek k fungování vnitřního trhu a zlepšení vlivu dotčených výrobků na životní prostředí.

(7) Požadavky na ekodesign by neměly mít negativní dopad na funkčnost výrobku nebo nepříznivě ovlivňovat zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Zejména by pak přínosy ze snížení spotřeby elektrické energie během používání výrobku měly převýšit případné další dopady na životní prostředí během výroby zařízení vybaveného funkcemi pohotovostního režimu a/nebo vykazujícího ztráty ve vypnutém stavu.

(8) Uplatňování tohoto nařízení by se mělo omezit na výrobky odpovídající zařízením pro domácnosti a kanceláře určeným k použití v domácím prostředí, která v případě zařízení z oblasti informačních technologií odpovídají podle EN 55022:2006 zařízením třídy B. Oblast působnosti by měla být vymezena tak, aby zařízení, která dosud nejsou na trhu dostupná, ale mají podobné funkce jako spotřebiče, které jsou výslovně jmenovány v tomto nařízení, byla konstruována tak, aby splňovala požadavky. V případě potřeby může být změnou tohoto nařízení doplněn seznam spotřebičů.

(9) Provozní režimy, na které se toto nařízení nevztahuje, jako je režim ACPI S3 u počítačů, by měly být zohledněny ve výrobkově specifických prováděcích opatřeních podle směrnice 2005/32/ES.

(10) Obecně by požadavky na pohotovostní režim a vypnutý stav stanovené ve výrobkově specifických prováděcích opatřeních podle směrnice 2005/32/ES neměly být méně přísné než požadavky stanovené tímto nařízením.

(11) S cílem zabránit zbytečným ztrátám energie by spotřebiče měly v ideálním případě, pokud neposkytují žádnou funkci, přejít do stavu spotřeby "0 wattů". Technická proveditelnost a vhodnost by měly být posouzeny podle jednotlivých spotřebičů v příslušném prováděcím opatření podle směrnice 2005/32/ES.

(12) Vstup požadavků na ekodesign v platnost ve dvou etapách by měl poskytnout výrobcům přiměřený časový rámec pro konstrukční změny spotřebičů týkající se funkcí pohotovostního režimu a ztrát ve vypnutém stavu. Jednotlivé etapy je třeba naplánovat tak, aby se předešlo negativním dopadům na funkčnost zařízení na trhu a aby se zohlednil dopad v oblasti nákladů na výrobce, zejména malé a střední podniky, a zároveň se zajistilo včasné dosažení cílů politiky. Měření spotřeby elektrické energie by mělo být prováděno s ohledem na obecně uznávanou současnou technologii; výrobci mohou použít harmonizované normy v souladu s článkem 9 směrnice 2005/32/ES.

(13) Toto nařízení by mělo zlepšit pronikání technologií přinášejících zlepšenou energetickou účinnost funkcí pohotovostního režimu a omezení ztrát ve vypnutém stavu na trhy, což by podle odhadů ve srovnání se scénářem, kdy by nebyla přijata žádná opatření, vedlo v roce 2020 k úsporám elektrické energie ve výši 35 TWh.

(14) Podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2005/32/ES by toto nařízení mělo stanovit, že použitelnými postupy posuzování shody jsou interní kontrola designu stanovená v příloze IV a systém řízení stanovený v příloze V směrnice 2005/32/ES.

(15) Pro usnadnění kontrol shody by se od výrobců mělo požadovat, aby v technické dokumentaci podle příloh IV a V směrnice 2005/32/ES poskytovali informace o provozních stavech podle definic pohotovostního režimu/vypnutého stavu a o odpovídající úrovni spotřeby elektrické energie.

(16) Měly by být určeny referenční hodnoty pro běžně dostupné technologie s nízkou spotřebou elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu. To pomáhá zajistit širokou dostupnost a snadný přístup k informacím, zejména pro malé a střední podniky a velmi malé podniky, čímž se dále usnadňuje osvojení nejlepších konstrukčních technologií pro snížení spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu.

(17) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 19 odst. 1 směrnice 2005/32/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign týkající se spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu. Toto nařízení se použije na elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené směrnicí 2005/32/ES. Rovněž se použijí tyto definice:

1) "Elektrickými a elektronickými zařízeními určenými pro domácnosti a kanceláře" (dále jen "zařízeními") se rozumí jakýkoli energetický spotřebič, který

a) je obchodně dostupný jako samostatný funkční celek a je určený pro konečného uživatele;

b) spadá do seznamu energetických spotřebičů v příloze I;

c) je závislý na energetickém vstupu ze síťového zdroje, aby mohl fungovat v souladu se zamýšleným účelem;

d) je určen pro používání při jmenovitém napětí 250 V nebo nižším,

a to i v případě, že je prodáván pro použití mimo domácnosti nebo kanceláře.

2) "Pohotovostním režimem (pohotovostními režimy)" se rozumí stav, kdy je zařízení připojeno k síťovému zdroji, jeho fungování v souladu se zamýšleným účelem závisí na energetickém vstupu ze síťového zdroje a poskytuje pouze tyto funkce, které mohou trvat neomezeně dlouho:

- funkci opětovné aktivace nebo funkci opětovné aktivace a pouhé zobrazování informací o aktivaci funkce opětovné aktivace a/nebo

- zobrazování informací nebo indikaci stavu.

3) "Funkcí opětovné aktivace" se rozumí funkce, která umožňuje aktivaci dalších režimů včetně aktivního režimu, a to pomocí dálkového spínače, včetně dálkového ovládání, vnitřního čidla, časového spínače, do stavu zajišťujícího další funkce včetně funkce hlavní.

4) "Zobrazováním informací nebo indikací stavu" se rozumí stálá funkce, která na displeji zobrazuje informace nebo indikuje stav zařízení, včetně hodin.

5) "Aktivním režimem (aktivními režimy)" se rozumí stav, kdy je zařízení připojeno k síťovému zdroji a kdy byla aktivována alespoň jedna z hlavních funkcí zajišťujících zamýšlenou službu zařízení.

6) "Vypnutým stavem" se rozumí stav, kdy je zařízení připojeno k síťovému zdroji a neposkytuje žádnou funkci; vypnutým stavem se rozumí rovněž

a) stavy, kdy je pouze zobrazována indikace vypnutého stavu;

b) stavy, které zajišťují pouze funkce, které mají zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES [2].

7) "Zařízením informačních technologií" se rozumí jakékoli zařízení, jehož primární funkcí je buď zápis, ukládání, zobrazování, vyhledávání, přenos, zpracování, přepojování dat a telekomunikačních zpráv nebo jejich kontrola či kombinace těchto funkcí, jež může být vybaveno jedním nebo více koncovými porty, které se obvykle používají pro přenos informací.

8) "Domácím prostředím" se rozumí prostředí, kde lze očekávat použití rozhlasových a televizních přijímačů do vzdálenosti 10 metrů od dotčeného přístroje.

Článek 3

Požadavky na ekodesign

Požadavky na ekodesign týkající se spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu jsou uvedeny v příloze II.

Článek 4

Posuzování shody

Postupem posuzování shody uvedeným v čl. 8 odst. 2 směrnice 2005/32/ES je systém interní kontroly designu stanovený v příloze IV směrnice 2005/32/ES nebo systém řízení stanovený v příloze V směrnice 2005/32/ES.

Článek 5

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Kontroly v rámci dohledu se provádí v souladu s postupem ověřování uvedeným v příloze III.

Článek 6

Referenční hodnoty

Orientační referenční hodnoty výrobků a technologií s nejlepšími výsledky v současnosti dostupných na trhu jsou uvedeny v příloze IV.

Článek 7

Revize

S ohledem na technologický pokrok Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději po uplynutí šesti let od jeho vstupu v platnost a obeznámí s výsledky přezkumu konzultační fórum.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 přílohy II se použije po uplynutí jednoho roku od data uvedeného v prvním pododstavci.

Bod 2 přílohy II se použije po uplynutí čtyř let od data uvedeného v prvním pododstavci.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 17. prosince 2008.

Za Komisi

Andris Piebalgs

člen Komise

[1] Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29.

[2] Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam energetických spotřebičů, na které se vztahuje toto nařízení

1. Spotřebiče pro domácnost

Pračky

Sušičky

Myčky nádobí

Vařiče a pece:

Elektrické trouby

Elektrické varné desky

Mikrovlnné trouby

Opékače topinek

Fritézy

Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů

Elektrické nože

Ostatní zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin, pro čištění a údržbu oděvů

Střihačky na vlasy, vysoušeče vlasů, elektrické kartáčky na zuby, holicí strojky, zařízení na masáže a jiná zařízení pro péči o tělo

Váhy

2. Zařízení informačních technologií určená v první řadě pro použití v domácím prostředí

3. Spotřební elektronika

Rozhlasové přijímače

Televizní přijímače

Videokamery

Videorekordéry

Hi-fi rekordéry

Zesilovače zvuku

Systémy domácího kina

Hudební nástroje

A jiná zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů, nebo technologie pro šíření zvuku nebo obrazu jinými než telekomunikačními prostředky

4. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

Elektrické vláčky nebo sady elektrických závodních autíček

Ruční ovladače videoher

Sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi

Jiné hračky, vybavení pro volný čas a sporty

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Požadavky na ekodesign

1. Jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost:

a) Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu:

Spotřeba elektrické energie zařízení v jakémkoli vypnutém stavu nesmí přesáhnout 1,00 W.

b) Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (pohotovostních režimech):

Spotřeba elektrické energie zařízení v jakémkoli stavu zabezpečujícím pouze funkci opětovné aktivace nebo zabezpečujícím pouze funkci opětovné aktivace a pouhé zobrazování informace o aktivaci funkce opětovné aktivace nesmí přesáhnout 1,00 W.

Spotřeba elektrické energie zařízení v jakémkoli stavu zabezpečujícím pouze zobrazování informací nebo indikaci stavu nebo zabezpečujícím pouze kombinaci funkce opětovné aktivace a zobrazování informací nebo indikaci stavu nesmí přesáhnout 2,00 W.

c) Dostupnost vypnutého stavu a/nebo pohotovostního režimu

S výjimkou případů, kdy by to nebylo vhodné pro jeho zamýšlené použití, musí zařízení poskytovat vypnutý stav a/nebo pohotovostní režim a/nebo jiný stav, ve kterém nebudou překročeny použitelné požadavky na spotřebu elektrické energie ve vypnutém stavu a/nebo v pohotovostním režimu, když je zařízení připojeno k síťovému zdroji.

2. Čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost:

a) Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu:

Spotřeba elektrické energie zařízení v jakémkoli vypnutém stavu nesmí přesáhnout 0,50 W.

b) Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (pohotovostních režimech):

Spotřeba elektrické energie zařízení v jakémkoli stavu zabezpečujícím pouze funkci opětovné aktivace nebo zabezpečujícím pouze funkci opětovné aktivace a pouhé zobrazování informace o aktivaci funkce opětovné aktivace nesmí přesáhnout 0,50 W.

Spotřeba elektrické energie zařízení v jakémkoli stavu zabezpečujícím pouze zobrazování informací nebo indikaci stavu nebo zabezpečujícím pouze kombinaci funkce opětovné aktivace a zobrazování informací nebo indikaci stavu nesmí přesáhnout 1,00 W.

c) Dostupnost vypnutého stavu a/nebo pohotovostního režimu

S výjimkou případů, kdy by to nebylo vhodné pro jeho zamýšlené použití, musí zařízení poskytovat vypnutý stav a/nebo pohotovostní režim a/nebo jiný stav, ve kterém nebudou překročeny použitelné požadavky na spotřebu elektrické energie ve vypnutém stavu a/nebo v pohotovostním režimu, když je zařízení připojeno k síťovému zdroji.

d) Řízení spotřeby elektrické energie

Když zařízení neposkytuje hlavní funkci nebo když na jeho funkcích není závislý jiný energetický spotřebič (jiné energetické spotřebiče), musí být zařízení, s výjimkou případů, kdy by to nebylo vhodné pro jeho zamýšlené použití, vybaveno funkcí řízení spotřeby elektrické energie nebo podobnou funkcí, která po nejkratší možné době, která je přiměřená zamýšlenému účelu použití zařízení, automaticky přepne zařízení do

- pohotovostního režimu nebo

- do vypnutého stavu nebo

- do jiného stavu, ve kterém nebudou překročeny použitelné požadavky na spotřebu elektrické energie ve vypnutém stavu a/nebo v pohotovostním režimu, když je zařízení připojeno k síťovému zdroji. Funkce řízení spotřeby elektrické energie musí být aktivována před dodáním.

3. Měření

Spotřebu elektrické energie uvedenou v bodě 1 písm. a), v bodě 1 písm. b), v bodě 2 písm. a) a v bodě 2 písm. b) určí spolehlivé, přesné a opakovatelné měření, které se provede s ohledem na obecně uznávanou současnou technologii.

Měření příkonu v hodnotě 0,50 W a více se provedou s mírou nejistoty rovnou 2 % nebo méně při 95 % úrovni spolehlivosti. Měření příkonu v hodnotě nižší než 0,50 W se provedou s mírou nejistoty nanejvýš 0,01 W při 95 % úrovni spolehlivosti.

4. Informace, které budou poskytovat výrobci

Pro účely posuzování shody podle článku 4 musí technická dokumentace obsahovat tyto prvky:

a) Pro každý pohotovostní režim a/nebo vypnutý stav:

- hodnoty spotřeby elektrické energie vyjádřené ve wattech zaokrouhlené na dvě desetinná místa,

- použitá metoda měření,

- popis způsobu, kterým byl zvolen nebo naprogramován režim spotřebiče,

- sled kroků, které vedou k dosažení režimu, ve kterém zařízení mění režimy automaticky,

- případné poznámky týkající se provozu zařízení;

b) Zkušební parametry pro měření:

- okolní teplota,

- testovací napětí vyjádřené ve voltech (V) a kmitočet vyjádřený v hertzích (Hz),

- celkové harmonické zkreslení elektrické rozvodné soustavy,

- informace a dokumentace o přístrojovém vybavení, nastavení a obvodech použitých pro elektrické zkoušení;

c) Parametry zařízení podstatné pro posuzování shody s požadavky uvedenými v bodě 1 písm. c) nebo případně s požadavky uvedenými v bodě 2 písm. c) a/nebo v bodě 2 písm. d), a to včetně času potřebného pro to, aby zařízení automaticky dosáhlo pohotovostního režimu nebo vypnutého stavu nebo jiného stavu, ve kterém nepřekročí použitelné požadavky na spotřebu energie pro vypnutý stav a/nebo pohotovostní režim.

Zejména pak musí být případně poskytnuto technické odůvodnění, že požadavky uvedené v bodě 1 písm. c) nebo požadavky uvedené v bodě 2 písm. c) a/nebo v bodě 2 písm. d) nejsou přiměřené zamýšlenému použití zařízení.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Postup ověřování

Při kontrole v rámci dohledu nad trhem podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2005/32/ES použijí orgány členského státu pro ověřování požadavků uvedených v příloze II bodě 1 písm. a) a v bodě 1 písm. b) nebo případně v bodě 2 písm. a) a bodě 2 písm. b) tento postup ověřování:

Pro požadavky na spotřebu elektrické energie větší než 1,00 W: Orgány členského státu testují jedinou jednotku.

Model se považuje za vyhovující ustanovením přílohy II bodu 1 písm. a) a bodu 1 písm. b) nebo případně bodu 2 písm. a) a bodu 2 písm. b) tohoto nařízení, nepřekročí-li výsledky pro vypnutý stav a případně pohotovostní režimy mezní hodnoty o více než 10 %.

V opačném případě se testují další tři jednotky. Model se považuje za vyhovující tomuto nařízení, nepřekročí-li průměr výsledků těchto tří zkoušek pro vypnutý stav a/nebo případně pohotovostní režimy mezní hodnoty o více než 10 %.

Pro požadavky na spotřebu elektrické energie rovnající se 1,00 W nebo menší: Orgány členského státu testují jedinou jednotku.

Model se považuje za vyhovující ustanovením přílohy II bodu 1 písm. a) a bodu 1 písm. b) nebo případně bodu 2 písm. a) a bodu 2 písm. b) tohoto nařízení, nepřekročí-li výsledky pro vypnutý stav a/nebo případně pohotovostní režimy mezní hodnoty o více než 0,10 W.

V opačném případě se testují další tři jednotky. Model se považuje za vyhovující tomuto nařízení, nepřekročí-li průměr výsledků těchto tří zkoušek pro vypnutý stav a/nebo případně pohotovostní režimy mezní hodnoty o více než 0,10 W.

V opačném případě se model považuje za nevyhovující.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Referenční hodnoty

Pro účely přílohy I části 3 bodu 2 směrnice 2005/32/ES jsou určeny tyto referenční hodnoty:

Vypnutý stav : 0 W–0,3 W s vypínačem "hard off" ("hardwarovým" vypínačem) na primární straně v závislosti mimo jiné na parametrech, které se týkají elektromagnetické kompatibility podle směrnice 2004/108/ES.

Pohotovostní režim – funkce opětovné aktivace : 0,1 W.

Pohotovostní režim – zobrazování informací nebo indikace stavu : jednoduché displeje a LED s nízkou spotřebou energie 0,1 W, větší displeje (např. displeje hodin) vyžadují více energie.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/