Směrnice Rady ze dne 4. prosince 1990

kterou se mění některé směrnice Společenství o statistice nákladní dopravy a statistice cen plynu a elektřiny, pokud jde o provádění těchto směrnic v Německu

Směrnice Rady ze dne 4. prosince 1990,

kterou se mění některé směrnice Společenství o statistice nákladní dopravy a statistice cen plynu a elektřiny, pokud jde o provádění těchto směrnic v Německu

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 213 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že Rada přijala směrnici 78/546/EHS [4] naposledy pozměněnou směrnicemi 89/462/EHS [5], 80/1119/EHS [6] a 80/1177/EHS [7], ve znění aktu o přistoupení Španělska a Portugalska, o statistice nákladní dopravy;

vzhledem k tomu, že Rada přijala směrnici Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům [8];

vzhledem k tomu, že počínaje dnem sjednocení Německa se působnost práva Společenství plně rozšiřuje na území bývalé Německé demokratické republiky;

vzhledem k tomu, že regionální členění údajů o dopravě je třeba rozšířit tak, aby zahrnovalo také území bývalé Německé demokratické republiky;

vzhledem k tomu, že seznam správ řídících hlavní železniční sítě je třeba pro účely statistiky železniční nákladní dopravy pozměnit;

vzhledem k tomu, že rozdělení statistik cen plynu a elektřiny podle regionů a míst je třeba rozšířit tak, aby zahrnovalo také regiony a místa na území bývalé Německé demokratické republiky;

vzhledem k tomu, že stávající situace neumožňuje tyto regiony a místa přesně vymezit,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Pro regionální rozdělení statistik nákladní dopravy, na něž se vztahují směrnice 78/546/EHS, 80/1177/EHS a 80/1119/EHS, vymezí Spolková republika Německo regiony na území bývalé Německé demokratické republiky a sdělí je Komisi přede dnem, k němuž se předběžná opatření navržená podle směrnice 90/476/EHS nahradí přechodnými opatřeními, v každém případě však nejpozději dnem 31. prosince 1990. Tyto údaje budou sděleny pro informaci Evropskému parlamentu a Radě.

2. Pro regionální statistiky železniční nákladní dopravy, na něž se vztahuje směrnice 80/1177/EHS, sdělí Spolková republika Německo názvy správ řídících hlavní železniční sítě a zařízení v Německu přede dnem, k němuž se předběžná opatření navržená podle směrnice 90/476/EHS nahradí přechodnými opatřeními, v každém případě však nejpozději dnem 31. prosince 1990. Tyto údaje budou sděleny pro informaci Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 2

Pro rozdělení statistik cen plynu a elektřiny, na něž se vztahuje směrnice 90/377/EHS, podle regionů a míst vymezí Německo nejpozději dnem 1. července 1992 regiony a místa na území bývalé Německé demokratické republiky a sdělí je Komisi. Tyto údaje budou sděleny pro informaci Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 3

Komise je oprávněna změnit:

- přílohy II směrnic uvedených v čl. 1 odst. 1,

- ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 80/1177/EHS,

- přílohy I a II směrnice 90/377/EHS po konzultaci s příslušným výborem postupem podle článku 7 uvedené směrnice.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 4. prosince 1990.

Za Radu

předseda

G. de Michelis

[1] Úř. věst. C 248, 2.10.1990, s. 7.

[2] Stanovisko ze dne 21. listopadu 1990 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko ze dne 20. listopadu 1990 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 168, 26.6.1978, s. 29.

[5] Úř. věst. L 226, 3.8.1989, s. 8.

[6] Úř. věst. L 339, 15.12.1980, s. 30.

[7] Úř. věst. L 350, 23.12.1980, s. 23.

[8] Úř. věst. L 185, 17.7.1990, s. 16.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/