Nařízení Komise (Euratom) č. 1352/2003

ze dne 23. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1209/2000, kterým se vymezují postupy provádění sdělení stanoveného v článku 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Nařízení Komise (Euratom) č. 1352/2003

ze dne 23. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1209/2000, kterým se vymezují postupy provádění sdělení stanoveného v článku 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na články 41 až 44 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (Euratom) č. 2587/1999 ze dne 2. prosince 1999, kterým se vymezují investiční záměry, které se mají sdělovat Komisi v souladu s článkem 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pro zvýšení průhlednosti a právní jistoty je nutné posílit existující pravidla a formalizovat praxi používanou Komisí při projednávání a posuzování investičních projektů spojených s cíli Smlouvy o Euratomu.

(2) Sdělování investičních projektů týkajících se nových zařízení, náhrad zařízení a jejich přeměn Komisi, splňujících požadavky stanovené Radou v nařízení (Euratom) č. 2587/1999, by se mělo provádět na formuláři, který lze zasílat v papírové nebo elektronické formě. V zájmu právní jistoty je třeba osobám nebo podnikům, které sdělení zaslaly, potvrdit jejich obdržení.

(3) Lhůta, ve které je Komise povinna projekt posoudit a projednat a vyjádřit názor podle článku 43 Smlouvy o Euratomu, by měla být stanovena v trvání dvou měsíců od obdržení úplného sdělení. Poznámky třetích osob by měla Komise předat dotyčným osobám nebo podnikům, aby se k nim případně mohly vyjádřit. V zájmu právní jistoty by mělo být posuzování a projednání ukončeno doporučením podle článku 124 Smlouvy o Euratomu.

(4) Ve všech případech, kdy při předběžném posouzení Komise zjistí, že existují pochybnosti, pokud jde o cíle Smlouvy o Euratomu z hlediska nařízení (Euratom) č. 2587/1999, by mělo být zahájeno podrobné zkoumání a projednávání s cílem umožnit Komisi získat veškeré informace, jež potřebuje ke splnění svých úkolů podle Smlouvy o Euratomu, a umožnit dotyčným osobám a podnikům předložit své připomínky.

(5) Po zvážení připomínek předložených dotyčnými osobami nebo podniky a po odstranění pochybností by měla Komise své posuzování ukončit přijetím doporučení.

(6) V zájmu dosažení koordinovaného rozvoje investic v oblasti jaderné energie je třeba účinně sledovat opatření, která dotyčné osoby nebo podniky s konečnou platností přijaly na základě doporučení přijatého Komisí.

(7) Aby se zabezpečilo správné a účinné uplatňování Smlouvy o Euratomu, měla by mít Komise možnost zrušit své doporučení, pokud bylo založeno na nesprávných informacích.

(8) Je třeba informovat veřejnost o investičních projektech při současném zachovávání zásady stanovené v článku 44 Smlouvy o Euratomu týkající se nutnosti souhlasu dotyčných členských států, osob a podniků. V zájmu průhlednosti a právní jistoty je třeba zveřejnit všechny investiční projekty a přijatá doporučení. Komise by rovněž měla vydat výroční zprávu uvádějící, jak se uskutečňují doporučení a konkrétní opatření přijatá dotyčnými osobami nebo podniky pro dosažení souladu se stanoviskem Komise.

(9) Pokud by investice nebyly pro plnění cílů Smlouvy o Euratomu nutné, nebo by tyto cíle přesahovaly, nebo jejich financování z veřejných prostředků by představovalo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu nebo hrozbu takového narušení, není tímto nařízení dotčeno použití Smlouvy o ES.

(10) Nařízení Komise (ES) č. 1209/2000 [2] by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1209/2000 se mění takto:

1. Název se nahrazuje tímto:

"Nařízení Komise (Euratom) č. 1209/2000 ze dne 8. června 2000, kterým se vymezují postupy pro posuzování sdělení stanovených v článku 41 Smlouvy o Euratomu"

.

2. Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

1. Investiční záměry pro nová zařízení, jakož i pro náhrady nebo přeměny stávajících zařízení, které odpovídají typem a rozsahem požadavkům stanoveným nařízením (Euratom) č. 2587/1999, se Komisi sdělují na formuláři, jehož vzor je přiložen k tomuto nařízení.

Formulář může být předán na papíře nebo elektronicky.

2. Komise informuje neprodleně dotyčné osoby nebo podniky o obdržení sdělení."

3. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 3a

1. Komise posoudí sdělení ihned po jeho obdržení. Svůj názor vyjádří v doporučení.

2. Dojde-li Komise po posouzení k názoru, že sdělený investiční projekt nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o cíle a soulad se Smlouvou o Euratomu, vezme jej na vědomí a vyjádří svůj názor v doporučení, které sdělí dotyčným osobám, podnikům a členským státům.

3. Dojde-li Komise po posouzení k názoru, že sdělený investiční projekt vzbuzuje pochybnosti, pokud jde o cíle a soulad se Smlouvu o Euratomu, zahájí podrobné zkoumání, aby mohla dále podrobně projednat všechna hlediska investičního projektu týkající se cílů Smlouvu o Euratomu.

4. Doporučení v souladu s odstavcem 2 a zahájení podrobného zkoumání podle odstavce 3 musí být provedeno do dvou měsíců. Tato lhůta započne dnem po obdržení úplného sdělení, které je v souladu s tímto nařízením a nařízením (Euratom) č. 2587/1999. Sdělení se považuje za úplné, nevyžádá-li si Komise do dvou měsíců po jeho obdržení nebo po obdržení dodatečných informací, jež si vyžádala, žádné další informace.

5. Pokud Komise nepřijme doporučení podle odstavce 2, ani nerozhodne ve lhůtě stanovené v odstavci 4, má se za to, že investiční projekt je v souladu s cíli a ustanoveními Smlouvy o Euratomu.

Článek 3b

1. Domnívá-li se Komise, že informace týkající se sděleného investičního projektu, které dotyčná osoba nebo podnik poskytl, nejsou úplné, vyžádá si všechny potřebné informace. Odpoví-li dotyčná osoba nebo podnik na takový požadavek, vyrozumí Komise zmíněnou osobu nebo podnik o obdržení odpovědi.

2. Pokud dotyčná osoba nebo podnik neposkytne požadované informace v předepsané lhůtě stanovené Komisí, nebo poskytne-li informace neúplné, zašle Komise upomínku a povolí vhodnou dodatečnou lhůtu, během níž je třeba informace dodat.

Článek 3c

1. Při zahájení podrobného zkoumání shrne Komise významné faktické a právní otázky a předloží předběžné zhodnocení investičního projektu ve vztahu k ustanovením a cílům Smlouvy o Euratomu a nařízení (Euratom) č. 2587/1999. Komise vyzve dotyčné osoby nebo podniky, aby předložily připomínky a dále jednaly s Komisí ve stanovené lhůtě, která obvykle nepřesáhne dva měsíce.

2. Dotyčným osobám nebo podnikům se doporučuje, aby investiční projekt neuskutečňovaly, dokud Komise nevydá své doporučení o uvedeném projektu nebo dokud není projekt považován za splňující cíle a ustanovení Smlouvy o Euratomu podle čl. 3a odst. 5.

Článek 3d

1. Pokud Komise po projednání nebo úpravě provedené dotyčnou osobou nebo podnikem dojde k názoru, že investiční projekt splňuje cíle a ustanovení Smlouvy o Euratomu, vezme jej na vědomí formou doporučení sděleného dotyčným osobám, podnikům a členskému státu.

2. Pokud Komise po projednání nebo úpravě provedené dotyčnou osobou nebo podnikem dojde k názoru, že investiční projekt nesplňuje cíle a ustanovení Smlouvy o Euratomu, vyjádří svůj názor formou doporučení, které sdělí dotyčným osobám, podnikům a členskému státu.

3. Názory podle odstavců 1 a 2 je nutno vyjádřit, jakmile jsou odstraněny pochybnosti uvedené v čl. 3a odst. 3. Komise se vynasnaží přijmout doporučení do šesti měsíců od zahájení podrobného zkoumání.

4. Jakmile uplyne lhůta uvedená v odstavci 3 a požádá-li o to dotyčná osoba nebo podnik, přijme Komise do dvou měsíců doporučení na základě informací, jež má k dispozici.

Článek 3e

Po přijetí doporučení o dotyčném investičním projektu Komise sleduje, případně s dotyčnými osobami nebo podniky projedná, konkrétní opatření, jež byla provedena nebo jež se mají provést podle doporučení Komise.

Článek 3f

Ukáže-li se, že informace, jež byly určujícím faktorem pro vydání doporučení, byly nesprávné, může Komise své doporučení zrušit podle článků 3a a 3d poté, co umožní dotyčným osobám nebo podnikům předložit své připomínky.

Dříve než Komise své doporučení zruší a přijme doporučení nové, zahájí podrobné zkoumání podle čl. 3a odst. 3."

4. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 4a

Komise předá osobám nebo podnikům, které sdělily investiční projekt, případné připomínky nebo stanoviska, které třetí osoby k projektu poskytly a které ovlivní doporučení Komise.

Článek 4b

1. Se souhlasem dotyčných členských států, osob a podniků zveřejní Komise veškeré investiční projekty, jež jí byly sděleny, jakož i doporučení vydaná v souladu s tímto nařízením.

2. Komise zveřejní výroční zprávu, v níž uvede, jak jsou její doporučení prováděna, jakož i konkrétní opatření přijatá dotyčnými osobami a podniky jako odpověď na názor Komise.

Tato zpráva bude podle potřeby dodržovat pravidla o zachovávání služebního tajemství, pokud nebyl dán s konečnou platností souhlas podle článku 44 Smlouvy o Euratomu."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 23. července 2003.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 315, 9.12.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. L 138, 9.6.2000, s. 12.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/