Úmluva o jaderné bezpečnosti

Úmluva o jaderné bezpečnosti

PREAMBULE

SMLUVNÍ STRANY,

(i) vědomy si významu, jaký má pro mezinárodní společenství zajištění bezpečného, správně řízeného a vzhledem k životnímu prostředí šetrného využívání jaderné energie;

(ii) znovu potvrzujíce nutnost další podpory vysoké úrovně jaderné bezpečnosti na celém světě;

(iii) znovu potvrzujíce, že odpovědnost za jadernou bezpečnost nesou státy, pod jejichž jurisdikci spadají jaderná zařízení;

(iv) přejíce si podporovat účinný systém jaderné bezpečnosti;

(v) vědomy si případných důsledků havárií jaderných zařízení, které mohou přesáhnout hranice jednoho státu;

(vi) berouce v úvahu Úmluvu o fyzické ochraně jaderného materiálu z roku 1979, Úmluvu o včasném oznamování jaderných havárií z roku 1986 a Úmluvu o pomoci v případě jaderných havárií nebo radiačních mimořádných situací z roku 1986;

(vii) potvrzujíce důležitost mezinárodní spolupráce pro zvýšení jaderné bezpečnosti prostřednictvím existujících dvoustranných a mnohostranných mechanismů a vypracováním této podnětné úmluvy;

(viii) uznávajíce, že tato úmluva zavazuje k uplatňování základních principů bezpečnosti jaderných zařízení spíše než podrobně stanovených bezpečnostních předpisů a že existují mezinárodně uznávané bezpečnostní směrnice, které jsou čas od času aktualizovány, takže mohou sloužit jako vodítko pro dosažení vysoké úrovně bezpečnosti pomocí prostředků, které jsou v současné době k dispozici;

(ix) potvrzujíce potřebu urychleného zahájení práce na vytvoření mezinárodní úmluvy o bezpečném zacházení s radioaktivním odpadem, neboť probíhající proces vytváření základů bezpečnosti pro zacházení s odpady vyústil v širokou mezinárodní shodu;

(x) uznávajíce užitečnost další odborné práce v souvislosti s bezpečností dalších článků cyklu jaderného paliva, a rovněž skutečnost, že tato práce by mohla časem usnadnit rozvoj současných i budoucích mezinárodních nástrojů,

SE DOHODLY TAKTO:

KAPITOLA 1

HLAVNÍ CÍLE, DEFINICE A OBLAST POUŽITÍ

Článek 1

Cíle

Cílem této úmluvy je:

i) dosáhnout na celém světě vysoké úrovně jaderné bezpečnosti a udržovat ji zlepšením opatření a mezinárodní spolupráce, včetně případné technické spolupráce v oblasti bezpečnosti;

ii) vytvořit a udržovat účinnou ochranu před potenciálním radiologickým rizikem v jaderných zařízeních s cílem chránit jednotlivce, společnost a životní prostředí před škodlivými účinky ionizujícího záření vycházejícího z tohoto zařízení;

iii) předcházet haváriím s radiologickými důsledky a zmírňovat důsledky případných havárií.

Článek 2

Definice

Pro účely této úmluvy se rozumí:

i) "jaderným zařízením" pro všechny smluvní strany každá pozemní civilní jaderná elektrárna spadající pod jurisdikci příslušné strany, včetně zařízení pro skladování, manipulaci a dopravu radioaktivního materiálu, která se nacházejí v areálu této elektrárny a přímo souvisejí s jejím provozem. Zařízení přestává být považováno za jaderné po trvalém odstranění všech palivových článků z reaktorového jádra, jejich bezpečném uložení podle schválených postupů a po schválení programu odstávky regulativním orgánem;

ii) "regulativním orgánem" pro každou smluvní stranu orgán nebo orgány, kterému (kterým) byla příslušnou smluvní stranou dána pravomoc vydávat licence a rozhodovat o místě, technické koncepci, výstavbě, provozu a odstávce jaderného zařízení;

iii) "licencí" každé oprávnění vydané žadateli regulativním orgánem, které mu ukládá odpovědnost za přijímání rozhodnutí o místě, technické koncepci, výstavbě, provozu a odstávce jaderného zařízení.

Článek 3

Oblast použití

Tato úmluva se použije pro bezpečnost jaderných zařízení.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI

a) Všeobecná ustanovení

Článek 4

Prováděcí opatření

V rámci svého vnitrostátního práva přijme každá smluvní strana právní, regulativní a správní opatření a učiní další kroky potřebné pro splnění svých povinností podle této úmluvy.

Článek 5

Ohlašování

Před každým zasedáním podle článku 20 předloží každá smluvní strana k projednání zprávu o opatřeních, která učinila pro splnění svých povinností podle této úmluvy.

Článek 6

Stávající jaderná zařízení

Každá smluvní strana přijme vhodná opatření, jimiž zajistí, aby bezpečnost jaderných zařízení existujících v okamžiku, kdy tato úmluva vstupuje pro příslušnou stranu v platnost, byla co nejrychleji prověřena. Pokud to bude z hlediska této úmluvy třeba, zajistí smluvní strana co nejrychlejší provedení všech přiměřených a proveditelných zlepšení s cílem zvýšit bezpečnost jaderných zařízení. Jestliže tohoto zvýšení bezpečnosti nebude možno dosáhnout, musí být provedeny plány pro co nejrychlejší prakticky proveditelné odstavení jaderného zařízení. Načasování odstavení může vzít v úvahu celkovou situaci a možné alternativy v energetice stejně jako sociální a ekonomické dopady a dopady v oblasti životního prostředí.

b) Právní předpisy a regulace

Článek 7

Právní a regulativní rámec

1. Každá smluvní strana vytvoří a bude udržovat právní a regulativní rámec řízení bezpečnosti jaderných zařízení.

2. Právní a regulativní rámec zajistí:

i) vytvoření odpovídajících vnitrostátních požadavků a nařízení týkajících se bezpečnosti;

ii) systém udělování licencí u jaderných zařízení a zákaz provozování jaderných zařízení bez licence;

iii) systém regulativních inspekcí a posuzování jaderných zařízení s cílem zajistit dodržování platných nařízení a povolovacích podmínek;

iv) prosazování příslušných nařízení a povolovacích podmínek, včetně jejich pozastavení, změny nebo odvolání.

Článek 8

Regulativní orgán

1. Každá smluvní strana zřídí nebo určí regulativní orgán, který bude pověřen vytvořením právního a regulativního rámce uvedeného v článku 7, a vybaví tento orgán odpovídající pravomocí, kompetencemi a také finančními prostředky a personálem pro plnění svěřených úkolů.

2. Každá smluvní strana přijme odpovídající opatření s cílem zajistit účinné oddělení funkcí tohoto regulativního orgánu od funkcí jiných orgánů nebo organizací zabývajících se podporou nebo využíváním jaderné energie.

Článek 9

Odpovědnost držitele licence

Každá smluvní strana zajistí, aby prvotní odpovědnost za bezpečnost jaderného zařízení měl držitel příslušné licence, a přijme potřebná opatření k tomu, aby tento držitel licence splnil své povinnosti v rámci této své odpovědnosti.

c) Všeobecná ustanovení týkající se bezpečnosti

Článek 10

Priorita bezpečnosti

Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit, aby všechny organizace, jejichž činnost se přímo týká jaderných zařízení, vypracovaly zásady, které zakotví jadernou bezpečnost jako hlavní prioritu.

Článek 11

Finanční a lidské zdroje

1. Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit odpovídající finanční zdroje pro podporu bezpečnosti každého jaderného zařízení po celou dobu jeho životnosti.

2. Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit dostatečný počet kvalifikovaného personálu s potřebným vzděláním, odbornou přípravou a rekvalifikací pro veškerou činnost v oblasti bezpečnosti v každém jaderném zařízení nebo pro každé jaderné zařízení po celou dobu jeho životnosti.

Článek 12

Lidský faktor

Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zohlednění lidských schopností a jejich limitujících činitelů po dobu životnosti jaderného zařízení.

Článek 13

Zabezpečování jakosti

Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit vypracování a zavedení programů zabezpečování jakosti, které vytvoří důvěru ve splnění stanovených požadavků v oblasti všech činností důležitých z hlediska bezpečnosti jaderného zařízení po celou dobu jeho životnosti.

Článek 14

Hodnocení a ověřování bezpečnosti

Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit, aby:

i) před výstavbou a uvedením do provozu jaderného zařízení bylo provedeno komplexní a systematické hodnocení bezpečnosti. Toto hodnocení musí být dobře zdokumentováno, následně aktualizováno s ohledem na provozní zkušenosti a nové informace týkající se bezpečnosti a přezkoumáno na základě pověření regulativního orgánu;

ii) bylo provedeno ověření pomocí analýzy, sledování, testování a zkoušek, které zajistí, aby fyzický stav a provoz jaderného zařízení byl trvale v souladu s jeho koncepcí, platnými vnitrostátními bezpečnostními předpisy a aby splňoval provozní limity a podmínky.

Článek 15

Radiační ochrana

Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit, aby ozáření pracovníků a obyvatelstva způsobené jaderným zařízením bylo ve všech provozních režimech udržováno na co nejnižší prakticky dosažitelné úrovni a aby žádná osoba nebyla vystavena dávkám ozáření překračujícím limity stanovené příslušným státem.

Článek 16

Havarijní připravenost

1. Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit vypracování havarijních plánů uvnitř i vně jaderného zařízení, stanovujících opatření pro případ havárie, a rovněž jejich pravidelné prověřování.

Tyto plány musí být pro každé nové jaderné zařízení vypracovány a ověřeny ještě předtím, než toto zařízení dosáhne spodní hranice výkonu povolené regulativním orgánem.

2. Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit, aby obyvatelstvo a příslušné orgány států sousedících s jaderným zařízením, jež by mohly být zasaženy radiací v důsledku jaderné havárie, dostávaly informace potřebné pro havarijní plánování a odstraňování následků havárie.

3. Smluvní strany, které na svém území nemají žádná jaderná zařízení a které by mohly být zasaženy v případě radiačního nebezpečí v jaderném zařízení sousední země, přijmou vhodná opatření pro přípravu a prověření havarijních plánů obsahujících kroky, které tyto smluvní strany podniknou na svém vlastním území v případě takového nebezpečí.

d) Bezpečnost zařízení

Článek 17

Výběr místa

Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit vypracování a zavedení postupů:

i) pro vyhodnocení všech faktorů důležitých z hlediska výběru místa, které by mohly ovlivnit bezpečnost jaderného zařízení během plánované doby jeho životnosti;

ii) pro vyhodnocení pravděpodobného vlivu navrženého jaderného zařízení na bezpečnost osob, společnosti a životního prostředí;

iii) pro případné nové vyhodnocení důležitých faktorů uvedených v bodech i) a ii) s cílem průběžného zajištění přijatelnosti jaderného zařízení, pokud jde o jeho bezpečnost;

iv) pro konzultace se smluvními stranami v sousedství navrhovaného jaderného zařízení, které by mohly být tímto zařízením postiženy, a pro poskytování potřebných informací, které by těmto smluvním stranám umožnily provést jejich vlastní vyhodnocení a určení pravděpodobných dopadů spojených s bezpečností jaderného zařízení na jejich vlastním území.

Článek 18

Koncepce a výstavba

Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit, aby:

i) koncepce a výstavba jaderného zařízení zajišťovala několik spolehlivých úrovní a metod ochrany (hloubkově členěná obrana) před únikem radioaktivních materiálů s ohledem na zabránění haváriím, popřípadě zmírnění jejich radiologických důsledků, pokud by k nim došlo;

ii) technologické postupy použité při zpracování koncepce a při výstavbě jaderného zařízení byly prověřeny na základě zkušeností nebo zkoušek či analýzy;

iii) koncepce jaderného zařízení umožňovala spolehlivý, stabilní a snadno řiditelný provoz se zvláštním ohledem na lidský faktor a na rozhraní mezi člověkem a technikou.

Článek 19

Provoz

Každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit, aby:

i) povolení k zahájení provozu jaderného zařízení bylo vydáno na základě odpovídající bezpečnostní analýzy a programu uvedení do provozu, který prokáže, že zařízení, tak jak bylo vybudováno, splňuje požadavky týkající se jeho koncepce a bezpečnosti;

ii) byly stanoveny a podle potřeby přezkoumávány provozní limity a podmínky určené na základě bezpečnostní analýzy a provozních zkušeností, a tím stanoveny hranice bezpečného provozu;

iii) provoz, údržba, kontrola a zkoušky jaderného zařízení byly prováděny podle schválených postupů;

iv) byly stanoveny postupy pro případ nouzových situací a havárií během provozu;

v) po celou dobu životnosti jaderného zařízení byla zajištěna potřebná inženýrská a technická podpora ve všech oblastech důležitých z hlediska bezpečnosti;

vi) události důležité z hlediska bezpečnosti byly držitelem odpovídající licence včas ohlašovány regulativnímu orgánu;

vii) byly vypracovány programy shromažďování a analyzování provozních zkušeností, získané výsledky a přijaté závěry byly uplatňovány při provozu jaderného zařízení a existující mechanismy byly využívány pro výměnu důležitých zkušeností s mezinárodními orgány, jinými organizacemi působícími v oblasti provozu jaderných zařízení a regulativními orgány;

viii) radioaktivní odpad vznikající při provozu jaderného zařízení byl minimalizován jak z hlediska jeho aktivity, tak i množství, a aby při skladování a zacházení s vyhořelým palivem a odpadem přímo souvisejícím s provozem v areálu jaderného zařízení byl brán ohled na jeho úpravu a likvidaci.

KAPITOLA 3

ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

Článek 20

Řádná zasedání

1. Smluvní strany pořádají zasedání (dále jen "řádné zasedání") za účelem projednání zpráv předložených podle článku 5 v souladu s postupy přijatými podle článku 22.

2. V průběhu řádného zasedání mohou být podle potřeby zřízeny podskupiny podle článku 24 složené z představitelů smluvních stran, jejichž úkolem je projednání konkrétních námětů obsažených v těchto zprávách.

3. Každá smluvní strana bude mít odpovídající příležitost vyjádřit se ke zprávám předloženým jinými smluvními stranami a může také žádat o vysvětlení k těmto zprávám.

Článek 21

Časový rozvrh

1. Nejpozději šest měsíců po vstupu této úmluvy v platnost bude uspořádáno přípravné zasedání smluvních stran.

2. Na tomto přípravném zasedání stanoví smluvní strany datum prvního řádného zasedání. To bude uspořádáno co nejdříve, nejpozději však do třiceti měsíců po datu vstupu této úmluvy v platnost.

3. Na každém řádném zasedání určí smluvní strany datum příštího zasedání. Interval mezi zasedáními nesmí být delší než tři roky.

Článek 22

Procedurální otázky

1. Na přípravném zasedání podle článku 21 smluvní strany připraví a na základě konsensu schválí jednací řád a finanční podmínky. Podle tohoto jednacího řádu smluvní strany zejména:

i) vypracují směrnice, které stanoví formu a strukturu zpráv předkládaných podle článku 5;

ii) určí datum pro předkládání těchto zpráv;

iii) stanoví postup pro jejich projednávání.

2. Na řádném zasedání mohou smluvní strany podle potřeby přezkoumávat ujednání uvedená v bodech i) až iii) a na základě konsensu přijímat změny, pokud jednací řád nestanoví jinak. Na základě konsensu mohou také provádět změny jednacího řádu a finančních podmínek.

Článek 23

Mimořádná zasedání

Mimořádné zasedání smluvních stran bude uspořádáno:

i) pokud se na tom dohodne většina smluvních stran přítomných a hlasujících na zasedání, přičemž ti, kdo se zdrží hlasování, budou považováni za hlasující;

ii) na písemnou žádost některé smluvní strany během šesti měsíců po předání této žádosti smluvním stranám a po informování sekretariátu uvedeného v článku 28 o tom, že tuto žádost podporuje většina smluvních stran.

Článek 24

Účast

1. Za každou smluvní stranu se zasedání může zúčastnit jeden delegát a tolik zástupců, expertů a poradců, kolik bude příslušná smluvní strana považovat za nutné.

2. Smluvní strany mohou na základě konsensu pozvat k účasti na zasedání nebo jeho části jako pozorovatele mezivládní organizace, které jsou příslušné pro otázky upravené touto úmluvou,. Tito pozorovatelé musí předem písemně přijmout ustanovení článku 27.

Článek 25

Souhrnné zprávy

Smluvní strany na základě konsensu schválí a zpřístupní veřejnosti dokumenty týkající se diskutované problematiky a závěry, k nimž se během zasedání dospělo.

Článek 26

Jazyky

1. Jednacími jazyky zasedání smluvních stran je angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština, nestanoví-li jednací řád jinak.

2. Zprávy předkládané podle článku 5 budou vypracovány v národním jazyce předkládající smluvní strany nebo v jediném určeném jazyce, který bude dohodnut podle jednacího řádu. Pokud bude zpráva předložena v jiném národním jazyce, než bylo určeno, musí smluvní strana zajistit její překlad do určeného jazyka.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 převezme sekretariát překlad zprávy předložené v jiném jednacím jazyce do určeného jazyka, pokud tento překlad bude uhrazen.

Článek 27

Utajení

1. Ustanovení této úmluvy nemění práva a povinnosti smluvních stran stanovených vnitrostátními předpisy, pokud jde o utajení informací. Pro účely tohoto článku zahrnuje slovo "informace" mimo jiné i) osobní údaje, ii) informace chráněné podle práv k duševnímu vlastnictví nebo v rámci průmyslového nebo obchodního tajemství a iii) informace týkající se národní bezpečnosti nebo fyzické ochrany jaderných materiálů nebo zařízení.

2. Pokud některá smluvní strana poskytne v souvislosti s touto úmluvou informace, které označila za chráněné podle odstavce 1, budou použity pouze pro účely, pro něž byly předány, a přitom bude zachován jejich důvěrný charakter.

3. Obsah diskusí v průběhu projednávání zpráv smluvními stranami na každém zasedání je důvěrný.

Článek 28

Sekretariát

1. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (dále jen "agentura") zajistí sekretariát pro zasedání smluvních stran.

2. Tento sekretariát:

i) svolává a připravuje zasedání smluvních stran a zajišťuje služby během zasedání;

ii) předává smluvním stranám informace získané nebo připravené podle této úmluvy.

Náklady agentury vynaložené při zajišťování funkcí uvedených v bodech i) a ii) nese agentura v rámci svého řádného rozpočtu.

3. Smluvní strany mohou na základě konsensu požádat agenturu o zajištění jiných služeb při zasedání smluvních stran. Agentura může tyto služby poskytnout, pokud to bude v rámci jejího programu a řádného rozpočtu možné. Pokud to možné nebude, může agentura tyto služby zajistit, jestliže budou získány dobrovolné finanční prostředky z jiných zdrojů.

KAPITOLA 4

ZÁVĚREČNÁ A DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 29

Řešení neshod

Případné neshody mezi dvěma nebo několika smluvními stranami, pokud jde o výklad či použití této úmluvy, budou řešeny konzultacemi při zasedání smluvních stran.

Článek 30

Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přístup

1. Tato úmluva bude předložena k podpisu všem státům v sídle agentury ve Vídni v době od 20. září 1994 až do jejího vstupu v platnost.

2. Tato úmluva podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení signatářskými státy.

3. Po vstupu v platnost bude tato úmluva otevřena k přistoupení všech států.

4. i) Tuto úmluvu mohou podepsat nebo k ní přistoupit regionální organizace mající integrační nebo jiný charakter, pokud budou vytvořeny suverénními státy a budou mít potřebné kompetence, pokud jde o vyjednávání, uzavření a realizaci mezinárodních dohod v oblastech, kterých se tato úmluva týká.

ii) Tyto organizace jednají v záležitostech spadajících do jejich kompetence a při uplatňování práv a plnění povinností určených touto úmluvou státům, které k ní přistoupily, vlastním jménem.

iii) Organizace, která přistoupí k této úmluvě, předá jejímu depozitáři uvedenému v článku 34 prohlášení, v němž uvede, které státy jsou jejími členy, které články této úmluvy se jí týkají, a rovněž rozsah svých kompetencí v oblasti upravené těmito články.

iv) Při hlasování nemá tato organizace žádné další hlasy kromě hlasů svých členských států.

5. Listiny o ratifikaci, přijetí, schválení a přístupu budou uloženy u depozitáře.

Článek 31

Vstup v platnost

1. Tato úmluva vstupuje v platnost devadesátým dnem po uložení dvacáté druhé listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení u depozitáře, včetně listin sedmnácti států, z nichž každý má na svém území alespoň jedno jaderné zařízení, jehož reaktorové jádro dosáhlo kritického stavu.

2. Pro každý stát nebo regionální organizaci mající integrační nebo jiný charakter, jež ratifikuje, přijme, schválí nebo přistoupí k této úmluvě po datu uložení poslední listiny potřebné pro splnění podmínek uvedených v odstavci 1, vstoupí tato úmluva v platnost devadesátým dnem po uložení příslušné listiny tohoto státu nebo organizace u depozitáře.

Článek 32

Změny úmluvy

1. Každá strana může navrhovat změny této úmluvy. Tyto změny budou projednány na řádném nebo mimořádném zasedání.

2. Text každého návrhu na změnu a její zdůvodnění bude předložen depozitáři, který tento návrh neprodleně předá smluvním stranám, nejpozději však devadesát dnů před zasedáním, na kterém má být tento návrh projednán. Všechna doručená stanoviska k tomuto návrhu depozitář sdělí smluvním stranám.

3. Smluvní strany po zvážení navrhovaných změn rozhodnou o jejich přijetí na základě konsensu, nebo při nedosažení konsensu, o jejich předložení diplomatické konferenci. Rozhodnutí o předložení navrhovaných změn diplomatické konferenci vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů smluvních stran přítomných na konferenci za předpokladu, že v okamžiku hlasování je přítomna alespoň polovina smluvních stran. Hlasy těch, kdo se zdrží hlasování, budou považovány za odevzdané hlasy.

4. Diplomatickou konferenci mající projednat a schválit změny této úmluvy svolává depozitář nejpozději jeden rok po příslušném rozhodnutí podle odstavce 3 tohoto článku. Diplomatická konference vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby změny byly přijaty na základě konsensu. Pokud to nebude možné, budou změny přijaty dvoutřetinovou většinou všech smluvních stran.

5. Změny této úmluvy přijaté podle odstavců 3 a 4 podléhají ratifikaci, přijetí, schválení nebo potvrzení smluvními stranami a pro smluvní strany, které je ratifikovaly, přijaly, schválily nebo potvrdily, vstupují v platnost devadesátým dnem po obdržení příslušných listin depozitářem alespoň od tří čtvrtin smluvních stran. Pro smluvní strany, které změny ratifikují, přijmou, schválí nebo potvrdí později, vstupují tyto změny v platnost devadesátým dnem po obdržení příslušných listin těchto stran depozitářem.

Článek 33

Výpověď

1. Kterákoli smluvní strana může tuto úmluvu vypovědět písemným oznámením depozitáři.

2. Tato výpověď nabývá účinku jeden rok poté, kdy ji obdrží depozitář, nebo i později, pokud je příslušné datum uvedeno ve výpovědi.

Článek 34

Depozitář

1. Depozitářem této úmluvy je generální ředitel agentury.

2. Depozitář informuje smluvní strany o:

i) podepsání této úmluvy a o uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu podle článku 30;

ii) datu vstupu úmluvy v platnost podle článku 31;

iii) oznámení o výpovědi úmluvy a jejím datu podaném podle článku 33;

iv) navrhovaných změnách této úmluvy předložených smluvními stranami, změnách přijatých diplomatickou konferencí nebo zasedáním smluvních stran a o datu vstupu těchto změn v platnost podle článku 32.

Článek 35

Originální text

Tato úmluva, v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, arabském, čínském, francouzském, ruském a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena u depozitáře, který předá její ověřené opisy smluvním stranám.

--------------------------------------------------

Prohlášení Evropského společenství pro atomovou energii podle čl. 30 odst. 4 bodu iii) Úmluvy o jaderné bezpečnosti

V současné době jsou členy Evropského společenství pro atomovou energii tyto státy: Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Společenství prohlašuje, že se na ně vztahuje článek 15 a čl. 16 odst. 2 této úmluvy. Články 1 až 5, čl. 7 odst. 1, čl. 14 bod ii) a články 20 až 35 se ho také týkají, avšak pouze pokud jde o oblasti uvedené v článku 15 a čl. 16 odst. 2.

Společenství je kompetentní společně se jmenovanými členskými státy pro oblasti uvedené v článku 15 a čl. 16 odst. 2 této úmluvy podle čl. 2 odst. b) a příslušných článků hlavy II kapitoly 3 "Ochrana zdraví" Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/