Dohoda mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ukrajiny

o spolupráci při mírovém využití jaderné energie

Dohoda mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ukrajiny

o spolupráci při mírovém využití jaderné energie

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (EURATOM), dále jen "Společenství",

a vláda Ukrajiny,

v obou případech dále též jen "strana", případně "strany",

S VĚDOMÍM toho, že Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Ukrajinou (dále jen "dohoda o partnerství a spolupráci"), která vstoupila v platnost dne 1. března 1998, stanoví, že strany spolupracují v oblasti civilního využití jaderné energie na základě zvláštních dohod, které mají být mezi stranami uzavřeny,

VZHLEDEM K TOMU, že všechny členské státy Společenství a Ukrajina jsou stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále jen "smlouva o nešíření"),

VZHLEDEM K TOMU, že Společenství, jeho členské státy a Ukrajina jsou odhodlány zajistit, aby se výzkum, vývoj a využívání jaderné energie pro mírové účely prováděly způsobem, který je v souladu s cíli smlouvy o nešíření,

VZHLEDEM K TOMU, že ve Společenství jsou uplatňovány záruky jak podle kapitoly VII Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen "Smlouva o Euratomu"), tak podle dohody o zárukách uzavřených mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (dále jen "MAAE"),

VZHLEDEM K TOMU, že na Ukrajině jsou uplatňovány záruky podle Dohody o uplatňování záruk mezi Ukrajinou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii v souvislosti se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní,

VZHLEDEM K TOMU, že Společenství, jeho členské státy a Ukrajina znovu potvrzují podporu MAAE a jejímu posílenému systému záruk,

VZHLEDEM K TOMU, že je vhodné posílit základnu pro spolupráci mezi stranami v oblasti civilního využití jaderné energie prostřednictvím rámcové dohody,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se:

a) "jaderným materiálem" rozumí jakýkoli výchozí materiál nebo zvláštní štěpný materiál ve smyslu definic v článku XX Statutu Mezinárodní agentury pro atomovou energii;

b) "Společenstvím" rozumí jak:

i) právnická osoba vytvořená Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, strana této dohody, tak

ii) území, na nichž je tato smlouva použitelná;

c) "příslušnými orgány stran":

i) v případě Společenství rozumí Evropská komise;

ii) v případě Ukrajiny rozumí Ministerstvo paliv a energetiky Ukrajiny;

nebo jiný orgán, o kterém může dotčená strana kdykoli vyrozumět druhou stranu.

Článek 2

Cíl

Cílem této dohody je poskytnout rámec pro spolupráci mezi stranami při mírovém využití jaderné energie, aby byla posílena celková spolupráce mezi Společenstvím a Ukrajinou na základě vzájemného prospěchu a vzájemnosti, aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci jednotlivých stran.

Článek 3

Oblasti spolupráce

1. Strany mohou spolupracovat při mírovém využití jaderné energie způsobem stanoveným v článcích 4 až 8 této dohody v těchto oblastech:

a) jaderná bezpečnost (článek 4);

b) řízená jaderná syntéza (článek 5);

c) jaderný výzkum a vývoj v oblastech, které nejsou stanoveny v písmeni a) a b) (článek 6);

d) obchod s jadernými materiály a poskytování služeb cyklu jaderného paliva (článek 7);

e) prevence nedovoleného obchodování s jadernými materiály (článek 8);

f) jiné příslušné oblasti společného zájmu.

2. Spolupráce uvedená v tomto článku se uskutečňuje nejen mezi stranami, ale také mezi osobami a podnikateli usazenými ve Společenství nebo na Ukrajině.

Článek 4

Jaderná bezpečnost

Spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti se uskutečňuje podle Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ukrajiny v oblasti jaderné bezpečnosti, která vstoupila v platnost dne 13. listopadu 2002.

Článek 5

Řízená jaderná syntéza

Spolupráce v oblasti řízené jaderné syntézy se uskutečňuje podle Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ukrajiny v oblasti řízené termonukleární fúze, která vstoupila v platnost dne 13. listopadu 2002.

Článek 6

Ostatní oblasti jaderného výzkumu a vývoje

1. Spolupráce se vztahuje i na jiné činnosti jaderného výzkumu a vývoje v oblasti společného zájmu stran, než jsou činnosti stanovené v článcích 4 a 5 této dohody, podle dohody stran, pokud se na ně vztahují činnostmi výzkumu a vývoje stran.

2. Na straně Společenství může spolupráce zahrnovat zejména tyto oblasti:

a) využití jaderné energie v lékařství a průmyslu, včetně výroby elektřiny;

b) dopad jaderné energie na životní prostředí;

c) oblasti spolupráce při civilním využívání jaderné energie uvedené v čl. 62 odst. 2 dohody o partnerství a spolupráci, pokud takovou spolupráci lze podle Smlouvy o Euratomu uskutečňovat.

3. Spolupráce se uskutečňuje zejména prostřednictvím:

- výměny technických informací pomocí zpráv, návštěv, seminářů, pracovních setkání atd.,

- výměny pracovníků, zejména za účelem odborného školení, mezi laboratořemi nebo zúčastněnými orgány obou stran,

- výměny vzorků, materiálů, nástrojů a přístrojů pro pokusné účely,

- vyvážené účasti na společných výzkumech a činnostech.

4. Strany stanoví v nezbytné míře rozsah a podmínky spolupráce na jednotlivých projektech pomocí prováděcích ujednání, která strany uzavřou prostřednictvím příslušných orgánů v souladu se svými právními a správními předpisy.

5. Tato prováděcí opatření se mohou mimo jiné týkat finančních ustanovení, určení úkolů vedení a podrobných ustanovení o šíření informací a právech k duševnímu vlastnictví.

6. Náklady spojené se spoluprací nese strana, které tyto náklady vznikly, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek 7

Mezinárodní převody, obchodování s jadernými materiály a poskytování příslušných služeb

1. Na jaderný materiál převáděný mezi smluvními stranami, přímo nebo prostřednictvím třetí země, se vztahuje tato dohoda od okamžiku vstupu na výsostné území přijímající strany za podmínky, že dodávající strana podala před uskutečněním přepravy nebo v jejím průběhu přijímající straně písemné oznámení (v souladu s postupy podle správního ujednání, které uzavřou příslušné orgány smluvních stran).

2. Na jaderný materiál uvedený v odstavci 1 tohoto článku se vztahují ustanovení této dohody do okamžiku:

- rozhodnutí v souladu s ustanoveními o ukončení záruk příslušné dohody zmíněné v odst. 6 písm. b) tohoto článku, že již není použitelný pro žádnou jadernou činnost významnou z hlediska záruk, nebo že není dále obnovitelný,

- převodu mimo výsostné území přijímající strany v souladu s odst. 6 písm. e) tohoto článku, nebo

- dohody stran v tom smyslu, že se na materiál dále této dohoda nevztahuje.

3. Jakýkoli převod jaderného materiálu uskutečněný v rámci spolupráce musí být uskutečněn v souladu s příslušnými mezinárodními a mnohostrannými závazky stran a členských států Evropské unie ve vztahu k mírovému využití jaderné energie, jak jsou uvedeny v odstavci 6 tohoto článku.

4. Obchodování s jadernými materiály a poskytování příslušných služeb mezi stranami se uskutečňuje podle tržních cen.

5. Strany se snaží vyhýbat sporům, které by si vyžádaly při jejich vzájemném obchodování s jadernými materiály přijetí opatření na ochranu obchodu. Jestliže však při vzájemném obchodování s jadernými materiály vzniknou potíže, které by mohly vést k závažnému narušení životaschopnosti jaderného průmyslu, včetně těžby uranu, ve Společenství nebo na Ukrajině, mohou strany požádat o jednání, která se uskuteční co nejdříve v rámci pracovního výboru.

Jestliže se při jednáních nenalezne vzájemně přijatelné řešení těchto potíží, strana, která o jednání požádala, může přijmout příslušná opatření na ochranu obchodu, aby potíže vyřešila nebo zmírnila jejich dopad, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a s příslušnými zásadami mezinárodního práva.

Prováděním prvního a druhého pododstavce tohoto odstavce není dotčena Smlouva o Euratomu ani její sekundární právní předpisy.

6. Na převod jaderného materiálu se vztahují následující podmínky:

a) tento jaderný materiál musí být využíván pro civilní účely, nikoli pro jakékoli jaderné výbušné zařízení nebo výzkum či vývoj takového zařízení;

b) tento jaderný materiál podléhá:

i) ve Společenství zárukám Euratomu podle Smlouvy o Euratomu a zárukám MAAE podle následujících dohod o zárukách, které se na něj vztahují, ve znění jejich změn a nahrazení, pokud je požadováno zajištění podle smlouvy o nešíření:

- Dohoda mezi členskými státy Společenství, které nevlastní jaderné zbraně, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, která vstoupila v platnost dne 21. února 1977 (zveřejněna jako INFCIRC/193),

- Dohoda mezi Francií, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, která vstoupila v platnost dne 12. září 1981 (zveřejněna jako INFCIRC/290),

- Dohoda mezi Spojeným královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, která vstoupila v platnost dne 14. srpna 1978 (zveřejněna jako INFCIRC/263),

doplněné Dodatkovými protokoly uzavřenými dne 22. září 1998 na základě dokumentu zveřejněného jako INFCIRC/540 (Posílený systém záruk, část II);

ii) na Ukrajině zárukám MAAE podle Dohody o uplatňování záruk mezi Ukrajinou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii v souvislosti se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní, která vstoupila v platnost dne 22. ledna 1998 (zveřejněna jako INFCIRC/550); doplněné dodatkovým protokolem uzavřeným dne 15. srpna 2000 na základě dokumentu zveřejněného jako INFCIRC/540 (Posílený systém záruk, část II), je-li v platnosti;

c) jestliže provádění kterékoli dohody s MAAE zmíněné v písmeni b) tohoto odstavce výše je z jakéhokoli důvodu ve Společenství nebo na Ukrajině pozastaveno nebo ukončeno, uzavře příslušná strana s MAAE dohodu se stejnou účinností a stejným zajištěním jako dohody o zárukách zmíněné v písm. b) bodě i) nebo ii), nebo, jestliže to není možné,

pokud jde o Společenství, bude uplatňovat záruky založené na systému záruk Euratomu se stejnou účinností a stejným zajištěním jako dohody o zárukách zmíněné v písm. b) bodě i), nebo, jestliže to není možné,

se strany dohodnou na režimu používání záruk se stejnou účinností a stejným zajištěním jako dohody o zárukách zmíněné v písm. b) bodě i) nebo ii) tohoto odstavce;

d) uplatňování fyzických ochranných opatření na úrovních, které splňují nejméně kritéria stanovená v příloze C dokumentu MAAE INFCIRC/254/rev. 5/část 1 (Pokyny pro převod jaderných materiálů) v platném znění; dále ve vztahu k tomuto dokumentu členské státy Společenství, případně Evropská komise, a Ukrajina přihlížejí při uplatňování fyzických ochranných opatření k doporučením dokumentu MAAE INFCIRC/225/rev. 4 opravené znění (Fyzická ochrana jaderného materiálu a jaderných zařízení) v platném znění. Mezinárodní přeprava podléhá ustanovením Mezinárodní úmluvy o fyzické ochraně jaderného materiálu (dokument MAAE INFCIRC/274/rev. 1) v platném znění a co nejdříve předpisům MAAE pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů (bezpečnostní normy MAAE, série č. ST-1) v platném znění;

e) následné převody materiálů, na které se vztahuje tento článek, mimo výsostné území stran se provádějí pouze v rámci závazků přijatých jednotlivými členskými státy Společenství a Ukrajinou ve skupině jaderných dodavatelů označované jako Sdružení jaderných dodavatelů (NSG). Na následné převody materiálů, na něž se vztahuje tento článek, se zejména uplatňují Pokyny pro převod jaderných materiálů stanovené v dokumentu MAAE INFCIRC/254/rev.5/část 1 v platném znění.

7. Strany usnadní obchod s jadernými materiály mezi sebou nebo mezi osobami nebo podnikateli usazenými na území stran ve vzájemném zájmu výrobců, odvětví cyklu jaderného paliva, distributorů a spotřebitelů.

Povolení, včetně vývozních a dovozních licencí a povolení nebo souhlasu třetím stranám, který se týká obchodu, průmyslové činnosti nebo pohybu jaderného materiálu na území stran, nesmějí být používána k omezení obchodu nebo jako překážka obchodním zájmům kterékoli strany v oblasti mírového využívání jaderné energie na mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni. Příslušný orgán reaguje na žádosti o povolení bezprostředně po jejich předložení a bez zbytečných nákladů. Aby bylo zajištěno dodržování tohoto ustanovení, zavedou se vhodné správní předpisy.

Ustanovení této dohody se nesmějí používat tak, aby bránila volnému pohybu jaderného materiálu na území Společenství.

8. Bez ohledu na pozastavení nebo ukončení této dohody z jakéhokoli důvodu platí odst. 6 písm. a) a b) tohoto článku i nadále tak dlouho, dokud se jaderný materiál, na který se vztahují tato ustanovení, nachází v působnosti kterékoli strany nebo dokud není rozhodnuto v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

Článek 8

Prevence nedovoleného obchodování s jadernými materiály

Spolupráce v oblasti prevence nedovoleného obchodování s jadernými materiály se týká podpory metod a způsobu kontroly jaderných materiálů.

Článek 9

Ostatní oblasti společného zájmu

1. Strany se v rámci své příslušné působnosti mohou dohodnout na spolupráci při jiných činnostech v oblasti jaderné energie.

2. Na straně Společenství musí tyto činnosti spadat pod příslušné akční programy a odpovídat předepsaným podmínkám, např. v oblastech, jako je bezpečná přeprava jaderného materiálu, záruky nebo průmyslová spolupráce na podporu určitých aspektů bezpečnosti jaderných zařízení.

3. Ustanovení čl. 6 odst. 4, 5 a 6 této dohody se použijí týmž způsobem.

Článek 10

Platné právní předpisy

Spolupráce podle této dohody musí být v souladu s právními a správními předpisy platnými ve Společenství a na Ukrajině a s mezinárodními dohodami, které strany uzavřely. Pokud jde o Společenství, platné právní předpisy zahrnují Smlouvu o Euratomu a sekundární právní předpisy.

Článek 11

Duševní vlastnictví

Využívání a šíření informací a práv k duševnímu vlastnictví a patentům a autorských práv souvisejících s činnostmi spolupráce podle této dohody musí být v souladu s přílohami dohod o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ukrajiny v oblastech jaderné bezpečnosti a řízené termonukleární fúze uvedených v článcích 4 a 5 této dohody.

Článek 12

Konzultace a rozhodčí řízení

1. Strany vedou pravidelná jednání v rámci dohody o partnerství a spolupráci, aby sledovaly spolupráci podle této dohody, pokud se strany nedohodnou na zvláštních mechanismech jednání.

2. Veškeré spory související s používáním nebo výkladem této dohody mohou být řešeny postupem podle článku 96 dohody o partnerství a spolupráci.

Článek 13

Vstup v platnost a doba trvání

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy si strany prostřednictvím výměny diplomatických nót oznámí její vstup v platnost [1], a zůstává v platnosti po úvodní období pěti let.

2. Poté se tato dohoda automaticky obnovuje na pětiletá období, pokud jedna ze stran nepožádá písemně o její ukončení nebo nová projednání, a to nejpozději šest měsíců přede dnem ukončení platnosti dohody.

3. Jestliže kterákoli strana nebo kterýkoli členský stát Společenství poruší podstatná ustanovení této dohody, může druhá strana spolupráci podle této dohody příslušným písemným oznámením zcela nebo zčásti pozastavit nebo ukončit.

Před přijetím takových opatření strany jednají s cílem dosáhnout dohody o nápravných opatřeních, která by měla být přijata, a o harmonogramu, podle kterého by měla být uplatněna.

Opatření podle prvního pododstavce tohoto odstavce se přijímají pouze tehdy, jestliže dohodnutá opatření nebyla přijata v dohodnuté lhůtě nebo jestliže nedošlo k dohodě ve smyslu předchozího odstavce, po uplynutí přiměřené lhůty s ohledem na povahu a závažnost porušení.

Tato dohoda je sepsána ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském, švédském a ukrajinském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

 

V Kyjevě dne 28. dubna 2005.

Za Evropské společenství pro atomovou energii

Andris Piebalgs

Za vládu Ukrajiny

Ivan Plachkov

[1] Dne 1. září 2006.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/