Nařízení Zásobovací agentury Evropského společenství

pro atomovou energii, kterým se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů

Nařízení Zásobovací agentury Evropského společenství pro atomovou energii,

kterým se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů

ZÁSOBOVACÍ AGENTURA EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

s ohledem na Smlouvu, a zejména na čl. 60 šestý pododstavec této smlouvy,

po konzultaci s poradním výborem Agentury,

s ohledem na rozhodnutí Komise Euratomu ze dne 5. května 1960, kterým se stanoví den, ke kterému Zásobovací agentura přebírá své povinnosti, a kterým se schvaluje toto nařízení, a zejména s ohledem na články 3 a 4 uvedeného rozhodnutí, týkající se postupu při vstupu tohoto nařízení v platnost,

vzhledem k tomu, že pro plnění svých úkolů v souladu se zásadami uvedenými v článku 52 Smlouvy o Euratomu musí Agentura znát přesně situaci na trhu u jednotlivých produktů na základě oznámení předběžných odhadů požadavků uživatelů a kapacity dodávek producentů;

vzhledem k tomu, že postup při vyrovnání poptávky a nabídky je nezbytné stanovit tak, aby bylo možno řešit různé zásobovací situace;

vzhledem k tomu, že zavedení takového postupu vyžaduje přechodná opatření, která usnadní jeho postupné uplatňování,

PŘIJALA TATO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na žádost Agentury ohlásí uživatelé pro období stanovené podle článku 3 předběžné odhady požadavků na dodávky rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů a plány na jejich odběr na základě již uzavřených smluv.

Hlášení musí obsahovat tyto údaje:

1. název produktu;

2. chemické a fyzikální vlastnosti a další důležité údaje o produktu;

3. množství (v metrických jednotkách);

4. místo původu;

5. použití;

6. dodací lhůty;

7. cenové podmínky, které nejsou závazné.

Článek 2

Na žádost Agentury ohlásí producenti pro období stanovené podle článku 3 údaje o počátečních zásobách, předběžné odhady své produkce a plány dodávek na základě již uzavřených smluv.

Hlášení musí obsahovat tyto údaje:

1. název produktu;

2. chemické a fyzikální vlastnosti a další důležité údaje o produktu;

3. množství (v metrických jednotkách);

4. místo původu;

5. dodací lhůty;

6. cenové podmínky, které nejsou závazné.

Článek 3

Po konzultaci s Poradním výborem stanoví Agentura, v jaké lhůtě a pro jaké období uživatelé a producenti předloží hlášení podle článků 1 a 2, a zveřejní tyto informace v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Po obdržení všech hlášení podaných podle článků 1 a 2 sdělí Agentura formou oběžníku uživatelům a producentům ve Společenství obecné informace o situaci a vývoji na trhu, jakož i o případných možnostech zásobování a odbytu ve třetích zemích.

Článek 5

Shledá-li Komise u některého produktu, zejména na podnět Agentury a po konzultaci Poradního výboru, že se situace na trhu vyznačuje jasnou převahu nabídky nad poptávkou, může prostřednictvím vhodné směrnice vyzvat Agenturu, aby použila tento zjednodušený postup:

a) Na základě informací získaných z hlášení podaných podle článků 1 a 2 stanoví Agentura po konzultaci Poradního výboru obecné podmínky, které musí být dodrženy ve smlouvách o dodávkách daného produktu;

b) o těchto obecných podmínkách se uvědomí zúčastněné strany, které pak jsou oprávněny přímo sjednávat a podepisovat smlouvy;

c) smlouvy se ohlašují Agentuře a jsou považovány za jí uzavřené, nevznese-li do osmi dnů po doručení těchto smluv námitky proti smlouvám u zúčastněných stran.

Postup uvedený v tomto článku se nevztahuje na smlouvy o dodávkách zvláštních štěpných materiálů.

Článek 6

K vyrovnání poptávky a nabídky dojde, kromě výjimky stanovené v článku 5, tímto postupem:

Uživatelé oznámí Agentuře ve lhůtě a pro období, které Agentura stanoví, své požadavky na dodávky rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů.

Jakmile jsou tyto požadavky známy, stanoví Agentura formou nabídkového řízení s uvedením všech odpovídajících podmínek lhůtu, v níž mají producenti Společenství předkládat své nabídky, jakož i období, pro které musí nabídky platit.

Předložením svých nabídek splní producenti Společenství povinnosti podle čl. 57 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy. Po obdržení nabídek Agentura rozhodne, zda vykoná své opční právo a pro jaké množství.

Agentura informuje uživatele o nabídkách a o objemu žádostí, které obdržela, oznámí zájemcům podmínky, za kterých může žádosti splnit, a sdělí postupy pro uzavírání smluv.

Článek 7

Aniž jsou dotčeny články 5 a 6, mohou uživatelé kdykoli podávat Agentuře hlášení o požadavcích nebo žádosti o dodávky. Žádosti se vyřizují za nejvýhodnějších podmínek existujících na trhu.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost v celém rozsahu dnem 1. června 1960 pro smlouvy o dodávkách zvláštních štěpných materiálů.

Pokud jde o smlouvy o dodávkách rud a výchozích materiálů, odkládá se použitelnost článků 5 a 6 o šest měsíců po uvedeném dni, a nabývají tedy účinku dnem 1. prosince 1960. Během tohoto období podléhají smlouvy uvedené v tomto odstavci nadále předchozímu schválení Komise podle článku 222 Smlouvy.

 

V Bruselu dne 5. května 1960.

Za Zásobovací agenturu Euratomu

generální ředitel

E. Spaak

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/