Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005

ustavující skupiny na vysoké úrovni pro hospodářskou soutěž, energetiku a životní prostředí

Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005

ustavující skupiny na vysoké úrovni pro hospodářskou soutěž, energetiku a životní prostředí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 2 Smlouvy o založení Evropského společenství pověřil Společenství a členské státy úkolem podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských činností, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, rovnost mezi muži a ženami, udržitelný a neinflační růst, vysoký stupeň konkurenceschopnosti a sbližování hospodářské výkonnosti, vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.

(2) V souladu se sdělením Komise nazvaném "Provádění Lisabonského programu Společenství: Politický rámec k posílení zpracovatelského průmyslu EU – cesta k integrovanějšímu přístupu k průmyslové politice" [1] Komise oznámila záměr přizvat ke konzultacím skupinu na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost, energetiku a životní prostředí, zejména pokud jde o záležitosti odvětví surovinového průmyslu a průmyslu meziproduktů.

(3) Úlohou skupiny na vysoké úrovni by mělo být přezkoumat vazby mezi politikami v oblasti průmyslu, energetiky a životního prostředí, zajistit soudržnost jednotlivých iniciativ a rovněž zlepšit udržitelnost a konkurenceschopnost a prostřednictvím vyváženého zapojení všech zúčastněných subjektů tak přispět k vytvoření stabilního a předvídatelného právního rámce, v němž jdou konkurenceschopnost, energetika a životní prostředí ruku v ruce, a to zejména díky využití poznatků výzkumu v této oblasti.

(4) Skupina na vysoké úrovni by měla zahrnout představitele Komise, členských států, Evropského parlamentu a všech příslušných zúčastněných subjektů, především průmyslu a občanské společnosti, mj. zákazníků, odborů, nevládních organizací a výzkumu / akademické obce.

(5) Je proto třeba ustavit skupinu na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost, energetiku a životní prostředí a zároveň podrobně vymezit její působnost a vnitřní uspořádání,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Komise zřizuje skupinu na vysoké úrovni, dále jen "skupina".

Článek 2

Mandát

Skupina má mandát k řešení otázek, v jejichž případě se vzájemně propojují otázky politik v oblasti konkurenceschopnosti, energetiky a životního prostředí. Mandát trvá dva roky: rozhodnutím Komise je možné jej prodloužit.

Skupina bude vhodným způsobem poskytovat poradenství tvůrcům politik na úrovni Společenství a na úrovni vnitrostátní a organizacím z průmyslu a občanské společnosti.

Článek 3

Složení a jmenování

1. Komise jmenuje členy skupiny z vysoce postavených osobností disponujících pravomocí a odpovědností v oblasti průmyslu, energetiky a životního prostředí.

2. Skupina může mít nejvíce 28 členů.

3. Použijí se tato ustanovení:

- členové jsou jmenováni jednotlivě na základě svých odborných znalostí. Každý člen skupiny jmenuje osobního zástupce do přípravné podskupiny, dále jen podskupina "sherpa",

- členové skupiny zůstávají ve funkci, dokud neodstoupí, nejsou nahrazeni, či do konce svého funkčního období,

- členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k činnosti skupiny, kteří odstupují nebo nesplňují podmínky stanovené v bodě 1 tohoto článku nebo článku 287 Smlouvy o Evropském společenství, smějí být pro zbytek funkčního období nahrazeni,

- jména jednotlivě jmenovaných členů se zveřejňují na internetové stránce GŘ pro podniky a průmysl a/nebo v Úředním věstníku Evropské unie, řadě C. Shromažďování jmen členů, zacházení s nimi a jejich zveřejňování je v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [2].

Článek 4

Činnost

1. Skupině předsedá Komise.

2. Podskupina "sherpa" připraví jednání, zprávy o postojích a konzultace k činnosti a/nebo opatřením politik, které má schválit skupina; bude úzce spolupracovat s útvary Komise.

3. Skupina bude získávat poznatky odborníků a zúčastněných stran prostřednictvím dohod ad hoc a může ustavit omezený počet skupin ad hoc, které posoudí konkrétní otázky v působnosti, kterou jim stanoví skupina; jakmile jsou otázky vyřešeny, skupiny ad hoc se rozpustí.

4. Je-li to přínosné a/nebo nezbytné, může Komise požádat odborníky nebo pozorovatele, kteří mají ve věcech programu jednání zvláštní pravomoc, aby se zúčastnili jednání skupiny nebo skupin ad hoc.

5. Důvěrné informace získané v důsledku účasti na jednáních skupiny nebo skupin ad hoc nesmějí být vyzrazeny.

6. Skupina, podskupiny "sherpa" a skupiny ad hoc obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Komise poskytuje sekretariát.

7. Skupina rozhodne, které body se zařadí na pořad jednání.

8. Komise může zveřejnit veškerá shrnutí, závěry, dílčí závěr nebo pracovní dokument skupiny, a to v původním jazyce příslušného dokumentu.

Článek 5

Výdaje na zasedání

Komise v souladu s ustanoveními platnými v rámci Komise uhradí členům skupiny, členům podskupiny "sherpa", odborníkům a pozorovatelům cestovní výdaje a denní diety v souvislosti s činností skupiny. Členům skupiny, podskupiny "sherpa" a skupin ad hoc za výkon funkce odměna nepřísluší.

Výdaje na zasedání se hradí v mezích limitů položek přidělených příslušnému odboru na základě každoročních postupů pro přidělování zdrojů.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

 

V Bruselu dne 23. prosince 2005.

Za Komisi

Günter Verheugen

místopředseda

[1] KOM(2005) 474 v konečném znění, 5.10.2005.

[2] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/