Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie

z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER

Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie

z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER

Evropské společenství pro atomovou energii (dále jen "Euratom"), vláda Čínské lidové republiky, vláda Indické republiky, japonská vláda, vláda Korejské republiky a vláda Ruské federace (dále jen "strany"),

VZHLEDEM K TOMU, že článek 12 Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (dále jen "dohoda ITER") požaduje, aby strany této dohody uplatňovaly výsady a imunity;

VZHLEDEM K TOMU, že účelem této dohody je stranám této dohody vymezit obsah a oblast působnosti výsad a imunit v souladu s článkem 12 dohody ITER;

VZHLEDEM K TOMU, že strany potvrdily záměr uzavřít tuto dohodu na zasedání ministrů věnovaném ITER dne 24. května 2006 v Bruselu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1. V souladu s článkem 5 dohody o ITER má Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER (dále jen "organizace ITER") mezinárodní právní subjektivitu, jež zahrnuje způsobilost uzavírat dohody se státy a/nebo mezinárodními organizacemi.

2. Organizace ITER má právní subjektivitu a na územích členů má patřičnou způsobilost, včetně způsobilosti:

a) uzavírat smlouvy;

b) nabývat majetek, být jeho držitelem a zcizovat jej;

c) získávat licence; a

d) vystupovat před soudem.

Článek 2

Budovy a prostory organizace ITER jsou nedotknutelné.

Článek 3

Archivy a dokumenty organizace ITER jsou nedotknutelné.

Článek 4

1. Organizace ITER je vyňata z pravomoci soudů a soudního stíhání s těmito výjimkami:

a) pokud v jednotlivém případě takovou imunitu výslovně zrušila;

b) pokud jde o občanskoprávní odpovědnost vůči třetí osobě za škodu vzniklou v důsledku nehody způsobené motorovým vozidlem, které patří organizaci ITER nebo je jejím jménem provozováno, nebo pokud jde o přestupek takového vozidla proti pravidlům dopravy motorovými vozidly;

c) pokud jde o vymáhání rozhodčího nálezu vydaného podle článku 23; a

d) případy obstavení platu, které se uplatňuje v důsledku dluhu pracovníka organizace ITER, pokud toto obstavení plyne z konečného a vymahatelného soudního rozhodnutí v souladu s předpisy platnými na území výkonu.

2. Majetek a aktiva organizace ITER, ať se nacházejí kdekoli, jsou vyňaty z veškerých forem rekvizic, zabavení, vyvlastnění a obstavení s těmito výjimkami:

a) pokud v jednotlivém případě takovou imunitu výslovně zrušila;

b) pokud jde o občanskoprávní odpovědnost stanovenou v odst. 1 písm. b); a

c) pokud jde o vymáhání rozhodčího nálezu vydaného podle článku 23.

3. Organizace je rovněž vyňata z veškerých forem správního nebo prozatímního soudního rozhodnutí s výjimkou toho, kdy v jednotlivém případě takovou imunitu výslovně zrušila, a nezbytných opatření, pokud jde o:

a) prevenci a vyšetřování nehod motorových vozidel, které patří organizaci ITER nebo jsou jejím jménem provozována; a

b) vymáhání rozhodčího nálezu vydaného podle článku 23.

Článek 5

1. V rámci působnosti jejích oficiálních činností jsou organizace ITER, její majetek a příjem osvobozeny od přímých daní.

2. V případech, kdy jsou zboží nebo služby nezbytně nutné pro výkon oficiálních jejích činností organizace ITER zakoupeny nebo používány organizací ITER nebo jejím jménem, a v případech, kdy cena tohoto zboží nebo služeb zahrnuje daně nebo poplatky, přijme dotyčná strana, je-li to možné, příslušná opatření, aby poskytla osvobození od takových daní nebo poplatků nebo zajistila jejich vrácení.

Článek 6

1. Zboží dovezené nebo vyvezené organizací ITER nebo jejím jménem pro účely jejích oficiálních činností je osvobozeno od všech daní a cel. Zboží dovezené nebo vyvezené organizací pro účely jejích oficiálních činností je osvobozeno od omezení a zákazů dovozů a vývozů s výjimkou případů, kdy jsou tato omezení nebo zákazy slučitelné s právními a správními předpisy a politikami uvedenými v článcích 14 a 20 dohody ITER.

2. Zboží, na něž se vztahovalo osvobození stanovené v článku 5 nebo které bylo dovezeno podle odstavce 1, se kromě případů slučitelných s podmínkami, které stanovily strany, jež osvobození poskytly, neprodává ani neposkytuje dále.

Článek 7

1. Pro účely článků 5 a 6 zahrnují oficiální činnosti organizace ITER administrativní činnosti, včetně činností spojených s veškerými systémy sociálního zabezpečení, jež zřídí, a činnosti vykonávané v rámci naplňování účelu organizace ITER ve smyslu dohody ITER.

2. Ustanovení článků 5 a 6 se nevztahují na daně a poplatky, které představují pouze odměnu za veřejně prospěšné služby.

Článek 8

Osvobození se podle článků 5 nebo 6 neposkytuje, pokud jde o zboží zakoupené nebo dovezené či služby poskytnuté pro osobní prospěch zaměstnanců organizace ITER.

Článek 9

Aniž jsou dotčeny právní a správní předpisy a politiky uvedené v článcích 14 a 20 dohody ITER, není nijak omezen pohyb publikací a jiných informací, jež organizace ITER odesílá nebo přijímá.

Článek 10

1. Organizace ITER smí obdržet a být držitelem jakýchkoli finančních prostředků, měny, hotovosti nebo cenných papírů; smí s nimi volně nakládat za jakýmkoli účelem stanoveným v dohodě ITER a vést účty v kterékoli měně v rozsahu, který si vyžaduje plnění jejích povinností.

2. Při výkonu práv uvedených v odstavci 1 věnuje organizace ITER náležitou pozornost všem připomínkám kteréhokoli člena, pokud se má za to, že jim lze vyhovět, aniž by to bylo v neprospěch zájmů organizace ITER.

Článek 11

1. Organizaci ITER se pro úřední komunikaci a předávání veškerých dokumentů dostává alespoň stejně příznivého zacházení, jaké každá strana přiznává jiným mezinárodním organizacím.

2. Úřední komunikace organizace ITER nepodléhá cenzuře, ať už se uskutečňuje jakýmikoli komunikačními prostředky.

Článek 12

Strany učiní všechna příslušná opatření, aby pracovníkům organizace ITER usnadnila vstup na svá území, pobyt na nich a jejich opuštění.

Článek 13

1. Při výkonu funkcí jako zástupců a na cestě do místa konání schůze svolané organizací ITER a z něj požívají zástupci stran těchto výsad a imunit:

a) vynětí ze zatčení a zadržení a ze zabavení osobních zavazadel;

b) vynětí z pravomoci soudů, a to i po skončení jejich poslání, pro úkony, včetně ústních a písemných projevů, provedené při výkonu jejich funkce; toto vynětí se nicméně nevztahuje na případy přestupku proti pravidlům dopravy motorovými vozidly, jehož se dopustil zástupce strany, a to ani v případě škody způsobené motorovým vozidlem, které mu patří nebo které řídil;

c) nedotknutelnosti všech jejich služebních listin a dokumentů;

d) práva dostávat dokumenty či korespondenci zvláštní kurýrní službou nebo v zapečetěných schránkách;

e) vynětí jich samých a jejich manželů nebo manželek z opatření omezujících přistěhovalectví a z řízení týkajících se přihlašování cizinců;

f) týchž výhod, co se týče měnové a devizové kontroly, jež se přiznávají zástupcům zahraničních vlád při plnění dočasného úředního poslání;

g) týchž celních úlev, pokud jde o jejich osobní zavazadla, jež se přiznávají diplomatickým zástupcům.

2. Cílem přiznání výsad a imunit zástupcům stran není je osobně zvýhodnit, nýbrž zajistit naprostou nezávislost pro výkon jejich funkcí v souvislosti s organizací ITER. V souladu s článkem 12 dohody o ITER zrušuje každá strana imunitu svých zástupců ve veškerých případech, kdy má za to, že by tato imunita bránila výkonu spravedlnosti a že ji lze zrušit, aniž by byly dotčeny účely, pro něž byla imunita přiznána.

Článek 14

Pracovníci organizace ITER požívají těchto výsad a imunit:

a) vynětí z pravomoci soudů, a to i poté, co skončili pracovní poměr v organizaci ITER, pro úkony, včetně ústních a písemných projevů, provedené při výkonu jejich funkce; toto vynětí se však nevztahuje na případy přestupku proti pravidlům dopravy motorovými vozidly, jehož se dopustil pracovník organizace ITER, a to ani v případě škody způsobené motorovým vozidlem, které mu patří nebo které řídil;

b) osvobození od veškerých povinností ve vztahu k vojenské službě;

c) nedotknutelnosti všech jejich služebních listin a dokumentů;

d) týchž výhod, pokud jde o vynětí z opatření omezujících přistěhovalectví a upravujících přihlašování cizinců, jež jsou obvykle přiznávány pracovníkům mezinárodních organizací, přičemž týchž výhod požívají rodinní příslušníci spoluvytvářející jejich domácnost;

e) stejných výsad ve vztahu k měnovým a devizovým předpisům, srovnatelných s těmi, jež jsou obvykle přiznávány zaměstnancům mezinárodních organizací;

f) dojde-li k mezinárodní krizi, týchž výhod, pokud jde o návrat do vlasti, jako v případě diplomatických zástupců, přičemž stejných výhod požívají rodinní příslušníci spoluvytvářející jejich domácnost;

g) práva bezcelně dovážet bytové zařízení a jiné věci osobní potřeby v souvislosti s prvním nástupem do funkce v daném státě a práva při ukončení výkonu funkcí v daném státě bezcelně vyvézt svůj nábytek a jiné věci osobní potřeby, v obou případech s výhradou podmínek považovaných za nezbytné státem, na jehož území je toto právo uplatňováno.

Článek 15

Vedle výsad a imunit stanovených v článku 14 požívá generální ředitel organizace ITER, a pokud je tento úřad neobsazen, osoba jmenovaná, aby jej zastupovala, výsad a imunit, na něž mají nárok diplomatičtí zástupci ve srovnatelném postavení.

Článek 16

Při výkonů funkcí v souvislosti s organizací ITER nebo při plnění poslání v zájmu organizace ITER požívají odborníci v rozsahu nutném pro výkon těchto funkcí, včetně průběhu cest uskutečněných v rámci výkonu funkcí, a v průběhu těchto poslání těchto výsad a imunit:

a) vynětí z pravomoci soudů, a to i poté, co pro organizaci ITER přestali vykonávat funkci odborníka, pro úkony, včetně ústních a písemných projevů, provedené při výkonu jejich funkce, nicméně toto vynětí se nevztahuje na případy přestupku proti pravidlům dopravy motorovými vozidly, jehož se dopustil zástupce strany, ani na případy škody způsobené motorovým vozidlem, které mu patří nebo které řídil;

b) nedotknutelnosti všech jejich služebních listin a dokumentů;

c) týchž výhod, pokud jde o měnové a devizové předpisy a o jejich osobní zavazadla, jaké se přiznávají úředníkům zahraničních vlád při plnění dočasného úředního poslání.

Článek 17

1. Platy a požitky poskytnuté organizací ITER jsou osvobozeny od daně z příjmu, pokud se zdaňují ve prospěch organizace ITER. Strany si ponechávají právo zohlednit tyto platy a požitky pro účely určení částky daně, jež se má použít na příjem z jiných zdrojů.

2. Ustanovení odstavce 1 výše se nepoužijí na dávky a důchody vyplácené organizací ITER svým bývalým generálním ředitelům a pracovníkům.

Článek 18

Články 14 a 17 se vztahují na všechny kategorie pracovníků, na něž se vztahuje služební řád organizace ITER. O kategoriích odborníků, na něž se vztahuje článek 16, rozhodne rada organizace ITER (dále jen "rada"). Jména, tituly a adresy pracovníků a odborníků uvedených v tomto článku se čas od času sdělují členům organizace ITER.

Článek 19

V případě, že organizace ITER zřídí vlastní systém sociálního zabezpečení, jsou její generální ředitel a zaměstnanci na základě dohod uzavřených se stranami a/nebo hostitelským státem osvobozeni od veškerých povinných příspěvků vnitrostátním subjektům sociálního zabezpečení.

Článek 20

Žádná strana není povinna přiznat výsady a imunity uvedené v článku 13, čl. 14 písm. b), d), e), f), a g), článku 15, čl. 16 písm. c) a článku 19 vlastním státním příslušníkům a osobám, které mají v okamžiku nástupu do funkce trvalý pobyt na jejím území.

Článek 21

1. Výsady a imunity stanovené v této dohodě nejsou generálnímu řediteli, pracovníkům a odborníkům organizace ITER uděleny s cílem je osobně zvýhodnit. Jsou stanoveny výhradně s cílem zajistit nerušený chod organizace ITER za všech okolností a naprostou nezávislost osob, jimž jsou přiznány.

2. V souladu s článkem 12 dohody ITER zruší rada jakoukoli příslušnou imunitu ve veškerých případech, kdy má za to, že by tato imunita bránila výkonu spravedlnosti a že by její zrušení nebylo v rozporu se zájmy organizace ITER a jejích členů.

Článek 22

Organizace ITER vždy spolupracuje s příslušnými orgány stran a hostitelského státu ve smyslu čl. 1 odst. 2 dohody ITER s cílem usnadnit řádný výkon spravedlnosti, zajistit dodržování policejních nařízení a předpisů týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti, udělování licencí, ochrany životního prostředí, inspekce práce nebo dalších podobných vnitrostátní právních předpisů a předcházet jakémukoli zneužití výsad a imunit stanovených v této dohodě. Postup pro spolupráci podle tohoto článku může být stanoven v dohodách o ústředí a detašovaném týmu nebo doplňkových dohodách.

Článek 23

1. Při uzavírání písemných smluv, a to jiných než smluv uzavíraných v souladu se služebním řádem, smí organizace ITER sjednat rozhodčí řízení. Příslušné právní předpisy a stát, kde sídlí rozhodci, uvádí rozhodčí doložka nebo zvláštní rozhodčí smlouva uzavřená za tímto účelem.

2. Vymáhání rozhodčího nálezu se řídí pravidly platnými ve státě, na jehož území se má nález vydat.

Článek 24

V souladu se Smlouvou o založení Euratomu se tato dohoda použije na území, na něž se tato Smlouva vztahuje. V souladu s touto Smlouvou a dalšími příslušnými dohodami se rovněž použije na Bulharskou republiku, Rumunsko a Švýcarskou konfederaci účastnící se programu Euratomu v oblasti jaderné syntézy jako plně přidružené třetí země.

Článek 25

1. Tato dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení v souladu s postupy každého signatáře.

2. Tato dohoda vstupuje v platnost třicet dní po uložení listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení této dohody Čínskou lidovou republikou, Euratomem, Indickou republikou, Japonskem, Korejskou republikou a Ruskou federací.

3. Pokud tato dohoda do jednoho roku po podpisu nevstoupí v platnost, depozitář svolá schůzi signatářů, na níž se rozhodne, jaké kroky budou za účelem usnadnění vstupu v platnost podniknuty.

Článek 26

1. Jakmile je radou přijato rozhodnutí v souladu s čl. 23 odst. 1 dohody ITER, smí dotyčný stát nebo mezinárodní organizace přistoupit k této dohodě a stát se její stranou.

2. Přistoupení nabývá účinku dnem uložení listiny o přistoupení u depozitáře.

Článek 27

Tato dohoda má tutéž dobu trvání jako dohoda ITER. Skončení platnosti této dohody nemá vliv na imunitu stanovenou v čl. 13 odst. 1 písm. b), čl. 14 písm. a) a čl. 16 písm. a).

Článek 28

Jakákoli sporná otázka, která vyvstane mezi stranami nebo mezi jednou stranou či více stranami a organizací ITER, vyplývající z této dohody nebo s ní související, se řeší konzultací, zprostředkováním nebo jinými postupy, které se odsouhlasí, např. rozhodčím řízením. Dotyčné strany se scházejí k projednání povahy jakékoli takové otázky s ohledem na její brzké vyřešení.

Článek 29

1. Depozitářem této dohody je generální ředitel MAAE.

2. Originál této dohody je uložen u depozitáře, jenž předá ověřené opisy signatářům a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů k zaregistrování a zveřejnění v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů.

3. Depozitář uvědomí všechny signatářské a přistupující státy a mezinárodní organizace o:

a) dni uložení všech listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení; a

b) dni vstupu této dohody v platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zástupci, řádně za tímto účelem zplnomocnění, k této dohodě své podpisy.

 

V Paříži dne 21. listopadu 2006, v jediném vyhotovení v jazyce anglickém.

za Evropské společenství pro atomovou energii

za vládu Čínské lidové republiky

za vládu Indické republiky

za japonskou vládu

za vládu Korejské republiky

za vládu Ruské federace

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/