Nařízení Komise (Euratom) č. 66/2006

ze dne 16. ledna 2006, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování

Nařízení Komise (Euratom) č. 66/2006 ze dne 16. ledna 2006 ,

kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 2 písm. d) a články 74, 77, 124 a 161 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise č. 17/66/Euratom ze dne 29. listopadu 1966, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování [1], bylo podstatně změněno [2]. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2) Situace v zásobování ve Společenství v oblasti jaderných materiálů, pokud jde o rudy, výchozí materiály a zvláštní štěpné materiály umožňuje rozšíření výjimky uvedené v článku 74 Smlouvy, přičemž však musí být zajištěno pravidelné a rovnoměrné zásobování všech uživatelů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pokud jde o uranové a thoriové rudy a výchozí materiály, z kapitoly VI oddílu II Smlouvy se vyjímá:

a) převod v rámci Společenství a dovoz do Společenství, pokud jde o množství nejvýše 1 tuny uranu nebo thoria na transakci a 5 tun uranu nebo thoria na rok a na jednoho uživatele;

b) vývoz ze Společenství, pokud jde o množství nejvýše 1 tuny uranu nebo thoria na transakci a 5 tun uranu nebo thoria na rok a na jednoho vývozce.

Článek 2

Pokud jde o zvláštní štěpné materiály, z kapitoly VI oddílu II Smlouvy se vyjímá převod v rámci Společenství a dovoz do Společenství, jakož i vývoz ze Společenství, pokud jde o množství nejvýše 200 gramů uranu-235, uranu-233 nebo plutonia na transakci a nejvýše 1000 gramů některého z uvedených materiálů na rok a na jednoho uživatele, s výhradou, pokud jde o dovážené a vyvážené materiály, ustanovení dohod o spolupráci uzavřených mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

Článek 3

Kdokoli v rámci výjimky stanovené v článcích 1 a 2 uskuteční dovoz nebo vývoz nebo jako dodavatel převod ve Společenství, předloží Zásobovací agentuře čtvrtletní zprávu o takto uskutečněných transakcích, která musí obsahovat tyto údaje:

a) datum uzavření smlouvy o dodávce;

b) názvy smluvních stran;

c) místo, kde byl materiál vyprodukován;

d) chemické nebo fyzikální vlastnosti produktů;

e) množství materiálu v metrických jednotkách;

f) užití nebo potenciální užití těchto rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů.

Údaje podle písm. e) prvního odstavce jsou uváděny v kilogramech u uranu nebo thoria obsažených v těchto rudách nebo výchozích materiálech, nebo v gramech u uranu-233, uranu-235 nebo plutonia obsažených ve zvláštních štěpných materiálech. Čísla obsahující desetinné zlomky se zaokrouhlují na nejbližší vyšší nebo nižší celé číslo podle toho, zda je desetinný zlomek větší nebo menší než 0,5. Je-li desetinný zlomek roven 0,5, číslo se zaokrouhluje na nejbližší vyšší nebo nižší celé číslo podle toho, zda číslo ležící před desetinnou čárkou je sudé nebo liché.

Čtvrtletní zprávy se předloží agentuře do jednoho měsíce od konce každého čtvrtletí, během něhož se transakce uvedené v tomto nařízení uskutečnily.

Článek 4

Nařízení č. 17/66/Euratom se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 16. ledna 2006.

Za Komisi

José Manuel Barroso

předseda

[1] Úř. věst. 241, 28.12.1966, s. 4057/66. Nařízení ve znění nařízení (Euratom) č. 3137/74 (Úř. věst. L 333, 13.12.1974, s. 27).

[2] Viz příloha I.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následná změna

Nařízení Komise č. 17/66/Euratom (Úř. věst. 241, 28.12.1966, s. 4057/66)

Nařízení Komise (Euratom) č. 3137/74 (Úř. věst. L 333, 13.12.1974, s. 27).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení č. 17/66/Euratom | Toto nařízení |

Článek 1, uvozující věta | Článek 1, uvozující věta |

Článek 1, první odrážka | Článek 1, písmeno a) |

Článek 1, druhá odrážka | Článek 1, písmeno b) |

Článek 2 | Článek 2 |

Článek 3, první pododstavec | Článek 3, první pododstavec |

Článek 3, první pododstavec, poznámka pod čarou č. 3 | Článek 3, druhý pododstavec |

Článek 3, druhý pododstavec | Článek 3, třetí pododstavec |

— | Článek 4 |

Článek 4 | Článek 5 |

— | Příloha I |

— | Příloha II |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/