Nařízení Rady (ES) č. 2964/95

ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství

Nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995,

kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 213 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že zavedení společné energetické politiky je jedním z cílů Společenství; že úkolem Komise je navrhovat opatření, která mají být provedena pro dosažení tohoto cíle;

vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů této politiky je zajištění dodávek za stabilní ceny;

vzhledem k tomu, že je žádoucí transparentnost trhu;

vzhledem k tomu, že s ohledem na situaci v dodávkách, v zájmu stabilizace trhu Společenství a pro zajištění toho, aby abnormální výkyvy na světovém trhu neměly nežádoucí účinky na trh Společenství, by členské státy a Komise měly být pravidelně informovány o nákladech na dodávky ropy;

vzhledem k tomu, že nařízením (EHS) č. 1893/79 [1] zavedla Rada systém registrace dovozu ropy do Společenství;

vzhledem k tomu, že nařízením (EHS) č. 2592/79 [2] stanovila Rada pravidla pro registraci dovozu ropy do Společenství podle nařízení (EHS) č. 1893/79;

vzhledem k tomu, že platnost uvedených nařízení skončila dnem 31. prosince 1991 a pravidla jimi stanovená je proto nutno znovu zavést a zároveň je přizpůsobit podmínkám stávajícím na mezinárodních ropných trzích, jakož i cílům zachování a zlepšení kvality životního prostředí; že zpravodajské povinnosti by měly pokud možno odpovídat potřebám vnitrostátních orgánů a Mezinárodní agentury pro energii,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každá osoba nebo podnik zabývající se dovozem ropy ze třetích zemí nebo přijímající dodávky ropy z jiného členského státu je povinna poskytovat informace o vlastnostech dovozu nebo dodávek členskému státu, ve kterém jsou usazeny.

Článek 2

Na základě informací uvedených v článku 1 členské státy pravidelně sdělují Komisi informace, které poskytují pravdivý obraz o vývoji podmínek, za nichž se dovoz nebo dodávky uskutečňují.

Tyto informace se dále předávají členským státům.

Článek 3

Informace shromážděné a předávané podle tohoto nařízení jsou důvěrné.

Toto ustanovení nebrání zveřejnění souhrnných informací ve formě neobsahující podrobné údaje o jednotlivých podnicích.

Článek 4

1. Informace, které jsou osoby nebo podniky povinny sdělovat členskému státu, na jehož území jsou usazeny, se vztahují ke každému dovozu nebo dodávce ropy za určitou cenu.

2. "Dovozem ropy" se rozumí veškeré množství ropy vstupující do celního území Společenství za účelem jiným, než je tranzit. "Dodávkami ropy" se rozumí veškeré množství ropy přicházející z jiného členského státu za účelem jiným, než je tranzit. Vyloučeny jsou dovoz a dodávky provedené jménem společností se sídlem mimo zemi dovozu za účelem rafinace na smluvním základě a následného vývozu celého množství ve formě rafinovaných produktů.

3. Za dovoz ve smyslu odstavce 2 se však nepovažuje ropa získaná z mořského dna, na něž má členský stát výlučná těžební práva, pokud je spotřebována na celním území tohoto členského státu.

Článek 5

Pro účely článku 1 zahrnují vlastnosti každého dovozu nebo každé dodávky ropy do členského státu:

- označení ropy, včetně měrné hmotnosti API,

- množství v barelech,

- cenu CIF (náklady, pojištění a přepravné) za barel,

- obsah síry v procentech.

Článek 6

Informace podle článků 4 a 5 se poskytují dotyčnému členskému státu za každé období v délce nejvýše jeden měsíc.

Článek 7

Údaje, které jsou členské státy povinny sdělit Komisi podle článku 2, se předávají do jednoho měsíce od konce každého měsíce podle článku 6. Tyto údaje obsahují pro každý druh ropy souhrn údajů, které členské státy dostávají od osob a podniků. Pro každý druh ropy obsahují tyto údaje:

- označení ropy, včetně průměrné měrné hmotnosti API,

- množství v barelech,

- průměrnou cenu CIF,

- počet společností podávajících výkaz,

- obsah síry v procentech.

Článek 8

1. Komise analyzuje údaje shromážděné podle článku 7 a předává je každý měsíc členským státům.

2. Členské státy a Komise se navzájem pravidelně konzultují na žádost členského státu nebo z podnětu Komise. Tyto konzultace se týkají zejména sdělení Komise podle odstavce 1.

Konzultace lze pořádat spolu s mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi, které zavedly podobné informační systémy.

Článek 9

1. Informace předávané podle článku 4 a údaje podle článku 7 jsou důvěrné. Toto ustanovení nebrání zveřejnění informací ve formě neobsahující podrobné údaje o jednotlivých podnicích, to znamená, že informace zahrnují údaje o nejméně třech podnicích.

2. Informace předávané Komisi na základě článku 7 a sdělení podle čl. 8 odst. 1 lze použít výlučně pro účely čl. 8 odst. 2.

3. Pokud Komise zjistí z informací předávaných členskými státy podle článku 7 nesrovnalosti nebo rozpory, které jí brání získat pravdivý obraz o vývoji podmínek, za nichž se dovoz a dodávky uskutečňují, může požádat členské státy, aby jí umožnily přístup k neagregovaným údajům poskytovaným podniky, jakož i postupy výpočtů a odhadů použité k získání agregovaných informací.

Článek 10

Komise přijme po konzultaci s členskými státy prováděcí pravidla k tomuto nařízení.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 20. prosince 1995.

Za Radu

předseda

J. M. Eguiagaray

[1] Úř. věst. L 220, 30.8.1979, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1370/90 (Úř. věst. L 133, 24.5.1990, s. 1).

[2] Úř. věst. L 297, 24.11.1979, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1370/90 (Úř. věst. L 133, 24.5.1990, s. 1).

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/