Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES

ze dne 3. září 1996 o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou určeny pro domácnost

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES ze dne 3. září 1996

o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou určeny pro domácnost

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že je důležité podporovat opatření zaměřená na řádné fungování vnitřního trhu;

(2) vzhledem k tomu, že Rada ve svém usnesení ze dne 15. ledna 1985 o zdokonalení programů úspory energie v členských státech [4] vyzvala členské státy, aby dále usilovaly o podporu racionálnějšího využívání energie dalším rozvojem integrovaných politik úspor energie, a aby tam, kde je to potřebné, své úsilí zvýšily;

(3) vzhledem k tomu, že chladicí zařízení pro domácnost představují nezanedbatelnou část spotřeby elektrické energie v domácnostech a tím i celkové spotřeby elektrické energie ve Společenství; že různé typy chladicích zařízení dostupných na trhu Společenství mají velice rozdílné úrovně spotřeby na daný objem, i když jejich ostatní vlastnosti jsou podobné, tzn. že mají velice rozdílné energetické účinnosti;

(4) vzhledem k tomu, že některé členské státy již začínají přijímat předpisy týkající se účinnosti chladniček a mrazniček pro domácnost, což může vytvořit překážky obchodu s těmito výrobky ve Společenství;

(5) vzhledem k tomu, že je třeba vzít za základ vysokou úroveň ochrany obsaženou v návrzích týkajících se sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitelů; že tato směrnice zajišťuje vysokou úroveň ochrany jak pro okolí, tak pro spotřebitele a jejím cílem je přitom významné zvýšení energetické účinnosti uvedených zařízení;

(6) vzhledem k tomu, že přijetí takových opatření spadá do pravomoci Společenství, že požadavky této směrnice jsou v souladu s jejími cíli a tak odpovídají požadavkům článku 3b Smlouvy;

(7) vzhledem k tomu, že kromě toho článek 130r Smlouvy požaduje ochranu a zlepšování životního prostředí a uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů, přičemž oba tyto cíle jsou součástí politiky Společenství v oblasti životního prostředí; že výroba a spotřeba elektrické energie vytváří 30 % emisí oxidu uhličitého (CO2) vyrobeného člověkem a přibližně 35 % spotřeby primární energie ve Společenství; že se uvedená procenta stále zvyšují;

(8) vzhledem k tomu, že kromě toho má rozhodnutí Rady 89/364/EHS ze dne 5. června 1989 o akčním programu Společenství na zlepšení účinnosti využití elektrické energie [5] dvojí cíl, a to jednak podpořit spotřebitele, aby dávali přednost spotřebičům a zařízením s vysokou energetickou účinností, a jednak zlepšit účinnost spotřebičů a zařízení;

(9) vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech ze dne 29. října 1990 stanovila cíl stabilizovat do roku 2000 emise oxidu uhličitého (CO2) ve Společenství na úrovni roku 1990; že pro dosažení tohoto cíle se vyžadují přísnější opatření ke stabilizování emisí (CO2) ve Společenství;

(10) vzhledem k tomu, že byl rozhodnutím 91/556/EHS [6] stanoven program na podporu energetické účinnosti ve Společenství (program SAVE);

(11) vzhledem k tomu, že opatření na zlepšení energetické účinnosti, která se již uplatňují u většiny typů chladicích zařízení dostupných v současné době, nezvýší výrazně jejich výrobní cenu a počáteční náklady na zavedení těchto opatření se během několika málo let, nebo dokonce ještě dříve, navrátí úsporami elektrické energie; že tento výpočet nebere v úvahu dodatečný prospěch, kterým je úspora vnějších nákladů za neuskutečněnou výrobu elektrické energie, k nimž se počítají např. emise oxidu uhličitého (CO2) a ostatních znečišťujících látek;

(12) vzhledem k tomu, že "přirozené" zvyšování energetické účinnosti vyvolané působením trhu a zlepšením výrobních postupů, přibližně odhadované na 2 % ročně, přispěje k celkovému úsilí o dosažení přísnějších norem spotřeby energie;

(13) vzhledem k tomu, že směrnice 92/75/EHS [7] (rámcová směrnice) a směrnice Komise 94/2/ES [8] (kterou se provádí směrnice 92/75/EHS), která požaduje povinné označování spotřebičů štítky a uvádění spotřeby energie dalšími formami, zvýší povědomí spotřebitelů o energetické účinnosti chladicích zařízení pro domácnost; že toto opatření tudíž také podnítí různé konkurenční podniky, aby nabídly úroveň energetické účinnosti svých výrobků vyšší, než požaduje tato směrnice; že však ustanovení o informování spotřebitele musí být doplněno uvedením normativních údajů, aby bylo dosaženo plného účinku a skutečného zlepšení celkové průměrné účinnosti prodaných spotřebičů;

(14) vzhledem k tomu, že tato směrnice, která je zaměřena na odstranění technických překážek, pokud se týká zlepšování energetické účinnosti chladicích zařízení pro domácnost, musí sledovat "nový přístup" zavedený usnesením Rady ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normalizaci [9], který stanoví, že harmonizace právních předpisů se omezuje na stanovení základních požadavků prostřednictvím směrnic, které musí výrobky uváděné na trh splňovat;

(15) vzhledem k tomu, že k zajištění správného provedení této směrnice je zapotřebí účinný donucovací systém zaručující výrobcům korektní podmínky hospodářské soutěže a chránící práva spotřebitele;

(16) vzhledem k tomu, že je třeba vzít v úvahu rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE [10], které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace;

(17) vzhledem k tomu, že by se v zájmu mezinárodního obchodu měly používat všude tam, kde je to vhodné, mezinárodní normy; že spotřeba elektrické energie pro chladicí zařízení je stanovena normou Evropského výboru pro normalizaci EN 153 z července 1995, která vychází z mezinárodní normy;

(18) vzhledem k tomu, že chladicí zařízení pro domácnost, která vyhovují požadavkům na energetickou účinnost této směrnice, musí být opatřena označením CE a přidruženými informacemi proto, aby byl umožněn jejich volný pohyb;

(19) vzhledem k tomu, že se tato směrnice omezuje na chladicí zařízení pro domácnost určené pro potraviny a napájené z elektrické sítě, s výjimkou zařízení vyráběných podle zvláštních specifikací; že chladicí zařízení pro obchodní využití jsou mnohem různorodější a není vhodné je zahrnovat do této směrnice,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na nové elektrické chladničky pro domácnost, konzervátory zmrazených potravin, mrazničky na potraviny a jejich kombinace napájené z elektrické sítě, které jsou definovány v příloze I, dále jen "chladicí zařízení". Zařízení, která mohou využívat také jiný druh energie, zvláště akumulátory a chladicí zařízení pro domácnost pracující na absorpčním principu a zařízení vyrobená podle zvláštních specifikací, jsou z oblasti působnosti této směrnice vyňata.

Článek 2

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby chladicí zařízení, na která se vztahuje tato směrnice, mohla být uváděna na trh Společenství pouze pokud spotřeba elektrické energie dotyčného zařízení je menší nebo rovna maximální přípustné spotřebě pro jeho kategorii vypočítané v souladu s postupem stanoveným v příloze I.

2. Výrobce chladicího zařízení, na které se vztahuje tato směrnice, jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství nebo osoba odpovědná za uvádění zařízení na trh Společenství budou odpovědni za zajištění toho, že každé zařízení uváděné na trh splňuje požadavky uvedené v odstavci 1.

Článek 3

1. Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat nebo bránit uvádět na trh chladicí zařízení opatřená označením CE osvědčujícím jejich shodu s ustanoveními této směrnice.

2. Pokud nemají důkaz o opaku, předpokládají členské státy předpokládají, že chladicí zařízení opatřená označením CE požadovaným podle článku 5, splňují všechna ustanovení této směrnice.

3. a) Pokud se na chladicí zařízení vztahují jiné směrnice týkající se jiných hledisek podmiňujících rovněž připojení označení CE, pak toto označení udává, že takové výrobky rovněž splňují, neprokáže-li se opak, ustanovení těchto jiných směrnic.

b) Pokud však jedna nebo několik takových směrnic výrobci dovoluje, aby si v průběhu přechodného období zvolil, jaká pravidla použije, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s ustanoveními těch směrnic, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentech, upozorněních nebo návodech, které jsou k chladicím zařízením přiloženy, uvedena referenční čísla použitých směrnic, jak byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Postupy posuzování shody a povinnosti vztahující se k označení CE chladicích zařízení jsou stanoveny v příloze II.

Článek 5

1. Jestliže jsou zařízení uváděna na trh, musí být opatřena označením CE, které se skládá z iniciál CE. Vzor značky je uveden v příloze III. Označení CE musí být na chladicím zařízení připojeno viditelným, čitelným a nesmazatelným způsobem, popřípadě může být také na obalu.

2. Je zakázáno připojovat na chladicí zařízení jakákoliv jiná označení, která by mohla uvádět třetí strany v omyl, pokud jde o význam a tvar označení CE. Na zařízeních, jejich obalu, návodu k použití nebo jiných dokumentech však může být připojeno jakékoli jiné označení, pokud označení CE zůstane viditelné a čitelné.

Článek 6

1. Pokud členský stát zjistí, že označení CE bylo připojeno neoprávněně, je výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství povinen zajistit shodu výrobku a ukončit porušování směrnice v souladu s podmínkami stanovenými tímto členským státem. Pokud ani výrobce, ani jeho zplnomocněný zástupce není ve Společenství usazen, přebírá tuto povinnost osoba, která uvádí chladicí zařízení na trh Společenství.

2. Pokud neshoda trvá, přijme členský stát veškerá nezbytná opatření podle článku 7, aby omezil nebo zakázal uvádění dotyčného výrobku na trh nebo aby zajistil jeho stažení z trhu.

Článek 7

1. V každém rozhodnutí přijatém podle této směrnice, které obsahuje omezení pro uvádění chladicích zařízení na trh, musí být uvedeny přesné důvody, na kterých se toto rozhodnutí zakládá. Straně, které se rozhodnutí týká, je toto rozhodnutí neprodleně oznámeno a zároveň musí být tato strana informována o možnostech a časových lhůtách týkajících se opravných prostředků dostupných podle platných právních předpisů daného členského státu.

2. Členský stát o každém takovém opatření neprodleně uvědomí Komisi s uvedením důvodů pro své rozhodnutí. Komise uvědomí ostatní členské státy.

Článek 8

Před uplynutím čtyřleté lhůty od přijetí této směrnice posoudí Komise výsledky směrnice v porovnání s tím, co se od ní očekávalo. S ohledem na přechod ke druhé etapě zvyšování energetické účinnosti Komise zváží, po konzultaci se zainteresovanými stranami, potřebu vytvořit druhý soubor příslušných opatření, která by významně zlepšila energetickou účinnost chladicích zařízení pro domácnost. V takovém případě bude každé opatření na zlepšení energetické účinnosti a datum jeho vstupu v platnost vycházet z takové úrovně energetické účinnosti, která bude technicky a ekonomicky odůvodněná s ohledem na danou situaci. Rovněž budou zvážena jakákoliv další opatření, jevící se jako vhodná pro zlepšení účinnosti chladicích zařízení pro domácnost.

Článek 9

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do jednoho roku od jejího přijetí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy použijí tyto předpisy po uplynutí tří let ode dne přijetí této směrnice.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3. V období tří let po přijetí této směrnice členské státy povolí uvádět na trh chladicí zařízení vyhovující stejným podmínkám, jako jsou ty, které platí na jejich území ke dni přijetí této směrnice.

Článek 10

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 3. září 1996.

Za Evropský parlament

předseda

K. Hänsch

Za Radu

předseda

I. Yates

[1] Úř. věst. C 390, 31.12.1994, s. 30 a Úř. věst. C 49, 20.2.1996, s. 10.

[2] Úř. věst. C 155, 21.6.1995, s. 18.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 26. října 1995 (Úř. věst. C 308, 20.11.1995, s. 134), společný postoj Rady ze dne 11. března 1996 (Úř. věst. C 120, 24.4.1996, s. 10) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18 června 1996 (Úř. věst. C 198, 8.7.1996).

[4] Úř. věst. C 20, 22.1.1985, s. 1.

[5] Úř. věst. L 157, 9.6.1989, s. 32.

[6] Úř. věst. L 307, 8.11.1961, s. 34.

[7] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

[8] Úř. věst. L 45, 17.2.1994, s.1.

[9] Úř. věst. C 136, 4.6.1993, s. 1.

[10] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

METODA VÝPOČTU NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE CHLADICÍHO ZAŘÍZENÍ A POSTUP OVĚŘOVÁNÍ SHODY

Spotřeba elektrické energie chladicího zařízení (kterou je možno vyjádřit v kWh za 24 hodin) je funkcí kategorie zařízení, do které dotyčné zařízení patří (např. chladnička označená jednou hvězdičkou, mrazicí pult atd.), jeho objemu a energetické účinnosti jeho konstrukce (tloušťky izolace, účinnosti kompresoru atd.) a rozdílu mezi teplotou okolí a teplotou uvnitř zařízení. Při stanovení norem energetické účinnosti se proto musí počítat s tolerancemi nejdůležitějších vnitřních faktorů, které mají vliv na spotřebu energie (tj. kategorie zařízení a jeho objemu). Z tohoto důvodu je nejvyšší přípustná spotřeba elektrické energie chladicího zařízení definována lineární rovnicí, která je funkcí objemu zařízení, přičemž pro každou kategorii zařízení platí jiná rovnice.

K výpočtu nejvyšší přípustné spotřeby elektrické energie daného zařízení se nejprve musí toto zařízení zařadit do příslušné kategorie podle tohoto seznamu:

Kategorie | Popis |

1 | Chladnička bez prostoru s nízkou teplotou [1] |

2 | Chladnička/chladič potravin s prostorem na 5 oC a/nebo 12 oC |

3 | Chladnička s prostorem s nízkou teplotou neoznačeným hvězdičkou |

4 | Chladnička s prostorem s nízkou teplotou (*) |

5 | Chladnička s prostorem s nízkou teplotou (**) |

6 | Chladnička s prostorem s nízkou teplotou (***) |

7 | Chladnička/mraznička s prostorem mrazničky (****) |

8 | Skříňová mraznička potravin |

9 | Pultová mraznička potravin |

10 | Chladnička/mraznička s více než dvěma dvířky nebo jiná, výše neuvedená, zařízení |

Vzhledem k tomu, že chladicí zařízení obsahuje různé prostory, v nichž jsou udržovány různé teploty (které významně ovlivňují spotřebu elektrické energie), je nejvyšší přípustná spotřeba elektrické energie v praxi definována jako funkce korigovaného objemu, který je váženým součtem objemů jednotlivých prostorů.

Proto, pro účely této směrnice, je korigovaný objem (Vadj) chladicího zařízení definován jako:

Vadj = Σ Vc × Wc × Fc × Cc

Wc = (25 - Tc)/20,

kde Tc je konstrukční teplota v každém prostoru (veoC),

kde Vc je užitný objem prostoru daného typu v zařízení a Fc je faktor rovný 1,2 pro beznámrazové prostory a 1 pro ostatní prostory,

Cc = 1 | pro chladicí zařízení, která patří do normální (N) a subnormální(SN) klimatické třídy, |

Cc = Xc | pro chladicí zařízení, která patří do subtropické (ST) klimatické třídy, |

Cc = Yc | pro chladicí zařízení, která patří do tropické (T) klimatické třídy. |

Váhové součinitele Xc a Yc pro jednotlivé typy prostorů jsou:

Tabulka váhových součinitelů Xc a Yc podle teploty prostoru

| Xc | Yc |

Prostor s mírnou teplotou | 1,25 | 1,35 |

Prostor pro uchovávání čerstvých potravin | 1,20 | 1,30 |

Prostor s teplotou 0 oC | 1,15 | 1,25 |

Prostor neoznačený hvězdičkou | 1,15 | 1,25 |

Prostor označený jednou hvězdičkou (*) | 1,12 | 1,20 |

Prostor označený dvěma hvězdičkami (**) | 1,08 | 1,15 |

Prostor označený třemi (***) a čtyřmi hvězdičkami (****) | 1,05 | 1,10 |

Jak korigovaný, tak využitelný objem jsou udány v litrech.

Maximální dovolená spotřeba elektrické energie (Emax udávaná v kWh za 24 hodin vypočítaná na dvě desetinná místa) pro typ zařízení s korigovaným objemem Vadj je definována pro každou kategorii zařízení těmito rovnicemi:

Kategorie | Popis | Emax (kWh/24 h) |

1 | Chladnička bez prostoru s nízkou teplotou | (0,207 × Vadj + 218)/365 |

2 | Chladnička/chladič potravin s prostorem s teplotou 5 °C a/nebo 12 oC | (0,207 × Vadj + 218)/365 |

3 | Chladnička s prostorem s nízkou teplotou bez hvězdičky | (0,207 × Vadj + 218)/365 |

4 | Chladnička s prostorem s nízkou teplotou (*) | (0,557 × Vadj + 166)/365 |

5 | Chladnička s prostorem s nízkou teplotou (**) | (0,402 × Vadj + 219)/365 |

6 | Chladnička s prostorem s nízkou teplotou (***) | (0,573 × Vadj + 206)/365 |

7 | Chladnička/mraznička s prostorem mrazničky (****) | (0,697 × Vadj + 272)/365 |

8 | Skříňová mraznička potravin | (0,434 × Vadj + 262)/365 |

9 | Pultová mraznička potravin | (0,480 × Vadj + 195)/365 |

Pro chladničky/mrazničky s více než dvěma dvířky nebo pro jiná, výše neuvedená, zařízení je maximální dovolená spotřeba elektrické energie (Emax) určena teplotou a počtem hvězdiček, podle něhož je zařazen prostor s nejnižší teplotou, jak je uvedeno níže:

Teplota nejchladnějšího prostoru | Kategorie | Emax (kWh/24 h) |

> — 6 oC | 1/2/3 | (0,207 × Vadj + 218)/365 |

≤ — 6 oC (*) | 4 | (0,557 × Vadj + 166)/365 |

≤ — 12 oC (**) | 5 | (0,402 × Vadj+ 219)/365 |

≤ — 18 oC (***) | 6 | (0,573 × Vadj + 206)/365 |

≤ — 18 oC (****) | 7 | (0,697 × Vadj + 272)/365 |

Postup zkoušek pro ověření, zda zařízení vyhovuje požadavkům na spotřebu elektrické energie podle této směrnice

Pokud spotřeba elektrické energie chladicího zařízení předloženého k ověřování je menší nebo rovna Emax (maximální dovolené spotřebě elektrické energie pro svou kategorii, jak je uvedeno výše) zvýšené o 15 %, je zařízení certifikováno jako vyhovující požadavkům na spotřebu elektrické energie podle této směrnice. Jestliže je spotřeba elektrické energie větší než Emax plus 15 %, musí se změřit spotřeba elektrické energie dalších tří zařízení. Jestliže aritmetický průměr spotřeby elektrické energie těchto tří zařízení je nižší nebo roven Emax plus 10 %, je zařízení certifikováno jako vyhovující požadavkům na spotřebu elektrické energie této směrnice. Jestliže aritmetický průměr překročí Emax plus 10 %, musí být zařízení posouzeno jako nevyhovující požadavkům na spotřebu elektrické energie podle této směrnice.

Definice

Termíny používané v této příloze odpovídají definicím v evropské normě EN 153 z července 1995 zpracované Evropským výborem pro normalizaci.

[1] Jakýkoli prostor s teplotou nižší nebo rovnou - 6 oC

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY (MODUL A)

1. Tento modul popisuje postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že chladicí zařízení splňuje požadavky této směrnice. Výrobce opatří každé chladicí zařízení, které vyrobil, označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě.

2. Výrobce vypracuje technickou dokumentaci podle bodu 3 a buď on, nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství tuto dokumentaci uchovává tak, aby byla dostupná příslušným vnitrostátním orgánům pro účely inspekce po dobu nejméně tří let po vyrobení posledního zařízení.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí chladicí zařízení na trh Společenství.

3. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody chladicího zařízení s požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a fungování chladicího zařízení a musí obsahovat:

i) jméno a adresu výrobce;

ii) celkový popis vzoru postačující pro jednoznačnou identifikaci;

iii) informace včetně výkresů, pokud jsou nutné, hlavní konstrukční vlastnosti vzoru, zvláště prvků, které mají významný vliv na jeho spotřebu elektrické energie, jako jsou rozměry, objem (objemy), vlastnosti kompresoru, zvláštní vlastnosti apod.;

iv) návod k použití, pokud existuje;

v) výsledky měření spotřeby elektrické energie provedeného podle požadavku bodu 5;

vi) údaje týkající se shody těchto měření s požadavky na spotřebu elektrické energie stanovenými v příloze I.

4. Může být použita technická dokumentace vypracovaná pro jiné právní předpisy Společenství, pokud splňuje požadavky této přílohy.

5. Výrobci chladicích zařízení odpovídají za stanovení spotřeby elektrické energie každého chladicího zařízení zahrnutého do této směrnice v souladu s postupy stanovenými v evropské normě EN 153 a také za dodržení shody s požadavky článku 2.

6. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě spolu s technickou dokumentací.

7. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběných chladicích zařízení s technickou dokumentací podle bodu 2 a s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ SHODY CE

Označení shody CE se skládá z iniciál CE v tomto tvaru:

+++++ TIFF +++++

Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Různé části označení CE musí mít zásadně stejnou výšku, která nesmí být menší než 5 mm.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/