Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010

ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost Text s významem pro EHP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010

ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují velmi vysokým potenciálem, co se úspor energie týče, a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu.

(2) Ustanovení pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost byla zavedena směrnicí Komise 94/2/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací [2].

(3) Na elektřinu spotřebovanou chladicími spotřebiči pro domácnost připadá významný podíl celkové poptávky domácností po elektřině v Unii. Existuje značný prostor pro další snižování spotřeby energie u chladicích spotřebičů pro domácnost nad rámec zvýšení energetické účinnosti, kterého již bylo dosaženo.

(4) Směrnice Komise 94/2/ES by měla být zrušena a tímto nařízením by měla být přijata nová ustanovení, aby bylo zajištěno, že energetický štítek bude pro dodavatele vytvářet dynamické pobídky, aby dále zvyšovali energetickou účinnost chladicích spotřebičů pro domácnost a urychlili transformaci trhu směrem k energeticky účinným technologiím.

(5) Kombinovaný účinek ustanovení tohoto nařízení a nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost [3], by mohl vést ve srovnání se situací bez přijetí zvláštních opatření do roku 2020 k ročním úsporám elektrické energie ve výši 6 TWh [4].

(6) Příležitost k dosažení úspor elektrické energie skýtají také výrobky na rozvíjejících se trzích chladicích spotřebičů absorpčního typu a spotřebičů pro uchovávání vína. Tyto spotřebiče by proto měly být zařazeny do oblasti působnosti toto nařízení.

(7) Chladicí spotřebiče absorpčního typu jsou bezhlučné, ale spotřebovávají podstatně více energie než spotřebiče kompresorového typu. V zájmu toho, aby koneční uživatelé mohli činit informovaná rozhodnutí, by měly být na štítku uváděny hodnoty hluku šířeného vzduchem.

(8) Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány uvedenými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti [5], jsou-li k dispozici.

(9) Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků chladicích spotřebičů pro domácnost.

(10) Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci a informační listy chladicích spotřebičů pro domácnost.

(11) Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje chladicích spotřebičů pro domácnost na dálku, v reklamách a propagačních materiálech technického charakteru.

(12) Je vhodné stanovit přezkum ustanovení tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok.

(13) V zájmu usnadnění přechodu od směrnice 94/2/ES k tomuto nařízení by měly být chladicí spotřebiče pro domácnost označené energetickými štítky v souladu s tímto nařízením považovány za chladicí spotřebiče pro domácnost, které jsou v souladu se směrnicí 94/2/ES.

(14) Směrnice 94/2/ES by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví požadavky na energetické štítky a poskytování doplňujících informací o výrobku u elektrických chladicích spotřebičů pro domácnost napájených ze sítě s užitným objemem od 10 do 1500 litrů.

2. Toto nařízení se vztahuje na elektrické chladicí spotřebiče pro domácnost napájené ze sítě, včetně těch, které se prodávají pro použití mimo domácnost nebo pro chlazení jiných produktů než potravin, a včetně vestavných spotřebičů.

Vztahuje se rovněž na elektrické chladicí spotřebiče pro domácnost napájené ze sítě, které mohou být napájeny z baterií.

3. Toto nařízení se nevztahuje na:

a) chladicí spotřebiče, které primárně využívají jiné zdroje energie než elektřinu, například paliva jako zkapalněný ropný plyn (LPG), petrolej a bionaftu;

b) chladicí spotřebiče napájené z baterií, které mohou být připojeny k síti pomocí samostatně zakoupeného měniče střídavého proudu na stejnosměrný;

c) chladicí spotřebiče vyrobené jednorázově na zakázku, které nejsou rovnocenné jiným modelům chladicích spotřebičů;

d) chladicí spotřebiče pro použití v terciárním sektoru, u nichž je vyjmutí chlazených potravin zjišťováno elektronickým čidlem a tato informace může být pomocí síťového připojení automaticky přenesena do vzdáleného řídícího systému pro účely účetní evidence;

e) spotřebiče, jejichž hlavní funkcí není uchovávání potravin prostřednictvím chlazení, například samostatné výrobníky ledu nebo výdejníky chlazených nápojů.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se vedle definic uvedených v článku 2 směrnice 2010/30/EU použijí tyto definice:

1) "potravinami" se rozumí potraviny, složky potravin, nápoje včetně vína a další produkty určené primárně ke spotřebě, které je třeba uchovávat chlazené za stanovených teplot;

2) "chladicím spotřebičem pro domácnost" se rozumí izolovaná skříň s jedním nebo několika vnitřními prostory určená k chlazení nebo mražení potravin nebo k uchovávání chlazených nebo mražených potravin pro neprofesionální účely, kde se chlazení dosahuje prostřednictvím jednoho nebo několika procesů spotřebovávajících energii, včetně spotřebičů prodávaných jako stavebnice k sestavení konečným uživatelem;

3) "vestavným spotřebičem" se rozumí nepřenosný chladicí spotřebič určený k montáži do skříně, připraveného výklenku ve zdi nebo na podobné místo, který vyžaduje nábytkovou úpravu;

4) "chladničkou" se rozumí chladicí spotřebič určený ke konzervaci potravin s alespoň jedním prostorem vhodným k uchovávání čerstvých potravin či nápojů, včetně vína;

5) "chladicím spotřebičem kompresorového typu" se rozumí chladicí spotřebič, v němž chlazení probíhá prostřednictvím kompresoru poháněného motorem;

6) "chladicím spotřebičem absorpčního typu" se rozumí chladicí spotřebič, v němž chlazení probíhá prostřednictvím absorpčního procesu s využitím tepla jako zdroje energie;

7) "chladničkou/mrazničkou" se rozumí chladicí spotřebič s alespoň jedním prostorem pro čerstvé potraviny a alespoň jedním prostorem vhodným ke zmrazování čerstvých potravin a uchovávání mražených potravin za podmínek uchovávání označovaných třemi hvězdičkami (prostor pro mražení potravin);

8) "konzervátorem mražených potravin" se rozumí chladicí spotřebič s jedním nebo několika prostory vhodnými k uchovávání mražených potravin;

9) "mrazničkou na potraviny" se rozumí chladicí spotřebič s jedním nebo několika prostory vhodnými k mražení potravin s teplotami od teploty okolí do –18 °C, který je vhodný také k uchovávání mražených potravin za podmínek uchovávání označovaných třemi hvězdičkami; mraznička na potraviny může uvnitř svého prostoru nebo skříně obsahovat také oddíly nebo prostory označené dvěma hvězdičkami;

10) "spotřebičem pro uchovávání vína" se rozumí chladicí spotřebič, který obsahuje pouze jeden nebo několik prostorů pro víno;

11) "víceúčelovým spotřebičem" se rozumí chladicí spotřebič, který obsahuje pouze jeden nebo několik víceúčelových prostorů;

12) "rovnocenným chladicím spotřebičem pro domácnost" se rozumí model chladicího spotřebiče uvedený na trh se stejným hrubým a užitným objemem, stejnými technickými, účinnostními a výkonnostními vlastnostmi a stejnými typy prostorů jako jiný model chladicího spotřebiče pro domácnost uvedený na trh stejným výrobcem pod jiným obchodním kódovým číslem;

13) "konečným uživatelem" se rozumí spotřebitel, který chladicí spotřebič pro domácnost kupuje nebo se o něm předpokládá, že jej koupí;

14) "místem prodeje" se rozumí místo, kde jsou chladicí spotřebiče pro domácnost vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky.

Použijí se rovněž definice uvedené v příloze I.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

Dodavatelé zajistí, aby:

a) každý chladicí spotřebič pro domácnost byl dodán s tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v příloze II;

b) byl zpřístupněn informační list výrobku stanovený v příloze III;

c) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze IV.

d) každá reklama na konkrétní model chladicího spotřebitele pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

e) každý propagační materiál technického charakteru u chladicích spotřebičů pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, poskytoval nezbytné informace týkající se spotřeby energie nebo uváděl odkaz na třídu energetické účinnosti daného modelu.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a) každý chladicí spotřebič pro domácnost byl v místě prodeje zřetelně viditelným způsobem označen energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 písm. a), umístěným na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče;

b) chladicí spotřebiče pro domácnost nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou V;

c) každá reklama na konkrétní model chladicího spotřebiče pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

d) každý propagační materiál technického charakteru týkající se určitého modelu chladicího spotřebiče pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 5

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty podle článku 3, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měřicích postupů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření, jak je stanoveno v příloze VI.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti, roční spotřeby energie, objemu prostorů pro čerstvé potraviny a pro mražené potraviny, mrazicího výkonu a úrovně emisí hluku šířeného vzduchem postupem stanoveným v příloze VII.

Článek 7

Revize

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději do čtyř let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. V rámci tohoto přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky při ověřování uvedené v příloze VII a možnosti odstranění nebo snížení hodnot korekčních faktorů stanovených v příloze VIII.

Článek 8

Zrušení

Směrnice 94/2/ES se ke dni 30. listopadu 2011 zrušuje.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1. Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se nepoužijí na tištěné reklamy a tištěné propagační materiály technického charakteru vydané před dnem 30. března 2012.

2. Chladicí spotřebiče pro domácnost uvedené na trh před dnem 30. listopadu 2011 musí vyhovovat ustanovením směrnice 94/2/ES.

3. Chladicí spotřebiče pro domácnost, které jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a které jsou uvedeny na trh nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky před dnem 30. listopadu 2011, se považují za spotřebiče, které splňují požadavky směrnice 94/2/ES.

Článek 10

Vstup v platnost a použití

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

2. Použije se ode dne 30. listopadu 2011. Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se však použijí ode dne 30. března 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 28. září 2010.

Za Komisi

José Manuel Barroso

předseda

[1] Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

[2] Úř. věst. L 45, 17.2.1994, s. 1.

[3] Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 53.

[4] Měřeno podle normy CENELENEC EN 153, únor 2006/EN ISO 15502, říjen 2005.

[5] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Definice použitelné pro účely příloh II až IX

Pro účely příloh II až IX se použijí tyto definice:

a) "beznámrazovým systémem" se rozumí automaticky fungující systém bránící trvalému utváření námrazy, v jehož rámci je chlazení zajišťováno nucenou cirkulací vzduchu, výparník nebo výparníky jsou odmrazovány automatickým odmrazovacím systémem a voda z odmrazování se automaticky odstraňuje;

b) "beznámrazovým prostorem" se rozumí jakýkoli prostor odmrazovaný beznámrazovým systémem;

c) "chladničkou s prostorem s mírnou teplotou" se rozumí chladicí spotřebič, který obsahuje alespoň jeden prostor pro čerstvé potraviny a jeden prostor s mírnou teplotou, ale neobsahuje prostor pro mražené potraviny, zchlazovací prostor ani prostor pro výrobu ledu;

d) "chladničkou s mírně chlazeným prostorem" se rozumí chladicí spotřebič, který má pouze jedno nebo více oddělení s mírným chlazením;

e) "chladničkou/zchlazovačem" se rozumí chladicí spotřebič, který obsahuje alespoň prostor pro čerstvé potraviny a zchlazovací prostor, ale neobsahuje prostory pro mražené potraviny;

f) "prostory" se rozumí kterýkoli z prostorů uvedených v písmenech g) až n);

g) "prostorem pro čerstvé potraviny" se rozumí prostor určený k uchovávání nezmražených potravin, který může být dále rozdělen na menší prostory;

h) "prostorem s mírnou teplotou" se rozumí prostor určený k uchovávání konkrétních potravin nebo nápojů za teploty vyšší než teplota prostoru pro čerstvé potraviny;

i) "zchlazovacím prostorem" se rozumí prostor určený konkrétně k uchovávání potravin rychle podléhajících zkáze;

j) "prostorem pro výrobu ledu" se rozumí prostor s nízkou teplotou určený konkrétně pro přípravu a uchovávání ledu;

k) "prostorem pro mražené potraviny" se rozumí prostor s nízkou teplotou určený konkrétně k uchovávání mražených potravin, který se podle teploty klasifikuje takto:

i) "prostor označený jednou hvězdičkou" : prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje –6 °C,

ii) "prostor označený dvěma hvězdičkami" : prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje –12 °C,

iii) "prostor označený třemi hvězdičkami" : prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje –18 °C,

iv) "prostor pro mražení potravin" (nebo "prostor označený čtyřmi hvězdičkami") : prostor vhodný ke zmrazení alespoň 4,5 kg potravin na 100 l užitného objemu a v každém případě alespoň 2 kg potravin z teploty okolí na teplotu –18 °C za 24 hodin, který je rovněž vhodný k uchovávání mražených potravin za podmínek uchovávání označovaných třemi hvězdičkami a může v rámci vnitřního prostoru obsahovat oddíly označené dvěma hvězdičkami,

v) "prostor bez označení hvězdičkou" : prostor pro mražené potraviny s teplotou < 0 °C, který lze využívat také pro přípravu a uchovávání ledu, který však není určen k uchovávání potravin rychle podléhajících zkáze;

l) "prostorem pro víno" se rozumí prostor určený výhradně buď ke krátkodobému uchovávání vína pro dosažení ideální teploty pro konzumaci, nebo k dlouhodobému uchovávání vína za účelem zrání, který má tyto vlastnosti:

i) trvalá skladovací teplota, nastavená předem nebo nastavovaná ručně podle pokynů výrobce, v rozmezí od +5 °C do +20 °C,

ii) skladovací teplota/teploty s proměnlivostí v čase nižší než 0,5 K při každé deklarované teplotě okolí podle klimatické třídy chladicích spotřebičů pro domácnost,

iii) aktivní nebo pasivní ovládání vnitřní vlhkosti v rozmezí od 50 % do 80 %,

iv) je konstruován tak, aby se omezil přenos vibrací do prostoru, ať z kompresoru chladicího zařízení nebo z jakéhokoli vnějšího zdroje;

m) "víceúčelovým prostorem" se rozumí prostor určený k používání při dvou nebo více teplotách odpovídajících jednotlivým typům prostorů, který může konečný uživatel podle pokynů výrobce nastavit tak, aby trvale udržoval rozmezí pracovní teploty pro daný typ prostoru; jestliže však lze teploty v prostoru změnit na jiné rozmezí pracovní teploty pouze na omezenou dobu pomocí určité funkce (například funkce rychlé zmrazení), prostor se nepovažuje za "víceúčelový prostor" ve smyslu tohoto nařízení;

n) "jiným prostorem" se rozumí prostor jiný než prostor pro víno, který je určen k uchovávání konkrétních potravin za teploty vyšší než +14 °C;

o) "oddílem označeným dvěma hvězdičkami" se rozumí část mrazničky na potraviny, prostoru pro mražení potravin, prostoru označeného třemi hvězdičkami nebo konzervátoru mražených potravin označeného třemi hvězdičkami, která nemá vlastní přístupová dvířka nebo poklop a v níž teplota nepřesahuje –12 °C;

p) "mrazicím pultem" se rozumí mraznička na potraviny, jejíž prostor nebo prostory jsou přístupné z horní strany spotřebiče nebo která má jak prostory typu s horním otevíráním, tak prostory skříňového typu, avšak hrubý objem prostoru/prostorů typu s horním otevíráním přesahuje 75 % celkového hrubého objemu spotřebiče;

q) "typem s horním otevíráním" nebo "pultovým typem" se rozumí chladicí spotřebič, jehož prostor nebo prostory jsou přístupné z jeho horní strany;

r) "skříňovým typem" se rozumí chladicí spotřebič, jehož prostor nebo prostory jsou přístupné z jeho přední strany;

s) "rychlým zmrazením" se rozumí vratná funkce, kterou podle pokynů výrobce aktivuje konečný uživatel a která snižuje skladovací teplotu v mrazničce nebo v mrazicím prostoru kvůli rychlejšímu zmrazení nezmražených potravin;

t) "identifikační značkou modelu" se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model chladicího spotřebiče od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Energetický štítek

1. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO CHLADICÍ SPOTŘEBIČE PRO DOMÁCNOST TŘÍD ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A+++ AŽ C

+++++ TIFF +++++

1) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele;

III. třída energetické účinnosti určená v souladu s přílohou IX; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti chladicího spotřebiče pro domácnost je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV. roční spotřeba energie (AEC) v kWh za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená podle přílohy VIII bodu 3 podbodu 2;

V. celkový užitný objem všech prostorů bez označení hvězdičkou (tj. pracovní teplota > –6 °C), zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VI. celkový užitný objem všech prostorů pro mražené potraviny označených hvězdičkou (tj. pracovní teplota ≤ –6 °C), zaokrouhlený na nejbližší celé číslo, a označení hvězdičkami prostoru s nejvyšším podílem na tomto celkovém užitném objemu; jestliže chladicí spotřebič pro domácnost nemá prostor/prostory pro mražené potraviny, uvede dodavatel "- L" namísto hodnoty a prostor pro označení hvězdičkou ponechá prázdný;

VII. úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

V případě spotřebičů pro uchovávání vína se však body V a VI nahradí jmenovitou kapacitou uváděnou v počtu standardních lahví o obsahu 0,75 l, které lze ve spotřebiči umístit podle pokynů výrobce.

2) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 3 podbodem 1 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena "ekoznačka Evropské unie" podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 [1], může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

2. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO CHLADICÍ SPOTŘEBIČE PRO DOMÁCNOST TŘÍD ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI D AŽ G

+++++ TIFF +++++

1) Na tomto energetickém štítku se uvedou informace vyjmenované v bodě 1 podbodě 1.

2) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 3 podbodem 2 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena "ekoznačka Evropské unie" podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

3. PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

1) U chladicích spotřebičů pro domácnost tříd energetické účinnosti A+++ až C, s výjimkou spotřebičů pro uchovávání vína, musí provedení energetického štítku odpovídat tomuto vyobrazení:

+++++ TIFF +++++

Přičemž:

a) Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b) Pozadí štítku je bílé.

c) Barevné provedení CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

+++++ TIFF +++++

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 5 bodů – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

+++++ TIFF +++++

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

+++++ TIFF +++++

Energetický štítek: barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

+++++ TIFF +++++

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % – délka: 92,5 mm.

+++++ TIFF +++++

Stupnice A–G:

- Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00,

druhá třída: 70-00-X-00,

třetí třída: 30-00-X-00,

čtvrtá třída: 00-00-X-00,

pátá třída: 00-30-X-00,

šestá třída: 00-70-X-00,

poslední třída: 00-X-X-00.

- Text: Calibri bold 19 bodů, verzálky, bílá; symboly "+": Calibri bold 13 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

+++++ TIFF +++++

Třída energetické účinnosti:

- Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá.

- Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky, bílá; symboly "+": Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

+++++ TIFF +++++

Energie:

- Text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, černá.

+++++ TIFF +++++

Roční spotřeba energie:

- Ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 45 bodů, 100 % černá.

- Druhý řádek: Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Užitné objemy všech prostorů bez označení hvězdičkou:

- Ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 25 bodů, 100 % černá. Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Emise hluku šířeného vzduchem:

- Ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 25 bodů, 100 % černá.

Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Užitné objemy všech prostorů pro mražené potraviny označených hvězdičkou:

- Ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 25 bodů, 100 % černá.

Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Název nebo ochranná známka dodavatele

+++++ TIFF +++++

Identifikační značka modelu dodavatele

+++++ TIFF +++++

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 90 × 15 mm.

+++++ TIFF +++++

Číslo nařízení:

text: Calibri bold 11 bodů.

2) U chladicích spotřebičů pro domácnost tříd energetické účinnosti D až G, s výjimkou spotřebičů pro uchovávání vína, musí provedení energetického štítku odpovídat tomuto vyobrazení:

+++++ TIFF +++++

Přičemž:

Provedení štítku je ve shodě s bodem 3 podbodem 1 této přílohy, s výjimkou čísla 8, kde platí toto:

+++++ TIFF +++++

Roční spotřeba energie:

- Ohraničení: 3 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 32 bodů, 100 % černá.

- Druhý řádek: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

3) U spotřebičů pro uchovávání vína musí provedení energetického štítku odpovídat tomuto vyobrazení:

+++++ TIFF +++++

Přičemž:

a) Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

b) Pozadí štítku je bílé.

c) Barevné provedení CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

+++++ TIFF +++++

Tloušťka čáry ohraničení štítku EU: 5 bodů – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

+++++ TIFF +++++

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

+++++ TIFF +++++

Energetický štítek: barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

+++++ TIFF +++++

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % – délka: 92,5 mm.

+++++ TIFF +++++

Stupnice A–G:

- Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00,

druhá třída: 70-00-X-00,

třetí třída: 30-00-X-00,

čtvrtá třída: 00-00-X-00,

pátá třída: 00-30-X-00,

šestá třída: 00-70-X-00,

poslední třída/třídy: 00-X-X-00.

- Text: Calibri bold 19 bodů, verzálky, bílá; symboly "+": Calibri bold 13 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

+++++ TIFF +++++

Třída energetické účinnosti:

- Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá.

- Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky, bílá; symboly "+": Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

+++++ TIFF +++++

Energie:

- Text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, černá.

+++++ TIFF +++++

Roční spotřeba energie:

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 30 bodů, 100 % černá.

- Druhý řádek: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Jmenovitá kapacita uváděná v počtu standardních lahví vína:

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 28 bodů, 100 % černá.

Calibri regular 15 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Emise hluku šířeného vzduchem:

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 25 bodů, 100 % černá.

Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Název nebo ochranná známka dodavatele

+++++ TIFF +++++

Identifikační značka modelu dodavatele

+++++ TIFF +++++

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 90 × 15 mm.

+++++ TIFF +++++

Číslo nařízení:

Text: Calibri bold 11 bodů.

[1] Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Informační list

1. Informace v informačním listu musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a) název nebo ochranná známka dodavatele;

b) identifikační značka modelu dodavatele podle definice v příloze I písm. t);

c) kategorie modelu chladicího spotřebiče pro domácnost podle přílohy VIII bodu 1;

d) třída energetické účinnosti modelu podle přílohy IX;

e) v případě, že byla modelu spotřebiče udělena "ekoznačka Evropské unie" podle nařízení (ES) č. 66/2010, lze tuto informaci uvést;

f) roční spotřeba energie (AEC) v kWh za rok, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VIII bodem 3 podbodem 2. Popíše se takto: "Spotřeba energie "XYZ" kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.";

g) užitný objem každého prostoru a případně příslušné označení hvězdičkami podle přílohy II bodu l podbodu 1 bodu VI;

h) uvede se určená teplota "jiných prostorů" ve smyslu přílohy I písm. n). U prostorů pro víno ve spotřebičích pro uchovávání vína se uvede nejnižší trvale udržitelná skladovací teplota, která je v prostoru buď přednastavená, nebo ji může nastavit konečný uživatel podle pokynů výrobce;

i) u příslušného prostoru nebo prostorů, které jsou v souladu s definicí v příloze I písm. b) výraz "beznámrazový";

j) "doba skladování při vypnutí "X" h", definovaná jako "doba náběhu teploty";

k) "mrazicí výkon" v kg/24 h;

l) "klimatická třída", jak je definována v bodě 1 tabulce 3 v příloze VIII, vyjádřená takto: "Klimatická třída: W [klimatická třída]. Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od "X" [nejnižší teplota] °C do "X" [nejvyšší teplota] °C.";

m) emise hluku šířeného vzduchem vyjádřené v dB(A) re1 pW, zaokrouhlené na nejbližší celé číslo;

n) je-li daný model určen k montáži jako vestavný spotřebič, informace o této skutečnosti;

o) u spotřebičů pro uchovávání vína se uvede tato informace: "Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína." Tento bod se nepoužije v případě chladicích spotřebičů pro domácnost, které nejsou navrženy konkrétně pro uchovávání vína, i když k tomuto účelu mohou sloužit, ani v případě chladicích spotřebičů pro domácnost, které obsahují prostor pro víno v kombinaci s prostorem kteréhokoli jiného typu.

2. Jeden informační list se může týkat několika modelů chladicích spotřebičů dodávaných stejným dodavatelem.

3. Informace obsažené na informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V tomto případě se uvedou také ty z informací vyjmenovaných v bodě 1, které na štítku nejsou uvedeny.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Technická dokumentace

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 3 písm. c) obsahuje:

a) název a adresu dodavatele;

b) obecný popis modelu chladicího spotřebiče, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c) v příslušných případech odkazy na použité harmonizované normy;

d) v příslušných případech další použité technické normy a specifikace;

e) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f) technické parametry pro měření, stanovené podle přílohy VIII:

i) celkové rozměry,

ii) celkový prostor potřebný pro použití,

iii) celkový hrubý objem/objemy,

iv) užitný objem/objemy a celkový užitný objem/objemy,

v) označení hvězdičkou pro prostor/prostory pro mražené potraviny,

vi) typ odmrazování,

vii) skladovací teplota,

viii) spotřeba energie,

ix) doba náběhu teploty,

x) mrazicí výkon,

xi) příkon,

xii) vlhkost v prostoru pro víno,

xiii) emise hluku šířeného vzduchem;

g) výsledky výpočtů provedených podle přílohy VIII.

2. Jestliže byly informace obsažené v technické dokumentaci určitého modelu chladicího spotřebiče pro domácnost získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací z údajů o jiných rovnocenných chladicích spotřebičích nebo oběma způsoby, musí dokumentace obsahovat podrobné údaje o těchto výpočtech nebo extrapolacích nebo o obou způsobech získání informací a o zkouškách, které dodavatelé provedli k ověření přesnosti výpočtů. Informace musí obsahovat také seznam všech dalších rovnocenných modelů chladicích spotřebičů pro domácnost, u nichž byly informace získány na stejném základě.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek

1. Informace uvedené v čl. 4 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a) třída energetické účinnosti modelu podle přílohy IX;

b) roční spotřeba energie v kWh za rok, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VIII bodem 3 podbodem 2;

c) užitný objem každého prostoru a případně příslušné označení hvězdičkami podle přílohy II bodu l podbodu 1 bodu VI;

d) "klimatická třída" podle bodu 1 tabulky 3 v příloze VIII bodě 1;

e) emise hluku šířeného vzduchem vyjádřené v dB(A) re1 pW, zaokrouhlené na nejbližší celé číslo;

f) je-li daný model určen k montáži jako vestavný spotřebič, informace o této skutečnosti;

g) u spotřebičů pro uchovávání vína se uvede tato informace: "Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína." Tento bod se nepoužije v případě chladicích spotřebičů pro domácnost, které nejsou navrženy konkrétně pro uchovávání vína, i když k tomuto účelu mohou sloužit, ani v případě chladicích spotřebičů pro domácnost, které obsahují prostor pro víno v kombinaci s prostorem kteréhokoli jiného typu.

2. Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v příloze III.

3. Všechny informace uvedené v této příloze musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

Měření

1. Pro účely shody a ověření shody s požadavky tohoto nařízení se provádějí měření pomocí spolehlivého, přesného a reprodukovatelného měřicího postupu, který zohledňuje všeobecně uznávané moderní metody měření, včetně metod uvedených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

2. OBECNÉ ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY

Použijí se tyto obecné zkušební podmínky:

1) jestliže je spotřebič vybaven antikondenzačními ohřívači, které může konečný uživatel zapínat a vypínat, zapnou se, a pokud jsou nastavitelné, nastaví se na maximální ohřev;

2) jestliže je spotřebič vybaven zařízeními ve dveřích (jako jsou výdejníky ledu nebo chlazené vody či nápojů), která může konečný uživatel zapínat a vypínat, během měření spotřeby energie jsou zapnuta, ale nepoužívají se;

3) u víceúčelových spotřebičů a prostorů se spotřeba energie měří při skladovací teplotě, která odpovídá nominální teplotě nejchladnějšího typu prostoru deklarované pro trvalé běžné používání podle pokynů výrobce;

4) spotřeba energie chladicího spotřebiče pro domácnost se určuje při nejchladnější konfiguraci podle pokynů výrobce pro trvalé běžné používání každého "jiného prostoru" podle definice v tabulce 5 přílohy VIII.

3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Stanovují se tyto parametry:

a) "celkové rozměry", které se měří s přesností na celé milimetry;

b) "celkový prostor potřebný pro použití", který se měří s přesností na celé milimetry;

c) "celkový hrubý objem/objemy", který se měří s přesností na celé decimetry krychlové nebo litry;

d) "užitný objem/objemy a celkový užitný objem/objemy", které se měří s přesností na celé decimetry krychlové nebo litry;

e) "typ odmrazování";

f) "skladovací teplota";

g) "spotřeba energie", která se vyjadřuje v kilowatthodinách za 24 hodin (kWh/24h) s přesností na tři desetinná místa;

h) "doba náběhu teploty",

i) "mrazicí výkon";

j) "vlhkost v prostoru pro víno", která se vyjadřuje jako procentní podíl zaokrouhlený na nejbližší celé číslo, a

k) "emise hluku šířeného vzduchem".

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely kontroly plnění požadavků stanovených v článcích 3 a 4 orgány členských států podrobí zkoušce jeden chladicí spotřebič pro domácnost. Jestliže naměřené parametry neodpovídají hodnotám, které uvádí dodavatel, v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1, měření se provede u dalších tří chladicích spotřebičů pro domácnost. Aritmetický průměr hodnot naměřených u těchto tří chladicích spotřebičů pro domácnost musí splňovat požadavky v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1.

V opačném případě se model a všechny ostatní rovnocenné modely chladicích spotřebičů pro domácnost považují za nevyhovující.

Spolu s postupem uvedeným v příloze VI použijí orgány členského státu spolehlivé, přesné a reprodukovatelné měřicí postupy, které zohledňují všeobecně uznávané moderní metody, včetně metod uvedených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Tabulka 1

Měřený parametr | Přípustné odchylky při ověřování |

Jmenovitý hrubý objem | Naměřená hodnota nesmí být nižší než jmenovitá hodnota [1] o více než 3 % nebo 1 l, podle toho, která hodnota je vyšší. |

Jmenovitý užitný objem | Naměřená hodnota nesmí být nižší než jmenovitá hodnota o více než 3 % nebo 1 l, podle toho, která hodnota je vyšší. Pokud jsou objemy prostoru s mírnou teplotou a prostoru pro čerstvé potraviny vzájemně nastavitelné uživatelem, uvedená nejistota měření se použije v případě, že je prostor s mírnou teplotou nastaven na minimální objem. |

Mrazicí výkon | Naměřená hodnota nesmí být nižší než jmenovitá hodnota o více než 10 %. |

Spotřeba energie | Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota (E24h) o více než 10 %. |

Spotřebiče pro uchovávání vína | Naměřená hodnota relativní vlhkosti nesmí překročit nominální rozsah o více než 10 %. |

Emise hluku šířeného vzduchem | Naměřená hodnota musí odpovídat jmenovité hodnotě. |

[*] "Jmenovitou hodnotou" se rozumí hodnota deklarovaná výrobcem.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

Klasifikace chladicích spotřebičů pro domácnost, způsob výpočtu ekvivalentního objemu a třídy energetické účinnosti

1. KLASIFIKACE CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST

Chladicí spotřebiče pro domácnost se dělí do kategorií uvedených v tabulce 1.

Jednotlivé kategorie jsou definovány podle specifických kombinací prostorů uvedených v tabulce 2 a nezávisejí na počtu dveří či zásuvek.

Tabulka 1

Kategorie chladicích spotřebičů pro domácnost

Kategorie | Označení |

1 | Chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny |

2 | Chladnička s prostorem s mírnou teplotou, chladnička s mírnou teplotou a spotřebič pro uchovávání vína |

3 | Chladnička/zchlazovač a chladnička s prostorem bez označení hvězdičkou |

4 | Chladnička s prostorem označeným jednou hvězdičkou |

5 | Chladnička s prostorem označeným dvěma hvězdičkami |

6 | Chladnička s prostorem označeným třemi hvězdičkami |

7 | Chladnička/mraznička |

8 | Skříňová mraznička |

9 | Mrazicí pult |

10 | Víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče |

Chladicí spotřebiče pro domácnost, které kvůli teplotě prostorů nelze zařadit do kategorií 1 až 9, se zařazují do kategorie 10.

Tabulka 2

Klasifikace chladicích spotřebičů pro domácnost a příslušné kombinace prostorů

Poznámky:

A = prostor je ve spotřebiči obsažen, N = prostor není obsažen, V = prostor může být obsažen volitelně.

[1]

Jmenovitá teplota (pro EEI) (°C) | Určená teplota | +12 | +12 | +5 | 0 | 0 | –6 | –12 | –18 | –18 | Kategorie (číslo) |

Typy prostorů | Jiný | Pro víno | S mírnou teplotou | Pro čerstvé potraviny | Zchlazovací | Bez hvězdiček / Pro výrobu ledu | 1 hvězdička | 2 hvězdičky | 3 hvězdičky | 4 hvězdičky |

Kategorie spotřebiče | Kombinace prostorů |

Chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny | N | N | N | A | N | N | N | N | N | N | 1 |

CHLADNIČKA S PROSTOREM S MÍRNOU TEPLOTOU, CHLADNIČKA S MÍRNOU TEPLOTOU a SPOTŘEBIČ PRO UCHOVÁVÁNÍ VÍNA | V | V | V | A | N | N | N | N | N | N | 2 |

V | V | A | N | N | N | N | N | N | N |

N | A | N | N | N | N | N | N | N | N |

CHLADNIČKA/ZCHLAZOVAČ a CHLADNIČKA S PROSTOREM BEZ OZNAČENÍ HVĚZDIČKOU | V | V | V | A | A | V | N | N | N | N | 3 |

V | V | V | A | V | A | N | N | N | N |

CHLADNIČKA S PROSTOREM OZNAČENÝM JEDNOU HVĚZDIČKOU | V | V | V | A | V | V | A | N | N | N | 4 |

CHLADNIČKA S PROSTOREM OZNAČENÝM DVĚMA HVĚZDIČKAMI | V | V | V | A | V | V | V | A | N | N | 5 |

CHLADNIČKA S PROSTOREM OZNAČENÝM TŘEMI HVĚZDIČKAMI | V | V | V | A | V | V | V | V | A | N | 6 |

CHLADNIČKA/MRAZNIČKA | V | V | V | A | V | V | V | V | V | A | 7 |

SKŘÍŇOVÁ MRAZNIČKA | N | N | N | N | N | N | N | V | (A) [1] | A | 8 |

MRAZICÍ PULT | N | N | N | N | N | N | N | V | N | A | 9 |

VÍCEÚČELOVÉ A JINÉ SPOTŘEBIČE | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 |

Chladicí spotřebiče pro domácnost se zařazují do jedné nebo několika klimatických tříd uvedených v tabulce 3.

Tabulka 3

Klimatické třídy

Třída | Značka | Průměrná teplota okolí v °C |

Rozšířené mírné pásmo | SN | +10 až +32 |

Mírné pásmo | N | +16 až +32 |

Subtropické pásmo | ST | +16 až +38 |

Tropické pásmo | T | +16 až +43 |

Chladicí spotřebič musí být schopen udržovat požadované skladovací teploty v různých prostorech, a to současně a v rozmezí povolených odchylek (během odmrazovacího cyklu), jak je uvedeno v tabulce 4, pro různé typy chladicích spotřebičů pro domácnost a příslušné klimatické třídy.

Víceúčelové spotřebiče a prostory musí být schopny udržovat požadované skladovací teploty různých typů prostorů, které může podle pokynů výrobce nastavit konečný uživatel.

Tabulka 4

Skladovací teploty

Poznámky:

- tom: skladovací teplota jiného prostoru.

- twma: skladovací teplota prostoru pro víno s povolenou odchylkou 0,5 K.

- tcm: skladovací teplota prostoru s mírnou teplotou.

- t1m, t2m, t3m: skladovací teploty prostoru pro čerstvé potraviny.

- tma: průměrná skladovací teplota prostoru pro čerstvé potraviny.

- tcc: okamžitá skladovací teplota zchlazovacího prostoru.

- t*, t**, t***: maximální teploty prostorů pro mražené potraviny.

- Skladovací teplota prostoru pro výrobu ledu a prostoru bez označení hvězdičkou je nižší než 0 °C.

[2]

Skladovací teploty (°C) |

Jiný prostor | Prostor pro víno | Prostor s mírnou teplotou | Prostor pro čerstvé potraviny | Zchlazovací prostor | Prostor označený jednou hvězdičkou | Prostor/oddíl se dvěma hvězdičkami | Prostor pro mražení potravin a prostor/konzervátor se třemi hvězdičkami |

tom | twma | tcm | t1m, t2m, t3m, tma | tcc | t* | t** | t*** |

> +14 | +5 ≤ twma ≤ +20 | +8 ≤ tcm ≤ +14 | 0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ +8; tma ≤ +4 | –2 ≤ tcc ≤+3 | ≤ –6 | ≤ –12 [2] | ≤ –18 [2] |

2. VÝPOČET EKVIVALENTNÍHO OBJEMU

Ekvivalentní objem chladicího spotřebiče pro domácnost se rovná součtu ekvivalentních objemů všech jeho prostorů. Udává se v litrech a zaokrouhluje se na nejbližší celé číslo; vypočítá se takto:

V

=

V

×

25 – T

× FF

c × CC × BI

kde:

- n je počet prostorů,

- Vc je užitný objem prostoru nebo prostorů,

- Tc je nominální teplota prostoru nebo prostorů podle tabulky 2,

- 25 – T

c20 je termodynamický faktor podle tabulky 5,

- FFc, CC a BI jsou objemové korekční faktory podle tabulky 6.

25 – T

c20 je teplotní rozdíl mezi nominální teplotou prostoru Tc (podle tabulky 2) a teplotou okolí za normálních zkušebních podmínek, tj. +25 °C, vyjádřený jako podíl tohoto rozdílu pro prostor pro čerstvé potraviny s teplotou +5 °C.

Termodynamické faktory pro prostory definované v příloze I písm. g) až n) jsou uvedeny v tabulce 5.

Tabulka 5

Termodynamické faktory pro prostory chladicích spotřebičů

Prostor | Nominální teplota | (25-Tc)/20 |

Jiný prostor | Určená teplota | 25 – Tc20 |

Prostor s mírnou teplotou/prostor pro víno | +12 °C | 0,65 |

Prostor pro čerstvé potraviny | +5 °C | 1,00 |

Zchlazovací prostor | 0 °C | 1,25 |

Prostor pro výrobu ledu a prostor bez označení hvězdičkou | 0 °C | 1,25 |

Prostor označený jednou hvězdičkou | –6 °C | 1,55 |

Prostor označený dvěma hvězdičkami | –12 °C | 1,85 |

Prostor označený třemi hvězdičkami | –18 °C | 2,15 |

Prostor pro mražení potravin (prostor označený čtyřmi hvězdičkami) | –18 °C | 2,15 |

Poznámky:

i) U víceúčelových prostorů se termodynamický faktor určuje podle nominální teploty uvedené v tabulce 2 pro typ prostoru s nejnižší teplotou, která může být podle pokynů výrobce nastavena konečným uživatelem a trvale udržována.

ii) U každého oddílu označeného dvěma hvězdičkami (uvnitř mrazničky) se pro určení termodynamického faktoru použije hodnota Tc = –12 °C.

iii) U jiných prostorů se termodynamický faktor určuje podle nejnižší určené teploty, která může být podle pokynů výrobce nastavena konečným uživatelem a trvale udržována.

Tabulka 6

Hodnoty korekčních faktorů

Korekční faktor | Hodnota | Podmínky |

FF (beznámrazové) | 1,2 | beznámrazové prostory pro mražené potraviny |

1 | ostatní |

CC (klimatická třída) | 1,2 | spotřebiče třídy T (tropické pásmo) |

1,1 | spotřebiče třídy ST (subtropické pásmo) |

1 | ostatní |

BI (vestavné) | 1,2 | vestavné spotřebiče šířky menší než 58 cm |

1 | ostatní |

Poznámky:

i) FF je objemový korekční faktor pro beznámrazové prostory.

ii) CC je objemový korekční faktor pro danou klimatickou třídu. Pokud je chladicí spotřebič zařazen do několika klimatických tříd, pro výpočet ekvivalentního objemu se použije klimatická třída s nejvyšším korekčním faktorem.

iii) BI je objemový korekční faktor pro vestavné spotřebiče.

3. VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Pro výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) modelu chladicího spotřebiče pro domácnost se porovnávají hodnoty roční spotřeby energie chladicího spotřebiče pro domácnost a jeho normalizované roční spotřeby energie.

1) Index energetické účinnosti (EEI) se vypočte a zaokrouhlí na jedno desetinné místo takto:

EEI =

AE

SAE

c × 100

kde:

AEC = roční spotřeba energie chladicím spotřebičem pro domácnost,

SAEC = normalizovaná roční spotřeba energie chladicím spotřebičem pro domácnost.

2) Roční spotřeba energie (AEC), která se udává v kWh za rok a zaokrouhluje na dvě desetinná místa, se vypočítá takto:

AEC = E24h × 365

kde:

E24h je spotřeba energie chladicím spotřebičem pro domácnost v kWh za 24 h zaokrouhlená na tři desetinná místa.

3) Normalizovaná roční spotřeba energie (SAEC), která se udává v kWh za rok a zaokrouhluje na dvě desetinná místa, se vypočítá takto:

SAEC = Veq × M + N + CH

kde:

Veq je ekvivalentní objem chladicího spotřebiče pro domácnost,

CH je rovno 50 kWh za rok u chladicích spotřebičů pro domácnost se zchlazovacím prostorem o užitném objemu alespoň 15 litrů,

hodnoty M a N pro každou kategorii chladicích spotřebičů pro domácnost jsou uvedeny v tabulce 7.

Tabulka 7

Hodnoty M a N podle kategorií chladicích spotřebičů pro domácnost

Kategorie | M | N |

1 | 0,233 | 245 |

2 | 0,233 | 245 |

3 | 0,233 | 245 |

4 | 0,643 | 191 |

5 | 0,450 | 245 |

6 | 0,777 | 303 |

7 | 0,777 | 303 |

8 | 0,539 | 315 |

9 | 0,472 | 286 |

10 | [3] | [3] |

[1] Kategorie zahrnuje také konzervátory mražených potravin označené třemi hvězdičkami.

[2] U beznámrazových chladicích spotřebičů pro domácnost je během odmrazovacího cyklu povolena odchylka teploty nepřevyšující 3 K za 4 hodiny nebo za 20 % trvání pracovního cyklu podle toho, která doba je kratší.

[***] Poznámka: U chladicích spotřebičů pro domácnost kategorie 10 závisejí hodnoty M a N na tom, jakou má teplotu a kolika hvězdičkami je označen prostor s nejnižší skladovací teplotou, která může být podle pokynů výrobce nastavena konečným uživatelem a trvale udržována. Jestliže spotřebič obsahuje pouze "jiný prostor", vymezený v tabulce 2 a v příloze I písm. n), použijí se hodnoty M a N pro kategorii 1. Spotřebiče s prostory označenými třemi hvězdičkami nebo s prostory pro mražení potravin se považují za chladničky/mrazničky.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti chladicího spotřebiče pro domácnost se určí podle jeho indexu energetické účinnosti (EEI), jak je uvedeno v tabulce 1, ode dne 20. prosince 2011 do dne 30. června 2014, a jak je uvedeno v tabulce 2, ode dne 1. července 2014.

Index energetické účinnosti chladicího spotřebiče pro domácnost se určí podle přílohy VIII bodu 3.

Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti do 30. června 2014

Třída energetické účinnosti | Index energetické účinnosti |

A+++ (nejvyšší účinnost) | EEI < 22 |

A++ | 22 ≤ EEI < 33 |

A+ | 33 ≤ EEI < 44 |

A | 44 ≤ EEI < 55 |

B | 55 ≤ EEI < 75 |

C | 75 ≤ EEI < 95 |

D | 95 ≤ EEI < 110 |

E | 110 ≤ EEI < 125 |

F | 125 ≤ EEI < 150 |

G (nejnižší účinnost) | EEI ≥ 150 |

Tabulka 2

Třídy energetické účinnosti od 1. července 2014

Třída energetické účinnosti | Index energetické účinnosti |

A+++ (nejvyšší účinnost) | EEI < 22 |

A++ | 22 ≤ EEI < 33 |

A+ | 33 ≤ EEI < 42 |

A | 42 ≤ EEI < 55 |

B | 55 ≤ EEI < 75 |

C | 75 ≤ EEI < 95 |

D | 95 ≤ EEI < 110 |

E | 110 ≤ EEI < 125 |

F | 125 ≤ EEI < 150 |

G (nejnižší účinnost) | EEI ≥ 150 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/