Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 - Ekodesign set-top-boxů

ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009 ,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES [1], a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

po konzultaci s konzultačním fórem o ekodesignu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle směrnice 2005/32/ES by Komise měla stanovit požadavky na ekodesign energetických spotřebičů, které mají významný objem prodejů, významný dopad na životní prostředí a významný potenciál ke zlepšení dopadu na životní prostředí bez nepřiměřeně vysokých nákladů.

(2) V čl. 16 odst. 2 první odrážce směrnice 2005/32/ES se stanoví, že postupem podle čl. 19 odst. 3 a v souladu s kritérii stanovenými v čl. 15 odst. 2 a po konzultaci s konzultačním fórem Komise ve vhodných případech zavede prováděcí opatření týkající se spotřební elektroniky.

(3) Komise provedla přípravnou studii, která analyzovala technické, environmentální a ekonomické aspekty jednoduchých set-top-boxů. Studie byla zpracována ve spolupráci se zúčastněnými a dotčenými stranami z EU i třetích zemí a její výsledky byly zveřejněny.

(4) Přípravná studie uvedla, že počet jednoduchých set-top-boxů uvedených na trh Společenství vzroste z 28 milionů v roce 2008 na 56 milionů v roce 2014 a roční spotřeba elektrické energie u jednoduchých set-top-boxů stoupne z 6 TWh v roce 2010 na 14 TWh v roce 2014, spotřebu elektrické energie u jednoduchých set-top-boxů je však možné výrazně snížit nákladově efektivním způsobem.

(5) Spotřebu elektrické energie u jednoduchých set-top-boxů lze snížit prováděním stávajících řešení nechráněného designu, jež navzdory tomu, že jsou nákladově efektivní, nejsou na trhu zavedena vyhovujícím způsobem, neboť koncoví uživatelé nejsou informováni o provozních nákladech jednoduchých set-top-boxů a výrobci nejsou motivováni tato řešení pro snížení spotřeby energie během používání do těchto přístrojů integrovat.

(6) Požadavky na ekodesign týkající se spotřeby energie u jednoduchých set-top-boxů by měly být stanoveny s ohledem na harmonizaci požadavků na ekodesign těchto přístrojů po celém Společenství, na přínos k fungování vnitřního trhu a na zlepšování vlivu těchto přístrojů na životní prostředí.

(7) Toto nařízení by mělo zlepšit pronikání technologií přinášejících lepší energetickou účinnost jednoduchých set-top-boxů na trh, čímž by dle odhadů došlo v roce 2014 k ročním úsporám energie ve výši 9 TWh oproti zachovanému současnému stavu.

(8) Požadavky na ekodesign by neměly mít negativní dopad na funkčnost výrobku ani negativní vliv na zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

(9) Postupný vstup požadavků na ekodesign v platnost by měl zajistit vhodný časový rámec pro konstrukční změnu výrobků ze strany výrobců. Časový rozvrh daných fází by měl být stanoven tak, aby bylo zabráněno negativním dopadům souvisejícím s funkčností zařízení na trhu, a při zajišťování včasného dosažení cílů politiky jsou zohledněny i dopady nákladů na výrobce, především na malé a střední podniky.

(10) Měření spotřeby energie by měla být prováděna s ohledem na všeobecně uznávaný současný stav, výrobci mohou použít harmonizované normy zavedené v souladu s článkem 9 směrnice 2005/32/ES.

(11) Požadavky stanovené tímto nařízením by měly mít přednost před požadavky stanovenými nařízením Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu [2].

(12) Podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2005/32/ES by mělo toto nařízení stanovit, že použitelnými postupy posuzování shody jsou interní kontrola designu stanovená v příloze IV směrnice 2005/32/ES a systém řízení stanovený v příloze V směrnice 2005/32/ES.

(13) Pro snazší kontrolu shody by mělo být po výrobcích požadováno, aby poskytli údaje v technické dokumentaci uvedené v přílohách IV a V směrnice 2005/32/ES, týkají-li se požadavků stanovených tímto prováděcím opatřením.

(14) Měly by být určeny referenční hodnoty v současnosti dostupných jednoduchých set-top-boxů s nízkou spotřebou energie. Dostupnost "režimu 0 wattů" u jednoduchých set-top-boxů by mohla ovlivnit chování spotřebitele a jeho rozhodnutí omezit zbytečné ztráty energie. Referenční hodnoty pomáhají zajistit širokou dostupnost informací a snadný přístup k nim, zejména v případě malých a středních podniků a velmi malých podniků, což dále usnadní integraci nejlepších technologií designu pro snížení energetické spotřeby jednoduchých set-top-boxů.

(15) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 19 odst. 1 směrnice 2005/32/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené směrnicí 2005/32/ES. Použijí se také definice následující:

1) "Jednoduchým set-top-boxem" se rozumí samostatný přístroj, jenž bez ohledu na využívaná rozhraní:

a) má primární funkci převodu volně dostupného digitálně vysílaného signálu ve standardním rozlišení (standard-definition – SD) nebo vysokém rozlišení (high-definition – HD) na analogově vysílaný signál použitelný pro analogový televizní přijímač nebo radiopřijímač;

b) nemá funkci "podmíněného přístupu" (Conditional Access – CA);

c) nenabízí funkci záznamu na vyměnitelná média ve standardním formátu knihoven.

Jednoduchý set-top-box může být vybaven následujícími doplňkovými funkcemi a/nebo konstrukčními částmi, jež netvoří minimální specifikaci jednoduchého set-top-boxu:

a) funkcemi časového posunu a záznamu využívajícími integrovaného pevného disku;

b) převodem přijímaného signálu vysílaného v HD na videovýstup v HD nebo SD;

c) druhým tunerem.

2) "Pohotovostním režimem (pohotovostními režimy)" se rozumí stav, v němž je zařízení připojeno k síťovému zdroji napájení, aby fungovalo určeným způsobem, je závislé na příkonu ze síťového zdroje napájení a poskytuje pouze následující funkce, jež mohou být spuštěny po neomezenou dobu:

a) funkci opětovné aktivace nebo funkci opětovné aktivace a pouze indikaci zapnuté funkce opětovné aktivace; a/nebo

b) zobrazování informací nebo indikaci stavu.

3) "Funkcí opětovné aktivace" se rozumí funkce umožňující aktivaci dalších režimů, včetně aktivního režimu, a to pomocí dálkového spínače, včetně dálkového ovládání, vnitřního čidla, časového spínače, do stavu zajišťujícího doplňkové funkce, včetně funkce hlavní.

4) "Zobrazováním informací nebo indikací stavu" se rozumí stálá funkce, která na displeji zobrazuje informace či indikuje stav zařízení, a to včetně hodin.

5) "Aktivním režimem (aktivními režimy)" se rozumí stav, v němž je zařízení připojeno k síťovému zdroji napájení a je aktivována alespoň jedna z hlavních funkcí zajišťujících určenou službu zařízení.

6) "Automatickým snížením výkonu" se rozumí funkce, jež po uplynutí určité doby od posledního zásahu uživatele a/nebo změny kanálu při provozu v aktivním režimu přepne jednoduchý set-top-box z aktivního na pohotovostní režim.

7) "Druhým tunerem" se rozumí součást jednoduchého set-top-boxu umožňující nezávislý záznam a sledování jiného programu současně.

8) "Podmíněným přístupem" (CA) se rozumí služba poskytovatelem řízeného vysílání, jež vyžaduje předplacení televizní služby.

Článek 3

Požadavky na ekodesign

Požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů jsou stanoveny v příloze I.

Článek 4

Vztah k nařízení (ES) č. 1275/2008

Požadavky stanovené tímto nařízením mají přednost před požadavky stanovenými nařízením (ES) č. 1275/2008.

Článek 5

Posuzování shody

Postupem posuzování shody uvedeným v čl. 8 odst. 2 směrnice 2005/32/ES je systém interní kontroly designu stanovený v příloze IV směrnice 2005/32/ES nebo systém řízení stanovený v příloze V směrnice 2005/32/ES.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Kontroly v rámci dohledu nad trhem se provádí v souladu s postupem ověřování stanoveným v příloze II.

Článek 7

Referenční hodnoty

Orientační referenční hodnoty nejlépe použitelných výrobků a technologií v současnosti dostupných na trhu jsou uvedeny v příloze III.

Článek 8

Revize

Komise nejpozději do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost provede přezkum s ohledem na technologický pokrok a výsledky tohoto přezkumu předloží konzultačnímu fóru.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 přílohy I se použije po uplynutí jednoho roku od data uvedeného v prvním pododstavci.

Bod 2 přílohy I se použije po uplynutí tří let od data uvedeného v prvním pododstavci.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 4. února 2009.

Za Komisi

Andris Piebalgs

člen Komise

[1] Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29.

[2] Úř. věst. L 339, 18.12.2008, s. 45.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Požadavky na ekodesign

1. Jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost nesmí jednoduché set-top-boxy uvedené na trh přesáhnout níže uvedené limity spotřeby energie; na jednoduché set-top-boxy s integrovaným pevným diskem a/nebo druhým tunerem se tento požadavek nevztahuje:

| Pohotovostní režim | Aktivní režim |

Jednoduchý set-top-box | 1,00 W | 5,00 W |

Přípustná odchylka pro funkci zobrazování/indikace v pohotovostním režimu | +1,00 W | — |

Přípustná odchylka pro dekódování signálů ve vysokém rozlišení | — | +3,00 W |

2. Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost nesmí jednoduché set-top-boxy uvedené na trh přesáhnout níže uvedené limity spotřeby energie:

| Pohotovostní režim | Aktivní režim |

Jednoduchý set-top-box | 0,50 W | 5,00 W |

Přípustná odchylka pro funkci zobrazování/indikace v pohotovostním režimu | +0,50 W | — |

Přípustná odchylka pro pevný disk | — | +6,00 W |

Přípustná odchylka pro druhý tuner | — | +1,00 W |

Přípustná odchylka pro dekódování signálů ve vysokém rozlišení | — | +1,00 W |

3. Dostupnost pohotovostního režimu

Jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost musí být jednoduché set-top-boxy vybaveny pohotovostním režimem.

4. Automatické snížení výkonu

Jeden rok po vstupu tohoto prováděcího opatření v platnost musí být jednoduché set-top-boxy vybaveny "automatickým snížením výkonu" či podobnou funkcí s těmito vlastnostmi:

- jednoduchý set-top-box se automaticky přepne z aktivního do pohotovostního režimu po méně než třech hodinách od posledního zásahu uživatele a/nebo změny kanálu při provozu v aktivním režimu, na což upozorní výstražným hlášením dvě minuty před přepnutím do pohotovostního režimu,

- funkce "automatického snížení výkonu" je nastavena jako implicitní.

5. Měření

Spotřeba energie uvedená v bodech 1 a 2 se zjistí spolehlivým, přesným a opakovatelným postupem měření, který zohledňuje všeobecně uznávaný současný stav.

Měření výkonu 0,50 W nebo vyššího se provádí s nejistotou rovnající se 2 % nebo nižší při úrovni spolehlivosti 95 %. Měření výkonu nižšího než 0,50 W se provádí s nejistotou rovnající se 0,01 W nebo nižší při úrovni spolehlivosti 95 %.

6. Informace poskytované ze strany výrobců pro účely posuzování shody

Pro účely posuzování shody podle článku 5 musí technická dokumentace obsahovat tyto prvky:

a) Pro pohotovostní a aktivní režim

- údaje o spotřebě energie ve wattech zaokrouhlené na dvě desetinná místa včetně údajů o spotřebě pro různé doplňkové funkce a/nebo konstrukční části,

- použitou metodu měření,

- dobu měření,

- popis způsobu výběru či naprogramování režimu spotřebiče,

- pořadí úkonů pro dosažení režimu, v němž zařízení mění režimy automaticky,

- jakékoli poznámky týkající se provozu zařízení.

b) Zkušební parametry pro měření

- okolní teplota,

- zkušební napětí ve voltech (V) a frekvence v hertzích (Hz),

- celkové harmonické zkreslení elektrizační soustavy,

- kolísání napájecího napětí během zkoušek,

- údaje a dokumentace týkající se přístrojového vybavení, nastavení a obvodů použitých pro elektrické zkoušení,

- vstupní signály v RF (pro digitální pozemní vysílání) či IF (pro satelitní vysílání),

- zkušební audio/videosignály, jak jsou charakterizovány v transportním toku MPEG-2,

- nastavení ovládacích prvků.

Příkon periferních zařízení pro příjem vysílání napájených set-top-boxem, jako je aktivní pozemní anténa, satelit LNB či kabelový či telefonní modem, nemusí být v technické dokumentaci uveden.

7. Informace poskytované ze strany výrobců pro účely informování spotřebitele

Výrobci zajistí, aby byl spotřebitelům jednoduchých set-top-boxů poskytnut údaj o spotřebě energie v pohotovostním a aktivním režimu ve wattech zaokrouhlený na jedno desetinné místo.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Postup ověřování

Při provádění kontrol v rámci dohledu nad trhem uvedených v čl. 3 odst. 2 směrnice 2005/32/ES orgány členských států použijí následující postup ověřování u příslušných použitelných požadavků stanovených v příloze I bodech 1, 2 a 4.

U spotřeby energie vyšší než 1,00 W:

Orgány členských států zkouší jedinou jednotku.

Model se považuje za vyhovující ustanovením přílohy I bodů 1 a 2 tohoto nařízení, jsou-li použitelná, pokud výsledky v aktivním, případně pohotovostním režimu nepřesahují mezní hodnoty o více než 10 %.

V opačném případě jsou zkoušeny další tři jednotky. Model se považuje za vyhovující tomuto nařízení, pokud průměr výsledků posledních tří zkoušek v aktivním, případně pohotovostním režimu nepřesahuje mezní hodnoty o více než 10 %.

U spotřeby energie rovné 1,00 W či nižší:

Orgány členských států zkouší jedinou jednotku.

Model se považuje za vyhovující ustanovením přílohy I bodů 1 a 2 tohoto nařízení, jsou-li použitelná, pokud výsledky v aktivním a/nebo případně pohotovostním režimu nepřesahují mezní hodnoty o více než 0,10 W.

V opačném případě jsou zkoušeny další tři jednotky. Model se považuje za vyhovující tomuto nařízení, pokud průměr výsledků posledních tří zkoušek v aktivním a/nebo případně pohotovostním režimu nepřesahuje mezní hodnoty o více než 0,10 W.

V opačném případě se model považuje za nevyhovující.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Referenční hodnoty

Pro účely přílohy I části 3 bodu 2 směrnice 2005/32/ES jsou určeny tyto orientační referenční hodnoty. Odkazují na nejlepší dostupnou technologii k datu přijetí tohoto nařízení:

Jednoduchý set-top-box bez doplňkových funkcí:

- aktivní režim: 4,00 W,

- pohotovostní režim s vyloučením funkce zobrazování/indikace: 0,25 W,

- vypnutý stav: 0 W.

Jednoduchý set-top-box s integrovaným pevným diskem:

- aktivní režim: 10,00 W,

- pohotovostní režim s vyloučením funkce zobrazování/indikace: 0,25 W,

- vypnutý stav: 0 W.

Výše uvedené referenční hodnoty jsou stanoveny na základě jednoduchého set-top-boxu se základní konfigurací, funkcí "automatického snížení výkonu" a hardwarovým vypínačem (hard-off switch).

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/