Směrnice Komise 2011/63/EU

ze dne 1. června 2011 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty

Směrnice Komise 2011/63/EU

ze dne 1. června 2011, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS [1], a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 98/70/ES stanoví environmentální specifikace a analytické metody pro benzin a motorovou naftu uváděné na trh.

(2) Tyto analytické metody odkazují na některé normy stanovené Evropským výborem pro normalizaci (CEN). Protože CEN v důsledku technického pokroku uvedené normy nahradil novými, měly by být aktualizovány odkazy na tyto normy v přílohách I a II směrnice 98/70/ES.

(3) Příloha III směrnice 98/70/ES stanoví výjimku týkající se tlaku par povolenou pro benzin s obsahem bioethanolu. Čísla obsažená v uvedené příloze jsou zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Norma EN ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 4259:2006 stanoví pravidla pro zaokrouhlování výsledků podle přesnosti zkušební metody a požaduje zaokrouhlení na jedno desetinné místo. Je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit čísla uvedená v příloze III směrnice 98/70/ES.

(4) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jakost paliv, zřízeného podle čl. 11 odst. 1 směrnice 98/70/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 98/70/ES se mění takto:

1) Příloha I se mění takto:

a) Poznámka pod čarou 1 se nahrazuje tímto:

"(1) Zkušebními metodami musí být metody uvedené v normě EN 228:2008. Členské státy mohou přijmout analytickou metodu uvedenou v normě, kterou se nahrazuje norma EN 228:2008, pokud lze prokázat, že přesnost této metody je přinejmenším stejně precizní jako přesnost nahrazené analytické metody."

b) Poznámka pod čarou 6 se nahrazuje tímto:

"(6) Ostatní monoalkoholy a ethery s koncem destilace, který nepřevyšuje údaj stanovený v normě EN 228:2008."

2) V příloze II se poznámka pod čarou 1 nahrazuje tímto:

"(1) Zkušebními metodami musí být metody uvedené v normě EN 590:2009. Členské státy mohou přijmout analytickou metodu uvedenou v normě, kterou se nahrazuje norma EN 590:2009, pokud lze prokázat, že přesnost této metody je přinejmenším stejně precizní jako přesnost nahrazené analytické metody."

3) Příloha III se nahrazuje textem uvedeným v příloze této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12 měsíců od jejího vyhlášení v Úředním věstníku.

Tyto předpisy začnou používat do 12 měsíců od vyhlášení této směrnice v Úředním věstníku.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. června 2011.

Za Komisi

José Manuel Barroso

předseda

[1] Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"PŘÍLOHA III

VÝJIMKA TÝKAJÍCÍ SE TLAKU PAR POVOLENÁ PRO BENZIN S OBSAHEM BIOETHANOLU

Obsah bioethanolu (% v/v) | Povolená výjimka týkající se tlaku par (kPa) [1] |

0 | 0 |

1 | 3,7 |

2 | 6,0 |

3 | 7,2 |

4 | 7,8 |

5 | 8,0 |

6 | 8,0 |

7 | 7,9 |

8 | 7,9 |

9 | 7,8 |

10 | 7,8 |

Povolená výjimka týkající se tlaku par pro střední obsah bioethanolu mezi hodnotami uvedenými v tabulce se určuje přímou lineární interpolací mezi obsahem bioethanolu bezprostředně nad a bezprostředně pod zjištěnou hodnotou."

[1] Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou "pravé hodnoty". Při stanovení jejich mezních hodnot byla použita ustanovení normy EN ISO 4259:2006 "Ropné výrobky – Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám" a při stanovení minimální hodnoty byl zohledněn minimální rozdíl 2R nad nulou (R = reprodukovatelnost). Výsledky jednotlivých měření jsou vyhodnocovány na základě kritérií uvedených v normě EN ISO 4259:2006.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/