Směrnice Rady 2004/74/ES

ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění

Směrnice Rady 2004/74/ES

ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny [3], nahradila s účinkem od 1. ledna 2004 směrnici Rady 92/81/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů [4] a směrnici Rady 92/82/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů [5]. Vymezuje daňové struktury a úrovně zdanění energetických produktů a elektřiny.

(2) Minimální sazby stanovené směrnicí 2003/96/ES by mohly v některých členských státech, konkrétně na Kypru, v České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku, způsobit vážné hospodářské a sociální potíže vzhledem k relativně nízké úrovni spotřebních daní uplatňované dříve, k pokračující hospodářské transformaci těchto členských států, k jejich relativně nízkým úrovním důchodu a k jejich omezené schopnosti kompenzovat toto dodatečné daňové břemeno snížením jiných daní. Zejména růst cen způsobený uplatňováním minimálních sazeb stanovených směrnicí 2003/96/ES by mohl mít nepříznivý dopad na občany těchto států a na jejich národní hospodářství například tím, že by vytvořil neúměrné břemeno pro malé a střední podniky.

(3) Těmto členským státům by tudíž mělo být dočasně povoleno uplatňovat další osvobození od daně nebo snížené úrovně zdanění, pokud to nepoškodí řádné fungování vnitřního trhu a nenaruší hospodářskou soutěž. V souladu se zásadami, na základě nichž byla podle směrnice 2003/96/ES přechodná období původně poskytnuta, by měla být taková opatření navržena tak, aby umožnila postupně vyrovnat uplatňované minimální sazby Společenství.

(4) Smlouva o přistoupení k Evropské unii z roku 2003 [6] stanoví přechodnou úpravu pro Polsko a Kypr, pokud jde o provádění směrnice 92/81/EHS a směrnice 92/82/EHS. Ve Smlouvě jsou rovněž stanovena konkrétní opatření pro oblast energetiky v Litvě a Estonsku. Tato opatření by měla být odpovídajícím způsobem zohledněna při povolování konkrétních osvobození od daně.

(5) Tato směrnice by neměla mít vliv na výsledek jakýchkoli řízení souvisejících s narušením fungování jednotného trhu, která se mohou uskutečnit zejména podle článků 87 a 88 Smlouvy. Tato směrnice by neměla členské státy zprošťovat povinnosti podle článku 88 Smlouvy oznamovat Komisi potenciální případy státní podpory.

(6) Některá ustanovení směrnice 2003/96/ES by měla být vyjasněna, pokud jde o odkazy na přechodné období v nich stanovené.

(7) Směrnice 2003/96/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2003/96/ES se mění takto:

1. Článek 18 se mění takto:

a) v odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto: "Odchylně od ustanovení této směrnice se členským státům uvedeným v příloze II povoluje pokračovat v uplatňování snížených úrovní zdanění nebo osvobození od daně uvedených ve zmíněné příloze.";

b) v odstavci 2 se slova "v odstavcích 3 až 12" nahrazují slovy "v odstavcích 3 až 13".

2. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 18a

1. Odchylně od ustanovení této směrnice se členským státům uvedeným v příloze III povoluje uplatňovat snížené úrovně zdanění nebo osvobození od daně uvedené ve zmíněné příloze.

Aniž je dotčen dřívější přezkum, který provede Rada na návrh Komise, končí platnost tohoto povolení dnem 31. prosince 2006 nebo dnem určeným v příloze III.

2. Bez ohledu na lhůty stanovené v odstavcích 3 až 11, a pokud tím nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže, bude členským státům, které mají potíže při uplatňování nových minimálních úrovní zdanění, povoleno přechodné období až do 1. ledna 2007, zejména proto, aby nebyla ohrožena cenová stabilita.

3. Česká republika může uplatňovat úplné nebo částečné osvobození od daně nebo snížené úrovně zdanění u elektřiny, pevných paliv a zemního plynu do 1. ledna 2008.

4. Estonská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota upravila na novou minimální úroveň 330 EUR na 1000 litrů. Úroveň zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota však nesmí být po 1. květnu 2004 nižší než 245 EUR na 1000 litrů.

Estonská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění bezolovnatého benzinu používaného jako pohonná hmota upravila na novou minimální úroveň 359 EUR na 1000 litrů. Úroveň zdanění bezolovnatého benzinu však nesmí být po 1. květnu 2004 nižší než 287 EUR na 1000 litrů.

Estonská republika může uplatňovat úplné osvobození od zdanění u ropných břidlic do 1. ledna 2009. Do 1. ledna 2013 může dále na ropné břidlice uplatňovat sníženou daňovou sazbu za předpokladu, že to nepovede po 1. lednu 2011 ke zdanění nižšímu než 50 % příslušné minimální sazby Společenství.

Estonská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění ropných břidlic používaných pro dálkové vytápění upravila na minimální úroveň zdanění.

Estonská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svůj současný systém zdanění elektřiny na vstupu převedla na systém zdanění elektřiny na výstupu.

5. Lotyšská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2011, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění plynového oleje a petroleje používaných jako pohonná hmota upravila na novou minimální úroveň 302 EUR na 1000 litrů, a dále přechodného období do 1. ledna 2013, aby tato úroveň dosáhla 330 EUR. Úroveň zdanění plynového oleje a petroleje však nesmí být po 1. květnu 2004 nižší než 245 EUR na 1000 litrů a po 1. lednu 2008 nižší než 274 EUR na 1000 litrů.

Lotyšská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2011, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění bezolovnatého benzinu používaného jako pohonná hmota upravila na novou minimální úroveň 359 EUR na 1000 litrů. Úroveň zdanění bezolovnatého benzinu však nesmí být po 1. květnu 2004 nižší než 287 EUR na 1000 litrů a po 1. lednu 2008 nižší než 323 EUR na 1000 litrů.

Lotyšská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění těžkého topného oleje používaného pro dálkové vytápění upravila na minimální úroveň zdanění.

Lotyšská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění elektřiny upravila na příslušné minimální úrovně zdanění. Úroveň zdanění elektřiny však nesmí být po 1. lednu 2007 nižší než 50 % příslušných minimálních sazeb Společenství.

Lotyšská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2009, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění uhlí a koksu upravila na příslušné minimální úrovně zdanění. Úroveň zdanění uhlí a koksu však nesmí být po 1. lednu 2007 nižší než 50 % příslušných minimálních sazeb Společenství.

6. Litevská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2011, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění plynového oleje a petroleje používaných jako pohonná hmota upravila na novou minimální úroveň 302 EUR na 1000 litrů, a dále přechodného období do 1. ledna 2013, aby tato úroveň dosáhla 330 EUR. Úroveň zdanění plynového oleje a petroleje však nesmí být po 1. květnu 2004 nižší než 245 EUR na 1000 litrů a po 1. lednu 2008 nižší než 274 EUR na 1000 litrů.

Litevská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2011, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění bezolovnatého benzinu používaného jako pohonná hmota upravila na novou minimální úroveň 359 EUR na 1000 litrů. Úroveň zdanění bezolovnatého benzinu však nesmí být po 1. květnu 2004 nižší než 287 EUR na 1000 litrů a po 1. lednu 2008 nižší než 323 EUR na 1000 litrů.

7. Maďarská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění elektřiny, zemního plynu, uhlí a koksu používaných pro dálkové vytápění upravila na příslušné minimální úrovně zdanění.

8. Republika Malta může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby upravila svou vnitrostátní úroveň zdanění elektřiny. Úroveň zdanění elektřiny však nesmí být po 1. lednu 2007 nižší než 50 % příslušných minimálních sazeb Společenství.

Republika Malta může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění plynového oleje a petroleje používaných jako pohonná hmota upravila na minimální úroveň 330 EUR na 1000 litrů. Úroveň zdanění plynového oleje a petroleje používaných jako pohonná hmota však nesmí být po 1. květnu 2004 nižší než 245 EUR na 1000 litrů.

Republika Malta může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění bezolovnatého a olovnatého benzinu používaných jako pohonná hmota upravila na příslušné minimální úrovně zdanění. Po 1. květnu 2004 však úrovně zdanění nesmí být nižší než 287 EUR na 1000 litrů u bezolovnatého benzínu a nižší než 337 EUR na 1000 litrů u olovnatého benzinu.

Republika Malta může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění zemního plynu používaného jako palivo upravila na příslušné minimální úrovně zdanění. Skutečné daňové sazby uplatňované na zemní plyn však nesmí být po 1. lednu 2007 nižší než 50 % příslušných minimálních sazeb Společenství.

Republika Malta může využívat přechodného období do 1. ledna 2009, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění pevných paliv upravila na příslušné minimální úrovně zdanění. Skutečné daňové sazby uplatňované na energetické produkty však nesmí být po 1. lednu 2007 nižší než 50 % příslušných minimálních sazeb Společenství.

9. Polská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2009, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění bezolovnatého benzinu používaného jako pohonná hmota upravila na novou minimální úroveň 359 EUR na 1000 litrů. Úroveň zdanění bezolovnatého benzinu však nesmí být po 1. květnu 2004 nižší než 287 EUR na 1000 litrů.

Polská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota upravila na novou minimální úroveň 302 EUR na 1000 litrů, a dále přechodného období do 1. ledna 2012, aby tato úroveň dosáhla 330 EUR. Úroveň zdanění plynového oleje však nesmí být po 1. květnu 2004 nižší než 245 EUR na 1000 litrů a po 1. lednu 2008 nižší než 274 EUR na 1000 litrů.

Polská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2008, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění těžkého topného oleje upravila na novou minimální úroveň 15 EUR na 1000 kg. Úroveň zdanění těžkého topného oleje však nesmí být po 1. květnu 2004 nižší než 13 EUR na 1000 kg.

Polská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2012, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění uhlí a koksu používaných pro dálkové vytápění upravila na příslušnou minimální úroveň zdanění.

Polská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2012, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění uhlí a koksu používaných k topení jinému než dálkovému vytápění upravila na příslušné minimální úrovně zdanění.

Polská republika může do 1. ledna 2008 uplatňovat úplné nebo částečné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění u plynového oleje používaného jako palivo ve školách, mateřských školách a jiných veřejných zařízeních v rámci činností nebo transakcí, na nichž se tyto instituce podílejí jako veřejné orgány.

Polská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2006, aby svůj systém zdanění elektřiny uvedla do souladu se systémem Společenství.

10. Republika Slovinsko může pod finanční kontrolou uplatňovat úplné nebo částečné osvobození od daně nebo její snížení u zemního plynu. Úplné nebo částečné osvobození od daně nebo její snížení je možné uplatňovat do května 2014 nebo do okamžiku, než podíl zemního plynu na konečné spotřebě energie dosáhne 25 %, pokud bude tohoto podílu dosaženo dříve. Jakmile však ve Slovinsku podíl zemního plynu na konečné spotřebě energie dosáhne 20 %, uplatní stát výhradně nenulovou úroveň zdanění, která se každý rok zvýší, až dosáhne na konci výše uvedeného období alespoň minimální sazby zdanění.

11. Slovenská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2010, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění elektřiny a zemního plynu používaného jako palivo upravila na příslušné minimální úrovně zdanění. Úroveň zdanění elektřiny a zemního plynu používaného jako palivo však nesmí být po 1. lednu 2007 nižší než 50 % příslušných minimálních sazeb Společenství.

Slovenská republika může využívat přechodného období do 1. ledna 2009, aby svou vnitrostátní úroveň zdanění pevných paliv upravila na příslušné minimální úrovně zdanění. Úroveň zdanění pevných paliv však nesmí být po 1. lednu 2007 nižší než 50 % příslušných minimálních sazeb Společenství.

12. Během stanovených přechodných období členské státy postupně sníží rozdíly mezi vnitrostátním zdaněním a novými minimálními úrovněmi zdanění. Pokud však rozdíl mezi vnitrostátní úrovní zdanění a minimální úrovní nepřekračuje 3 % z uvedené minimální úrovně, může dotyčný členský stát s úpravou své vnitrostátní úrovně počkat až na konec období."

3. Připojuje se příloha III, jejíž znění je uvedeno v příloze této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. května 2004. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a poskytnou srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. května 2004.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Lucemburku dne 29. dubna 2004

Za Radu

předseda

M. McDowell

[1] Stanovisko ze dne 30. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Stanovisko ze dne 31. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.

[4] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 12. Směrnice ve znění směrnice 94/74/ES (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 46).

[5] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 19. Směrnice ve znění směrnice 94/74/ES.

[6] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

PŘÍLOHA III

Snížené daňové sazby a osvobození od daně ve smyslu čl. 18a odst. 1:

1. Lotyšsko

- u energetických produktů a elektřiny používaných v osobních dopravních prostředcích místní veřejné dopravy;

2. Litva

- u uhlí, koksu a lignitu do 1. ledna 2007,

- u zemního plynu a elektřiny do 1. ledna 2010,

- u emulze přírodní živice používané pro jiné účely než pro výrobu elektřiny nebo tepla do 1. ledna 2010;

3. Maďarsko

- u uhlí a koksu do 1. ledna 2009;

4. Malta

- pro soukromá rekreační plavidla;

- pro létání jiné než to, na které se vztahuje čl. 14 odst. 1 písm. b) směrnice 2003/96/ES;

5. Polsko

- u leteckého paliva, paliva pro spalovací motory s turbokompresí a u motorových olejů pro letecké motory prodávaných výrobcem takových paliv na příkaz ministra obrany nebo ministra pro vnitřní záležitosti, a to pro účely leteckého průmyslu, pro potřeby úřadu materiálových rezerv na doplnění státních rezerv nebo pro potřeby organizačních jednotek zdravotnické letecké přepravy,

- u plynového oleje pro lodní motory a motory pro mořskou techniku a u motorových olejů pro lodní motory a mořskou techniku prodávaných výrobcem takových paliv na příkaz úřadu rezervních zásob pro doplnění státních rezerv nebo na příkaz ministra obrany pro potřeby námořního loďstva nebo na příkaz ministra pro vnitřní záležitosti pro potřeby mořského inženýrství,

- u leteckého paliva a paliva pro spalovací motory s turbokompresí, u plynového oleje pro lodní motory a motory pro mořskou techniku a dále u oleje pro letecké motory, lodní motory a motory pro mořskou techniku prodávaných úřadem rezervních zásob na příkaz ministra obrany nebo ministra pro vnitřní záležitosti.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/