Dohoda mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii

o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy

Dohoda mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii

o společném provádění činností v rámci širšího přístupu v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy

VLÁDA JAPONSKA a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (dále jen "Euratom"), dále společně jen "strany",

S OHLEDEM na Dohodu o spolupráci mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii v oblasti řízené termonukleární fúze,

S OHLEDEM na "Společné prohlášení zástupců stran účastnících se jednání o projektu ITER u příležitosti ministerské schůzky k projektu ITER v Moskvě dne 28. června 2005" a k němu připojený "společný dokument Úlohy hostitelské a nehostitelské strany projektu ITER" (dále jen "společný dokument"), v nichž jsou stanoveny hlavní zásady pro provádění činností v rámci širšího přístupu,

S OHLEDEM na "Společné prohlášení zástupců vlády Japonska a Euratomu o společném provádění činností v rámci širšího přístupu ze dne 22. listopadu 2006" (dále jen "bruselské společné prohlášení"),

PŘIPOMÍNAJÍCE přispění stran k přípravě na společné provádění projektu ITER prostřednictvím inženýrských projektových činností ITER a prostřednictvím založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER,

UZNÁVAJÍCE úlohu Mezinárodní agentury pro atomovou energii v projektu ITER a spolupráci stran v oblasti výzkumu a vývoje jaderné syntézy v rámci Mezinárodní agentury pro energii při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,

PŘEJÍCE si společně provádět činnosti v rámci širšího přístupu na podporu projektu ITER a brzkého využití energie z jaderné syntézy k mírovým účelům v časovém rámci slučitelném s fází výstavby ITER,

SE DOHODLY TAKTO:

KAPITOLA 1

ÚVOD

Článek 1

Cíl

Cílem této dohody je vytvořit rámec pro konkrétní postupy a podrobné podmínky společného provádění činností v rámci širšího přístupu (dále jen "činnosti v rámci širšího přístupu") na podporu projektu ITER a brzkého využití energie z jaderné syntézy k mírovým účelům v souladu se společným dokumentem.

Článek 2

Charakteristika činností v rámci širšího přístupu

1. Činnosti v rámci širšího přístupu sestávají z těchto tří projektů:

a) projekt týkající se činností zaměřených na technickou validaci a inženýrské projektové činnosti pro Mezinárodní zařízení na ozařování materiálů pro jadernou syntézu (dále jen "IFMIF/EVEDA");

b) projekt týkající se Mezinárodního výzkumného střediska pro energii z jaderné syntézy (dále jen "IFERC") a

c) projekt týkající se programu satelitního tokamaku.

2. V souladu se společným dokumentem a na základě bruselského společného prohlášení se činnosti v rámci širšího přístupu provádějí v časovém rámci slučitelném s fází výstavby ITER.

3. Obecné zásady, kterými se řídí činnosti v rámci širšího přístupu, jsou uvedeny v této dohodě. Zásady specifické pro jednotlivé projekty činností v rámci širšího přístupu jsou uvedeny v přílohách I, II a III, které tvoří nedílnou součást této dohody.

KAPITOLA 2

SPRÁVNÍ STRUKTURA ČINNOSTÍ V RÁMCI ŠIRŠÍHO PŘÍSTUPU

Článek 3

Řídící výbor pro činnosti v rámci širšího přístupu

1. Zřizuje se řídící výbor pro činnosti v rámci širšího přístupu (dále jen "řídící výbor"), který má v souladu s touto dohodou odpovědnost za celkové řízení provádění činností v rámci širšího přístupu a dohled nad ním.

2. Řídícímu výboru je nápomocen sekretariát zřízený podle čl. 4 odst. 1 (dále jen "sekretariát").

3. Řídící výbor má právní subjektivitu a ve vztazích s jinými státy a mezinárodními organizacemi, jakož i na územích stran, požívá takovou právní způsobilost, jaká může být nezbytná k plnění jeho funkcí a dosahování jeho cílů.

4. Každá strana jmenuje do řídícího výboru stejný počet členů a jednoho z nich jmenuje vedoucím své delegace.

5. Řídící výbor se schází nejméně dvakrát za rok, a to střídavě v Evropě a v Japonsku nebo v jiných dohodnutých termínech a místech. Zasedání předsedá vedoucí delegace strany, která zasedání hostí. Zasedání řídícího výboru svolává jeho předseda.

6. Řídící výbor rozhoduje na základě konsenzu.

7. Výdaje řídícího výboru hradí strany na základě vzájemné dohody.

8. Řídící výbor má tyto úkoly:

a) jmenování pracovníků sekretariátu podle čl. 4 odst. 1;

b) jmenování vedoucího projektu pro každý projekt činností v rámci širšího přístupu podle čl. 6 odst. 1 (dále jen "vedoucí projektu");

c) schvalování plánu projektu (dále jen "plán (plány) projektu"), pracovního programu (dále jen "pracovní program (programy)") a výroční zprávy (dále jen "výroční zpráva (zprávy)") pro každý projekt činností v rámci širšího přístupu podle kapitoly 3;

d) schvalování struktury projektového týmu podle čl. 6 odst. 2 (dále jen "projektový tým (projektové týmy)");

e) každoroční jmenování odborníků, které dávají strany k dispozici projektovým týmům v rámci svého věcného plnění v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. a) bodem ii) (dále jen "odborníci");

f) rozhodování podle článku 25 o účasti jakékoli jiné strany Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společné provádění projektu ITER (dále jen "dohoda ITER") na projektu činností v rámci širšího přístupu a následné uzavírání dohod a ujednání o takové účasti s touto stranou a

g) jakékoli další úkoly, které mohou být nutné k řízení činností v rámci širšího přístupu a k dohledu nad nimi.

Článek 4

Sekretariát

1. Řídící výbor zřídí sekretariát se sídlem v Japonsku. Pracovníky sekretariátu jmenuje řídící výbor.

2. Sekretariát je nápomocen řídícímu výboru. Úkoly sekretariátu, které určuje řídící výbor, zahrnují:

a) přijímání a předávání úředních sdělení řídícího výboru;

b) přípravu zasedání řídícího výboru;

c) přípravu administrativních a dalších zpráv pro řídící výbor a

d) provádění jakýchkoli dalších činností, o kterých rozhodne řídící výbor.

Článek 5

Projektový výbor

1. Strany zřídí projektový výbor (dále jen "projektový výbor") pro každý projekt činností v rámci širšího přístupu.

2. Do každého projektového výboru jmenuje každá strana stejný počet členů.

3. Každý projektový výbor se schází alespoň dvakrát za rok. Pokud se projektový výbor nedohodne jinak, jeho zasedání se konají v Japonsku. Předsedu každého projektového výboru jmenuje řídící výbor ze členů tohoto projektového výboru.

4. Každý projektový výbor rozhoduje na základě konsenzu.

5. Sekretariát pro každý projektový výbor zajišťuje příslušný vedoucí projektu, jak je stanoveno v článku 6.

6. Každý projektový výbor má tyto úkoly:

a) podávání doporučení k příslušným návrhům plánů projektů, pracovních programů a výročních zpráv, které příslušný vedoucí projektu předkládá řídícímu výboru v souladu s kapitolou 3;

b) sledování pokroku příslušného projektu činností v rámci širšího přístupu a podávání zpráv o tomto pokroku a

c) plnění jakýchkoli dalších povinností podle pokynů řídícího výboru.

Článek 6

Vedoucí projektu a projektový tým

1. Pro každý projekt činností v rámci širšího přístupu jmenuje řídící výbor vedoucího projektu. Vedoucí projektu má odpovědnost za koordinaci provádění projektu tak, jak je uvedeno v přílohách I, II a III.

2. Každému vedoucímu projektu je při plnění jeho povinností a úkolů nápomocen příslušný projektový tým. Každý projektový tým se skládá z odborníků a z dalších členů, například hostujících vědců. Strukturu každého projektového týmu schvaluje řídící výbor na návrh příslušného vedoucího projektu.

3. Každý vedoucí projektu má tyto úkoly:

a) organizování a řízení projektového týmu a dohled nad ním při provádění pracovního programu;

b) příprava plánu projektu, pracovního programu a výroční zprávy a předání těchto podkladů řídícímu výboru ke schválení po konzultaci s příslušným projektovým výborem;

c) podávání žádostí prováděcí agentuře určené vládou Japonska v souladu s čl. 7 odst. 1 (dále jen "japonská prováděcí agentura"), aby v souladu s článkem 17 hradila výdaje příslušného projektového týmu;

d) vedení evidence o příspěvcích každé strany;

e) zajištění sekretariátu pro projektový výbor a

f) podávání zpráv projektovému výboru o pokroku příslušného projektu činností v rámci širšího přístupu.

Článek 7

Prováděcí agentury

1. Pro plnění svých závazků při provádění činností v rámci širšího přístupu, a zejména za účelem uvolňování zdrojů na jejich provádění, určí každá strana prováděcí agenturu (dále jen "prováděcí agentura (agentury)"). V případě, že prováděcí agentury nejsou určeny ani po vstupu této dohody v platnost, přistoupí strany okamžitě ke vzájemné konzultaci o způsobu řešení tohoto problému.

2. Japonská prováděcí agentura je hostitelem projektových týmů a dává k dispozici pracoviště, včetně kancelářských prostor, zboží a služeb potřebných k provádění úkolů, které mají projektové týmy plnit za podmínek uvedených v přílohách I, II a III.

3. S výhradou čl. 3 odst. 1 je japonská prováděcí agentura odpovědná za správu dohodnutých finančních příspěvků na provozní náklady a finančních příspěvků na běžné výdaje každého projektového týmu určených na jednotlivé projekty činností v rámci širšího přístupu v souladu s příslušným plánem projektu a pracovním programem. Za účelem správy těchto finančních příspěvků japonská prováděcí agentura určí odpovědnou osobu pověřenou správou finančních příspěvků stran. Uvedená osoba má tyto úkoly:

a) vyzývání strany (stran) nebo prováděcí agentury (prováděcích agentur) k poskytování finančních příspěvků v souladu s plány projektů a pracovními programy a

b) vedení oddělených účtů o finančních příspěvcích na každý projekt činností v rámci širšího přístupu a jejich uchování spolu se všemi účetními knihami, záznamy a veškerými ostatními doklady, které se těchto finančních příspěvků týkají, po dobu alespoň pěti let po uplynutí doby platnosti této dohody nebo po jejím ukončení.

4. Japonská prováděcí agentura učiní nezbytné kroky k získání všech povolení a licencí, které jsou stanoveny v právních předpisech platných v Japonsku a jsou potřebné k provádění činností v rámci širšího přístupu.

KAPITOLA 3

NÁSTROJE PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V RÁMCI ŠIRŠÍHO PŘÍSTUPU A FINANČNÍHO AUDITU

Článek 8

Plán projektu

1. Po konzultaci s příslušným projektovým výborem každý vedoucí projektu nejpozději dne 31. března každého roku předloží řídícímu výboru ke schválení plán projektu pro příslušný projekt činností v rámci širšího přístupu.

2. Každý plán projektu se týká celé doby trvání daného projektu a pravidelně se aktualizuje. Plán projektu obsahuje:

a) stručný popis celkového plánu činností, včetně harmonogramu a hlavních dílčích cílů provádění daného projektu s ohledem na dosažený pokrok a

b) souhrnný přehled již poskytnutých příspěvků na provádění tohoto projektu a příspěvků, které mají být poskytnuty v budoucnosti.

Článek 9

Pracovní program

Po konzultaci s příslušným projektovým výborem každý vedoucí projektu nejpozději dne 31. října každého roku předloží řídícímu výboru ke schválení roční pracovní program příslušného projektu činností v rámci širšího přístupu na následující rok. Pracovní programy obsahují podrobné informace k příslušným plánům projektů a programový popis činností, které se mají provést, včetně cílů, plánování, běžných výdajů a příspěvků, které poskytne každá strana.

Článek 10

Výroční zpráva

1. Nejpozději dne 31. března každého roku předloží každý vedoucí projektu řídícímu výboru ke schválení výroční zprávu o všech činnostech vykonaných při provádění příslušného projektu činností v rámci širšího přístupu, včetně souhrnu příspěvků každé strany a úhrad japonské prováděcí agentury na tento projekt provedených v souladu s čl. 7 odst. 3. Po schválení výroční zprávy řídícím výborem ji vedoucí projektu zašle spolu s případnými připomínkami řídícího výboru stranám a prováděcím agenturám.

2. Japonská prováděcí agentura poskytne každému vedoucímu projektu údaje nezbytné pro vypracování souhrnu příspěvků jednotlivých stran a úhrad japonské prováděcí agentury na daný projekt.

3. Plány projektů, pracovní programy a výroční zprávy podle článků 8 až 10, jakož i všechny ostatní dokumenty podstatné pro provádění činností v rámci širšího přístupu, se sepisují v anglickém jazyce.

Článek 11

Finanční audit

Kterákoli ze stran může zahájit finanční audit oddělených účtů vedených japonskou prováděcí agenturou pro účely činností v rámci širšího přístupu kdykoli v době trvání této dohody a do pěti let po uplynutí doby její platnosti nebo po jejím ukončení, prováděný na základě dokladů, jakož i na místě. Všechny účetní knihy, záznamy a další doklady o činnostech v rámci širšího přístupu, které vedou prováděcí agentury a vedoucí projektů, jsou podle potřeby vhodným způsobem k dispozici pro účely takového auditu.

KAPITOLA 4

ZDROJE

Článek 12

Obecné zásady

1. Na provádění činností v rámci širšího přístupu jsou určeny tyto zdroje:

a) věcné plnění poskytované podle technických specifikací a za podmínek uvedených v bruselském společném prohlášení a jeho přílohách, které sestává z:

i) konkrétních komponent, zařízení, materiálů a dalšího zboží a služeb a

ii) odborníků, které po jejich jmenování řídícím výborem dává strana k dispozici projektovým týmům, a pracovníků, které po jejich jmenování řídícím výborem dává strana k dispozici sekretariátu a

b) finanční příspěvky za podmínek uvedených v bruselském společném prohlášení a jeho přílohách.

2. S výhradou právních předpisů každé ze stran, může být dokument "Odhady hodnoty a rozdělení příspěvků stran" připojený k bruselskému společnému prohlášení jednou za rok aktualizován rozhodnutím řídícího výboru.

Článek 13

Daně

1. Obě strany udělí povolení k bezcelnímu dovozu na své území a bezcelnímu vývozu ze svého území, pokud jde o zboží nezbytné k provedení této dohody, a zajistí osvobození tohoto zboží od veškerých dalších daní a poplatků vybíraných celními orgány a jeho vynětí ze zákazů dovozu a dovozních omezení. Tento odstavec se použije bez ohledu na zemi původu tohoto nezbytného zboží.

2. Odborníci, které dá jedna ze stran k dispozici projektovým týmům, a pracovníci, které dá k dispozici sekretariátu v rámci věcného plnění podle čl. 12 odst. 1 písm. a) bodu ii) poté, co byli tito odborníci a pracovníci jmenováni řídícím výborem, jsou na území druhé strany osvobozeni od daní z platů, mezd a služebních požitků.

Článek 14

Ustanovení týkající se věcných plnění

1. Každé věcné plnění je předmětem ujednání o dodávkách (dále jen "ujednání o dodávkách") dohodnutého mezi prováděcími agenturami se souhlasem dotčeného vedoucího projektu.

2. Ujednání o dodávkách obsahuje podrobný technický popis příspěvků, které mají být poskytnuty, včetně technických specifikací, harmonogramů, dílčích cílů, posouzení rizik, výstupů a kritérií pro jejich schválení, a jsou v něm uvedena ustanovení, která dotčenému vedoucímu projektu umožní vykonávat odborný dohled nad uskutečňováním věcného plnění. V ujednání o dodávkách jsou uvedeny především tyto údaje:

a) hodnota přisouzená každému věcnému plnění;

b) úlohy a povinnosti prováděcích agentur a vedoucího projektu;

c) postup zadávání zakázek;

d) harmonogram a podmínky pro schválení dosažení dílčích cílů a výstupů;

e) použití opatření pro zajištění kvality;

f) vztah mezi dotčeným vedoucím projektu, prováděcími agenturami a subjekty, které se podílejí na dodávce výstupů a monitorovací postupy, které se mezi nimi uplatňují;

g) postupy k řešení změn zadání zakázky, které mohou mít vliv na náklady, plánování a výsledky, a

h) schválení konečných výstupů a popřípadě převod vlastnictví.

3. Vlastnictví součástí, které má ve formě věcného plnění dodat prováděcí agentura určená Euratomem v souladu s čl. 7 odst. 1 (dále jen "evropská prováděcí agentura"), se převádí na japonskou prováděcí agenturu v okamžiku jejich převzetí příslušným vedoucím projektu a japonskou prováděcí agenturou na příslušném pracovišti. Japonská prováděcí agentura má odpovědnost za přepravu komponent dodaných evropskou prováděcí agenturou z přístavu vstupu na pracoviště.

4. Pokud jde o odborníky či o pracovníky sekretariátu, má ujednání o dodávkách podobu ujednání o vyslání pracovníků. Odborníkům či pracovníkům sekretariátu je přisouzena hodnota uvedená v dokumentu "Odhady hodnoty a rozdělení příspěvků stran" připojeném k bruselskému společnému prohlášení, kterou může řídící výbor podle potřeby příležitostně aktualizovat.

5. Každá strana má odpovědnost za platy, pojištění a příspěvky, jež mají být vyplácené odborníkům a pracovníkům sekretariátu, které tato strana dává k dispozici, a pokud není dohodnuto jinak, hradí jejich cestovní náklady a náklady na pobyt. Strana, která je hostitelem projektových týmů nebo sekretariátu, zajistí vhodné ubytování pro odborníky a pracovníky sekretariátu a jejich rodinné příslušníky. Strana, která je hostitelem projektových týmů nebo sekretariátu, rovněž přijme vhodná opatření usnadňující vstup odborníků a pracovníků sekretariátu a jejich rodinných příslušníků na své území a v případě, že je na tyto odborníky nebo pracovníky sekretariátu podána jakákoli žaloba v důsledku výkonu jejich povinností, požádá svou prováděcí agenturu, aby vynaložila veškeré úsilí k zajištění vhodných možností, pokud jde o právní a překladatelské služby. Odborníci a pracovníci sekretariátu při výkonu svých povinností u druhé strany dodržují obecné a zvláštní pracovní předpisy a bezpečnostní předpisy, jež platí v hostitelském zařízení nebo jsou dohodnuty v ujednání o vyslání pracovníků.

Článek 15

Úpravy rozdělení příspěvků

Jestliže to vyžadují nepředvídané okolnosti, může strana navrhnout úpravu rozdělení příspěvků uvnitř projektu činností v rámci širšího přístupu. Je-li podán takový návrh, dotčený vedoucí projektu po konzultaci s dotčeným projektovým výborem navrhne řídícímu výboru revidované rozdělení zdrojů při zachování celkových nákladů daného projektu a obecné rovnováhy příspěvků v rámci tohoto projektu mezi stranami.

Článek 16

Finanční příspěvky

Všechny platby ze strany evropské prováděcí agentury se provádějí v eurech. Všechny platby ze strany japonské prováděcí agentury se provádějí v jenech.

Článek 17

Běžné výdaje projektových týmů

Běžné výdaje každého projektového týmu hradí v souladu s čl. 7 odst. 3 japonská prováděcí agentura. Za tímto účelem japonská prováděcí agentura přijímá potřebná opatření na žádost dotčeného vedoucího projektu a v rámci stropů stanovených v příslušném pracovním programu.

KAPITOLA 5

INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Článek 18

Šíření, využívání a ochrana informací

1. Pro účely této kapitoly se

a) "informacemi" rozumí výkresy, projekty, výpočty, zprávy a další dokumenty, dokumentované údaje z výzkumu a vývoje a výzkumné a vývojové metody, jakož i popisy vynálezů a objevů bez ohledu na to, zda jsou chráněné, či nikoli, a

b) "důvěrnými obchodními informacemi" rozumí informace obsahující know-how, obchodní tajemství či technické, obchodní nebo finanční informace, které:

i) jejich vlastník uchovává jako důvěrné,

ii) nejsou všeobecně známé ani dostupné z jiných zdrojů,

iii) jejich vlastník nedal k dispozici jiným stranám bez závazku ohledně jejich důvěrnosti a

iv) nejsou přijímající straně k dispozici bez závazků ohledně jejich důvěrnosti.

2. S výhradou ustanovení této kapitoly strany podporují co největší šíření informací vzniklých při provádění této dohody.

3. S výhradou ustanovení této kapitoly jsou všechny informace, jež členové projektových týmů získají při plnění úkolů, které jim byly přiděleny v rámci této dohody, volně dostupné každé ze stran pro využití ve výzkumu a vývoji jaderné syntézy jakožto zdroje energie pro mírové účely.

4. S výhradou ustanovení této kapitoly má každá strana nárok na celosvětovou, nevýlučnou, neodvolatelnou a bezplatnou licenci k překládání, reprodukování a veřejnému šíření článků uveřejněných ve vědeckých a odborných časopisech, zpráv a knih, které jsou přímým výsledkem provádění této dohody. Na všech veřejně rozšiřovaných kopiích díla chráněného autorskými právy, které bylo vypracováno v souladu s ustanoveními této kapitoly, musí být uvedena jména autorů tohoto díla, ledaže by některý autor uvedení svého jména výslovně odmítl.

5. S výhradou ustanovení této kapitoly jsou všechny informace, které pracovníci prováděcí agentury získají při plnění úkolů, které jí byly přiděleny v rámci této dohody, volně dostupné projektovým týmům a každé ze stran pro využití ve výzkumu a vývoji jaderné syntézy jakožto zdroje energie pro mírové účely.

6. Každá zakázka zadaná z iniciativy prováděcí agentury nebo vedoucího projektu pro splnění úkolu, který jim byl přidělen v rámci této dohody, obsahuje ustanovení umožňující stranám dostát svým závazkům podle této dohody.

7. S výhradou vlastních právních předpisů, svých závazků vůči třetím stranám a ustanovení této kapitoly učiní každá strana vše pro to, aby veškeré informace, které má k dispozici a které projektové týmy a prováděcí agentury potřebují k plnění úkolů, jež jim byly přiděleny v rámci této dohody, byly projektovým týmům a prováděcím agenturám volně dostupné.

8. Jestliže jsou při provádění této dohody poskytnuty důvěrné obchodní informace, musejí být jako takové řádně označeny a předávány v souladu s ujednáním o důvěrnosti. Příjemce takových informací je využije k provádění této dohody a zachová jejich důvěrnost v míře stanovené v uvedeném ujednání.

Článek 19

Duševní vlastnictví

1. Pro účely této dohody má "duševní vlastnictví" význam vymezený v článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967. Každá strana v souladu se svými právními předpisy zajistí, aby druhá strana mohla získat práva k duševnímu vlastnictví udělená podle této kapitoly. Touto kapitolou se nemění ani není dotčeno rozdělení práv mezi stranou a jejími státními příslušníky. O tom, zda mají být práva k duševnímu vlastnictví v držení strany, nebo jejích státních příslušníků, se rozhodne mezi nimi v souladu s jejich použitelnými právními předpisy.

2. Jestliže členové projektových týmů při provádění této dohody vytvoří obsahy, které mohou být předmětem ochrany, příslušný vedoucí projektu o tom bezodkladně uvědomí řídící výbor a podá mu doporučení ohledně zemí, kde by měla být získána ochrana tohoto duševního vlastnictví. Každá strana, její prováděcí agentura či členové projektových týmů, které tato strana dala k dispozici, jsou ovšem oprávněni získat všechna práva, nároky a zájmy vztahující se k tomuto duševnímu vlastnictví na území této strany. O tom, zda a jak žádat o ochranu tohoto duševního vlastnictví ve třetích zemích, rozhodne řídící výbor. Ve všech případech, kdy strana, její prováděcí agentura nebo členové projektových týmů, které tato strana dala k dispozici, získají ochranu duševního vlastnictví, tato strana zajistí, aby členové projektových týmů mohli dané duševní vlastnictví volně využívat pro plnění úkolů, jež byly projektovým týmům přiděleny.

3. Jestliže duševní vlastnictví vytvoří pracovníci prováděcí agentury při provádění úkolu, který jí byl přidělen v rámci této dohody, strana prováděcí agentury, tato prováděcí agentura nebo její pracovníci jsou v souladu s použitelnými právními předpisy oprávněni získat všechna práva, nároky a zájmy vztahující se k tomuto duševnímu vlastnictví pro všechny země. Strana této prováděcí agentury zajistí, aby členové projektových týmů mohli dané duševní vlastnictví volně využívat pro plnění úkolů přidělených projektovým týmům a aby byla druhé straně udělena neodvolatelná, nevýlučná a bezplatná licence, s právem udělovat sublicence, pro výzkum a vývoj v oblasti jaderné syntézy jakožto zdroje energie pro mírové účely.

4. Jestliže duševní vlastnictví vytvoří pracovníci, které dala k dispozici prováděcí agentura, při práci v prováděcí agentuře druhé strany, pak s výhradou příslušných použitelných právních předpisů platí, že:

a) přijímající strana, její prováděcí agentura nebo její pracovníci jsou oprávněni získat všechna práva, nároky a zájmy vztahující se k tomuto duševnímu vlastnictví na svém vlastním území a ve třetích zemích a

b) vysílající strana, její prováděcí agentura nebo její pracovníci jsou oprávněni získat všechna práva, nároky a zájmy vztahující se k tomuto duševnímu vlastnictví na svém vlastním území.

5. Aniž jsou dotčena jakákoli práva vynálezců nebo autorů podle použitelných právních předpisů, podnikne každá strana všechny nezbytné kroky k zajištění spolupráce těchto vynálezců nebo autorů, včetně pracovníků své prováděcí agentury, které jsou potřebné pro provádění této dohody. Každá strana zajistí úhradu odměn a náhrad vynálezcům nebo autorům podle svých právních předpisů.

6. Bez ohledu na odstavce 2 až 4 platí, že pokud se některá strana rozhodne neuplatňovat své právo žádat o ochranu duševního vlastnictví v kterékoli zemi či regionu, oznámí to druhé straně, která pak o tuto ochranu může sama požádat.

Článek 20

Uplynutí doby platnosti nebo ukončení

Práva a povinnosti, které stranám vznikají podle této kapitoly, trvají v souladu s použitelnými právními předpisy i po uplynutí doby platnosti nebo ukončení této dohody.

KAPITOLA 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Vstup v platnost

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy si strany diplomatickými nótami navzájem oznámí, že byly dokončeny jejich vnitřní postupy nezbytné pro její vstup v platnost.

Článek 22

Doba trvání a ukončení

1. Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu deseti let a zůstane v platnosti i po uplynutí této doby, pokud ji na konci tohoto desetiletého období nebo následně kdykoli některá strana neukončí tím, že druhé straně s alespoň šestiměsíčním předstihem písemně oznámí svůj úmysl tuto dohodu ukončit.

2. Tuto dohodu lze ukončit před uplynutím doby její platnosti pouze v případě, že:

a) se na tom obě strany dohodnou;

b) je ukončena dohoda ITER nebo

c) některá ze stran přestane být stranou dohody ITER.

3. Uplynutím doby platnosti nebo ukončením této dohody není dotčena platnost ani doba trvání jakýchkoli ujednání přijatých na jejím základě ani zvláštních práv a povinností vzniklých na základě kapitoly 5.

Článek 23

Změna

Na základě žádosti kterékoli ze stran konzultují strany vzájemně případnou změnu této dohody a mohou se na změně dohodnout. Tato změna vstupuje v platnost dnem, kdy si strany diplomatickými nótami navzájem oznámí, že byly dokončeny jejich vnitřní postupy nezbytné pro její vstup v platnost.

Článek 24

Řešení sporů

Veškeré otázky nebo spory mezi stranami týkající se výkladu nebo provádění této dohody se řeší prostřednictvím konzultací a jednání mezi nimi.

Článek 25

Účast dalších stran dohody ITER

V případě, že úmysl účastnit se projektu činností v rámci širšího přístupu vyjádří kterákoli další strana dohody ITER, dotčený vedoucí projektu po konzultaci s projektovým výborem předloží řídícímu výboru návrh podmínek účasti této strany na daném projektu. O účasti této strany rozhodne na návrh vedoucího projektu řídící výbor, který s výhradou schválení stranami podle jejich vnitřních postupů může s touto stranou uzavírat dohody a ujednání o této účasti.

Článek 26

Použití s ohledem na Euratom

V souladu se Smlouvou o založení Euratomu se tato dohoda použije na územích, na která se uvedená smlouva vztahuje. V souladu s uvedenou smlouvou a dalšími relevantními dohodami se použije také na území Švýcarské konfederace, které se účastní programu Euratomu pro jadernou syntézu jako plně přidružený třetí stát.

NA DŮKAZ TOHO připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci vlády Japonska a Evropského společenství pro atomovou energii k této dohodě své podpisy.

 

V Tokiu dne 5. února 2007 ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém a japonském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Evropské společenství pro atomovou energii

H. Richardson

Za vládu Japonska

T. Aso

--------------------------------------------------

20070205

PŘÍLOHA I

IFMIF/EVEDA

Článek 1

Cíl

1. S výhradou této dohody a svých právních předpisů provádějí strany činnosti zaměřené na technickou validaci a inženýrské projektové činnosti (dále jen "EVEDA") s cílem vypracovat podrobný, úplný a plně integrovaný technický projekt Mezinárodního zařízení na ozařování materiálů pro jadernou syntézu (dále jen "IFMIF") a všechny údaje potřebné pro budoucí rozhodování o sestrojení, provozu, využívání a demontáži IFMIF, a ověřit možnost nepřetržitého a stabilního fungování každého ze subsystémů IFMIF.

2. Tento technický projekt a údaje se pak stanou součástí konečné zprávy o technickém projektu, kterou přijme řídící výbor na návrh vedoucího projektu po konzultaci s projektovým výborem, a poskytnou se oběma stranám k využití v rámci programu mezinárodní spolupráce nebo jejich vlastních domácích programů.

Článek 2

Rozsah

1. Pro dosažení cílů uvedených v článku 1 této přílohy se plní tyto úkoly:

a) vypracování technického projektu IFMIF, včetně:

i) úplného popisu zařízení IFMIF zahrnujícího jeho tři hlavní subsystémy (urychlovače, terčové zařízení a testovací zařízení), budovy, včetně horkých komor pro zkoumání po ozařování, pomocné systémy a bezpečnostní systémy,

ii) podrobných návrhů komponent, subsystémů a budov, se zvláštním zřetelem k jejich propojení a integraci,

iii) harmonogramu jednotlivých fází dodávek, výstavby, montáže, zkoušek a uvedení do provozu spolu s odpovídajícím plánem požadavků na lidské a finanční zdroje a

iv) technických specifikací komponent, které umožní vypisovat výběrová řízení na dodávky položek potřebných k zahájení výstavby;

b) stanovení požadavků na lokalitu pro IFMIF a provedení nezbytných bezpečnostních a environmentálních analýz;

c) návrh programu a příslušné odhady nákladů, lidských zdrojů a termínů pro provoz, využívání a demontáž IFMIF a

d) ověřovací výzkumné a vývojové práce potřebné pro provedení činností uvedených v písmenech a) až c), včetně:

i) vypracování návrhu, sestrojení a montáže prototypu nízkoenergetické části a první vysokoenergetické sekce jednoho ze dvou urychlovačů, včetně jejích radiofrekvenčních zdrojů energie, generátorů a jejich pomocných zařízení, a provedení jejich provozních zkoušek s využitím integrovaných svazků,

ii) vypracování návrhu, výroby a zkoušek škálovatelných modelů s cílem zaručit technickou proveditelnost terčového zařízení a testovacího zařízení a

iii) výstavby budov pro prototyp urychlovače a jeho pomocné systémy.

2. Provádění úkolů uvedených v odstavci 1 je dále konkretizována v plánu projektu a v pracovních programech.

Článek 3

Pracoviště

Pracoviště projektu IFMIF/EVEDA se nachází v lokalitě Rokkasho v prefektuře Aomori.

Článek 4

Zdroje

Strany dají k dispozici zdroje potřebné k provádění projektu IFMIF/EVEDA, jak je uvedeno v bruselském společném prohlášení a jeho přílohách.

Článek 5

Doba trvání

Projekt IFMIF/EVEDA se uskuteční po dobu šesti let, přičemž tato doba trvání může být rozhodnutím řídícího výboru prodloužena.

Článek 6

Vlastnictví komponent urychlovače

Bez ohledu na čl. 14 odst. 3 této dohody zůstává evropská prováděcí agentura vlastníkem komponent prototypu urychlovače uvedených v tomto článku, které poskytuje jako věcné plnění, a má odpovědnost za jejich přepravu zpět po demontáži prototypu urychlovače; jedná se o:

a) injektor;

b) radiofrekvenční zdroje energie, generátory a jejich pomocná zařízení a

c) řídící systém.

--------------------------------------------------

20070205

PŘÍLOHA II

IFERC

Článek 1

Cíl

V souladu s touto dohodou, jakož i se svými právními předpisy, strany provádějí výzkumné a vývojové činnosti v IFERC s cílem přispět k projektu ITER a podpořit případnou rychlou realizaci budoucího demonstračního energetického reaktoru (dále jen "DEMO").

Článek 2

Rozsah

Pro dosažení cílů uvedených v článku 1 této přílohy se plní tyto úkoly:

a) činnosti Koordinačního střediska výzkumu a vývoje návrhu DEMO (DEMO Design Research and Development Coordination Centre), zaměřené na vytvoření společného základu pro návrh DEMO, včetně:

i) pořádání seminářů a dalších setkání,

ii) poskytování a výměny vědeckotechnických informací,

iii) činností souvisejících s koncepčním návrhem DEMO a

iv) výzkumných a vývojových činností zaměřených na technologie pro DEMO;

b) činnosti Střediska počítačových simulací (Computational Simulation Centre), včetně dodání a využívání superpočítače pro rozsáhlé simulace, jejichž účelem je analyzovat experimentální údaje o fúzním plazmatu, připravovat provozní scénáře ITER a prognózy výkonnosti jednotlivých zařízení ITER a přispět k vypracování návrhu DEMO a

c) činnosti Střediska ITER pro pokusy na dálku (ITER Remote Experimentation Centre), jehož cílem je umožnit širokou účast vědců na experimentech projektu ITER, včetně vývoje dálkových experimentálních metod pro hoření plazmatu v tokamaku, které se budou zkoušet ve stávajících zařízeních, jako je vyspělý supravodivý tokamak, jak je uvedeno v článku 1 přílohy III.

Článek 3

Pracoviště

Pracoviště projektu IFERC se nachází v lokalitě Rokkasho v prefektuře Aomori.

Článek 4

Zdroje

Strany dají k dispozici zdroje potřebné k provádění činností IFERC, jak je uvedeno v bruselském společném prohlášení a jeho přílohách.

Článek 5

Doba trvání

Činnosti IFERC se uskuteční po dobu desíti let, přičemž tato doba trvání může být rozhodnutím řídícího výboru prodloužena.

Článek 6

Podrobnosti dodání a případného převodu vlastnictví superpočítačových systémů

Bez ohledu na čl. 14 odst. 3 této dohody rozhodne o konkrétních podmínkách dodání a možném převodu vlastnictví superpočítačových systémů řídící výbor v souladu s plánem projektu.

--------------------------------------------------

20070205

PŘÍLOHA III

PROGRAM SATELITNÍHO TOKAMAKU

Článek 1

Cíl

1. V souladu s touto dohodou, jakož i se svými právními předpisy, strany provádějí program satelitního tokamaku (dále jen "program satelitního tokamaku"). Tento program zahrnuje:

a) účast na přebudování experimentálního zařízení tokamak ve vlastnictví japonské prováděcí agentury na vyspělý supravodivý tokamak (dále jen "vyspělý supravodivý tokamak") a

b) účast na jeho využívání s cílem podpořit využívání ITER a výzkum směřující k DEMO, a to řešením fyzikálních otázek klíčových pro ITER a DEMO.

2. Konstrukce a využívání vyspělého supravodivého tokamaku se provádí v rámci programu satelitního tokamaku a v rámci japonského vnitrostátního programu. Možnost využívat vyspělý supravodivý tokamak se rovnoměrně rozděluje mezi uvedený vnitrostátní program a program satelitního tokamaku.

Článek 2

Rozsah

1. Pro dosažení cílů uvedených v článku 1 této přílohy se plní tyto úkoly:

a) konstrukční fáze: projekt, výroba komponent a systémů a montáž vyspělého supravodivého tokamaku, a

b) fáze využití: příprava a provádění pokusů programu satelitního tokamaku.

2. V plánu projektu a v pracovních programech je provádění úkolů uvedených v odstavci 1 dále upřesněna na tomto základě:

a) japonská prováděcí agentura předloží a strany přezkoumají a přijmou zprávu o koncepčním návrhu, která obsahuje funkční specifikace komponent, jež mají strany dodat pro provádění programu satelitního tokamaku;

b) každá prováděcí agentura vypracuje podrobný konstrukční návrh komponent, které má dodat jakožto věcné plnění;

c) za integraci komponent vyspělého supravodivého tokamaku a za jeho celkovou montáž a provoz odpovídá japonská prováděcí agentura a

d) Euratom je oprávněn podílet se na využívání vyspělého supravodivého tokamaku na spravedlivém základě.

Článek 3

Pracoviště

Pracoviště programu satelitního tokamaku se nachází ve městě Naka v prefektuře Ibaraki.

Článek 4

Zdroje

Strany dají k dispozici zdroje potřebné k provádění programu satelitního tokamaku, jak je uvedeno v bruselském společném prohlášení a jeho přílohách.

Článek 5

Doba trvání

Program satelitního tokamaku se uskuteční po dobu desíti let, včetně tří let na uvedení do provozu a provoz, přičemž tato doba trvání může být rozhodnutím řídícího výboru prodloužena.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/