Rozhodnutí komise ze dne 11. listopadu 2003

kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenstvíText s významem pro EHP

Rozhodnutí komise ze dne 11. listopadu 2003,

kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství. Text s významem pro EHP.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES [1], směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES [2] a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 ze dne 26. června 2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou [3] byl vytvořen nový regulační rámec pro vnitřní trhy s elektřinou a zemním plynem.

(2) Směrnice 2003/54/ES a 2003/55/ES vyžadují od členských států, aby určily jeden nebo více příslušných subjektů plnících funkci regulačních orgánů, aby vykonávaly regulační úkoly uvedené v těchto směrnicích. Tyto orgány musí být zcela nezávislé na zájmech elektroenergetiky a plynárenství.

(3) Podrobné funkce a úkoly vnitrostátních regulačních orgánů se v různých členských státech liší, každý z nich však má alespoň jeden regulační orgán pověřený uplatňováním nových rámcových pravidel, jakmile budou provedena ve vnitrostátním právu, zejména pravidel týkajících se každodenního dozoru nad trhem.

(4) Směrnice 2003/54/ES a 2003/55/ES stanoví cíle a vytvářejí rámec pro opatření na vnitrostátní úrovni, avšak umožňují také pružné uplatňování předpisů podle vnitrostátních podmínek. Potřeba důsledného uplatňování odpovídajících pravidel ve všech členských státech je zásadní pro úspěšný rozvoj jednotného evropského trhu s energií.

(5) Pokud jde o společné přístupy k významným otázkám přeshraničních transakcí, jsou důležitým příspěvkem Evropské elektrárenské regulační fórum a Evropské plynárenské regulační fórum. Zatímco tato dvě fóra budou dále představovat obecná diskusní fóra, zahrnující všechny dotčené činitele, totiž orgány veřejné moci, regulační orgány a průmysl, je v současné době potřeba stanovit pravidelnou spolupráci a koordinaci a formálnější statut k usnadnění dotvoření vnitřního trhu s energií a s ohledem na nadcházející přistoupení nových členských států.

(6) Za těchto okolností je třeba zřídit "skupinu evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství" k usnadnění konzultací, koordinace a spolupráce mezi regulačními orgány v členských státech a mezi těmito orgány a Komisí s ohledem na konsolidaci vnitřního trhu a zabezpečení jednotného uplatňování směrnic 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení (ES) č. 1228/2003 ve všech členských státech.

(7) Skupina evropských regulačních orgánů pro elektřinu a zemní plyn by měla být vytvořena z vedoucích vnitrostátních orgánů příslušných v oblasti regulace elektřiny a zemního plynu.

(8) Skupina evropských regulačních orgánů pro elektřinu a zemní plyn by měla udržovat úzkou spolupráci s výbory zřízenými článkem 30 směrnice 2003/55/ES a článkem 13 nařízení (ES) č. 1228/2003. Práce skupiny by neměla narušovat práci těchto výborů.

(9) Rozhodnutí 95/539/ES [4] a 92/167/EHS [5] je třeba zrušit, protože tato rozhodnutí zřizují výbory ve smyslu směrnic Rady 91/296/EHS [6] a 90/547/EHS [7] o přenosu elektřiny a přepravě zemního plynu, které byly zrušeny směrnicemi 2003/54/ES a 2003/55/ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

1. Komise zřizuje nezávislou poradní skupinu pro elektroenergetiku a plynárenství s názvem "skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství" (dále jen "skupina").

2. Skupina z vlastního podnětu nebo na žádost Komise poskytuje Komisi rady a je jí nápomocna při konsolidaci vnitřního trhu s energií, zejména s ohledem na přípravu návrhu prováděcích opatření v oblasti elektřiny a zemního plynu, a v záležitostech týkajících se vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou. Skupina usnadňuje konzultace, koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány, aby přispěla k jednotnému uplatňování směrnic 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení (ES) č. 1228/2003, jakož i případných budoucích právních předpisů Společenství v oblasti elektřiny a zemního plynu.

Článek 2

Složení skupiny

1. Skupina se skládá z vedoucích všech příslušných vnitrostátních regulačních orgánů nebo z jejich zástupců.

2. Pro účely tohoto rozhodnutí se "vnitrostátním regulačním orgánem" rozumí orgán veřejné moci zřízený v některém členském státě podle směrnic 2003/54/ES a 2003/55/ES, podle nichž členské státy určí jeden nebo více příslušných subjektů plnících funkci regulačních orgánů pro zabezpečení nediskriminace, účinné hospodářské soutěže a účinného fungování trhu se zemním plynem a elektřinou, a zejména k dohledu nad každodenním uplatňováním směrnic 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení (ES) č. 1228/2003.

3. Pokud některý členský stát neurčí jeden nebo více příslušných subjektů plnících funkci regulačních orgánů, může být ve skupině až do 1. července 2004 zastoupen přechodně zástupcem jiného příslušného státního orgánu.

4. Komise se účastní schůzí skupiny a určí zástupce na vysoké úrovni, který se bude zúčastňovat všech jejích jednání.

Článek 3

Organizace skupiny

1. Skupina si volí ze svých členů předsedu.

2. Skupina může ze svých členů vytvářet odborné pracovní skupiny pro posuzování zvláštních otázek na základě pověření, které uzná za vhodné.

3. Zástupci Komise se mohou účastnit všech zasedání těchto odborných pracovních skupin.

4. Odborníci ze států EHP a států, které jsou kandidáty na přistoupení k Evropské unii, se mohou schůzí skupiny účastnit jako pozorovatelé. Skupina může přizvat další odborníky a pozorovatele, aby se zúčastnili jejích schůzí.

5. Skupina přijme svůj jednací řád podléhající schválení Komisí na základě obecné shody, a není-li dosaženo obecné shody, dvoutřetinovou většinou hlasů, přičemž každý členský stát má jeden hlas.

6. Sekretariát skupiny zajišťuje Komise.

7. Cestovní náklady a náklady spojené s pobytem členů skupiny, pozorovatelů a odborníků, vynaložené v souvislosti s činností skupiny, hradí Komise v souladu s platnými předpisy.

8. Skupina předkládá Komisi výroční zprávu o své činnosti. Komise předá tuto zprávu Evropskému parlamentu a Radě, případně s připomínkami.

Článek 4

Konzultace

Skupina provádí otevřeným a průhledným způsobem rozsáhlé a včasné konzultace s účastníky trhu, spotřebiteli a koncovými uživateli.

Článek 5

Důvěrnost

Vsouladu s článkem 287 Smlouvy jsou členové skupiny, pozorovatelé i veškeré další osoby povinni nevyzrazovat informace, se kterými se seznámí při práci skupiny nebo odborných pracovních skupin, pokud je Komise uvědomí, že vyžádané stanovisko nebo projednávaná otázka jsou důvěrné povahy. Komise může v těchto případech rozhodnout, že se zasedání mohou zúčastnit pouze členové skupiny.

Článek 6

Zrušovací ustanovení

Zrušují se rozhodnutí 95/539/ES a 92/167/EHS.

Článek 7

Vstup v platnost

1. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Skupina zahájí činnost dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

 

V Bruselu dne 11. listopadu 2003.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 37.

[2] Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 57.

[3] Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 1.

[4] Úř. věst. L 304, 16.12.1995, s. 57.

[5] Úř. věst. L 74, 20.3.1992, s. 43.

[6] Úř. věst. L 147, 12.6.1991, s. 37.

[7] Úř. věst. L 313, 13.11.1990, s. 30.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/