Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 1977

kterou se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby primární energie při potížích v zásobování ropou a ropnými produkty

Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 1977,

kterou se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby primární energie při potížích v zásobování ropou a ropnými produkty

RADA EVROPSKYCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 103 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že zavedení společné energetické politiky je jedním z cílů, které si Společenství stanovilo; že Komise by měla navrhnout opatření, která mají být za tímto účelem přijata;

vzhledem k tomu, že dosažení skutečné solidarity mezi členskými státy při potížích v zásobování je jedním ze základních požadavků společné energetické politiky;

vzhledem k tomu, že Rada přijala směrnici 73/238/EHS ze dne 24. července 1973 o opatřeních ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty [1];

vzhledem k tomu, že Rada přijala směrnici 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů [2], ve znění směrnice 72/425/EHS [3];

vzhledem k tomu, že při potížích v zásobování se musí ve Společenství snižovat spotřeba energie podle pravděpodobného vývoje nabídky a předpokládaného čerpání nouzových zásob;

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit společný ukazatel za účelem zachování jednoty trhu a zajištění toho, že se potíže vyplývající z krize spravedlivě rozdělí mezi všechny spotřebitele energie ve Společenství;

vzhledem k tomu, že při přijímání opatření ke splnění ukazatele Společenství ke snížení spotřeby energie zohlední členské státy strukturu svých vnitrostátních trhů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Vzniknou-li v jednom nebo ve více členských státech potíže v zásobování ropou a ropnými produkty, může Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a po konzultaci se skupinou uvedenou ve směrnici 73/238/EHS stanovit pro celé Společenství ukazatel ke snížení spotřeby ropných produktů, který může dosáhnout až 10 % běžné spotřeby. Toto rozhodnutí se bude uplatňovat nejdéle dva měsíce.

2. Za účelem zachování jednoty trhu a zajištění spravedlivého rozdělení potíží vyplývajících z krize mezi všechny spotřebitele energie ve Společenství Komise

a) před uplynutím dvouměsíčního období a v rámci snížení podle odstavce 1 navrhne Radě nový ukazatel ke snížení spotřeby

- nenahraditelných ropných produktů vyjádřený procentní sazbou spotřeby těchto výrobků,

- nahraditelných ropných produktů vyjádřený procentní sazbou spotřeby všech nahraditelných zdrojů energie;

b) v případě vyššího schodku může navrhnout Radě, aby ukazatel ke snížení spotřeby překročil 10 % a byl rozšířen i na jiné formy energie.

3. Ropné produkty ušetřené v důsledku diferencovaného snížení spotřeby stanoveného v odstavci 2 se rozdělí mezi členské státy.

4. Rada rozhodne ve lhůtě deseti dnů kvalifikovanou většinou o všech návrzích Komise uvedených v odstavci 2.

5. Požádá-li členský stát Komisi o zásah, rozhodne Komise ve lhůtě pěti pracovních dnů po obdržení žádosti.

6. Každý členský stát může Radě předložit jakékoli rozhodnutí Komise o stanovení ukazatele ke snížení spotřeby. Rada může ve lhůtě deseti dnů po předložení záležitosti toto rozhodnutí kvalifikovanou většinou zrušit nebo změnit.

7. Rozhodnutí přijatá Komisí se použijí neprodleně po jejich oznámení členským státům.

Článek 2

Členské státy neprodleně přijmou všechna vhodná opatření k tomu, aby se jejich spotřeba ropných produktů nebo celková spotřeba energie snížila do té míry, aby byl zachován alespoň ukazatel stanovený podle článku 1.

Článek 3

Členské státy uvědomí Komisi o všech opatřeních přijatých podle článku 2, jakmile tato opatření nabudou účinnosti.

Článek 4

1. Zjistí-li Komise po konzultaci se skupinou uvedenou ve směrnici 73/238/EHS nebo na základě informací členského státu, že situace v zásobování ropou nebo ropnými produkty v jednom nebo více členských státech nadále neodůvodňují používání opatření k omezení spotřeby,

a) rozhodne o změně nebo zrušení těchto opatření, byla-li zavedena na základě rozhodnutí Komise;

b) navrhne Radě změnu nebo zrušení těchto opatření, byla-li zavedena na základě rozhodnutí Rady.

2. Rozhodnutí Komise přijatá podle odst. 1 písm. a) nabývají účinku oznámením členským státům. Každý členský stát může Radě předložit jakékoli rozhodnutí Komise o změně nebo zrušení opatření ke snížení spotřeby.

3. Rada rozhodne kvalifikovanou většinou ve lhůtě deseti dnů po předložení věci.

Článek 5

Po konzultaci s členskými státy vypracuje Komise prováděcí pravidla k tomuto rozhodnutí.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

 

V Bruselu dne 7. listopadu 1977.

Za Radu

předseda

A. Humblet

[1] Úř. věst. L 228, 16.9.1973, s. 1.

[2] Úř. věst. L 308, 23.12.1968, s. 14.

[3] Úř. věst. L 291, 28.12.1972. s. 154.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/