Závěrečný akt konference o evropské energetické chartě

Závěrečný akt konference o evropské energetické chartě

I. Závěrečné plenární zasedání konference o Evropské energetické chartě se konalo v Lisabonu ve dnech 16. a 17. prosince 1994. Konference se zúčastnili zástupci Albánské republiky, Arménské republiky, Austrálie, Ázerbájdžánské republiky, Belgického království, Běloruské republiky, Bulharské republiky, České republiky, Dánského království, Estonské republiky, Evropských společenství, Finské republiky, Francouzské republiky, Gruzie, Chorvatské republiky, Irska, Islandské republiky, Italské republiky, Japonska, Kanady, Kazašské republiky, Kyperské republiky, Kyrgyzské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarské republiky, Maltské republiky, Moldavské republiky, Nizozemského království, Norského království, Polské republiky, Portugalské republiky, Rakouské republiky, Rumunska, Ruské federace, Řecké republiky, Slovenské republiky, Republiky Slovinsko, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických, Spolkové republiky Německo, Španělského království, Švédského království, Švýcarské konfederace, Tádžické republiky, Turecké republiky, Turkmenistánu, Ukrajiny a Uzbecké republiky (dále jen "zástupci") a přizvaní pozorovatelé z některých zemí a mezinárodních organizací.

VÝCHOZÍ INFORMACE

II. Na zasedání Evropské rady v Dublinu v červnu 1990 předseda vlády Nizozemska navrhl, že hospodářská obnova východní Evropy a tehdejšího Svazu sovětských socialistických republik by mohla být povzbuzena a urychlena spoluprací v odvětví energetiky. Rada tento návrh uvítala a vyzvala Komisi Evropských společenství, aby prostudovala, jak by bylo možné takovou spolupráci co nejlépe provádět. V únoru roku 1991 navrhla Komise myšlenku Evropské energetické charty.

Po projednání návrhu Komise v Radě Evropských společenství vyzvala Evropská společenství ostatní země západní a východní Evropy, Svaz sovětských socialistických republik a neevropské členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj k účasti na konferenci pořádané v Bruselu v červenci roku 1991 s cílem zahájit jednání o Evropské energetické chartě. Některé další země a mezinárodní organizace byly přizvány, aby se konference o Evropské energetické chartě zúčastnily jako pozorovatelé.

Jednání o Evropské energetické chartě byla uzavřena v roce 1991 a charta byla přijata podpisem závěrečného dokumentu na konferenci v Haagu ve dnech 16. a 17. prosince 1991. K signatářům charty (tehdejším nebo pozdějším) patří všechny státy a organizace uvedené v bodě I s výjimkou pozorovatelů.

Signatáři Evropské energetické charty se zavázali:

- sledovat cíle a zásady charty a co nejrychleji zavést a rozšířit vzájemnou spolupráci tím, že v dobré víře sjednají základní dohodu a protokoly.

Konference o Evropské energetické chartě proto začala jednat o základní dohodě – později nazvané Smlouvou o energetické chartě - zaměřené na podporu průmyslové spolupráce mezi východem a západem poskytnutím právních záruk v takových oblastech, jako jsou investice, tranzit a obchod. Začala také jednání o protokolech v oblastech energetické účinnosti, jaderné bezpečnosti a uhlovodíků, přestože v posledním případě byla později jednání pozastavena do uzavření Smlouvy o energetické chartě.

Jednání o Smlouvě o energetické chartě a Protokolu k energetické chartě o energetické účinnosti a souvisejících ekologických hlediscích byla úspěšně dokončena v roce 1994.

SMLOUVA O ENERGETICKÉ CHARTĚ

III. Konference o Evropské energetické chartě přijala jako výsledek svých jednání znění Smlouvy o energetické chartě (dále jen "smlouv"), jež je obsaženo v příloze 1, a související rozhodnutí uvedená v příloze 2, a dohodla se, že smlouva budeotevřena k podpisu v Lisabonu od 17. prosince 1994 do 16. června 1995.

DOLOŽKY O VÝKLADU

IV. Podpisem závěrečného aktu se zástupci dohodli přijmout tyto doložky o výkladu smlouvy:

1. Ke smlouvě jako celku

a) Zástupci zdůrazňují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta se zřetelem ke zvláštní povaze smlouvy, jejímž cílem je vytvořit právní rámec na podporu dlouhodobé spolupráce v konkrétním odvětví, a proto je není možné vykládat jako ustanovení představující precedens pro jiná mezinárodní jednání.

b) Ustanovení smlouvy:

i) nezavazují žádnou smluvní stranu, aby zavedla povinný přístup třetích stran; ani

ii) nebrání používání cenových systémů, které v rámci určité kategorie spotřebitelů stanoví stejné ceny pro spotřebitele na různých místech.

c) Odchylky od zacházení podle doložky nejvyšších výhod nejsou určeny na opatření, která se týkají jednoho investora nebo skupiny investorů, avšak použijí se všeobecně.

2. K čl. 1 bodu 5)

a) Rozumí se, že smlouva neuděluje žádné pravomoci k jiným hospodářským činnostem než hospodářským činnostem v odvětví energetiky.

b) Příkladem hospodářských činností v odvětví energetiky jsou tyto činnosti:

i) vyhledávání, průzkum a těžba např. ropy, plynu, uhlí a uranu;

ii) stavba a provoz elektrárenských zařízení, včetně zařízení poháněných větrem a jinými obnovitelnými zdroji energie;

iii) přeprava po zemi, distribuce, skladování a dodávání energetických materiálů a produktů, např. pomocí rozvodných a distribučních sítí a potrubí nebo jednoúčelových železničních tratí, a stavba souvisejících zařízení, včetně pokládání ropovodů, plynovodů a potrubí pro přepravu uhelného kalu;

iv) odstranění a likvidace odpadů z energetických zařízení, jakými jsou například elektrárny, včetně radioaktivního odpadu z jaderných elektráren;

v) odstavování energetických zařízení, včetně vrtných plošin, ropných rafinérií a elektráren;

vi) uvádění na trh a prodej energetických materiálů a produktů a obchodování s nimi, např. maloobchodní prodej benzínu; a

vii) výzkumné, poradenské, plánovací, řídící a vývojové činnosti spojené s výše uvedenými činnostmi, včetně činností zaměřených na zlepšení energetické účinnosti.

3. K čl. 1 bodu 6)

Aby bylo možné jasněji určit, zda je určitá investice učiněná v oblasti jedné smluvní strany přímo nebo nepřímo kontrolována investorem z jiné smluvní strany, rozumí se "kontrolou investice" skutečná kontrola, o níž se rozhodne po přezkoumání skutečných okolností každé situace. Při takovém přezkoumání se přihlíží ke všem důležitým faktorům, včetně:

a) finančního zájmu investora na investici, včetně majetkové účasti;

b) schopnosti investora uplatňovat podstatný vliv na řízení a provoz investice a

c) schopnosti investora uplatňovat podstatný vliv na výběr členů správní rady nebo jiného řídícího orgánu.

V případě pochybností o tom, zda investor přímo nebo nepřímo kontroluje určitou investici, leží povinnost prokázat existenci takové kontroly na investorovi, který tvrdí, že taková kontrola existuje.

4. K čl. 1 bodu 8)

V souladu s australskou politikou zahraničních investic se zahájení nového projektu těžby nebo zpracování surovin v Austrálii s celkovými investicemi zahraničního podílníka ve výši nejméně 10 miliónů australských dolarů považuje za novou investici, i když dotčený zahraniční podílník již v Austrálii provozuje podobný podnik.

5. K čl. 1 bodu 12)

Zástupci uznávají nutnost přiměřené a účinné ochrany práv k duševnímu vlastnictví podle nejvyšších mezinárodně uznávaných norem.

6. K čl. 5 odst. 1

Souhlas zástupců s článkem 5 neznamená přijetí stanoviska k tomu, zda nebo do jaké míry jsou ustanovení "Dohody o investičních opatřeních týkajících se obchodu", jež je připojena k závěrečnému aktu Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, implicitně vyjádřena v článcích III a XI Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

7. K článku 6

a) Jednostranné jednání a jednání ve vzájemné shodě narušující hospodářskou soutěž v čl. 6 odst. 2 definuje každá smluvní strana podle svých právních a správních předpisů a může zahrnovat bezohledné využívání.

b) Výrazy "uplatňování" a "uplatňovat" zahrnují veškerá opatření přijatá v souladu s právními předpisy některé smluvní strany o hospodářské soutěži ve formě vyšetřování, soudního řízení nebo správního opatření, jakož i ve formě jakéhokoli rozhodnutí nebo nového zákona přidělujícího nebo prodlužujícího povolení.

8. K čl. 7 odst. 4

Použitelné právní předpisy v zásadě zahrnují předpisy o ochraně životního prostředí, využití půdy a bezpečnosti nebo technické normy.

9. K článkům 9 a 10 a části V

Pokud programy smluvní strany, která poskytuje veřejné půjčky, subvence, záruky nebo pojištění na podporu obchodu nebo investic v zahraničí, nejsou spojeny s investicemi nebo souvisejícími činnostmi investorů z jiných smluvních stran činných v dané oblasti, může být účast v daných programech předmětem určitých omezení.

10. K čl. 10 odst. 4

Doplňková smlouva upřesní podmínky pro poskytování zacházení popsaného v čl. 10 odst. 3. Tyto podmínky budou mimo jiné zahrnovat ustanovení, která se týkají prodeje nebo jiného zcizení státního majetku (privatizace) a odstranění monopolů (demonopolizace).

11. K čl. 10 odst. 4 a čl. 29 odst. 6

Smluvní strany mohou zvážit jakékoli spojení mezi ustanoveními čl. 10 odst. 4 a čl. 29 odst. 6.

12. K čl. 14 odst. 5

Předpokládá se, že smluvní strana, která uzavře dohodu uvedenou v čl. 14 odst. 5, zajistí, aby podmínky takové dohody nebyly v rozporu se závazky této smluvní strany vyplývající ze statutu Mezinárodního měnového fondu.

13. K čl. 19 odst. 1 bodu i)

Každá smluvní strana rozhodne o rozsahu, v němž bude posuzování a následné sledování vlivu na životní prostředí podléhat právním požadavkům, o orgánech příslušných pro přijímání rozhodnutí v souvislosti s těmito požadavky a o vhodných postupech, které mají být používány.

14. K článkům 22 a 23

Pokud jde o obchod s energetickými materiály a produkty podle článku 29, upřesňuje tentýž článek ustanovení, která se týkají otázek obsažených v článcích 22 a 23.

15. K článku 24

Výjimky obsažené v GATT a souvisejících aktech se použijí, jak uznává článek 4, mezi konkrétními smluvními stranami, které jsou členy GATT. Pokud jde o obchod s energetickými materiály a produkty podle článku 29, upřesňuje článek 29 ustanovení, která se týkají otázek obsažených v článku 24.

16. K čl. 26 odst. 2 písm. a)

Ustanovení čl. 26 odst. 2 písm. a) není možné vykládat tak, jako by požadoval od některé smluvní strany, aby zavedla do svého vnitrostátního práva část III smlouvy.

17. K článkům 26 a 27

Odkaz na smluvní závazky v předposlední větě čl. 10 odst. 1 nezahrnuje rozhodnutí přijatá mezinárodními organizacemi, i když jsou právně závazná, ani smlouvy, které vstoupily v platnost před 1. lednem 1970.

18. K čl. 29 odst. 2 písm. a)

a) Pokud ustanovení GATT 1947 nebo souvisejícího aktu, na který odkazuje tento odstavec, stanoví společnou akci stran GATT, předpokládá se, že takovou akci provede Konference charty.

b) Slova "jak se používají ke dni 1. března 1994 a jak je vůči energetickým materiálům a produktům uplatňují strany GATT 1947 mezi sebou" nejsou zamýšlena tak, aby odkazovala na případy, v nichž se strana GATT odvolává na článek XXXV GATT, a tak přestává používat GATT vůči jiné straně GATT, ale nicméně se jednostranně použije na de facto základě na některá ustanovení GATT vůči takové jiné straně GATT.

19. K článku 33

Prozatímní konference charty by měla co nejdříve rozhodnout, jak nejlépe dosáhnout cíle hlavy III Evropské energetické charty, tedy sjednání protokolů v oblastech spolupráce vyjmenovaných v hlavě III charty.

20. K článku 34

a) Prozatímní generální tajemník by měl okamžitě navázat styk v ostatními mezinárodními institucemi a organizacemi, aby zjistil, za jakých podmínek by mohly být ochotny vzít na sebe úkoly vyplývající ze smlouvy a z charty. Prozatímní generální tajemník by mohl podat zprávu Prozatímní konferenci charty na zasedání, které je třeba podle čl. 45 odst. 4 svolat nejpozději 180 dnů po dni, kdy bude smlouva otevřena k podpisu.

b) Konference charty by měla přijmout roční rozpočet před začátkem účetního období.

21. K čl. 34 odst. 3 písm. m)

Technické změny příloh by prozatím mohly zahrnovat například vyškrtnutí ze seznamu nesignatářů nebo signatářů, kteří oznámili svůj úmysl neratifikovat, nebo doplnění příloh N a VC. Předpokládá se, že sekretariát navrhne takové změny Konferenci charty ve vhodné době.

22. K příloze TFU odst. 1

a) Pokud některé strany dohody uvedené v odstavci 1 nepodepsaly smlouvu nebo k ní nepřistoupily v době vyžadované pro oznámení, mohou oznámení jejich jménem provést strany dohody, které smlouvu podepsaly nebo k ní přistoupily.

b) Obecná potřeba oznamovat dohody čistě obchodní povahy se nepředpokládá, protože takové dohody nevyvolávají otázku o souladu s čl. 29 odst. 2 písm. a), i když je uzavírají veřejné subjekty. Konference charty by však měla pro účely přílohy TFU vyjasnit, jaké typy dohod uvedených v čl. 29 odst. 2 písm. b) vyžadují oznámení podle dané přílohy a jaké typy toto oznámení nevyžadují.

PROHLÁŠENÍ

V. Zástupci prohlásili, že čl. 18 odst. 2 se nebude vykládat tak, aby umožnil obcházení používání ostatních ustanovení smlouvy.

VI. Zástupci také vzali na vědomí následující prohlášení, která byla učiněna ke smlouvě:

1. K čl. 1 bodu 6)

Ruská federace si přeje, aby při jednání o doplňkové smlouvě uvedené v čl. 10 odst. 4 byla znovu zvážena otázka významu vnitrostátních právních předpisů týkajících se kontroly vyjádřené v doložce o výkladu k čl. 1 bodu 6).

2. K článku 5 a čl. 10 odst. 11

Austrálie poznamenává, že článek 5 a čl. 10 odst. 11 nemají vliv na její práva a povinnosti podle GATT, včetně práv a povinností vypracovaných během Dohody o investičních opatřeních souvisejících s obchodem uzavřené v rámci Uruguayského kola, zejména pokud jde o seznam výjimek v čl. 5 odst. 3, který považuje za neúplný.

Austrálie dále poznamenává, že by nebylo přiměřené, aby rozhodčí soudy zřízené podle smlouvy vykládaly články III a XI GATT v rámci sporů mezi stranami GATT nebo mezi investorem strany GATT a jinou stranou GATT. Domnívá se, že pokud jde o použití čl. 10 odst. 11 při sporu mezi investorem a smluvní stranou GATT, je jedinou otázkou, která může být řešena podle článku 26, otázka vynesení rozhodčího nálezu v případě, že porota GATT nebo rozhodčí orgán WTO nejprve stanoví, že investiční opatření související s obchodem prováděné smluvní stranou není slučitelné s jejími závazky podle GATT nebo Dohody o investičních opatřeních souvisejících s obchodem.

3. K článku 7

Evropská společenství a jejich členské státy, jakož i Rakousko, Norsko, Švédsko a Finsko prohlašují, že článek 7 podléhá platným zvyklostem mezinárodního práva o pravomoci nad podmořskými kabely a produktovody, nebo pokud takové zvyklosti neexistují, obecnému mezinárodnímu právu.

Dále prohlašují, že účelem článku 7 není ovlivnit výklad stávajícího mezinárodního práva o pravomoci nad podmořskými kabely a produktovody a že na něj nelze takto pohlížet.

4. K článku 10

Kanada a Spojené státy americké potvrzují, že použijí článek 10 v souladu s těmito body:

Pro účely posouzení zacházení, které je nutno přiznávat investorům jiných smluvních stran a jejich investicím, je třeba zvažovat okolnosti případ od případu. Srovnání mezi zacházením přiznaným investorům jedné smluvní strany nebo investicím investorů jedné smluvní strany a zacházením přiznaným investicím nebo investorům jiné smluvní strany je platné pouze tehdy, srovnávají-li se investice a investoři za podobných okolností. Při určování, zda je různé zacházení s investory nebo investicemi slučitelné s článkem 10, se berou v úvahu dva základní faktory.

Prvním faktorem jsou cíle obecné politiky smluvních stran v různých oblastech, pokud jsou slučitelné se zásadou nediskriminace stanovenou v článku 10. Legitimní politické cíle mohou odůvodnit diferencované zacházení se zahraničními investory nebo jejich investicemi, jehož cílem je zohlednit rozdíl v důležitých okolnostech těchto investorů a investic a jejich domácích partnerů. Např. cíl zajistit integritu finančního systému země může ospravedlnit rozumná obezřetnostní opatření ohledně zahraničních investorů nebo investic, přestože taková opatření nejsou nezbytná pro dosažení stejných cílů u domácích investorů nebo investic. Uvedení zahraniční investoři nebo jejich investice by se tak nenalézaly "v podobných okolnostech" jako domácí investoři a jejich investice. Z toho důvodu by uvedená opatření, i kdyby z nich vyplývalo diferencované zacházení, nebyla v rozporu s článkem 10.

Druhým faktorem je rozsah, v jakém je opatření motivováno skutečností, že daný investor nebo investice podléhají zahraničnímu vlastnictví nebo zahraniční kontrole. Opatření, které by bylo zaměřeno na investory právě proto, že jsou zahraniční, aniž by existovaly dostatečné vyvažující politické důvody související s předcházejícím odstavcem, by bylo neslučitelné se zásadami článku 10. Zahraniční investor nebo investice by se nalézaly "v podobných okolnostech" jako domácí investoři a jejich investice a dané opatření by bylo v rozporu s článkem 10.

5. K článku 25

Evropská společenství a jejich členské státy připomínají, že podle článku 58 Smlouvy o založení Evropského společenství:

a) se se společnostmi založenými podle práva některého členského státu, jež mají své sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní provozovnu uvnitř Společenství, pro účely práva usazování podle části 3 hlavy III kapitoly 2 Smlouvy o založení Evropského společenství zachází stejně jako s fyzickými osobami, které jsou státními příslušníky členských států; společnosti nebo podniky, které mají ve Společenství pouze sídlo, musí mít pro tento účel skutečnou a trvalou vazbu s hospodářstvím některého z členských států;

b) "společnostmi a podniky" se rozumějí společnosti nebo podniky zřízené podle občanského nebo obchodního práva, včetně družstev a jiných právnických osob řízených veřejným nebo soukromým právem, s výjimkou neziskových subjektů.

Evropská společenství a jejich členské státy dále připomínají, že:

právo Společenství umožňuje rozšířit výše uvedené zacházení na pobočky a agentury společností nebo podniků, které nejsou usazeny v některém z členských států; použití článku 25 Smlouvy o energetické chartě umožňuje pouze takové odchylky, které jsou nezbytné k zabezpečení přednostního zacházení vyplývajícího z širšího procesu hospodářské integrace vyplývající ze Smluv o založení Evropských společenství.

6. K článku 40

Dánsko připomíná, že Evropská energetická charta se nepoužije na Grónsko a Faerské ostrovy do té doby, dokud místní vlády Grónska a Faerských ostrovů nepodají odpovídající oznámení.

V tomto ohledu Dánsko potvrzuje, že pro Grónsko a Faerské ostrovy se použije článek 40 smlouvy.

7. K příloze G bodu 4

a) Evropská společenství a Ruská federace prohlašují, že až do dosažení jiné dohody se jejich vzájemný obchod s jadernými materiály řídí článkem 22 Dohody o partnerství a spolupráci, zakládající partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, podepsanou na Korfu dne 24. června 1994, k ní přiloženou výměnou dopisů a souvisejícími společnými prohlášeními a že spory týkající se takového obchodu podléhají postupům uvedené dohody.

b) Evropská společenství a Ukrajina prohlašují, že podle Dohody o partnerství a spolupráci podepsané v Lucemburku dne 14. června 1994 a s ní související prozatímní dohody, parafované téhož dne na stejném místě, se jejich vzájemný obchod s jadernými materiály řídí výhradně zvláštní dohodou, která bude uzavřena mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Ukrajinou.

Dokud tato zvláštní dohoda nevstoupí v platnost, použije se i nadále na jejich vzájemný obchod s jadernými materiály výhradně Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci, podepsaná v Bruselu dne 18. prosince 1989.

c) Evropská společenství a Kazachstán prohlašují, že podle Dohody o partnerství a spolupráci parafované v Bruselu dne 20. května 1994 se jejich vzájemný obchod s jadernými materiály řídí výhradně zvláštní dohodou, která bude uzavřena mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Kazachstánem.

Dokud tato zvláštní dohoda nevstoupí v platnost, použije se i nadále na jejich vzájemný obchod s jadernými materiály výhradně Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci, podepsaná v Bruselu dne 18. prosince 1989.

d) Evropská společenství a Kyrgyzstán prohlašují, že podle Dohody o partnerství a spolupráci parafované v Bruselu dne 31. května 1994 se jejich vzájemný obchod s jadernými materiály řídí výhradně zvláštní dohodou, která bude uzavřena mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Kyrgyzstánem.

Dokud tato zvláštní dohoda nevstoupí v platnost, použije se i nadále na jejich vzájemný obchod s jadernými materiály výhradně Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci, podepsaná v Bruselu dne 18. prosince 1989.

e) Evropská společenství a Tádžikistán prohlašují, že se jejich vzájemný obchod s jadernými materiály řídí výhradně zvláštní dohodou, která bude uzavřena mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Tádžikistánem.

Dokud tato zvláštní dohoda nevstoupí v platnost, použije se i nadále na jejich vzájemný obchod s jadernými materiály výhradně Dohoda mezi Evropskými hospodářským společenstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci, podepsaná v Bruselu dne 18. prosince 1989.

f) Evropská společenství a Uzbekistán prohlašují, že se jejich vzájemný obchod s jadernými materiály řídí výhradně zvláštní dohodou, která bude uzavřena mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Uzbekistánem.

Dokud tato zvláštní dohoda nevstoupí v platnost, použije se i nadále na jejich vzájemný obchod s jadernými materiály výhradně Dohoda mezi Evropskými hospodářským společenstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci, podepsaná v Bruselu dne 18. prosince 1989.

PROTOKOL K ENERGETICKÉ CHARTĚ O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH EKOLOGICKÝCH HLEDISCÍCH

VII. Konference o Evropské energetické chartě přijala text Protokolu k energetické chartě o energetické účinnosti a souvisejících ekologických hlediscích, který je uveden v příloze 3.

EVROPSKÁ ENERGETICKÁ CHARTA

VIII. Prozatímní konference charty a Konference charty stanovené smlouvou jsou od nynějška příslušné pro přijímání rozhodnutí o žádostech o podepsání závěrečného dokumentu Haagské konference o Evropské energetické chartě a touto konferencí přijaté Evropské energetické charty.

DOKUMENTACE

XI. Zápisy z jednání konference o Evropské energetické chartě se ukládají na sekretariátě.

 

Done at Lisbon on the seventeenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

 

Fait à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

 

Geschehen zu Lissabon am siebzehnten Dezember neunzehnhundertvierundneunzig.

 

Fatto a Lisbona il diciassettesimo giorno del mese di dicembre dell'anno millenovecentonovantaquattro.

 

Совершено в Лиссабоне в семнадцатый день декабря одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года.

 

Hecho en Lisboa, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

 

Udfærdiget i Lissabon, den syttende december nittenhundrede og fireoghalvfems.

 

Έγινε στη Λισαβόνα, στις δέκα επτά Δεκεμβρίου του έτους χίλια ενιακόσια ενενήντα τέσσερα.

 

Gedaan te Lissabon, de zeventiende december negentienhonderd vierennegentig.

 

Feito em Lisboa, aos dezassete de Dezembro de mil novecentos e noventa e quatro.

Për Republikën e Shqipërisë

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

For Australia

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Азербайдан ачынчан

+++++ TIFF +++++

Pour le royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française de Belgique, la Communauté flamande, la Communauté germanophone de Belgique, la Région wallonne, la Région flamande et la région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening bindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap van België, de Duitstalige Gemeenschap van België, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet ebenso die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft Belgiens, die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, die Flämische Region, die Wallonische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Ад імя Рэспублікі Беларусь

+++++ TIFF +++++

За Република България

+++++ TIFF +++++

For CanadaPour le Canada

za Republiku Hrvatsku

+++++ TIFF +++++

For the Republic of Cyprus

+++++ TIFF +++++

Za Českou Republiku

+++++ TIFF +++++

For Kongeriget Danmark

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi nimel

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság nevében

Fyrir hönd Lyöveldisins íslands

+++++ TIFF +++++

Thar cheann na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Казахстан Республикасынын атынан

+++++ TIFF +++++

Киргиз Республикасы Учун

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas varda

+++++ TIFF +++++

Für das Fürstentum Liechtenstein

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos vardu

+++++ TIFF +++++

Pour le grand-duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

For the Republic of Malta

+++++ TIFF +++++

Pentru Republica Moldova

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

For Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

Za Rzeczpospolitą Polską

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Pentru Rômania

+++++ TIFF +++++

За Российскую Федерацию

+++++ TIFF +++++

Za Slovenskú republiku

+++++ TIFF +++++

Za Republiko Slovenijo

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

Für die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzera

+++++ TIFF +++++

Лз поми Тауикистои

+++++ TIFF +++++

Türkiye Cumhuriyeti adina

+++++ TIFF +++++

Туркменистан Хекуметинин адындан

За Укpaїну

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

For the United States of America

Узбекистои Республикаси Хукумати иомидан

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/