Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 1968

o uzavírání a provádění zvláštních mezivládních dohod týkajících se povinnosti členských států udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů

Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 1968

o uzavírání a provádění zvláštních mezivládních dohod týkajících se povinnosti členských států udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 103 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že Rada přijala směrnici ze dne 20. prosince 1968, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů [1];

vzhledem k tomu, že čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice umožňuje vytvářet na základě zvláštních mezivládních dohod zásoby na území jednoho členského státu na účet podniků usazených v jiném členském státě;

vzhledem k tomu, že se zdá být vhodné stanovit postup pro případ, že by takových dohod nebylo dosaženo v přiměřené lhůtě nebo že by takové dohody nebyly dodržovány,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nedojde-li mezi zúčastněnými vládami k dosažení mezivládní dohody podle čl. 6 odst. 2 směrnice Rady ze dne 20. prosince 1968 ve lhůtě osmi měsíců ode dne oznámení uvedené směrnice nebo není-li taková dohoda dodržována, uvědomí o tom dotyčné vlády Komisi.

Komise může dotyčným vládám navrhnout vhodná opatření k překonání jejich potíží.

Článek 2

Nedojde-li mezi zúčastněnými vládami k dosažení dohody do tří měsíců poté, co Komise navrhne vhodná opatření k překonání potíží, předloží Komise Radě návrh směrnice nebo jiného vhodného opatření.

Tento návrh stanoví zejména postup, kterým bude možno zajistit registraci, přepravu zásob držených v jiném členském státě a dohled nad nimi a který vezme v úvahu zásady stanovené v čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

 

V Bruselu dne 20. prosince 1968.

Za Radu

předseda

V. Lattanzio

[1] Úř. věst. L 308, 23.12.1968, s. 14.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/